wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 10508 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2479

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta Baborów
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... zmianami) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy następujące nieruchomości : -Część   ...... nr 576/16  o pow. ...... 0,0020 ha  z działki o powierzchni 0,0376 ha położonej ...... z przeznaczeniem na ogródek przydomowy  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane  (Bi) ...... sz dzierżawny wynosi 3,00 zł. ...... rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. ...... - Część  działki nr 576/16  o pow. ...... 0,0050 ha  z działki o powierzchni 0,0376 ha położonej ...... z przeznaczeniem na ogródek przydomowy  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane  (Bi) ...... sz dzierżawny wynosi 7,50 zł. ...... rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. ...... Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów teren na którym ...... się w/w działka, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną i ...... sługową. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat. ...... - Część działki nr 1613/6  o pow. ...... 3,60 m2  z działki o pow. ...... 0,2876 ha  położonej w Baborowie  z przeznaczeniem pod garaż zapisanej w ...... siędze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny  ...... niezabudowane (Bp)  Czynsz dzierżawny wynosi 2,00 zł. ...... miesięcznie , płatny  do 30 dnia każdego miesiąca. ......    - Część działki  nr 1613/6 o pow. ...... m2  z działki o pow. ...... z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny  ...... niezabudowane (Bp)  Czynsz dzierżawny wynosi 15,00 zł. ...... rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... nr 1423 i 530/1) w Baborowie, oznaczona symbolem 1-ZPI, stanowi teren zieleni ...... Na terenach oznaczonych symbolem 1-ZPI dopuszcza się: Urządzenia sportu i rekreacji, ...... ścieżki rowerowe, spacerowe, Obiekty małej architektury, np. ...... ławki, zadaszenia, fontanny, pomniki, pergole, ...... muszle koncertowe, Ulice wewnętrzne, place ...... stojowe, miejsca parkingowe lokalizowane przy ...... komunikacyjnych, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, sieci i urządzenia ...... struktury technicznej. ...... Nieruchomości nie są obciążone prawem rzeczowym. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie ...... okres 21 tj. ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...
 • 2 Runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2017 o Puchar Burmistrza Gminy Baborów
 • Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  XXII ...... sesja Rady Miejskiej w Baborowie. ......   1. ...... i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu ...... 249a/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt druk nr 250a /17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( część dz. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( część dz. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( dz. ...... nr 370/1 w Babicach) –  projekt druk nr 252a/17; wyrażenia zgody ...... sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów ( dz. ...... nr 248/17; przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i systemie Pieczy Zastępczej ...... – projekt druk nr 242/17; przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych ...... projekt druk nr 243/17; przedłużenia czasu obowiązywania Taryfy dla zbiorowego ...... i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 28 marca 2017r. ...... zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017r. ...... sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków Budżetu Gminy Baborów zadań ...... zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale ...... szy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt druk nr ...... projekt druk nr 247/17; zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej ...... w Baborowie- projekt druk nr 245/17; dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów ...... na terenie Gminy Baborów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo ...... 251/17; określenia kryterium naboru do klas pierwszych publicznej szkoły podstawowej, ...... której Gmina Baborów jest organem prowadzącym-projekt druk nr 253/17; ...... ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów ...... poszczególne kryteria oraz dokumentów ...... do ich potwierdzenia stosowanych w drugim etapie postępowania ...... do publicznego przedszkola prowadzonego przez Gminę Baborów- ...... druk nr 254/17; powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt druk nr ...... wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej;- projekt druk nr 236/17; ...... Przyjęcie planów pracy Komisji Budżetu i Rozwoju RM  oraz Oświaty, ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 6. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach ...... okresie międzysesyjnym;   7. ...... Zapytania, wolne wnioski. ......   8. ...... sp;     Przewodniczący ...... Miejskiej              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sztof Tokarz       ...... sp;     Baborów, dnia 21. ......          ...
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Baborów, dnia ......       OBWIEsZCZENIE   o wszczęciu postępowania ...... w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu ......   stosownie do art. ...... 53 ust. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... sp; 49 oraz  art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego (t. ......   Burmistrz Gminy Baborów   z a w i a d a m i a   że na ...... sek  Pana Włodzimierza Naumczyka, ul ...... skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce (na ...... stawie pełnomocnictwa udzielonego przez ...... strza Gminy Baborów) zostało wszczęte ...... stępowanie administracyjne w sprawie wydania ...... o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia ...... stycyjnego pn:   „Oświetlenie ...... rozbudowa istniejącego oświetlenia”     lokalizacja inwestycji   ...... sp;  działki nr 387 i 383, w ...... stce ewidencyjnej Baborów,    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       w ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;     strony mogą ...... się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie, przy ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. ......   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez ...... szczenie na stronie Biuletynu Informacji ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ......     Zgodnie z art. ...... 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ......   ...
 • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Baborów, dnia ......     OBWIEsZCZENIE   o wszczęciu postępowania w sprawie ...... decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. ......   stosownie do art. ...... 53 ust. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... sp; 49 oraz  art. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego (t. ......   Burmistrz Gminy Baborów   z a w i a d a m i a   że na ...... sek  Pana Włodzimierza Naumczyka, ul ...... skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce (na ...... stawie pełnomocnictwa udzielonego przez ...... strza Gminy Baborów) zostało wszczęte ...... stępowanie administracyjne w sprawie wydania ...... o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla zamierzenia ...... stycyjnego pn:   „Oświetlenie ...... rozbudowa istniejącego oświetlenia”     lokalizacja inwestycji   ...... sp;  działki nr 384/3 i 180, w ...... stce ewidencyjnej Baborów,    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       w ......                 ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  strony mogą zapoznać się z ...... sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie, przy ...... Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. ......   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez ...... szczenie na stronie Biuletynu Informacji ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim ......     Zgodnie z art. ...... 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ......   ...
 • Komunikaty WIOŚ o przekroczeniu norm zanieczyszczenia powietrza
  ...   ...
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 86/1
  ... sp; BURMIsTRZ GMINY BABORÓW PODAJE DO ...... WIADOMOŚCI WYKAZ NIERUCHOMOŚCI sTANOWIĄCEJ  WŁAsNOŚĆ GMINY BABORÓW ......  DO sPRZEDAŻY Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym ...... sp; pow. ...... 54 m2  na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ...... Powstańców 86/1 Na układ funkcjonalny lokalu ...... składają się  : kuchnia, dwa  pokoje, ...... Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci piwnicy o ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie ...... sności gruntu działek  wynosi 57. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... sp; o pow. ...... 0,0144 oraz posiada udziały  w działkach : nr 453/20 o pow. ...... ha  i 463/21 o pow. ...... 0,3270 ha zapisanych w KW OP1G/00023956/0. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... sp; uchwalonym przez Radę Miejską w ...... sp; Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. ...... obejmujący działki 463/19, 463/20 i 463/21  w Baborowie, oznaczony jest symbolem ...... stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem ich zagospodarowania. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości na podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... sp; albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... sp;      ...
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
 • Informacja Przewodniczacej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... Komisji Budżetu  i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie się  posiedzenie  ...... sji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady ...... skiej w Baborowie następującym porządkiem ......  Tematyka posiedzenia: Analiza zadań realizowanych w ...... w zakresie gminnego Programu Profilaktyki i ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do ...... 249/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 250/17; ...... zgody na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk ...... przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego ...... i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 28 marca 2017r. ...... zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z dnia 20 lutego 2017r. ...... w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań ...... zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale ...... szy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska w o Opolu w roku 2017- projekt druk nr ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów( dz. ...... sprawy bieżące. ...... Przewodnicząca Komisji Grażyna Mordel   ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Przewodniczący ...... sji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM ...... sp;w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... z następującym porządkiem: Tematyka posiedzenia: Omówienie sprawozdania z ...... Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie; Omówienie i ...... projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania ...... i systemie Pieczy Zastępczej w Gminie Baborów na lata 2017 – 2019- ...... druk nr 242/17; projektu uchwały w sprawie przyjęcia strategii rozwiązywania ...... społecznych w Gminie Baborów na lata 2017-2027 ...... projekt druk nr 243/17; Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań za ...... Gminnego Ośrodka Kultury oraz kalendarza    imprez kulturalnych na 2017r. ...... Przedstawienie  sprawozdania z wykonania zadań za 2016r. ...... Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie zamiaru połączenia ...... samorządowych  instytucji kultury Gminnej ...... zmianach organizacyjnych w gminnych jednostkach oświatowych w związku z wprowadzoną ...... w tym zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  dostosowania sieci szkół ...... stawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie ...... Baborów do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo ...... Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia „Programu  opieki nad ...... Baborów na rok 2017projekt druk nr 247/17; sprawy bieżące. ......   Przewodniczący Komisji       mgr Mariusz Kostyk ......   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/5 w Rakowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży:  - nieruchomość niezabudowana oznaczona w ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 418/5 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca ...... teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/5 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 418/5 ...... jest symbolem 5RA-WsI i stanowi tereny wód powierzchniowych ...... stojących. ...... Przeznaczenie podstawowe: Tereny wód powierzchniowych ...... stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z ...... Dopuszczenie: Urządzenia wodne, melioracji ...... przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... Obiekty mostowe, Urządzenia rekreacyjno-sportowe. ......  sprzedaż na własność w drodze przetargu. ......  Wartość nieruchomości 3 675,00 zł. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Na zbywanej działce znajduje ssieć kanalizacji sanitarnej stanowiąca ...... sność Gminy Baborów i nowy nabywca ...... każdorazowe wejście na działkę odpowiednich służb w celu przeprowadzania konserwacji, ...... i naprawy sieci przez  zarządcę sieci. ......  Z dniem 24 kwietnia 2017 roku, upływa ...... do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ...... podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  3 kwietnia 2017 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......     Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska ...... sp;         ...... sp;   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/4 w Rakowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży:  - nieruchomość niezabudowana oznaczona w ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 418/4 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca ...... teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/4 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 418/4 ...... jest symbolem 5RA-WsI i stanowi tereny wód powierzchniowych ...... stojących. ...... Przeznaczenie podstawowe: Tereny wód powierzchniowych ...... stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z ...... Dopuszczenie: Urządzenia wodne, melioracji ...... przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... Obiekty mostowe, Urządzenia rekreacyjno-sportowe. ......  sprzedaż na własność w drodze przetargu. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       ...... sp;Wartość nieruchomości 4 725,00 zł. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Na zbywanej działce znajduje ssieć kanalizacji sanitarnej stanowiąca ...... sność Gminy Baborów  i nowy nabywca  ...... wyraża zgodę  na  każdorazowe wejście na działkę ...... służb w celu przeprowadzania konserwacji, modernizacji i naprawy sieci ...... sp; zarządcę sieci. ......  Z dniem 24 kwietnia 2017 roku, upływa ...... do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ...... podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  3 kwietnia 2017 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......      Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska ...... sp;         ...... sp; ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/3 w Rakowie
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Baborów ...... do sprzedaży:  - nieruchomość niezabudowana oznaczona w ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 418/3 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca ...... teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/3 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 418/3 ...... jest symbolem 5RA-WsI i stanowi tereny wód powierzchniowych ...... stojących. ...... Przeznaczenie podstawowe: Tereny wód powierzchniowych ...... stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z ...... Dopuszczenie: Urządzenia wodne, melioracji ...... przeciwpowodziowe, przeciwpożarowe, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, ...... Obiekty mostowe, Urządzenia rekreacyjno-sportowe. ......  sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na ...... spodarowanie nieruchomości przyległej, na ...... właściciela  sąsiedniej nieruchomości. ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;   Wartość nieruchomości 3 525, ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Na zbywanej działce znajduje ssieć kanalizacji sanitarnej stanowiąca ...... sność Gminy Baborów i nowy nabywca  ...... wyraża zgodę  na  każdorazowe wejście na działkę ...... służb w celu przeprowadzania konserwacji, modernizacji i naprawy sieci ...... sp; zarządcę sieci. ......  Z dniem 24 kwietnia 2017 roku, upływa ...... do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości ...... podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  3 kwietnia 2017 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......     Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska ...... sp;         ...... sp; ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  str  test  s  wyloguj  chroniona  bip  ok  katalog  firm
Przewodnik po urzędzie: