Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: str
znaleziono plików: 429 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1923

 • Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Baborów i jej jednostek organizacyjnych
  ... strony internetowej (URL): bip. ...... Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać ...... 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I. ...... Burmistrz Gminy Baborów na podstawie pełnomocnictw ...... Adres strony internetowej, na której zamieszczona ...... składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie ...... się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu ...... strybucyjnego TAURON Dystrybucja SA. ...... Umowy dystrybucyjne zawarte z TAURON Dystrybucja SA ważne w okresie nieoznaczonym II. ...... że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,  ...... musi złożyć aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i ...... odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia ...... się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) w odpowiedzi na wezwanie, ...... 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub ...... dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone ...... z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie ...... zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na ...... Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona ...... elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny ...... elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ...... licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone ...... okoliczności niezależnych od stron umowy, wówczas czas trwania rozpocznie się ...... nie pogarszającego sytuacji żadnej ze stron. ...... Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy z zastrzeżeniem par. ...... lub utraciła ważność Generalna umowa dystrybucyjna wiążąca Wykonawcę z OSD, ważność ...... INFORMACJE ADMINIstrACYJNE IV. ...... zwane dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...... strz Baborowa; W celu należytej ochrony danych ...... Administrator powołał Inspektorem Ochrony Danych, ...... decyzje nie będą podejmowane przez Administratora w sposób zautomatyzowany,  ...... przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. ...
 • Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów.
  ... elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów. ...... Adres strony internetowej (URL): bip. ...... Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać ...... 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I. ...... Adres strony internetowej, na której zamieszczona ...... elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów. ...... składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie ...... odbywać się będzie za pośrednictwem sieci dystrybucyjnej należącej do Operatora Systemu ...... strybucyjnego TAURON Dystrybucja SA. ...... Umowy dystrybucyjne zawarte z TAURON Dystrybucja SA ważne w okresie nieoznaczonym. ...... że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w ...... musi złożyć aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o ...... odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku ...... elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów. ...... się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) w odpowiedzi na wezwanie, ...... 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub   ...... dynamicznego systemu zakupów: Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone ...... z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie ...... zakresie połączeń: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na ...... Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona ...... elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny ...... elektronicznej: Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ...... licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone ...... wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, wówczas czas trwania rozpocznie się ...... nie pogarszającego sytuacji żadnej ze stron. ...... Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy z zastrzeżeniem par. ...... lub utraciła ważność Generalna umowa dystrybucyjna wiążąca Wykonawcę z OSD, ważność ...... INFORMACJE ADMINIstrACYJNE IV. ...... zwane dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...... strz Baborowa; W celu należytej ochrony danych ...... Administrator powołał Inspektorem Ochrony Danych, z ...... decyzje nie będą podejmowane przez Administratora w sposób zautomatyzowany, stosowanie do ...... przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. ...
 • Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP
  ... z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. ...... potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. ...
 • ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA STANU EPIDEMII
  ... „stref zero” oraz „stref buforowych” – fakt ogłoszenia Stanu ...... otwiera możliwość wyznaczenia przez Radę Ministrów strefy zero oraz strefy buforowej. ...... z Ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych: strefa zero (odpowiednik włoskiej ...... strefy”) to obszar, na którym wystąpił stan ...... zakazom, nakazom oraz środkom kontroli; strefa buforowa to obszar wokół strefy zero, ...... W obu tych strefach można wprowadzić m. ...... zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o ...... następuje w drodze decyzji wojewody lub Ministra Zdrowia (w zależności od tego, czy praca ma ...... skierowanej do pracy przez wojewodę lub Ministra Zdrowia. ...... złożenia wniosku do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych ...... jest ponadto przekazać niezwłocznie Ministrowi Zdrowia (1) informację o złożeniu przez ...... przez siebie wniosku do Prezesa Rady Ministrów. ...... pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych (polegających jedynie na ...... Pełna treść ROZPORZĄDZENIA MINIstrA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. ...
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
  ... epidemią koronawirusa i wprowadzonymi obostrzeniami. ...
 • Dzieci uczą rodziców w domu!
  ... zaistniałą sytuację, ale także na apel Ministra Edukacji Narodowej, a przy tym chcąc ......  W każdą środę i każdy piątek na stronie internetowej www. ...
 • Kwalifikacja wojskowa 2020
  ...   Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ...... stra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. ...
 • Zwieszenie organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych
  ... w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2: ...... i galeriach sztuki; polecam wójtom, burmistrzom oraz prezydentom miast zawieszenie do 25 ...... sytuacji i współdziałanie z organami administracji publicznej w tej sprawie. ...
 • Koronawirus
  ... oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku ...
 • Lokal użytkowy - Baborów pl. Dworcowy 1
  ... PRZEZNACZONYCH DO NAJMU Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości Księga wieczysta ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... roku na okres 21 dni, oraz zamieszczenie na stronie internetowej www. ...... Burmistrz Gminy Baborów Tomasz Krupa ...
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  ... na przetwarzanie danych osobowych przez Burmistrza Gminy Baborów na potrzeby postępowania ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz na stronie internetowej http://bip. ......   BURMIstrZ Tomasz Krupa Baborów, dnia 5 marca ...... ZARZĄDZENIE NR OW/117/20 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 5 marca 2020 r. ...
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- cz. dz. 1613/6 w Baborowie przy ul. Moniuszki
  ... 65) Burmistrz Gminy Baborów podaje do publicznej ...... Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” obszar obejmujący ...... komunikacyjnych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej Czynsz dzierżawny może ...... stawek wynikających z Zarządzenia Burmistrza oraz zmiany wysokości podatku VAT powoduje ...... oraz zamieszczenie na stronie internetowej www. ...
 • Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów w 2020 roku
  ... Burmistrz Gminy Baborów ogłasza nabór wniosków na ...
 • Informacja o wyłożeniu projektu podziału na obwody łowieckie
  ... w godzinach 7:30-15:30 oraz umieszczony na stronie internetowej Samorządu Województwa ...... publicznego wglądu i umieszczenia go na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego ...
 • JAK POSTĘPOWAĆ PRZY PODEJRZENIU WYSTĄPIENIA KORONAWIRUSA?
  ... zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji ...... podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków i wirusów. ...... zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie tutaj. ...... Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą ...... Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do ...... Jeśli masz łagodne objawy ze strony układu oddechowego i nie podróżowałeś do ...... kto podróżował po Chinach i ma objawy ze strony układu oddechowego. ...... się informacjami zamieszczanymi  na stronie internetowej Głównego Inspektoratu ...... zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2 Noszenie maseczki ...... usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu ...... stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze ...... maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), ...... że został prawidłowo zaprojektowany i skonstruowany, wykonany z właściwych materiałów. ...