Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 17537 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3569

 • Budowa kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wiejskiej 5A w Baborowie, na działce nr 1303/4 w ramach zadania: "Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie"
  ...   ......   ...
 • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - XI nabór 2020 r.
  ... ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. ......   Burmistrz Gminy Baborów, mając na uwadze art. ...... 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ......  Prawo zamówień publicznych (Dz. ...... 1843 ) zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego ...... ,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z ......   Przedmiot zamówienia: Przedmiotem ...... jest wykonanie prac związanych z demontażem, ...... transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z ......   Nazwa i adres zleceniodawcy: Gmina Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a 48-120 Baborów   Określenie przedmiotu zamówienia: 1. ...... Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, ...... transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z ...... stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Baborów. ...... szacunkowa wielkość powierzchni dachów ...... azbest, tj. ...... płyt azbestowo – cementowych do demontażu, zbierania, ...... sportu oraz unieszkodliwiania na składowisko ...... niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około ...... sp;103,00,00 m2 (cztery tysiące sto trzy ...... kwadratowych) w tym około 2 142,00 m² wymaga transportu i utylizacji, a ...... 1 961,00 m² wymaga demontażu, transportu i utylizacji. ...... Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz ...... na których będzie dokonany demontaż pokryć ...... wraz z odbiorem płyt azbestowo – cementowych, przy czym Zamawiający ...... strzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów ...... azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ...... Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela ...... jednak nie dłuższy niż do dnia 30 września 2020 r. ...... Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy ...... karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów ...... metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z ...... sunięciem wyrobów zawierających azbest zostały ...... prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów ...... sanitarnych i technicznych, a teren został ...... oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego. ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu, zebrania i ...... sportu wyrobów zawierających azbest z ...... Termin demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest powinien ...... właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 września 2020 r. ...... O ustalonych terminach i o przeprowadzonych ...... powinien na bieżąco informować Urząd Miejski w Baborowie. ...... Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia harmonogramu prac na poszczególnych ...... i dostarczenia go Zamawiającemu w terminie do 15 ...... od dnia podpisania umowy. ...... Przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia, konieczne jest ...... wizji lokalnej w terenie na  nieruchomościach obejmujących przedmiot ...... Zadanie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony ...... ska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego ...... szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ......   sposób obliczenia ceny:  Cena dla celów porównania oferty zostanie ...... wg złożonego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ......   Termin i miejsce wykonania zlecenia: Od podpisania umowy ...... Gmina Baborów wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia ...... Osoba do kontaktu: Furman Barbara – tel. ......   Kryteria oceny ofert: Jedynym ...... oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie  pełnego ...... su przedmiotu zamówienia. ...... wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi ...... Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. ...... Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania ...... publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być ...... w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów ...... sp;usług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku. ...... w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu ...... oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. ...... Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. ...... Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. ......   Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 12 czerwca 2020 r. ...... do godziny 14:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod adresem: 48-120 ...... Ratuszowa 2a, lub faxem na nr 77 403 69 28 lub na ......   Warunki udziału Wykonawcy: Oferta ...... wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ...... ofertowego; parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego ...... wypełniony Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; załączoną kopię ...... – stosowne zezwolenia Wykonawcy na wytwarzanie, ...... sport i unieszkodliwianie odpadów ...... azbest, tj. ...... - decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydane przez właściwy organ ...... sp;tym zawierającymi azbest); - zezwolenie ...... 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych lub ...... o wpisie do rejestru, o którym mowa w art. ...... 49 ust. ...... 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ...... azbest; kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w ...... jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez ...... oraz osoby uprawnione do reprezentacji; ...... wielkość powierzchni dachu zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona ...... stała na podstawie szacunkowych danych ...... przez właścicieli nieruchomości składających deklaracje oraz firmę wykonującą ...... wyrobów zawierających azbest. ...... Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, ...... do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych ...... weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów ...... azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w załączniku Nr 3. ...... Uwagi końcowe: Gmina Baborów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania ...... stu z terenu Gminy Baborów po uzyskaniu ...... sowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... ska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu ...... przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami ...... suwania azbestu i wyrobów zawierających azbest ...... terenie województwa opolskiego. ...... Aktualnie po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu Gmina Baborów została ...... do realizacji zadania, Zamawiający zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli ...... które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane ...... w/w fundusz. ......   BURMIsTRZ GMINY BABORÓW Tomasz Krupa   ...
 • Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  ... Państwowej Komisji Wyborczej o wyborach Prezydenta ...... spolitej Polskiej serwis wybory. ...... Postanowienie Marszałka sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 czerwca 2020 r. ...... w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta ...... spolitej Polskiej ZARZĄDZENIE NR ...... Burmistrza Gminy Baborów z dnia 4 czerwca 2020 r. ...... w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie ...... obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych ...... o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z ...... spondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie ...... tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 ...... Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania ...... w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 ...... Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz. 19/7 w Tłustomostach i dz. nr 1242/6 w Baborowie
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy : 1. ...... 0,3968 ha położonej w Tłustomostach, oznaczoną w ewidencji gruntów zapisaną ...... Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021233/2 jako drogi(dr) z ...... pod garaże : 18 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 18,00 zł brutto ...... sięcznie; 22 m2 - czynsz dzierżawny ...... si - 22,00 zł brutto miesięcznie; 20, ...... m 2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; 20, ...... m 2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; 20, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; 20, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; 20, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; 35, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 35,00 zł brutto miesięcznie; 20, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; 20, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; 20, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; 19, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 20,00 zł brutto miesięcznie; 15, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 16,00 zł brutto miesięcznie; 19, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 20,00 zł brutto miesięcznie; 22, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 23,00 zł brutto miesięcznie; 47, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 48,00 zł brutto miesięcznie; 22, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 23,00 zł brutto miesięcznie; 15, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 16,00 zł brutto miesięcznie; 19, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 20,00 zł brutto miesięcznie; 27, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 27,00 zł brutto miesięcznie; 29, ...... - czynsz dzierżawny wynosi - 29,00 zł brutto miesięcznie; 22, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 23,00 zł brutto miesięcznie; 18, ...... m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 18,00 zł brutto miesięcznie; ...... obejmujący działkę nr 19/7 oznaczony symbolem 1 TM-MWII zlokalizowany na terenie ...... sołectwa Tłustomosty zgodnie ze „studium” ...... stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... istniejącej. ...... podstawowe dla terenu – 1TM-MWII: Zabudowa ...... szkaniowa wielorodzinna. ...... szczenie: usługi handlu, ...... stronomii, rzemiosła, biura, gabinety, sportu ...... rekreacji, usługi publiczne, rozbudowa ...... stniejących usług związanych z obsługą ...... sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, drogi ...... miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... obiekty i urządzenia i sportu i rekreacji, garaże, budynki ...... spodarcze 2. ...... Raciborskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2 jako rola kl. ...... -15,60 m2 z przeznaczeniem pod garaż- czynsz dzierżawny wynosi 16,00 zł brutto ...... sięcznie; - 12,00 m2 z przeznaczeniem pod ...... gospodarczy- czynsz dzierżawny wynosi 12,00 zł brutto miesięcznie. ...... Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony ...... symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Po części działka nr 1242/6 objęta jest „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren ...... na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , ...... jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „studium” stanowi tereny rolnicze- adaptacja ...... stanu istniejącego. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty ...... zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej ...... Czynsz dzierżawny płaty do 30 dnia każdego. ......   Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ......   Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy Baborów. ...
 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w Baborowie przy ul. Plac Dworcowy 1/A.
