Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ

DEKLARACJA.jpeg Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej lub niezamieszkałej, a na której powstają odpady komunalne obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju nr 19 (na I piętrze) lub w sekretariacie.

W związku ze zmianą zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tzw. „ustawy śmieciowej”) i przejęciu przez gminę Baborów realizacji zadań z zakresu odbierania i zagospodarowania odpadów, będziemy przyjmować wypełnione przez mieszkańców gminy Baborów deklaracje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku budynków wielorodzinnych składana powinna być jedna deklaracja na cały budynek przez zarządcę lub administratora. Deklarację również składają właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (instytucje, zakłady pracy, działalność gospodarcza itp.). Przejęcie przez gminę Baborów gospodarki odpadami wiąże się z pobieraniem tzw. „opłaty śmieciowej” od każdego właściciela nieruchomości.

Pomocą w wypełnianiu deklaracji służą pracownicy Urzędu Miejskiego w Baborowie. Wszelkie sprawy, jak również i wątpliwości można zgłaszać w pokoju nr 19, u Pana Artura Czechowicza oraz pod nr tel. 77 403 69 24.

Zapraszamy wszystkie osoby, które będą miały problem z wypełnieniem tej deklaracji. Wystarczy podejść z dowodem osobistym do pokoju nr 19. Prosimy również kontaktować się z pracownikami merytorycznymi, którzy z pewnością służyć będą swoją pomocą.

UWAGA:

Od 1 stycznia 2017 r. będą obowiązywać nowe stawki opłaty: 12 zł od osoby za selekt. / 24 zł od osoby za nieselekt. W miejsce stawki 1 zł za szóstą i każdą następna osobę wprowadzono zwolnienie trzeciego i każdego następnego dziecka w rodzinie. Od 2017 r. nieruchomości niezamieszkałe (dział. gospodarcza, instytucje, zakłady, tip.) nie będą objęte gminnym system gospodarki odpadami. Każdy z przedsiębiorców zobowiązany będzie do podpisania umowy z uprawnioną firmą odbierającą odpady.

Deklaracja do pobrania:

Wzór deklaracji obowiązujący od 1 stycznia 2017 r.:

PDFDeklaracja ustalająca wysokość opłaty2016.pdf

Wzór deklaracji obowiązujący od 1 lipca 2015 r. do 31.12.2016 r.

PDFDeklaracja ustalająca wysokość opłaty 2015.pdf

E-deklaracja składana elektronicznie:

PDFe- Deklaracja ustalająca wysokość opłaty 2015.pdf
PDFZałącznik nr 1 do E-Deklaracji Opłaty 2015.pdf
PDFZałącznik nr 2 do E-Deklaracji Opłaty 2015.pdf
PDFZałącznik nr 3 do E-Deklaracji Opłaty 2015.pdf
PDFZałącznik nr 4 do E-Deklaracji Opłaty 2015.pdf

Przykład wypełnionej deklaracji:

PDFnieruchomość jednorodzinna.pdf

PDFnieruchomość wielorodzinna.pdf

PDFnieruchomość niezamieszkała.pdf

PDFnieruchomość mieszana.pdf

 

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 13-03-2013 21:54