Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ


DEKLARACJA.jpeg

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej na której powstają odpady komunalne obowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wypełnione deklaracje należy składać w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pokoju nr 19 (na I piętrze) lub w sekretariacie.


Od 1 stycznia 2020 r. obowiązują nowe stawki opłaty w wysokości 21 zł od osoby jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.
UWAGA - Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny opłata wynosi 42 zł miesięcznie za mieszkańca

Zgodnie z uchwałą NR XII/150/20 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zwalnia się z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1390 i 1907) w części stanowiącej 100% miesięcznej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie.

Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1,00 zł miesięcznie od każdej zdeklarowanej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, za którą ponoszona jest opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Warunkiem korzystania z w/w zwolnień jest złożenie nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zwolnienie z opłaty obowiązuje począwszy od miesiąca, w którym złożono deklarację.


Wzór deklaracji określa UCHWAŁA NR XII/149/20 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

W/w uchwała umożliwia złożenia deklaracji droga elektroniczną

E-deklaracja składana elektronicznie:

PDFE-Deklaracja_2020.pdf

Opublikował(a): Katarzyna Tomaszewska Data publikacji: 13-03-2013 21:54