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 65) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... 1490)   w dniu 1 czerwca 2020r. ......   OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... Lokal usytuowany jest w budynku zlokalizowanym na nieruchomości ...... ha i 576/13 o powierzchni 0,0264 ha zapisanych w KW OP1G/00030417/2, obręb Baborów, ...... wg ewidencji gruntów stanową zurbanizowane tereny niezabudowane –Bp ...... tereny mieszkaniowe – B. ...... czterokondygnacyjnego, wielorodzinnego Z osobnym wejściem od strony nieczynnego dworca ...... Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, ...... ogrzewania zasilanego z lokalnej kotłowni. ...... Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... obszar obejmujący działkę nr 576/15 oznaczony ...... symbolem 14-MWUI stanowi teren zabudowy ...... szkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę ...... szkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Obszar obejmujący działkę nr 576/13 oznaczony ...... symbolem 8-MNUII, stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę ...... szkaniowa jednorodzinną, zagrodową, funkcję ...... sługową oraz obiekty związane z działalnością ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 82. ...... zł ( nieruchomość zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT). ...... Wadium wynosi 8. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 1 lipca 2020 r. ...... 10:00 w sali konferencyjnej na parterze budynku Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na ...... Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalona jako nabywca nieruchomości o miejscu i ...... zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... strzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu ...... przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest ......   ...
 • Pomoc publiczna 2019
  ... sp;   ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1761 zabudowanej budynkiem użytkowym i budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62.
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 65) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... 1490)   w dniu 28 maja 2020r. ......   OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,2966 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2 , obręb Baborów, ...... wg ewidencji gruntów stanowi inne tereny zabudowane-Bi, tereny ...... budynkiem użytkowym ( po byłym przedszkolu) oraz budynkiem garażowo-gospodarczym. ...... Budynek w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny z poddaszem ...... całkowicie podpiwniczony, z dachem czterospadowym. ...... Powierzchnia użytkowa na podstawie pomiarów z natury wynosi 224,10 m2 . ...... Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ...... centralne ogrzewanie zasilane z pieca gazowego. ...... Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... działka nr 1761 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 4-UOI, stanowi tereny usług ...... kultury wraz z obiektami i urządzeniami sportu i rekreacji z nimi związanymi. ...... Dopuszcza się m. ...... budynki mieszkalne jednorodzinne. ......   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi ...... zł( nieruchomość zwolniona jest od podatku od towarów i usług VAT). ...... Wadium wynosi 29. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 29 czerwca 2020 r. ...... 10:00 w sali konferencyjnej na parterze budynku Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na ...... Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalona jako nabywca nieruchomości o miejscu i ...... zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... strzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu ...... przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest ...
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy
  ... sp; Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie ......   Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Ośrodku Pomocy społecznej w ...... Termin składanie dokumentów - 15 czerwca 2020 r. ...... 15:00       Zespół szkolno-Przedszkolny w Baborowie   ......     ...
 • Nabór na stanowisko – Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie
 • Majster Szef ;)
  ... Z KONKURsEM;) Lubicie gotować? ...... sp;Pochwalcie sswoją popisową potrawą w ...... zdjęcia i weźcie udział w konkursie kulinarnym MAJsTER sZEF  szczegóły ...
 • Wyniki konkursu
 • Szyjemy maseczki
 • Giganci Domowej Sceny
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - XIII Sesja RM - 27 maja 2020 r.
  ... RADY MIEJsKIEJ W BABOROWIE INFORMUJE, ŻE W DNIU ...... 16:00 W sALI KONFERENCYJNEJ URZĘDU MIEJsKIEGO W BABOROWIE ODBĘDZIE sIĘ XIII sEsJA ...... MIEJsKIEJ W BABOROWIE   Porządek obrad obejmuje:   ...... Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad 2. ...... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji 3. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: 3. ...... zmiany wieloletniej prognozy finansowej - druk nr 158/20 3. ...... zmiany uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg ...... na zbycie nieruchomości i przyznania pierwszeństwa w jej nabyciu - druk nr 151/20 ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenia ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 153/20 3. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - druk nr 154/20 3. ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - druk nr ...... wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobów Gminy Baborów prawa użytkowania ...... stego wraz z prawem własności zabudowy ...... stanowiącej własność skarbu Państwa, będącej w użytkowaniu wieczystym ...... skich Kolei Państwowych s. ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 5. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w ...... sie międzysesyjnym 6. ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kraszewski   Baborów, ...