PL EN DE CZ

Zapytanie ofertowe- schronirnie dla osób bezdomnych

Zapytanie ofertowe na: Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Baborów w 2020r.

Baborów dnia 08.01.2020 r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zastępca Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie zaprasza do złożenia oferty na:

Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Baborów w 2020r..

 

1.Nazwa oraz adres zamawiającego.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie
ul. Ratuszowa 35

48-120 Baborów
Tel 77 4036936

email: ops@baborow.pl

 

2. Tryb udzielania zamówienia.

Niniejsze postępowanie jest prowadzone bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. nr 1843 ze zm.) na podstawie art. 4 pkt 8.

 

3. Opis przedmiotu zamówienia.

 

Świadczenie usług schronienia  dla  osób bezdomnych ( kobiet i mężczyzn)   stosownie do zapisu art. 48 a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019r. poz.1507 z późn. zm.)  w formie :

 • tymczasowego całodobowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych,

 • tymczasowego miejsca w noclegowni

 • miejsca w ogrzewalni,

 • tymczasowego całodobowego miejsca w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi

 

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia tj. udzielenie tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego w lokalu/noclegowni, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia. Standard podstawowych usług świadczonych w noclegowni, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w których mieści się noclegownia muszą być zgodne z załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896)

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu (ogrzewalni), wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące. Standard podstawowych usług świadczonych w ogrzewalni, kwalifikacje osób świadczących w niej usługi oraz standard obiektu, w których mieści się ogrzewalnia musza być zgodne z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług schronienia wraz z usługami opiekuńczymi tj. udzielenia tymczasowego całodobowego schronienia w schronisku dla osób bezdomnych, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych wraz z zapewnieniem niezbędnych warunków socjalnych dla osób bezdomnych oraz prowadzenie pracy socjalnej mającej na celu pomoc w załatwianiu podstawowych spraw życiowych, rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności osób bezdomnych, przywracanie do życia w społeczeństwie oraz usamodzielnianie tych osób.

Standard podstawowych usług świadczonych w schronisku dla osób bezdomnych, kwalifikacje osób świadczących w nim usługi oraz standard obiektu, w którym mieści się schronisko dla osób bezdomnych muszą być zgodne z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).

Każdorazowe umieszczenie osoby, potrzebującej schronienia odbywa się będzie na podstawie skierowania do schroniska oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w tej formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie. Decyzja zawierać będzie: imię i nazwisko świadczeniobiorcy, rodzaj, zakres i okres świadczenia usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wykonawca podejmie świadczenie usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług będzie potwierdzone kopią decyzji administracyjnej bez zbędnej zwłoki.

Miejsce świadczenia usług: województwo opolskie.

Pozostałe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia zawierają wzory umów, stanowiące załączniki do niniejszego zapytania.

 

4. Termin wykonania usługi:

Usługa ciągła - od stycznia 2020 do grudnia 2020 r. , przy czym:

 • Ogrzewalnia - od stycznia 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r. oraz od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

5. Warunki udziału w postępowaniu –dotyczy części 3

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności związanej z przedmiotem zapytania ofertowego, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

 2. są podmiotem wpisanym do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę opolskiego,

 3. posiadania wiedzy i doświadczenia, niezbędnego do prawidłowego wykonania usługi,

 4. pozostawania w sytuacji ekonomicznej i finansowej, pozwalającej na prawidłowe wykonanie zamówienia,

oraz

 1. spełniają standard podstawowych usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896).

 

Zamawiający uzna ww. warunki za spełnione, jeśli Wykonawca oświadczy, iż spełnia ww. warunki – oświadczenie zawarte jest w treści oferty.

 

6. Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu

W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 5 przedmiotowego zapytania ofertowego Wykonawca przystępujący do niniejszego postępowania zobowiązany

jest złożyć: oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu – oświadczenie zawarte jest w treści oferty;

 

7. Opis sposobu obliczenia ceny – dot. części 3

Wykonawca zobowiązany jest skalkulować cenę ofertową (jednostkową) za wykonanie zamówienia tak, aby obejmowała wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunki stawiane przez Zamawiającego- zgodnie z drukiem oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.

Uwaga: w związku, z tym, iż standard podstawowych usług świadczonych w schronisku, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych i ogrzewalni (Dz. U. poz. 896), nie przewiduje konieczności zapewnienia ciepłego posiłku, a jedynie zapewnienie możliwości jego spożycia oraz zapewnienie dostępu do pomieszczenia kuchennego umożliwiającego samodzielne przygotowanie posiłku, koszt, ciepłego posiłku będzie pokrywany na podstawie odrębnej umowy z Wykonawcą. W związku z powyższym podając cenę w ofercie nie należy w niej uwzględniać ww. kosztu.

 

8. Kryteria oceny oferty – dot. części 3

Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryterium oceny ofert:

Cena jednostkowa (od osoby) oferty brutto: 100%

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z najniższą ceną – dot. części 3

 

9. Miejsce i termin oraz sposób złożenia ofert/y: ofertę/y należy złożyć w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie, ul. Ratuszowa 35, 48-120 Baborów. Ofertę można składać:

drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres e-mail do dnia 19 stycznia 2020 r.

do godziny 13:00- z dopiskiem na kopercie lub w treści wiadomości „Zapytanie ofertowe–usługi schronienia” 

10.   Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Ewa Pruszowska - Zastępca Kierownika OPS

tel. 77 4036936 wew. 188

ops@baborow.pl

 

11. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. DOCXzap ofertowe schr.docx

 2. DOCzalacznik-nr-5-wzór-umowy-schronisko-z-uslugami-opiekunczymi-.doc

 3. DOCzalacznik-nr-3-wzór-umowy-noclegownia.doc

 4. DOCzalacznik-nr-4-wzór-umowy-ogrzewalnia.doc

 5. DOCzalacznik-nr-5-wzór-umowy-schronisko-z-uslugami-opiekunczymi-.doc

 6. DOCwzor-umowa-powierzenia.doc

 

 

 

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
test  bip  str  katalog  f  chroniona  ok  a  firm  s
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
27
listopada
sobota
Kliknij na wybraną datę