Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 17431 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3524

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – działka nr 1761 zabudowana budynkiem użytkowym i budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62.
  ... strz Gminy Baborów , zgodnie z art. ...... ust. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... z dnia 22 listopada 2019. ...... do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Baborów ...... do sprzedaży: Działka zabudowana budynkiem ...... (po byłym przedszkolu) oraz budynkiem garażowo- gospodarczym. ...... Budynek w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny z poddaszem ...... całkowicie podpiwniczony, z dachem czterospadowym. ...... Powierzchnia użytkowa na podstawie pomiarów z natury wynosi 224. ...... Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ...... centralne ogrzewanie zasilane z pieca gazowego. ...... Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony ...... o powierzchni 0,2966 ha wg ewidencji gruntów stanowi Bi- inne tereny zabudowane, Bp – ...... pod zabudowę , R- grunty rolne zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Zgodnie ze „ Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... działka nr 1761 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 4-UOI, stanowi tereny usług ...... kultury wraz z obiektami i urządzeniami sportu i rekreacji z nimi związanymi. ...... Dopuszcza się m. ...... budynki mieszkalne jednorodzinne. ......  sprzedaż na własność w drodze przetargu. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest ...... 2020 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... szeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ...... stawy lub odrębnych przepisów albo osoba ta ...... st poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ......       ...
 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem - nowe zalecenia KPRM
 • Uwaga!
 • Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Baborów i jej jednostek organizacyjnych
  ... szenie nr 527882-N-2020 z dnia 2020-03-30 r. ...... potrzeby obiektów Gminy Baborów i jej jednostek organizacyjnych OGŁOsZENIE O ZAMÓWIENIU ...... Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: ...... Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ...... lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz ...... których działalność, lub działalność ich ...... organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, ...... społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie  ...... Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej ...... 22 ust. ...... 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy  ...... lub wykonawców albo ich jednostki (w %) sEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie ...... centralny zamawiający Nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu ...... powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Tak Informacje na temat ...... powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: PREDA Jacek Walski z siedzibą ...... 4/8, 46-040 Ozimek, NIP 7560010003, jacek. ...... ski@preda. ...... Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Tak Jeżeli tak, ...... należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz ...... sp;adresy ich siedzib, krajowe numery ...... oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Podmiot ...... Gmina Baborów, 48-120 Baborów, Ratuszowa 2a NIP 7481506649 ...... stępowanie jest przeprowadzane wspólnie z ...... z innych państw członkowskich Unii Europejskiej Nie W przypadku ...... postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw  ...... skich Unii Europejskiej – mające zastosowanie ...... 1) NAZWA I ADREs: Gmina Baborów, krajowy numer ...... sp;Ratuszowa 2a , 48-120 Baborów, woj. ...... opolskie, państwo Polska, tel. ...... 774036920, e-mail um@baborow. ...... faks 774 036 928. ...... sp;Adres strony internetowej (URL): bip. ...... Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać ...... stęp do narzędzi i urządzeń lub formatów  ...... które nie są ogólnie dostępne bip. ...... 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I. ...... WsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): ...... obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w ...... w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych ...... stw członkowskich Unii Europejskiej ...... z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie  ...... stępowania, czy i w jakim zakresie za ...... postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie ...... każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i ...... rzecz pozostałych zamawiających): Liderem jest Gmina Baborów. ...... Postępowanie przeprowadza PREDA Jacek Walski na zlecenie Gminy Baborów. ...... Burmistrz Gminy Baborów na podstawie pełnomocnictw podpisuje umowy w imieniu ...... Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można ...... skać pod adresem (URL) Nie bip. ...... Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych ...... sp;zamówienia Nie bip. ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można ...... skać pod adresem Nie Oferty lub ...... ski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ...... przesyłać: Elektronicznie Tak adres https://platformazakupowa. ...... sakcja/331476 Dopuszczone jest przesłanie ...... lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny ...... sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub ...... sków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ...... inny sposób: Nie Inny sposób: Adres: Komunikacja elektroniczna wymaga ...... stania z narzędzi i urządzeń lub formatów ...... które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, ...... i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) sEKCJA II: ...... potrzeby obiektów Gminy Baborów i jej jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: IGP. ...... Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia ...... Rodzaj zamówienia: Dostawy II. ...... Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie ...... jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ...... składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie ...... stępujących części lub grup części: ...... symalna liczba części zamówienia, na które ...... zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II. ...... Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, ...... i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania ...... wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie ...... na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ilość układów  ...... szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy - 189 MWh. ...... Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej ...... Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego ...... stępowania - 1. ...... W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia ...... Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii ...... Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ...... zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen ...... stkowych. ...... Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi ...... do zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości. ...... sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci  ...... strybucyjnej należącej do Operatora systemu ...... strybucyjnego TAURON Dystrybucja sA. ...... Umowy dystrybucyjne zawarte z TAURON Dystrybucja sA ważne w okresie nieoznaczonym ...... (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita  ...... symalna wartość w całym okresie obowiązywania ...... ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II. ...... Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ...... 67 ust. ...... 134 ust. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, ...... lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w ...... 67 ust. ...... 134 ust. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: II. ...... Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub ...... s, na który została zawarta umowa ramowa lub ...... s, na który został ustanowiony dynamiczny ...... system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub ...... lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach ...... 2021-12-31     II. ...... https://bzp. ...... spx? ...... https://bzp. ...... spx? ...... 6/16 sEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, ...... FINANsOWYM I TECHNICZNYM III. ...... WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU III. ...... o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający wymaga, ...... Wykonawca udowodnił, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie ...... gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu ...... Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ...... Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu  ...... że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych,  ...... w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub  ...... sce zamieszkania. ...... sp;Informacje dodatkowe III. ...... sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: ...... nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. ...... sp;Informacje dodatkowe III. ...... wymaga, aby Wykonawca udowodnił, że wykonał sprzedaż energii elektrycznej co najmniej ...... MWh w skali roku. ...... sp;Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania ...... ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób ...... czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach ...... lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III. ...... PODsTAWY WYKLUCZENIA III. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... 24 ust. ...... 1 ustawy Pzp III. ...... przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. ...... 24 ust. ...... 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: ...... (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 4 ustawy Pzp) III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU  ...... sTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON ...... ORAZ sPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU ORAZ sPEŁNIA KRYTERIA sELEKCJI  ...... o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ...... Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 3 UsTAWY PZP: Wykonawca musi złożyć aktualny odpisu z właściwego ...... stru lub z centralnej ewidencji i ...... sp;o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne ...... sy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ...... sp;potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na ...... stawie art. ...... 24 ust. ...... 1 ustawy Pzp. ...... W przypadku składania oferty wspólnej ww. ...... dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. ...... sp;W przypadku składania oferty przez spółkę ...... wykonawca musi złożyć oddzielnie zaświadczenia dla ...... ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU ...... ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 1 UsTAWY PZP III. ...... W ZAKREsIE sPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU: Aktualna koncesja na prowadzenie ...... gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną ...... Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. ...... Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży ...... serokopię koncesji lub równoważnego dokumentu ...... na terenie Unii Europejskiej potwierdzonego za zgodność z oryginałem. ...... W ZAKREsIE KRYTERIÓW sELEKCJI: III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU ...... ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 2 UsTAWY PZP III. ...... sEKCJA IV: PROCEDURA IV. ...... OPIs IV. ...... Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat ...... Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres ...... ofertą o wartości: 1. ...... Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione przed upływem terminu ...... składania ofert. ...... Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony ...... s związania ofertą, wniesienie wadium po ...... terminie lub innej niż wskazana wyżej kwocie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. ...... Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących  ...... w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – ...... z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, c. ...... w gwarancjach bankowych, d. ...... poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. ...... 6b ust. ...... 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. ...... o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. ...... Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na ...... konta: 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 z podaniem tytułu „Zakup energii elektrycznej ...... potrzeby obiektów Gminy Baborów i jej jednostek organizacyjnych" w terminie do dnia ...... Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na rachunek ...... Powyższy rachunek jest rachunkiem nie oprocentowanym. ...... Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy ...... sp;należy pamiętać, że wadium jest wniesione ...... w dniu i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie ...... Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed ...... terminu składania ofert. ...... W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. ...... 3, podpisany elektronicznie przez gwaranta dokument wadium dołączyć do oferty. ...... Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w  ...... wysokości lub w wymaganej formie (w tym również ...... przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. ...... Wadium, o którym mowa w ust. ...... 3 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub ...... do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie ...... związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. ...... 46 ust. ...... 4a i ust. ...... 5 ustawy Pzp. ...... W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie ...... gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem ...... sp;winna zawierać następujące elementy: h) ...... zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku ...... instytucji ubezpieczeniowej udzielających ...... oraz wskazanie ich siedzib, i) określenie wierzytelności, która ...... być zabezpieczona gwarancją, j) kwotę gwarancji, k) termin ...... l) zobowiązanie gwaranta do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie ...... gdy Wykonawca: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, ...... 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) ...... 26 ust. ...... 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub ...... sp;potwierdzających okoliczności, o których ...... 25 ust. ...... sp;25a ust. ...... 87 ust. ...... sp;2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości ...... oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. ...... Postanowienia ust. ...... 9 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych  ...... w ust. ...... Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne ...... pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego". ...... Zwrot wadium - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad ...... 46 ust. ...... 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. ...... Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium ...... zasad określonych w art. ...... 46 ust. ...... 4a-5 ustawy Pzp. ...... sp; IV. ...... Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania ...... Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia ...... ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów ...... Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej  ...... oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty ...... sadniczej: IV. ...... Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu ...... ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ...... Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji ...... na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: ...... przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana ...... symalna liczba uczestników umowy ramowej: ...... dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: ...... s strony internetowej, na której będą ...... szczone dodatkowe informacje dotyczące  ...... systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ...... umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w ...... katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów ...... informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ...... systemu zakupów: IV. ...... Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej ...... nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie ...... podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie ...... Należy wskazać elementy, których wartości będą ...... aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych ...... wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które informacje ...... staną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji ...... oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu ...... elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ...... jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne ...... sokości postąpień): Informacje dotyczące ...... stywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i ...... specyfikacji technicznych w zakresie ...... Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, ...... którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... 24aa ust. ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV. ...... Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ...... Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą ...... spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest ...... strzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na ...... stawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia ...... Nie Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ...... liczby ofert: Nie  Należy podać informacje na temat etapów ...... na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub ...... o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla ...... którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę ...... składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje ...... Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ...... Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu ...... definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział ...... ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert ...... skazanych w specyfikacji istotnych warunków ...... Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie ...... licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny ...... s przedmiotu zamówienia w licytacji ...... Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ...... w tym wymagania techniczne urządzeń ...... sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w ...... określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów ...... elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli ...... postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o ...... szczenie do udziału w licytacji elektronicznej: ...... zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną ...... do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki ...... ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w ...... stosunku do treści oferty, na podstawie ...... dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki ...... 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, ...... dopuszcza zmiany umowy w zakresie: 1. ...... Zmiana miejsca dostawy, 1. ...... Zmiana ilości dostaw (zwiększenie lub zmniejszenie) w związku z faktycznym zużyciem ...... elektrycznej, w tym: zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości punktów ...... Terminu realizacji umowy (skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji) – ...... skutek wystąpienia okoliczności  ...... od stron umowy, wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego ...... umowy zakupu energii w życie i trwać będzie do 31. ...... Zmiany ceny jednostkowej netto może nastąpić wskutek zmian ogólnie obowiązujących ...... sów prawa. ...... Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących ...... sów. ...... Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy ...... skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw. ...... Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i ...... realizuje przedmiot umowy na inne. ...... Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu ...... sp;zgodnie z sIWZ, b) zmiana sposobu ...... dokonywania płatności na rzecz wykonawcy w przypadku wystąpienia rozwiązania nie ...... szającego sytuacji żadnej ze stron. ...... c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części ...... umowy w szczególności rezygnacja z dostaw do wybranych punktów poboru energii ...... rezygnacja z dostaw okaże się racjonalna z powodów funkcjonalnych ...... W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, ...... przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane ...... szty, które wykonawca poniósł w związku z ...... z umowy planowanymi świadczeniami. ...... Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy z zastrzeżeniem par. ...... 6, ust. ...... 2 wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. ...... Cena netto, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie ...... przez cały czas obowiązywania Umowy, za wyjątkiem ...... stawowej zmiany podatku akcyzowego lub ...... ogólnie obowiązujących przepisów prawa. ...... Ceny energii elektrycznej zostają zmienione o kwotę wynikającą z ...... nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. ...... Wykonawca lub podmiot wykonujący czynności bilansowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy ...... prawo do bilansowania handlowego lub utraciła ważność ...... umowa dystrybucyjna wiążąca Wykonawcę z OsD, ważność traci niniejsza umowa z dniem ...... Niniejsza umowa staje się nieważna, gdy Wykonawca pozbawiony zostanie koncesji na ...... elektryczną z dniem utraty ważności koncesji. ...... INFORMACJE ADMINIsTRACYJNE IV. ...... sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym ...... dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze ...... Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: ...... godzina: 11:15, skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną ...... udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, w jakich ...... być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu IV. ...... Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...... składania ofert) IV. ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w ...... sp;nieprzyznania środków, które miały być ...... na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak IV. ...... 13 ust. ...... 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27  ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... dyrektywy 95/46/WE (Dz. ...... zwane dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...... strz Baborowa; W celu należytej ochrony danych ...... sobowych, Administrator powołał ...... spektorem Ochrony Danych, z którym można się ...... skontaktować pod adresem e-mail:  ...... Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. ...... 6 ust. ...... c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia ...... opisanego w niniejszej sIWZ prowadzonym w trybie przetargu ...... Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona ...... stanie dokumentacja postępowania w oparciu o ...... 8 oraz art. ...... 96 ust. ...... 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ...... sp;1986), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane ...... sobowe będą przechowywane, zgodnie z art. ...... 97 ust. ...... 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, licząc od dnia zakończenia ...... stępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli ...... s trwania umowy przekracza 4 lata, okres ...... obejmuje cały okres trwania umowy; Obowiązek podania przez ...... a danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, ...... z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; ...... sp;niepodanie przez Panią/Pana danych ...... sobowych będzie skutkowało brakiem możliwości ...... udziału w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego; ...... W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane przez ...... stratora w sposób zautomatyzowany,  ...... stosowanie do art. ...... 22 RODO; Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. ...... 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych; b) na podstawie art. ...... 16 RODO - prawo do sprostowania* swoich danych osobowych; c) na podstawie art. ...... - prawo ograniczenia** przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o ...... 18 ust. ...... 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony ...... Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ...... sp;Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ...... Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. ...... 17 ust. ...... b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych  ...... sobowych, o którym mowa w art. ...... 20 RODO; c) na podstawie art. ...... 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż ...... stawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych ...... sobowych jest art. ...... 6 ust. ...... ______________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może ...... skutkować zmianą wyniku postępowania o ...... zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ...... oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego ...... prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do ...... w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w ...... ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ...... względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa ...... skiego. ......   ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE ...... CZĘŚCIOWYCH   ...
 • Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów.
  ... szenie nr 527884-N-2020 z dnia 2020-03-30 r ...... sp; Gmina Baborów: Zakup energii ...... na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów. ...... OGŁOsZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe ...... Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego ...... dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ...... lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz ...... ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, ...... społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie ...... Nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej ...... 22 ust. ...... 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy ...... lub wykonawców albo ich jednostki (w %)   sEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY   ...... stępowanie przeprowadza centralny zamawiający ...... Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu ...... powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania Tak Informacje na temat ...... powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: PREDA Jacek Walski z siedzibą ...... 4/8, 46-040 Ozimek, NIP  7560010003, jacek. ...... ski@preda. ...... Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli tak, ...... wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać ...... sy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne ...... osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: ...... Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej Nie W przypadku ...... postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej – mające zastosowanie ...... 1) NAZWA I ADREs: Gmina Baborów, krajowy numer ...... Ratuszowa 2a , 48-120 Baborów, woj. ...... opolskie, państwo Polska, tel. ...... faks 774 036 928. ...... Adres strony internetowej (URL): bip. ...... Adres profilu nabywcy: Adres strony internetowej pod którym można uzyskać ...... stęp do narzędzi i urządzeń lub formatów ...... które nie są ogólnie dostępne I. ...... 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I. ...... WsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): ...... obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w ...... wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej (który z zamawiających ...... st odpowiedzialny za przeprowadzenie ...... stępowania, czy i w jakim zakresie za ...... postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie ...... indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz ...... stałych zamawiających): I. ...... Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można ...... skać pod adresem (URL) Nie bip. ...... Adres strony internetowej, na której zamieszczona ...... specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie bip. ......   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej ...... można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie ...... udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Tak adres https: ...... sakcja/331485   Dopuszczone jest ...... słanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób:   Wymagane jest przesłanie ofert ...... wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: ...... s: Komunikacja elektroniczna wymaga ...... stania z narzędzi i urządzeń lub formatów ...... które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, ...... i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)   sEKCJA II: ...... elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów. ...... Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia ...... Rodzaj zamówienia: Dostawy II. ...... Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie ...... jest na części: Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ...... składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie ...... stępujących części lub grup części: ...... symalna liczba części zamówienia, na które ...... zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: ...... Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, ...... i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie ...... i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie ...... na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Ilość układów ...... szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy - 240 MWh. ...... Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej ...... Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania - 1. ...... Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii ...... Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ...... zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen ...... stkowych. ...... Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej ...... stanowi dla Zamawiającego zobowiązania do ...... energii elektrycznej w podanej wysokości. ...... sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci ...... strybucyjnej należącej do Operatora systemu ...... sp;Dystrybucyjnego TAURON Dystrybucja sA. ...... Umowy dystrybucyjne zawarte z TAURON Dystrybucja sA ważne w okresie nieoznaczonym. ...... (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita ...... symalna wartość w całym okresie obowiązywania ...... ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II. ...... Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ...... 67 ust. ...... 134 ust. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, ...... lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w ...... 67 ust. ...... 134 ust. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp:   II. ...... Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub ...... s, na który została zawarta umowa ramowa lub ...... s, na który został ustanowiony dynamiczny ...... system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub ...... lub zakończenia: Okres w miesiącach Okres w dniach ...... 2021-12-31     II. ...... Informacje dodatkowe: sEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, ...... FINANsOWYM I TECHNICZNYM III. ...... WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU III. ...... o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający wymaga, ...... Wykonawca udowodnił, że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na ...... działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez ...... sa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ...... ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ...... Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu ...... że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych ...... państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub ...... sce zamieszkania. ...... sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: ...... nie ustanawia szczegółowych warunków w tym zakresie. ...... wymaga, aby Wykonawca udowodnił, że wykonał sprzedaż energii elektrycznej co najmniej 200 ...... w skali roku. ...... Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o ...... szczenie do udziału w postępowaniu imion i ...... sk osób wykonujących czynności przy realizacji ...... zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:   ...... PODsTAWY WYKLUCZENIA III. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... 24 ust. ...... 1 ustawy Pzp III. ...... przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. ...... 24 ust. ...... 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: ...... (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 4 ustawy Pzp)   III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU  ...... sTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON ...... ORAZ sPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU ORAZ sPEŁNIA KRYTERIA sELEKCJI ...... o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ...... Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 3 UsTAWY PZP: Wykonawca musi złożyć aktualny odpisu z właściwego ...... stru lub z centralnej ewidencji i informacji o ...... gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ...... potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. ...... 24 ust. ...... 1 ustawy Pzp. ...... W przypadku składania oferty wspólnej ww. ...... dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. ...... W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć ...... zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 1 UsTAWY PZP III. ...... W ZAKREsIE sPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU: Aktualna koncesja na prowadzenie ...... gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną wydaną przez ...... sa Urzędu Regulacji Energetyki. ...... Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży skan ...... sji lub równoważnego dokumentu obowiązującego ...... terenie Unii Europejskiej potwierdzonego za zgodność z oryginałem. ...... W ZAKREsIE KRYTERIÓW sELEKCJI: III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 2 UsTAWY PZP III. ......   sEKCJA IV: PROCEDURA   IV. ...... OPIs IV. ...... Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat ...... Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres ...... Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ...... Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony ...... s związania ofertą, wniesienie wadium po tym ...... lub innej niż wskazana wyżej kwocie skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy. ...... Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: ...... w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – ...... z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 3. ...... 6b ust. ...... 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. ...... o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. ...... Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na ...... konta: 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 z podaniem tytułu „Zakup energii elektrycznej ...... potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów. ...... Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na rachunek bankowy ...... Powyższy rachunek jest rachunkiem nie oprocentowanym. ...... Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy ...... należy pamiętać, że wadium jest wniesione należycie w dniu i o godzinie obciążenia ...... Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed ...... terminu składania ofert. ...... W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. ...... 3, podpisany elektronicznie przez gwaranta dokument ...... Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w ...... wysokości lub w wymaganej formie (w tym również ...... przedłużenie okresu związania ofertą) skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. ...... Wadium, o którym mowa w ust. ...... 3 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub ...... 46 ust. ...... 4a i ust. ...... 5 ustawy Pzp. ...... W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie ...... gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i ...... zawierać następujące elementy: h) nazwę dającego zlecenie ...... (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających ...... oraz wskazanie ich siedzib, i) określenie wierzytelności, która ...... do zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca: 1) ...... podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, ...... 2) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 3) ...... 26 ust. ...... 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub   ...... 25 ust. ...... 25a ust. ...... 87 ust. ...... 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty ...... przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. ...... Postanowienia ust. ...... 9 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych ...... w ust. ...... Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na ...... sze pisemne żądanie Zamawiającego". ...... zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. ...... 46 ust. ...... 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. ...... - Zamawiający zatrzymuje wadium według zasad określonych w art. ...... 46 ust. ...... 4a-5 ustawy Pzp. ...... Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania ...... Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia ...... ofert katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów ...... Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej ...... oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty ...... sadniczej: IV. ...... Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu ...... ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ...... Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji ......   IV. ...... na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: ...... przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: Przewidziana ...... symalna liczba uczestników umowy ramowej: ...... dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: ...... s strony internetowej, na której będą ...... szczone dodatkowe informacje dotyczące ...... systemu zakupów: Informacje dodatkowe: W ...... umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w ...... katalogów elektronicznych: Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów ...... informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ...... systemu zakupów: IV. ...... Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej ...... przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres strony ...... na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których wartości będą ...... aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych ...... wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: Należy podać, które ...... zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji ...... oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu ...... elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... stywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i ...... specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: ...... Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, ...... którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... 24aa ust. ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak ...... Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ...... Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą ...... spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest ...... strzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na ...... stawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia ...... Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ...... na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub ...... o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla ...... którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili 30. ...... rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje ...... Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ...... Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu ...... definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział ...... ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w ...... specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ...... Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie ...... licytacja elektroniczna: Adres strony internetowej, na której jest dostępny ...... s przedmiotu zamówienia w licytacji ...... Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ...... techniczne urządzeń informatycznych: sposób postępowania w toku licytacji ...... w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów ...... elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, którzy nie złożyli ...... postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin składania wniosków o ...... szczenie do udziału w licytacji elektronicznej: ...... zamknięcia licytacji elektronicznej: Istotne dla stron postanowienia, które zostaną ...... do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne ...... ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w ...... stosunku do treści oferty, na podstawie której ...... wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia ...... 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, ...... dopuszcza zmiany umowy w zakresie: 1. ...... Zmiana miejsca dostawy, 1. ...... Zmiana ilości dostaw (zwiększenie lub zmniejszenie) w związku z faktycznym zużyciem ...... elektrycznej, w tym: zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości punktów poboru ...... Terminu realizacji umowy (skrócenie lub wydłużenie terminu realizacji) – ...... skutek wystąpienia okoliczności niezależnych ...... stron umowy, wówczas czas trwania rozpocznie się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu ...... Zmiany ceny jednostkowej netto może nastąpić wskutek zmian ogólnie obowiązujących ...... sów prawa. ...... Aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących ...... sów. ...... niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące niemożliwością prowadzenia dostaw. ...... Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i ...... Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu ...... zgodnie z sIWZ, b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania ...... na rzecz wykonawcy w przypadku wystąpienia rozwiązania nie pogarszającego ...... sytuacji żadnej ze stron. ...... z realizacji części przedmiotu umowy w szczególności rezygnacja z dostaw do wybranych ...... poboru energii (jeśli rezygnacja z dostaw okaże się racjonalna z powodów ...... W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie pomniejszone, ...... czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane ...... szty, które wykonawca poniósł w związku z ...... Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy z zastrzeżeniem par. ...... 6, ust. ...... 2 wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. ...... Cena netto, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej pozostanie ...... przez cały czas obowiązywania Umowy, za wyjątkiem ustawowej ...... lub zmiany ogólnie obowiązujących przepisów prawa. ...... Ceny energii elektrycznej zostają zmienione o kwotę wynikającą z ...... nałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich wejścia w życie. ...... lub podmiot wykonujący czynności bilansowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy utraci ...... do bilansowania handlowego lub utraciła ważność ...... umowa dystrybucyjna wiążąca Wykonawcę z OsD, ważność traci niniejsza umowa z dniem ...... Niniejsza umowa staje się nieważna, gdy Wykonawca pozbawiony ...... stanie koncesji na obrót energią elektryczną z ...... utraty ważności koncesji. ...... INFORMACJE ADMINIsTRACYJNE IV. ...... sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym ...... dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze ...... Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: ...... godzina: 11:45, skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną ...... przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać powody: Język lub języki, ...... jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. ...... Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...... składania ofert) IV. ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w ...... środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: ...... 13 ust. ...... 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ...... osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ...... zwane dalej „RODO”, informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ...... strz Baborowa; W celu należytej ochrony danych ...... sobowych, Administrator powołał Inspektorem ...... Danych, z którym można sskontaktować pod adresem e-mail: iod@baborow. ...... Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. ...... 6 ust. ...... c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia ...... opisanego w niniejszej sIWZ prowadzonym w trybie przetargu ...... Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona ...... stanie dokumentacja postępowania w oparciu o ...... 8 oraz art. ...... 96 ust. ...... 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ...... 1986), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. ...... 97 ust. ...... 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, licząc od dnia zakończenia ...... stępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli ...... s trwania umowy przekracza 4 lata, okres ...... obejmuje cały okres trwania umowy; Obowiązek podania przez ...... danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, ...... z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; ...... niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości ...... udziału w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego; ...... W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane przez ...... stratora w sposób zautomatyzowany, stosowanie ...... 22 RODO; Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. ...... 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych; b) na podstawie art. ...... 16 RODO - prawo do sprostowania* swoich danych osobowych; c) na podstawie art. ...... - prawo ograniczenia** przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o ...... 18 ust. ...... 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu ...... Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie ...... danych osobowych narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu: a) w ...... 17 ust. ...... b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia danych ...... sobowych, o którym mowa w art. ...... 20 RODO; c) na podstawie art. ...... 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych ...... sobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania ...... danych osobowych jest art. ...... 6 ust. ...... ______________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może ...... skutkować zmianą wyniku postępowania o ...... zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą ...... oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego ...... prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w ...... zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ...... praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ...... względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. ...... OFERT CZĘŚCIOWYCH       ...
 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
 • Projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”
  ... Na podstawie art. ...... 91 ust. ...... 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ...... - Prawo ochrony środowiska (Dz. ...... z 2019 r. ...... 1369, z późn. ...... 54 ust. ...... 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale ...... społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ...... sp;ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. ...... z 2020 r. ...... 283) informuje o sporządzeniu projektu uchwały sejmiku ...... Opolskiego w sprawie "Programu ochrony powietrza dla ...... opolskiego" i rozpoczęciu konsultacji społecznych. ...... ochrony powietrza dla województwa opolskiego – 2020 r. ...... https://bip. ...... skie. ...
 • Poamagamy!
 • Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP
  ... z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. ...... wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu ...... państwowej. ...... Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale pracują na co ...... Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie były ...... Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające ...... po drugiej stronie granicy. ...... Począwszy od 27 marca 2020 r. ...... obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające granice, na co dzień ...... w państwie sąsiednim. ...... sp; Ograniczenia będą obowiązywać na całej ...
 • Giganci Domowej Sceny
 • ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA STANU EPIDEMII
  ... piątek 20 marca wprowadzono stan epidemii zamiast obowiązującego od ...... sp;stanu zagrożenia epidemicznego. ...... Poniżej przekazujemy podstawowe, istotne zagadnienia prawne z tym związane. ...... Czym różni sstan zagrożenia epidemicznego od stanu ...... sp;Zgodnie z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. ...... dalej: „Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych”): ...... stan zagrożenia epidemicznego to sytuacja ...... wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia ...... w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych; stan ...... sp;to z kolei sytuacja prawna wprowadzona na ...... obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia ...... w ustawie działań przeciwepidemicznych i ...... dla zminimalizowania skutków epidemii. ...... Poniżej przedstawiamy najważniejsze ograniczenia wynikające z Rozporządzenia ...... z samego faktu wprowadzenia w Polsce stanu epidemii. ...... „stref zero” oraz „stref buforowych” – fakt ogłoszenia stanu epidemii otwiera ...... wyznaczenia przez Radę Ministrów strefy zero oraz strefy buforowej. ...... Zgodnie z Ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych: strefa ...... sp;(odpowiednik włoskiej „czerwonej strefy”) ...... obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio ...... ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom ...... strefa buforowa to obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, w ...... szczególności zakazom lub nakazom dotyczącym ...... szczania się ludzi. ...... W obu tych strefach można wprowadzić m. ...... zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie, czy ...... nakaz określonego sposobu przemieszczania się (art. ...... 46b pkt 11 i 12 Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych). ...... Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów ...... planami przeciwepidemicznymi - plany epidemiczne sporządzane są na ...... stawie art. ...... 44 Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. ...... Zasadniczo sporządzają je wojewodowie na okres trzech lat (z możliwością aktualizacji) na ...... wystąpienia epidemii. ...... Plany tego rodzaju są przygotowywane i aktualizowane na podstawie ...... i informacji uzyskiwanych z jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów ...... i innych dysponentów obiektów użyteczności publicznej. ...... Wojewódzkie plany epidemiczne są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej. ...... Możliwość przymusowego skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii ...... tym personelu medycznego) – jak powiedział sam Minister Zdrowia w ...... piątkowej konferencji w KPRM: Zamiany które wprowadzamy, pozwolą nam ...... konkretne role personelowi medycznemu na odcinkach, w których ...... będą mogli delegować kadrę medyczną w miejsca, w których potrzebne jest wsparcie. ...... 47 Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych wprost umożliwia skierowanie do pracy przy ...... epidemii pracowników podmiotów leczniczych, osób wykonujących zawody medyczne, osób, z ...... podpisano umowy na wykonywanie świadczeń ...... Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich ...... skierowanie jest uzasadnione aktualnymi ...... skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii ...... stępuje w drodze decyzji wojewody lub Ministra ...... ma być wykonywana w województwie, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub ...... st zatrudniona). ...... W rezultacie powstaje obowiązek pracy we wskazanym miejscu przez maksymalnie 3 miesiące, ...... wynagrodzeniem nie niższym niż 150% przeciętnego wynagrodzenia na ...... stanowisku, a nie niższym niż wynagrodzenie dotychczasowe ...... sowy pracodawca obowiązany jest udzielić ...... bezpłatnego osobie skierowanej do pracy przez wojewodę lub ...... stra Zdrowia. ...... Możliwość przywrócenia miejsca w kolejce do lekarza – Rozporządzenie ...... że świadczeniobiorca (pacjent), który podczas stanu epidemii nie zgłossię na ustalony ...... udzielenia świadczenia i został z tego powodu skreślony z listy ...... podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, że ...... szenie się nastąpiło z powodu siły wyżej (jak ...... to miejsce dotychczas). ...... Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent powinien zgłosić nie ...... niż w ciągu 14 dni od zakończenia stanu epidemii. ...... obrotu i używania określonych przedmiotów – ograniczenie to częściowo zawarte było w ...... ws. ...... zagrożenia epidemicznego, poniżej wskazujemy jednak najistotniejsze naszym ...... kwestie: Wciąż zakazany jest wywóz lub zbywanie poza terytorium RP ...... spiratorów oraz kardiomonitorów; Wciąż ...... jest obowiązek powiadomienia wojewody o ...... produktów + nowe uprawnienie wojewody: Przedsiębiorca, który planuje wywieźć lub zbyć poza ...... RP następujące produkty: gogle ochronne, ...... typu TYVEK, maski typu FFP2/FFP3, maseczki chirurgiczne, ochraniacze na buty ...... rękawiczki lateksowe, rękawiczki nitrylowe, środki do ...... rąk, powierzchni i pomieszczeń, Nadal ma obowiązek ...... o tym wojewodę właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania tego ...... siębiorcy. ...... Istotną nowością wprowadzoną Rozporządzeniem ...... st przyznanie wojewodzie możliwości ...... wniosku do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub zbycia tych ...... poza terytorium Polski. ...... Wojewoda obowiązany jest ponadto przekazać niezwłocznie Ministrowi ...... (1) informację o złożeniu przez przedsiębiorcę ww. ...... oraz (2) informację o ewentualnym wniesionym przez siebie wniosku do Prezesa Rady ...... strów. ...... Ograniczenia dla galerii handlowych: zgodnie z Rozporządzeniem, w obiektach ...... o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2 (de facto chodzi o wszelkiego rodzaju ...... handlowe) zasadniczo ograniczono handel detaliczny oraz ...... działalności usługowej. ...... sprzedaży detalicznej: wyrobów medycznych, produktów ...... sp;(w tym w aptekach lub punktach aptecznych), ...... sp;środków spożywczych specjalnego ...... żywieniowego, żywności, kosmetyków (innych niż przeznaczone do perfumowania ...... upiększania); prowadzenia działalności usługowej, która w przeważającym stopniu polega ...... świadczeniu usług: medycznych, bankowych, ubezpieczeniowych, pocztowych, ...... lub gastronomicznych (polegających jedynie na ...... i dostarczaniu żywności). ...... Utrzymana większość ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem ...... s. ...... stanu zagrożenia epidemicznego - ponadto wskazujemy, ze utrzymano wiele ...... wprowadzonych Rozporządzeniem ws. ...... stanu zagrożenia epidemicznego, o których to ...... informowaliśmy Państwa w naszym alercie z dnia 15 marca 2020 roku (w ...... nadal obowiązują: Ograniczenia w przemieszczaniu się osób; Ograniczenia i zmiany w ...... usług i funkcjonowaniu instytucji, w tym wciąż całkowicie zakazana jest ...... lub zarządzaniem imprez, takich jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania; ...... do świadczeń opieki zdrowotnej - możliwość wykorzystania systemów ...... lub systemów łączności, w tym przez telefon). ...... Natomiast w razie niemożliwości potwierdzenia prawa ...... świadczeń w standardowy sposób, świadczeniobiorca może złożyć stosowne ...... za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów ...... tym przez telefon; Zwolnienie pacjentów wpisanych na listę oczekujących z obowiązku ...... starczenia oryginału skierowania nie później ...... w terminie 14 dni roboczych od dnia wpisania na listę. ...... sp;Będą oni mieli obowiązek dostarczyć ...... skierowania w terminie 21 dni od dnia ...... stanu epidemii; Możliwość ograniczenia przez ...... publiczne realizacji swoich zadań do minimum niezbędnego dla zapewnienia ...... obywatelom oraz ograniczyć bezpośrednią obsługę interesantów; Zakaz organizowania ...... sk i innych zgromadzeń ludności powyżej 50 ...... sób . ...... ss. ...... Pełna treść ROZPORZĄDZENIA MINIsTRA ZDROWIA z dnia 20 marca 2020 r. ...... sp;w sprawie ogłoszenia na obszarze ...... spolitej Polskiej stanu epidemii: WZÓR ...... LOKALIZACYJNEJ:   ...
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
  ... Interwencji Kryzysowej Głubczycach uruchamia bezpłatne wsparcie ...... sychologiczne dla osób, które nie potrafią ...... sobie poradzić z zaistniałą sytuacją, epidemią ...... sa i wprowadzonymi obostrzeniami. ...... W szczególności osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore oraz ...... wymagające wsparcia Wsparcie udzielane jest formie elektronicznej oraz poprzez rozmowy ...... ➡️ Można napisać na adres:interwencjakryzysowa@pcprglubczyce. ...... ➡️ lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: 774850817 ...... kryzysowy dyżurujący w Punkcie Interwencji ...... sowej jest do Państwa dyspozycji: od ...
 • CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O KWARANTANNIE
  ...     ...
 • SKRZYNKA PODAWCZA UM W BABOROWIE
 • Wsprcie Oolskiej Służby Harcerstwa
  ...   ...