wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 15449 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2950

 • Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
  ...   ...
 • Informacja KRUS-Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie
  ...   ...
 • Internetowa giełda rolna Agro-Market24
  ...   ...
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Baborowie
  ...   ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul. Kolejowej i ul. Raciborskiej
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy następujące nieruchomości : 1. ...... 0,0029 ha zapisana w KW Nr OP1G/00021222/2 jako Bp- ...... Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  ...... uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie . ...... sp; Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. ...... teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nr 632/41 oznaczony jest ...... symbolem 4-MWI i stanowi obszary zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Dopuszcza się : usługi handlu, gastronomii, infrastruktury  technicznej, ...... (zakaz  obiektów tymczasowych). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w części działki wynosi 15, ...... brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... 30 m2 położonej w Baborowie  przy ul. ...... Raciborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako ...... orne i B- tereny mieszkaniowe zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 5,00 zł brutto rocznie. ...... 77 m2 położonej w Baborowie  przy ul. ...... Raciborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako ...... orne i B- tereny mieszkaniowe zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 12,00 zł brutto rocznie. ...... Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony ...... symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1. ...... szcza się: a) usługi handlu, rzemiosła w ...... budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie o ...... symbolach 5-MWI, funkcję usługową z zakresu: ...... handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także biura  ...... gabinety,  w parterach nowo – realizowanych budynków ...... szkalnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż ...... powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych; b) lokalizację wolno stojących ...... usługowych z zakresu funkcji wymienionej w lit. ...... c) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, d) ulice wewnętrzne, ...... sp; miejsca postojowe, parkingi, place do ...... architektury, f) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, g) garaże, budynki ...... spodarcze. ...... a) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych, b) realizacji obiektów handlu ...... Ponadto działka nr 1242/6 częściowo leży w strefie B ochrony konserwatorskiej. ...... Po części działka nr 1242/6 objęt a jest „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: Teren ...... na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , ...... jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „studium” stanowi tereny rolnicze- ...... sp; stanu istniejącego. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty ...... zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu oraz w przypadku zmiany ...... sokości podatku VAT. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 30 listopada  2018r. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ......           ...
 • XXVIII Turniej Szachowy im. Andrzeja Rippy
 • Festiwal Tracycji Bożonarodzeniowych
 • INFORMACJA
  ... sp; Informuje się, że dnia 2 listopada ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ......     ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy nr 54A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy nr 54A w Baborowie ...... Raciborskiej   Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 35 ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów ...... do sprzedaży: - Lokal użytkowy Nr 54A przy ul. ...... Raciborskiej w Baborowie o pow. ...... 0,0184ha, oraz posiadający udziały w działkach : 1242/5 o pow. ...... 0,0166 ha zapisanych w KW nr OP1G/00028922/8. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się: sala sprzedaży, wiatrołap, magazyn, WC. ...... Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze. ...... Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną. ...... Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 18/1000. ...... Działki nr 1242/4, 1242/5, 1242/3 położone są na terenie oznaczonym w miejscowym planie ...... spodarowania przestrzennego miasta Baborów ...... symbolem 5-MWI, który stanowi tereny z ...... stawowym przeznaczeniem dla zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków ...... szkalnych wielorodzinnych. ...... Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, ...... Cena nieruchomości wynosi 15. ...... sprzedaż na własność w formie bezprzetargowej dla najemcy. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest ...... , upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości na podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia 21 listopada 2018 r. ...
 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów o terminach i miejscach polowania zbiorowego na sezon 2018/2019-zmiana planu
  ...   ...
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
  ...   ...
 • Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego
 • Budowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Baborowie
  ... „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: ...... Europa inwestująca w obszary wiejskie". ......   Operacja pn. ...... Kościuszki w Baborowie” mająca na celu poprawę ...... życia mieszkańców obszaru LGD „Płaskowyż dobrej Ziemi” poprzez zaangażowane i ...... grupy społeczne rozwijające i promujące specyfikę obszary współfinansowane jest ze ...... Unii Europejskiej w ramach działania 19. ...... Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach ...... LEADER – poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach ...... strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez ...... społeczność objętego Programem Rozwoju ...... szarów Wiejskich na lata 2014-2020 ...
 • Planowanie przestrzenne - druki do pobrania
  ...   ...
 • 2 listopada 2018 r.

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  s  test  wyloguj  ok  katalog  a  str  firm  bip
Przewodnik po urzędzie: