Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Pokój nr 2 - Podatki i opłaty lokalne (parter)

Podinspektor Magdalena Malina

tel.: +48 77 403 69 72
email:

Podinspektor mgr Anna Ostrowska

tel.: +48 77 403 69 72
email: ostrowska@baborow.pl

Zakres spraw:

1.Wymiar i zmiana wysokości podatków:
- informacje w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego  i leśnego – składają osoby fizyczne w terminie 14 dni od dnia  zaistnienia zdarzenia powodującego powstanie obowiązku podatkowego lub mającego wpływ na zmianę wysokości zobowiązania  podatkowego,
- deklaracje na podatek od nieruchomości – składają osoby prawne do 31 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Korekty deklaracji składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na zmianę wysokości zobowiązania podatkowego,
- deklaracje na podatek rolny i leśny – składają osoby prawne do 15 stycznia roku podatkowego, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Korekty deklaracji składa się w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na zmianę wysokości zobowiązania podatkowego,
- deklaracje na podatek od środków transportowych – składają osoby fizyczne   i prawne do 15 lutego roku podatkowego,             
   a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia. Korekty deklaracji składa się
   w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na zmianę wysokości zobowiązania podatkowego.
2.Załatwianie wniosków o:
- odroczenie terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej - do podania należy załączyć oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji materialnej i rodzinnej podatnika,
- rozłożenie na raty terminu płatności podatku lub zaległości podatkowej - do podania należy załączyć oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji materialnej  i rodzinnej podatnika,
- umorzenie zaległości podatkowej lub odsetek za zwłokę - do podania należy załączyć oświadczenie w sprawie aktualnej sytuacji materialnej  i rodzinnej podatnika wraz  z załącznikami poświadczającymi wysokość uzyskiwanych dochodów i ponoszonych kosztów, Podatnicy będący przedsiębiorcami do wniosków o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie składają formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
- udzielenie ulgi z tytułu nabycia gruntów – do podania należy dołączyć akt notarialny, oświadczenie podatnika, że wielkość gospodarstwa rolnego nie przekracza 100ha, zestawienie wydatków poniesionych w związku z inwestycją, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis  w rolnictwie lub rybołówstwie,
- udzielenie ulgi inwestycyjnej – do podania należy załączyć faktury potwierdzające poniesione wydatki wraz z ich zestawieniem, formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- udzielenie ulgi z tytułu wymiany lub scalenia gruntów – do podania należy załączyć formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc   w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie,
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – do podania należy załączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego,a w przypadku dzierżawy gruntów – umowy dzierżawy lub oświadczenia o dzierżawie. Osoby prawne zobowiązane są dołączyć aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców. Wnioski składa się w terminach:

- 1-28/29 lutego danego roku – należy dołączyć faktury VAT za okres  od 1 sierpnia roku poprzedniego do 31 stycznia danego roku,
- 1-31 sierpnia danego roku – należy dołączyć faktury VAT za okres  od 1 lutego do 31 lipca danego roku,

- wydanie zaświadczenia o wielkości gospodarstwa rolnego.

 

Podinspektor mgr Sylwia Konieczny - Afa

tel.: +48 77 403 69 71
email: skonieczny@baborow.pl

Zakres spraw:

1.Załatwianie spraw związanych z nadpłatą podatku.
2.Windykacja zaległości podatkowych:
   - upomnienia,
   - tytuły wykonawcze.
3.Księgowość podatkowa
4.Rozliczanie Inkasentów
5.wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w płatności podatków lub o wysokości zaległości podatkowych.

Opublikował(a):  Data publikacji: 26-05-2011 21:37