wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Dofinansowanie wymiany źródła ciepła

Regulamin

określający zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na wymianę źródeł ciepła w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Baborów

§ 1.

1. Określa się kryteria wyboru, tryb postępowania oraz sposób rozliczania dotacji celowej do inwestycji z zakresu ochrony powietrza, na terenie Gminy Baborów, celem ograniczenia zanieczyszczenia  powietrza ze źródeł tzw. niskiej emisji tj. do:

 1. wymiany dotychczasowego źródła ciepła węglowego na:
 • źródło gazowe,
 • źródło olejowe,
 • źródło ciepła zasilane energią elektryczną;
 1. wymiany dotychczasowego źródła ciepła węglowego na źródło opalane paliwem stałym, o sprawności energetycznej ≥ 85%, spełniające wymagania badań energetyczno-emisyjnych klasy V w zakresie emisji pyłu i substancji gazowych (CO i OGC), zawarte w normie PN EN 303-5:2012lub równoważnej, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą, potwierdzone aktualnym dokumentem

2. Dotacji udziela się na zadanie modernizacyjne, polegające na wymianie dotychczasowego źródła ciepła, o którym mowa w ust. 1 będącego podstawowym źródłem ogrzewania w budynku lub lokalu na nowe źródło ciepła.

3. Dotychczasowe źródło ciepła winno być eksploatowane w budynku lub lokalu minimum 5 lat przed dniem złożenia wniosku.

§ 2.

1. Do otrzymania dotacji uprawnione są:

 1. osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi (jednorodzinnymi i wielorodzinnymi) lub właścicielami, współwłaścicielami albo najemcami lokali mieszkalnych (za zgodą właściciela);
 2. wspólnoty mieszkaniowe.

2. Dotacja może być udzielana nie częściej niż raz na 10 lat dla danego budynku lub lokalu.

3. Całkowitą ilość środków pochodzącą z budżetu Gminy Baborów przeznaczoną na dofinansowanie do wymiany źródła ciepła określa uchwała budżetowa na dany rok budżetowy.

§ 3.

1. Dotacji nie podlega:

 1. koszt zakupu elementów grzewczych oraz instalacji towarzyszącej wymianie źródła ciepła;
 2. zakup i montaż źródła ciepła w budynkach mieszkalnych oddanych do użytkowania po roku 2010;
 3. zakup i montaż źródła ciepła w budynkach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 4. koszt zakupu przenośnych urządzeń grzewczych, niestanowiących stałego wyposażenia obiektu (np. termowentylatory, grzejniki olejowe, grzejniki na propan-butan itp.);
 5. zamiana ekologicznych systemów grzewczych na inne ekologiczne systemy grzewcze;
 6. modernizacja systemu grzewczego z zastosowaniem drewna w kominkach, gdy nie stanowi jedynego źródła ogrzewania.

2. Wnioskodawca przy wymianie źródła ciepła zobowiązany jest do:

 1. zlecenia wykonania inwestycji specjalistycznej firmie lub wykonanie jej we własnym zakresie pod nadzorem osoby uprawnionej;
 2. powołania do kierowania robotami osoby posiadającej uprawnienia wykonawcze w tym zakresie, w przypadku modernizacji źródła ciepła, jakim jest ogrzewanie gazowe - jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą - Prawo budowlane;
 3. wykorzystania wyłącznie urządzeń nowych posiadających aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie wg obowiązujących przepisów prawa budowlanego.

§ 4.

1. Kosztami kwalifikowanymi są wydatki poniesione na zakup i montaż:

 1. kotła gazowego;
 2. kotła węglowego ekologicznego;
 3. kotła olejowego;
 4. źródła ciepła zasilanego energią elektryczną zamontowanego na stałe w budynku;
 5. źródła ciepła przeznaczonego specjalnie do spalania paliw odnawialnych (biomasy) np.: drewna, słomy.

2. Wnioskodawca może uzyskać dotację do zakupu i montażu źródła ciepła w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 500 zł (trzy tysiące pięćset złotych), z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku, gdy wnioskodawca na wykonanie zgłaszanej Gminie Baborów inwestycji z zakresu ochrony powietrza uzyskał dotację ze środków publicznych od innego podmiotu, kwota dotacji, o której mowa w ust. 2, zostaje pomniejszona do takiej wartości, aby łączna dotacja ze środków publicznych nie przekroczyła 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

4. Do kosztów kwalifikowanych nie ujmuje się wydatków poniesionych przez Wnioskodawcę przed datą podpisania umowy.

§ 5.

1. Wnioski o dotację można składać najpóźniej do 30 czerwca danego roku do Urzędu Miejskiego w Baborowie.

2. Wnioskodawca składa pisemny wniosek do Burmistrza Gminy Baborów o dotację przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia tj. przed zakupem i montażem źródła ciepła.

3. Do wniosku wnioskodawca zobowiązany jest przedłożyć:

1) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy wniosek;

2) dane techniczne źródła ciepła lub dokumentację techniczną;

3) dokument potwierdzający oddanie obiektu budowlanego do użytku, a w razie jego braku inny dokument, z którego wynika, że budynek jest zgłoszony do użytkowania lub oświadczenie wnioskodawcy;

4) ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę (z informacją o niezgłoszeniu uwag przez właściwy organ w sprawie przyjęcia zgłoszenia), jeżeli jest wymagane zgodnie z ustawą - Prawo budowlane;

5) stosowne oświadczenie wnioskodawcy w przypadku, gdy przepisy prawa nie nakładają obowiązku uzyskania dokumentów określonych w pkt 4;

6) oświadczenie wnioskodawcy o korzystaniu bądź niekorzystaniu z dofinansowania ze środków publicznych z innych źródeł w ramach tych samych wydatków kwalifikowanych;

7) uchwałę wspólnoty mieszkaniowej w sprawie zgody na wymianę źródła ciepła - w przypadku ubiegających się dotację określonych w § 2 ust. 1 pkt 2;

4. Składając kopie dokumentów należy przedłożyć do wglądu oryginały dokumentów, dla stwierdzenia zgodności kopii z oryginałem.

5. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego w Baborowie i realizowane do czasu wyczerpania środków, o których mowa w § 2 ust. 2. W przypadku większej liczby wniosków ich realizacja nastąpi w pierwszej kolejności w roku następnym.

6. Złożone wnioski podlegać będą weryfikacji w zakresie spełniania wymagań określonych w niniejszym Regulaminie. Weryfikacja wniosków dokonywana będzie w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku przez Komisję powołaną przez Burmistrza Gminy Baborów.

7. W przypadku braków formalnych we wniosku lub braku wymaganych załączników, Dotowany zostanie pisemnie poinformowany o konieczności uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisma o uzupełnieniu. Nieuzupełnienie wniosku w wymaganym terminie spowoduje odrzucenie wniosku.

§ 6.

1. Przed zawarciem umowy mogą zostać przeprowadzone oględziny stanu przed dokonaniem wymiany źródła ciepła.

2. Po przedłożeniu kompletu dokumentów określonych w § 5 ust. 3 zostanie zawarta umowa pomiędzy Gminą Baborów, a wnioskodawcą na realizację przedsięwzięcia, o którym mowa w § 1.

3. Umowa określać będzie w szczególności:

1) rodzaj planowanego do zakupu i montażu źródła ciepła;

2) szacunkowy koszt zakupu i montażu źródła ciepła oraz maksymalną wielkość dotacji;

3) termin zakończenia przedsięwzięcia;

4) tryb kontroli wykonania przedsięwzięcia;

5) określenie warunków rozliczenia dotacji.

§ 7.

1. Dotację należy wykorzystać w terminie nie dłuższym niż do 31 października danego roku budżetowego.

2. Po wykonaniu wymiany źródła ciepła w terminie do 15 dni od dnia zakończenia przedsięwzięcia wnioskodawca przedkłada Burmistrzowi Gminy Baborów:

 1. zgłoszenie wykonania przedsięwzięcia;
 2. faktury/rachunki wystawione na nazwisko wnioskodawcy; na fakturach/rachunkach winny być wyszczególnione koszty kwalifikowane. Jeżeli na fakturze/rachunku nie jest wyraźnie określony koszt kwalifikowany w takim wypadku należy dołączyć dodatkowo wyjaśnienia wystawiającego fakturę/rachunek;
 3. aktualne świadectwo zawierające wyniki badań energetyczno - emisyjnych kotła, wykonane przez laboratorium posiadające akredytację właściwej jednostki certyfikującej - w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło opalane paliwem stałym.
 4. protokół odbioru montażu źródła ciepła;
 5. protokół odbioru kominiarskiego sporządzony przez mistrza kominiarskiego w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło ekologiczne węglowe, gazowe, olejowe;
 6. protokół próby szczelności instalacji gazowej w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło gazowe;
 7. protokół odbioru sporządzony przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia w przypadku wymiany źródła ciepła na źródło elektryczne.

§ 8.

1. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w § 7, w ciągu 14 dni, sporządzony zostanie protokół odbioru przedsięwzięcia przez Komisję powołaną przez Burmistrza Gminy Baborów. W protokole Komisja potwierdzi wykonanie i funkcjonowanie źródła ciepła na nieruchomości wnioskodawcy, zgodnie z warunkami umowy i niniejszego regulaminu.

2. W przypadku stwierdzenia w toku czynności określonych w ust. 1 niezgodnych z umową, zostanie wydane zalecenie dotyczące ich usunięcia. Po ich usunięciu, wnioskodawca może wystąpić z ponownym zgłoszeniem wykonania przedsięwzięcia.

3. Pozytywny protokół z czynności określonych w ust. 1 uprawnia Gminę Baborów do przyznania dotacji i wypłacenia jej w terminie określonym w umowie, na wskazany rachunek bankowy ubiegającego się o dotację.

4. W przypadku nie przedłożenia dokumentów określonych w § 7 Gmina wyznaczy 7 dniowy termin do ich uzupełnienia. Nie uzupełnienie wymaganych dokumentów skutkować będzie odmową wypłaty dotacji.

§ 9.

Wnioskodawca zobowiązany jest do:

1) umożliwienia przeprowadzenia kontroli na terenie swojej nieruchomości w zakresie wszelkich danych objętych wnioskiem, przed dokonaniem wypłaty dotacji, a także przez okres 5 lat;

2) zachowania w okresie 5 lat trwałości projektu;

3) zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania dotacji w przypadku nie przestrzegania zasad w sprawie udzielenia dotacji celowej na wymianę źródła ciepła na terenie Gminy Baborów;

4) zwrotu otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania dotacji w przypadku gdy przed upływem 5 lat od dnia zamontowania zlikwiduje źródło ciepła, do którego otrzymał dotację.

5) zwrotu części otrzymanej dotacji wraz z odsetkami naliczonymi od dnia otrzymania dotacji, która przekroczyła 100% kosztów kwalifikowanych w przypadku niepoinformowania Gminy Baborów
o korzystaniu przez Wnioskodawcę z dofinansowania ze środków publicznych z innych źródeł.

DOCXwniosek-kotly2017.docx
DOCXoświadczenie o korzystaniu z innych środków publicznych.docx

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  bip  test  wyloguj  s  katalog  ok  str  firm  a
Przewodnik po urzędzie: