wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 12231 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2617

 • Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
  ...   ...
 • Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2017
  ...   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 8/2 w Baborowie
  ... mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym ...... sp; pow. ...... 87,50 m2  na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ...... Kozielskiej 8/2. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : trzy pokoje,  dwie kuchnie, ......  Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. ...... użytkowej 3,30m2 i 5,50 m2  oraz dwie komórki   gospodarcze o ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie ...... sności gruntu działki  wynosi 94. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działkach Nr 357/5 i ...... ha  zapisanej w KW OP1G/00000030419/6. ...... Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 ...... 2011 roku ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa ...... skiego Nr 93 poz. ...... 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku,  poniższy  teren zlokalizowany w ...... ma następujące przeznaczenie: Obszar obejmujący działki nr 357/5 i 357/7, ...... symbolem 8-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej zabudowę ...... szkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem ich zagospodarowania. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości na podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... sp; albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... sp;    ...
 • Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na II półrocze 2016
  ...   ...
 • Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe
 • Dożynki Gminno-Powiatowe w Boguchwałowie
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/8 w Baborowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów ...... do sprzedaży: - nieruchomość niezabudowana ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1610/8 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku ...... szar obejmujący działkę nr 1610/8 w ...... scowości Baborów oznaczony jest  symbolem ...... użytków zielonych obejmujących: łąki, pastwiska. ...... Dopuszcza się: a)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... przeciwpożarowe b) dojścia piesze, dojazdy, ulice wewnętrzne, ścieżki ...... spacerowe c) obiekty małej architektury. ...... sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, na ...... właściciela  sąsiedniej nieruchomości  Wartość ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ......  Z dniem 27 września 2017 roku, upływa ...... do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ...... podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  6 września 2017 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......       ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2017-08-16   ...... sp;      ...... O WYNIKU PRZETARGU W dniu 7 sierpnia 2017 roku o godz. ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0710 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym ...... wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 16. ...... zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 16. ...... zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych brutto). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Wiesław Mucha. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 sierpnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......   Przewodniczący Komisji Przetargowej Ewa samotyj   ...... sp;         ...... sp;         ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - województwo opolskie
 • Informacja o wyniku przetargu- dzierżawa działaki 632/19 w Baborowie przy ul. Kresowej
  ... dniu 2 sierpnia 2017 roku  o godz. ...... 9:10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny ...... nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... działka nr 632/19 o powierzchni 0,8949 ha, stanowiąca według ewidencji gruntów rolę kl. ...... zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono trzy osoby, która w wymaganym terminie ...... ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 224,00 zł. ...... Kwota wadium: 25,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 234,00 zł ...... słownie: dwieście trzydzieści cztery złote). ...... Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości został Pan ...... sławomir Gwóźdż. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 17 sierpnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul.Wiejskiej 4/6
  ... mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym ...... sp; pow. ...... m2  na II piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ...... Wiejskiej 4/6. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : kuchnia, dwa  pokoje, ...... z wc, przedpokój, spiżarka. ...... Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie ...... sności gruntu działki  wynosi 64. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... sp; o pow. ...... 0,0146 ha zapisanej w KW OP1G/00020960/0. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... sp; uchwalonym przez Radę Miejską w ...... sp; Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. ...... teren obejmujący działkę 1309/5  w Baborowie, oznaczony jest symbolem ...... stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującą zabudowę mieszkaniowa ...... oraz funkcję usługowa w zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem ich zagospodarowania. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości na podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... sp; albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do 31 sierpnia 2017 r. ...... sp;        ...
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu
  ... TERENOWY PUNKT PAsZPORTOWY   DNIA 1 sIERPNIA 2017R. ...... BATOREGO 8/2 (na zapleczu urzędu miasta, pomiędzy sanepidem oraz miejskim zarządem ...... OTWARTY ZOsTAŁ TERENOWY PUNKT PAsZPORTOWY, GDZIE MOŻNA sKŁADAĆ WNIOsKI O ...... PAsZPORTU. ...... Punkt czynny jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w ...... Kontaktowy: 32 414 70 47 ...
