Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Deklaracja dostępności

Gmina Baborów zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Serwis Internetowy Gminy Baborów.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

 • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Wynik analizy pod względem zgodności

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego - 31.03.2021.pdf - data dodania: 2020-06-12 00:00:00

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-06-12.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Wiesław Kozyra, um@baborow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 403 69 20. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-28.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2019-12-18.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

48-120 Baborów, ul. Ratuszowa 2a
Tel.: 77 40 369 20-21
Faks: 77 40 369 28
E-mail:
Strona internetowa: www.baborow.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.baborow.pl/ , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

 • TAB - przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB - przejście do poprzedniego elementu
 • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
 • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
 • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
 • SHIFT + ALT + 1-5 – przejście do menu
 • ESC - anulowanie podpowiedzi

Dostępność architektoniczna

Budynek, w którym znajduje się siedziba Urzędu znajdują się dwa wejścia. Pierwsze od parkingu przy ulicy Ratuszowej, drugie się od strony Rynku, gdzie znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych na wózkach.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz do schodów na parterze, gdzie jest usytuowany Punkt Obsługi Klienta zapewniający realizacje podstawowych usług Urzędu, a także w razie konieczności przywołanie pracownika merytorycznego. Po powiadomieniu, urzędnik przyjdzie do osoby niepełnosprawnej i pomoże załatwić sprawę.  W budynku nie ma windy.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak tłumacza migowego.