Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 17 - Zasoby lokalowe, Infrastruktura komunalna, bieżące utrzymanie obiektów, zagospodarowanie przestrzenne (I piętro)

Podinspektor Tomasz Andrzejak

tel.: +48 77 403 69 35
email: tandrzejak@baborow.pl

Zakres spraw: zarządzanie mieszkaniami komunalnym:

  • załatwianie spraw najemców lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Baborów,
  • współpraca z Zarządcami oraz z Członkami Zarządów Wspólnot Mieszkaniowych, w których Gmina Baborów jest współwłaścicielem
  • windykacja należności czynszowych,
  • sprawy związane z zarządzaniem budynkami mieszkalnymi, wielorodzinnymi będącymi własnością Gminy Baborów,
  • wanie wniosków o przydział lokalu mieszkalnego lub o zamianę lokalu mieszkalnego.
  • sprawy związane z eksploatacją i konserwacją gminnych budynków komunalnych

Inspektor mgr inż. arch. Piotr Bykowski

tel.: +48 77 403 69 34
email: piotr@baborow.pl

Zakres spraw:

1.Określenie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej lub deszczowej.

2. Decyzja – zezwolenie na zajęcie pasa drogowego.

3.Uzgodnienie i wykonanie nowego zjazdu z drogi publicznej na nieruchomość położoną przy drodze.

4.Wykonanie remontu lub utwardzenie istniejącego zjazdu z drogi publicznej na nieruchomość położoną przy drodze.

5.Opiniowanie rozwiązań komunikacyjnych,

6.Sprawy bieżące dotyczące utrzymania dróg gminnych, w tym obiektów  mostowych i przepustów,

7.Eksploatacja oświetlenia ulicznego,

8.Eksploatacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej,

9.Utrzymanie terenów zieleni miejskiej.

Podinspektor Justyna Nawara

tel.: +48 77 403 69 81
email: fundusze@baborow.pl

Zakres spraw: pozyskiwanie i rozliczanie funduszy unijnych

1. Gospodarka przestrzenna i inwestycje:
2. Wypisy i wyrysy ze studium miejscowego planu zagos­podarowania przestrzennego
2. Decyzje o warunkach zabudowy

4. Przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na rzecz innej osoby

Opublikował(a):  Data publikacji: 27-05-2011 13:43