 • Ogłoszenie o II przetargu - lokal mieszkalny przy ul.Raciborskiej 52A
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... ) Ogłasza II  przetarg ustny  nieograniczony Na sprzedaż lokalu ...... szkalnego nr 52A w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej  o powierzchni użytkowej 26,92 m2   ...... Na projektowany układ funkcjonalny lokalu składa się :jeden pokój z aneksem kuchennym, ......  Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie  gospodarcze. ...... Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: przyłącz ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... sp; o pow. ...... 0,0166 ha oraz posiada udziały  w działkach : nr 1242/5 o pow. ...... ha  i 1242/3 o pow. ...... 0,0184 ha zapisanych w KW OP1G/00028922/8. ...... Działki nr 1242/4, 1242/5, 1242/3 położone są na terenie oznaczonym w miejscowym planie ...... spodarowania przestrzennego miasta Baborów ...... symbolem 5-MWI, który stanowi tereny z ...... stawowym przeznaczeniem dla zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków ...... szkalnych wielorodzinnych. ...... Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18. ...... Wadium wynosi 1800,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się 11 września 2017r. ...... w sali konferencyjnej na I piętrze budynku ...... Miejskiego  w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na ...... Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i ...... zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od  daty  rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w ...... przetargu nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w terminie i miejscu ...... zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest ......     ...
 • Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta Baborów-ul. Głubczycka, ul. Kolejowa
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy: - część działki o pow. ...... 15 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp; zapisanej w  Księdze Wieczystej ...... sp; Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie ...... oznaczonej jako zurbanizowane tereny  niezabudowane (Bp) i inne tereny  ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... nr 632/28 położona w Baborowie oznaczona jest symbolem 4MWI - stanowi teren zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1. ...... szcza się: a) funkcję usługową z zakresu: ...... gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura i ...... sp; w parterach nowo – realizowanych budynków ...... szkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż ...... powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych; b) lokalizację wolno stojących ...... usługowych z zakresu funkcji wymienionej  w lit. ...... c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, d) ulice wewnętrzne, ...... sp; miejsca postojowe, parkingi, place do ...... architektury, f) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, g) garaże, budynki ...... spodarcze. ...... Czynsz dzierżawny dla  części działki nr  632/28   ...... si–  7,50 zł brutto miesięcznie,  ...... do 30 dnia każdego miesiąca. ...... 155 m 2  z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp; zapisanej w  Księdze Wieczystej ...... sp; Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie ...... jako inne tereny zabudowane (Bi)   z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy. ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  24,00 zł ...... rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... 13 m 2  z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp; zapisanej w  Księdze Wieczystej ...... sp; Nr OP1G/00021222/2 położonej w ...... (Bi) z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy. ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  6,50 zł ...... miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... 216 m 2  z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp; zapisanej w  Księdze Wieczystej ...... sp; Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  33,00 zł ...... rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... 6,5 m 2  z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp; zapisanej w  Księdze Wieczystej ...... sp; Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie ...... (Bi) z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy. ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  4,00 zł ...... miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ......   Obszar obejmujący działkę nr 1401/17, oznaczony ...... symbolem 7-MWII, stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: Dopuszcza ...... się: a)usług, handlu, rzemiosła, biura, ...... w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, b)sieci i ...... infrastruktury technicznej, c)ulice wewnętrzne, ...... sca postojowe, parkingi, place dla ruchu ...... architektury, e)obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, f)garaże z ...... wymogów pkt 2, g)budynki gospodarcze,  rozbudowę istniejących usług związanych z ...... sługą pojazdów mechanicznych - działkę ...... sp;o pow. ...... 0,920 ha oznaczoną  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp;1360  zapisaną w  Księdze ...... stej pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w ...... Czynsz dzierżawny dla  działki   wynosi – 138,00 zł brutto rocznie, ...... sp; płatny z góry do 30 września  każdego ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat. ......   Działka nr 1360 położona w Baborowie ...... jest symbolem 2 - MNUII i stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – ...... sługowej obejmujące zabudowę mieszkaniową ...... zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ...... W/w nieruchomości nie są obciążone  prawem rzeczowym. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie ...... okres 21 tj. ...... do dnia 30 sierpnia   2017r. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    ...
 • Informacja
  ... Informuje się, że dnia 14 sierpnia 2017r. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...... Za niedogodności przepraszamy. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
katalog  str  s  firm  ok  a  wyloguj  test  bip  chroniona
Przewodnik po urzędzie: