wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 14769 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2802

 • UNI.6730.5.5.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  ...   O B W I E s Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania ...... w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy. ......   Zgodnie z art. ...... 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeksu postępowania administracyjnego (t. ......  Dz. ...... 53 ust. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. ...... 1073 z późn. ...... z a w i a d a m i a m o zakończeniu postępowania administracyjne na wniosek ...... Rolnego Kietrz sp. ...... z o. ...... Zatorze 2, 48-130 Kietrz w sprawie wydania decyzji o warunkach ...... dla zamierzenia pn. ...... „Budowa wiaty na słomę na działce o numerze ewidencyjnym 69/1 ...... w miejscowości Raków, obręb ewidencyjny Raków, gmina ...... strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie ...... Miejskiego w Baborowie, przy ul. ...... Ratuszowa 2a, pokój nr 17, tel. ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ...... skiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ...... szeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie i ...... 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ......     Z up. ...... Burmistrza Gminy Baborów Artur Czechowicz ...... sekretarz Gminy ...
 • Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.utrzymania czystości i porządku w gminie (1,0 etat).
  ...   ...
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
  ...   ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... )  w dniu 17 maja 2018 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 1,1005 ha, zapisanej w KW OP1G/00021225/3, obręb Babice. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 514 stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) ...... Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni stanowi ...... składowisko odpadów, około 1/4 części ...... jest jako grunt orny. ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca ...... teren położony na obszarze sołectwa Babice obejmujący działkę nr 514 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 514 ...... jest w znacznej części symbolem 17BC-ZLI, zgodnie ze „studium” ...... stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w ...... części symbolem 2BC-RI, zgodnie ze „studium” stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla ...... rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8. ...... Wadium wynosi 870,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  ...... Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia  13 czerwca 2018 roku (przy czym za datę ...... na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...... Burmistrza mgr Artur Czechowicz sekretarz Gminy   ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... )  w dniu 17 maja 2018 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0270 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/2 stanowi pastwiska trwałe (PsIII). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/2 ...... jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... symbolem 5CZ-WsI i stanowi tereny wód ...... śródlądowych płynących- adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 910,00 zł. ...... Wadium wynosi 100,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. ...... 9:15 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  ...... Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia  13 czerwca 2018 roku (przy czym za datę ...... na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...... Burmistrza           mgr Artur ......             sekretarz Gminy ...... sp;   ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... )  w dniu 17 maja 2018 r. ...... OGŁAsZA II UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 1,0600 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/3 stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz ...... Działka użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana. ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/3 ...... jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... symbolem 5CZ-WsI i stanowi tereny wód ...... śródlądowych płynących- adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7. ...... Wadium wynosi 730,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. ...... 9:30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  ...... Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia  13 czerwca 2018 roku (przy czym za datę ...... na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Z up. ...... Burmistrza mgr Artur Czechowicz sekretarz Gminy ...
 • INFORMACJA - w dniu 1 czerwca 2018 r. Urząd Miejski będzie nieczynny!
  ...   ...
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ......  w dniu 11 maja 2018 r. ...... OGŁAsZA III UsTNY PRZETARG OGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,2074 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1610/12 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... Działka nr 1610/12 w Baborowie objęta jest „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... i oznaczona  jest symbolem 15 BA–RI i stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla ...... rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8. ...... Wadium wynosi 840,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 12 czerwca 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... skiego w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... ski) kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w ...... na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: 1236, 1198, 1199, 1192, ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w Urzędzie ...... skim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  ...... wpłacenie  wadium w  gotówce do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr  05 8866 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 6 czerwca 2018 r. ...... sp; Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, ...... lub w przypadku odwołania przetargu, zostanie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w przetargu ...... stnym ograniczonym poprzez wywieszenie listy ...... sób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń ...... Miejskiego w dniu 7 czerwca 2018 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca nieruchomości ...... sp;miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży ...... sp;ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ...... odbył się II przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Burmistrz Gminy Baborów ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     mgr Elżbieta ...... ska         ...... sp;         ...... sp; ...
 • Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet
 • oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
 • Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców
 • Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  XXXI ...... sesja Rady Miejskiej w Baborowie. ...... i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wydzierżawienia nieruchomości ...... czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 339/18; ...... nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... w dzierżawę  nieruchomości  na czas nieoznaczony- projekt druk nr 340/18; ...... nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... w dzierżawę  nieruchomości  na czas nieoznaczony- projekt druk nr 341/18; ...... sp; zgody na sprzedaż nieruchomości ...... stanowiącej własność Gminy Baborów - ...... sp; druk  nr 336/18; wyrażenia  ...... na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt  druk  ...... Żłobka, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Baborów oraz nadania mu statutu- ...... druk nr 333/18; zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek ...... opiekuńczych nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w Zespole ...... szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach ...... okresie międzysesyjnym;   6. ...... Zapytania, wolne wnioski. ......      Przewodniczący Rady Miejskiej   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Krzysztof Tokarz   ...... sp;        ......     ...
