Informuję że Kasa Urzędu czynna jest w poniedziałki od godziny 8:00 do godziny 16:30

Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji 

Stowarzyszenie Subregon Poludniowy z siedzibą w Nysie wraz z partnerskimi samorządami wchodzącyni w skład Subregionu tj. Powiatem Nyskim, Powiatem Głubczyckim, Powiatem Prudnickim, Gminą Pakosławice, Gminą Skoroszyce, Gminą Łambinowice, Gminą Lubrza, Gminą Branice, Gminą Biała, Gminą Grodków, Gminą Korfantów, Gminą Paczków, Gminą Otmuchów, Gminą Głuchołazy, Gminą Prudnik, Gminą Nysa, Gminą Kietrz, Gminą Baborów, Gminą Kamiennik i Gminą Głogówek zapraszają do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Konsultacje społeczne są prowadzone w terminie
od 6 grudnia 2022 r. do 27 grudnia 2022 r.

 

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2021 r., poz. 247 t.j.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) Pisemnie za pomocą formularza opublikowanego na stronach internetowych samorządów wchodzących w skład Subregionu Południowego wraz z projektem strategii oraz z Prognozą Oddziaływania na środowisko, za pośrednictwem poczty lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia Subregion Południowy, ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa,

2) Elektronicznie w następujący sposób:

a) poprzez elektroniczny formularz konsultacji społecznych (SWIG DP) https://ankieta.deltapartner.org.pl/subregion_pld_prognoza_oos

b) za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wypełnienie i wysłanie skanu podpisanego formularza na adres: subregionpoludniowy@gmail.com

c) poprzez wysłanie skanu podpisanego formularza przez system ePUAP, na adres skrytki ePUAP: /subregionpoludniowy/domyslna

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zawierające w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem zostanie zamieszczone na stronach internetowych, w Biuletynach Informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń w budynkach urzędów Samorządów wchodzących w skład Subregionu, nie później niż do 30 dni po zakończeniu konsultacji.

 

- Projekt Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030,
PDFStrategia Rozwoju Subregionu Południowego.pdf (6,34MB)

- Prognozę Oddziaływania na Środowisko dla Strategii Rozwoju Subregionu Południowego na lata 2021-2030,
PDFOOŚ Strategia Subregion Południowy.pdf (6,47MB)

- Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji,
PDFOgloszenie o konsultacjach www.pdf (295,48KB)

- Formularz do składania uwag do projektu Strategii.
DOCXformularz_konsultacji_wzór.docx (22,75KB)

Opublikował(a): Andrzej Reja Data publikacji: 11-12-2022 11:04
Modyfikował(a): Andrzej Reja Data modyfikacji: 11-12-2022 11:22