PL EN DE CZ

Zasiłek dla opiekuna- informacja

Zasiłek dla opiekuna w kwocie 520 zł miesięcznie będzie przysługiwał osobie, jeżeli decyzja    o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa z dniem 1 lipca 2013r. na podstawie uznanego za niekonstytucyjny art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.

Zasiłek dla opiekuna przysługiwać będzie:

1) za okresy od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy (tj. do 14 maja 2014 roku), w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie o świadczeniach w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r. (wraz z odsetkami),

2) od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od 15 maja 2014 roku), jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012r.

Zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których:

- osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

- na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna wszczyna się na wniosek osoby ubiegającej się o w/wym. świadczenie. Wniosek można składać maksymalnie w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Jeżeli w wyznaczonym terminie (tj. 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy) toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności osobie, nad którą sprawowana jest opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustalane będzie na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, konieczne jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu sprawowania opieki, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Aktualizacja wywiadu przeprowadzana będzie co 6 miesięcy.

Wnioski należy składać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie przy ul. Dąbrowszczaków 35, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
ok  chroniona  a  firm  s  test  str  katalog  f  bip
OPS Baborów
Kalendarz wydarzeń
30
czerwca
czwartek
Kliknij na wybraną datę