 • Informacja Przewodniczacego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  ... Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 15 maja ...... 16:00 odbędzie się w sali  konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... posiedzenie Komisji z następującym porządkiem: Porządek posiedzenia: ...... Informacja o stanie bezrobocia w Gminie Baborów za I ...... Informacja Burmistrza o przetargach, udzielanych zamówieniach ...... 30 tys z euro i realizowanych zadaniach na ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: a)wydzierżawienia nieruchomości ...... czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 ...... b)wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... c)wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 339/18; ...... nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... w dzierżawę  nieruchomości  na czas nieoznaczony- projekt druk nr 340/18; ...... nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... w dzierżawę  nieruchomości  na czas nieoznaczony- projekt druk nr 341/18; ...... sp; zgody na sprzedaż nieruchomości ...... stanowiącej własność Gminy Baborów - ...... sp; druk  nr 336/18; g)wyrażenia  ...... na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów - projekt  druk  ...... 335/18; sprawy bieżące. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Przewodnicząca ...... sji        ...... sp;      Grażyna ......     ...
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.inwestycji liniowych(1 etat).
  ...   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  ... PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIAsTA I GMINY BABORÓW Na podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy następujące  nieruchomości : - część działki o pow. ...... 22,50 m2   z działki 137/4 położonej w Baborowie  ...... Krakowskiej pod garaż zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane. ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  ...... si  - 12,00 zł. ...... brutto miesięcznie, płatny do końca danego miesiąca. ...... Działka nr 137/4 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 12-MWUI, stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę ...... szkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... 0,04 ha  położone w Księżym Polu zapisane w Księdze Wieczystej  nr ...... Według ewidencji gruntów  działka nr 151 stanowi  grunty  ...... sp; ( R-IV b), działka  nr 196 ...... stanowi  pastwiska trwałe ( Ps – II ). ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowych działek ...... si 38,00 zł brutto rocznie, płatny z góry do ...... września  każdego roku. ...... Teren obejmujący działki nr 151 i nr 196  zlokalizowany na terenie sołectwa Księże ...... oznaczony symbolem 2KP- RII, zgodnie ze „studium” stanowi tereny rolnicze. ...... sp; 0,0020m2   położoną w ...... sp;   zapisaną   w Księdze ...... stej  Nr OP1G/00021222/2 o z ...... Według ewidencji gruntów działka nr 1536/1 stanowi drogę (dr). ...... Czynsz dzierżawny wynosi łącznie 10,00 zł. ...... miesięcznie, płatny do 30 dnia  danego miesiąca. ...... Obszar obejmujący działkę oznaczony jest w miejscowym planie zagospodarowania ...... strzennego gminy  obejmującego obszar w ...... administracyjnych miasta Baborów symbolem 4-MWII i stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1) ...... szcza się na terenie , o którym mowa: a) ...... sługi handlu, rzemiosła, biura, gabinety w ...... budynków mieszkalnych wielorodzinnych za wyjątkiem terenów ...... symbolach 28-MWII b) sieci i urządzenia  infrastruktury technicznej , c) ulice ...... miejsca postojowe, parkingi, place o ruchu pojazdów ...... zieleń urządzoną, obiekty  małej architektury , e) obiekty i ...... sportu i rekreacji, f) garaże z ...... wymogów pkt 2, g) budynki gospodarcze, h) rozbudowę istniejących usług ...... z obsługą pojazdów mechanicznych. ......   -  działka nr 195  o pow. ...... w Boguchwałowie pod zbiornikiem wodnym zapisana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021227/7. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi 184,50 zł brutto płatny z góry do ...... Według ewidencji gruntów  działka nr 195 stanowi  grunty  ...... działkę nr 195 w Boguchwałowie oznaczony jest symbolem 11BO-MNUI i zgodnie ze „studium” ...... stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo ...... i usługowej. ...... 38, 189/39, 185/39 o łącznej powierzchni  0,079 ha  położone w Dzielowie z ...... Według ewidencji gruntów  działka nr 38 stanowi  tereny ...... – wypoczynkowe (Bz), działka nr 189/39 stanowi  grunty rolne zabudowane ( br) ...... działka nr 185/39 stanowi drogi ( Dr). ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działek wynosi  20,00 zł. ...... obejmujący działki nr 38, 189/39 i 185/39  zlokalizowane na terenie sołectwa Dzielów ...... jest symbolem 5 DL-ZLI, zgodnie ze „studium” stanowi tereny lasów i zadrzewień. ......   - część działki nr 168 o pow. ...... 0,25 ha położonej w Rakowie  z przeznaczeniem po uprawy rolne  ...... sana w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021229/1. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi grunty orne (R-IIIa, R-II) Czynsz ...... dla w/w działki wynosi 63,00 zł rocznie płatny z góry do 30 ...... Zgodnie ze studium teren obejmujący  działkę 168 w Rakowie, oznaczony symbolem ...... stanowi tereny rolnicze. ...... 0,1693 ha  w Baborowie   przy ul. ...... Polnej  zapisanej w Księdze Wieczystej nr KW OP1G/00034192/6. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 629/3 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi 43,00 zł brutto rocznie, płatny z ...... nr 629/3 w Baborowie po części objęta jest „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania ...... strzennego obejmującego obszar w granicach ...... stracyjnych miasta Baborów” przyjętego Uchwałą ...... Miejskiej Nr IX- 105/11 z dnia 12 lipca 2011 r. ...... i oznaczona jest symbolami 21- MNII i  stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... Części działki nr 629/3 w Baborowie objęta jest „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 ...... i oznaczona  jest symbolem 8 BA –RI i stanowi tereny rolnicze. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Zmiana  wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości ...... stawki czynszu brutto. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie ...... okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ......           ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  wyloguj  test  ok  bip  a  s  katalog  chroniona  str
Przewodnik po urzędzie: