wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 16363 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3163

 • Podsumowanie Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w Głubczycach
  ... sta Gala Powiatowa IX Ogólnopolskiego Konkursu ...... stycznego dla Dzieci oraz XVII Ogólnokrajowego ...... su „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” w ......      Tegoroczna, dziewiąta już edycja Konkursu ...... stycznego pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi: ...... szyna pracuje a dziecko obserwuje”, poświęcona ...... wypadkom, związanym z obecnością maszyn i urządzeń rolniczych w gospodarstwie ...... została zorganizowana przez KRUs, we współpracy z MRiRW, PIP, KOWR oraz ARiMR,  ...... Honorowym Patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Jana Krzysztofa ...... skiego. ...... Natomiast celem XVII edycji Konkursu BGR, jednego z wielu działań prewencyjnych ...... przez KRUs jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. ...... Konkurs BGR uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta ...... spolitej Polskiej Andrzeja Dudy. ...... Organizatorem jest: *Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi *Kasa Rolniczego ...... społecznego *Państwowa Inspekcja Pracy *Agencja Restrukturyzacji i ...... Rolnictwa * Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa      ...... sp; Placówka Terenowa KRUs w Głubczycach ...... podsumowanie powiatowe obu Konkursów, które odbyło się 6 czerwca br. ...... 10:00 w starostwie Powiatowym w Głubczycach. ...... Wszystkich gości przywitała Kierownik Placówki ......       Laureaci w obecności rodzin, nauczyciele i ...... szkół wysłuchali przemówienia Dyrektora Oddziału ...... KRUs w Opolu Lecha Waloszczyka oraz starosty Głubczyckiego Piotra soczyńskiego. ...... Podkreślano szczytne cele Konkursów, a mianowicie: poszerzanie wiedzy z ...... su bhp w gospodarstwie rolnym zarówno wśród ...... jak i rolników,  a w odniesieniu do Konkursu Plastycznego dla Dzieci: ...... z pracą i zabawą dzieci na terenach wiejskich, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości ...... stetycznej oraz indywidualnych zdolności ...... młodych artystów. ......       Następnie podczas prezentacji dzieciom i ...... zostały wręczone dyplomy oraz nagrody ufundowane ...... Kasę Rolniczego Ubezpieczenia społecznego, starostwo Powiatowe w Głubczycach, Burmistrza ...... Burmistrza Baborowa, Burmistrza Kietrza, Bank spółdzielczy w Baborowie – ...... BPs, Bank spółdzielczy w Głubczycach – Grupa BPs, ...... Rolny „Kietrz” sp. ...... w Kietrzu oraz „Top Farmssp. ......       W 2019 r. ...... w Konkursie wzięło udział 132 uczniów z 9 szkół podstawowych z powiatu głubczyckiego. ...... Zadaniem konkursowym było wykonanie pracy plastycznej w ...... A-3 w dowolnej technice plastycznej, o tematyce związanej z ...... stwem na wsi. ......       Na uwagę zasługuje fakt, że prace konkursowe uczestników ...... sywały się w założenia kampanii „Nie daj się ...... prowadzonej przez Kasę, bowiem w 2019 r. ...... większość działań prewencyjnych jest prowadzona pod tym hasłem. ......       Zgodnie z regulaminem, prace były oceniane ...... Komisja konkursowa w składzie: 1. ...... Marta Kitka - absolwentka Akademii sztuk Pięknych we Wrocławiu – magister sztuki, ...... stratorka podręczników szkolnych, książek i ...... dla dzieci, autorka ilustracji podręczników MEN dla klas I – III, ...... zajęcia z rysunku i malarstwa w MOK w Głubczycach dla dzieci i ...... Witkoś – Lenartowicz – Kierownik PT KRUs w Głubczycach; 3. ...... Barbara Ziółko – Główny specjalista w PT KRUs w Głubczycach na stanowisku Pracy ds. ...... Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego – brała pod uwagę: zgodność z tematyką ...... su i jej trafne przedstawienie, walory ...... stetyczne pracy oraz oryginalność i ...... słowość w zobrazowaniu przesłania Konkursu. ......       Ostatecznie wyróżniono 8 prac. ......       Laureatami etapu powiatowego IX edycji ...... skiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci ...... stali: w I grupie wiekowej (klasy 0 – 3) ...... miejsce – Aleksander Wójcik, sP z Oddz. ...... Przedszkolnymi im. ...... Weteranów II Wojny Światowej w Lisięcicach, II miejsce – Zuzanna Wołoszyn, Zs ...... Jana Pawła w Pietrowicach, III miejsce ex aequo – Oliwia Porwoll – PsP w ...... szowicach i Helena Augustynek – PsP w ...... szowicach w II grupie wiekowej (klasy 4 -8) ...... I miejsce – Kacper Foryś, Zs im. ...... Jana Pawła II w Pietrowicach, II miejsce – Karolina Witwicka, PsP z Oddz. ...... Przedszkolnym im. ...... Jana II sobieskiego w Pilszczu, III miejsce – Mateusz Rybacki – sP Nr 2 im. ...... Janusza Korczaka w Głubczycach W ramach etapu ...... w Konkursie w obu grupach wiekowych przyznano również ...... Kierownika Placówki Terenowej: • Michał stepczuk, sP z Oddz. ...... Przedszkolnymi im. ...... Weteranów II  Wojny Światowej w Lisięcicach, • Patrycja starzyńska, sP Nr 2 im. ...... Janusza Korczaka w Głubczycach. ......       Laureatami etapu powiatowego XVII edycji ...... Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” zostali mieszkańcy gminy Baborów: •Państwo ...... i Janusz Wieczorek z miejscowości Tłustomosty Wyróżnienie otrzymał Pan Witold Konik z ......         Gratulujemy wszystkim Laureatom! ......       Rolnikom życzymy bezwypadkowej pracy w ...... spodarstwie rolnym, a dzieciom radosnych i ......       Dyrektorom szkół, Pedagogom i Rodzicom dziękujemy za ...... dzieci i wspieranie ich na co dzień w podejmowanych ......   Opracowała: Barbara Ziółko Główny ...... specjalista na stanowisku Pracy ds. ...... Prewencji, Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 21 czerwiec 2019r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ......     ...
 • Nabór wniosków na dofinansowanie prac przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w 2019 roku
  ... sTRZ GMINY BABORÓW  ogłasza nabór ...... sków na dofinansowanie prac ...... serwatorskich, restauratorskich lub robót ......   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie ...... Baborów Zgodnie z § 3 ust 4 Uchwały Nr XXXIV-255/10 Rady Miejskiej w ...... z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na ...... konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ...... sanych do rejestru zabytków, znajdujących się ...... Opolskiego Nr 56, poz. ...... oraz Zarządzeniem Nr OW-55/19 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 13 marca 2019 r. ...... ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w roku 2019 ...... przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy ...... wpisanych do rejestru zabytków. ...... Termin składania wniosków od dnia 13 czerwca 2018 r. ...... do godziny 10⁰⁰ Wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w ...... Uchwale Rady Miejskiej przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ...... Ratuszowa 2a. ...... Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie ...... Burmistrz Gminy Tomasz Krupa Baborów, dnia 13 czerwca 2019 r. ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne -burze z gradem.
 • Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy- dz. na ul. Krakowskiej, Kolejowej
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy następujące nieruchomości: 1. ...... 55 m2   z działki 137/4 o pow. ...... 0,0403 ha położonej w Baborowie  przy ul. ...... Krakowskiej zapisanej w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021222/2. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane( ...... Dzierżawa gruntu przeznaczona  pod ogródek przydomowy. ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  ...... si  - 9,00 zł. ...... płatny z góry do 30 września każdego  roku. ...... Działka nr 137/4 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 12-MWUI, stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowo – usługowej obejmującej zabudowę ...... szkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługową ...... zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Kolejowej zapisana w Księdze Wieczystej pod Nr OP1G/00021222/2. ...... Według ewidencji gruntów stanowi  zurbanizowane tereny niezabudowane( Bp). ...... Dzierżawa gruntu przeznaczona  pod garaż. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 14,00 zł brutto miesięcznie. ...... Czynsz płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  ...... uchwalonym przez Radę Miejską w Baborowie . ...... sp; Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. ...... teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nr 632/42 oznaczony jest ...... symbolem 4-MWI i stanowi obszary zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Dopuszcza się : usługi handlu, gastronomii, infrastruktury  technicznej, ...... (zakaz  obiektów tymczasowych). ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości stawek stawek czynszu oraz podatku od towarów i usług. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowiązuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na ...... s 21 tj. ...... prasie oraz w biuletynie informacji publicznej ...... sp;    ...
 • Wakacje w mieście 01-12.07.2019 r.
 • Udział instruktorów Gminnego Ośrodka Kultury w Biesiadzie Rodzinnej DPS w Dzbańcach 07.06.2019 r.
 • Informacja Przewodniczących Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego oraz Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM - posiedzenie - 17 czerwca 2019 r .godz. 16:00
  ... sp; Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia ...... Porządku Publicznego i Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego  ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie – ul. ...... Ratuszowa 2a odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji z następującym porządkiem: ...... Omówienie prowadzenia selekcji odpadów na terenie Gminy Baborów, w ...... projektów uchwał; Rozpatrzenie wniosków o stypendia zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej; ...... projektów uchwał; Praca nad poprawą  regulaminu wynagradzania nauczycieli; ...... sprawy bieżące. ......       Przewodnicząca Komisji    ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;      ...... Komisji Jadwiga Kowalczykowska          ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp; Irena Biegus   ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie - VII Sesja RM - 18 czerwca 2019 r.
  ... dniu  18 czerwca  2019 r. ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się VII sesja ...... Miejskiej w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... Debata nad raportem o stanie Gminy Baborów za 2018 rok   ...... sp;  a) podjęcie uchwały w sprawie ...... wotum zaufania Burmistrzowi Gminy Baborów - druk nr 78/19 4. ...... Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania ...... sowego za 2018 r. ...... i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium     a) ...... stawienie sprawozdania finansowego oraz ...... sprawozdania z wykonania budżetu  za 2018 ...... sp; wraz z  informacją o stanie ...... sp;   komunalnego    ...... sp;b) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby ...... sp; w Opolu w sprawie opinii o  ...... sprawozdaniu z  wykonania budżetu za ......     c) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej  o udzielenie ...... solutorium Burmistrzowi Gminy  Baborów, ......     d) przedstawienie uchwały Regionalnej Izby ...... sp; w Opolu w sprawie opinii o wniosku Komisji ...... w sprawie absolutorium za 2018 r. ......     e) dyskusja,     f) podjęcie uchwały w sprawie ...... sprawozdania finansowego  wraz ze sprawozdaniem z  wykonania  budżetu ...... - projekt druk nr 81/19     g) podjęcie uchwały w sprawie absolutorium ...... Podjęcie uchwał w sprawach:     1) zmiany uchwały w sprawie ...... programu współpracy Gminy Baborów z organizacjami ...... w 2019 roku – projekt druk nr 76/19     2) wyboru metody ustalenia ...... za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty – projekt druk nr ......     3) ustalenia wysokości ceny za usługę komunalną o charakterze ...... publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych ...... projekt druk nr 80/19     4) trybu i sposobu powoływania i ...... członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania – ...... druk nr 79/19     5) wyrażenia zgody na sprzedaż ...... bonifikaty – projekt druk nr 83/19     6) wydzierżawienia ...... na czas nieoznaczony oraz wyrażenia zgody na ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony - projekt druk nr 84/19 ...... sp;   7) określenia wzoru wniosku o ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym 7. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych działaniach w ...... sie międzysesyjnym 8. ...... Zapytanie, wolne wnioski. ......   Przewodniczący Rady Miejskiej Roman Kraszewski Baborów, dnia 11 ......   ...
 • Podsumiwanie sportowego współzawodnictwa szkół i gmin Powiatu Głubczyckiego 11 czerwca 2019 r.
 • Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów na 2019 roku
  ...   ...
 • Raport o stanie Gminy Baborów za 2018 rok
  ... Rady Miejskiej w Baborowie informuje, że na sesji w dniu 18 czerwca 2019 roku odbędzie ...... się debata nad Raportem o stanie Gminy Baborów ...... Pisemne zgłoszenia (wraz z listą poparcia) mieszkańców zamierzających wziąć ...... w debacie będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim w Baborowie w pok. ......     ...
 • Programy, Strategie rozwoju, Raporty
 • Raporty o stanie Gminy
  ... sp; Zgodnie z art 28aa ustawy z dnia 8 ...... o samorządzie gminnym (Dz. ...... 506) Burmistrz przedstawia Radzie raport o stanie gminy. ...... Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady w ...... sprawie udzielenia lub nieudzielenia ...... solutorium Burmistrzowi. ...... Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. ...... Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. ...... W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ...... czasowych. ...... W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. ...... Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do przewodniczącego Rady pisemne ...... szenie, poparte podpisami:co najmniej 20 osób. ...... Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na ...... zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie ...... Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez ...... Rady zgłoszenia. ...... Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi ...... zwiększeniu tej liczby. ...... Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadza głosowanie nad ...... Burmistrzowi wotum zaufania. ......   Wzór zgłoszenia udziału w debacie wraz z listą poparcia ......   ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne - upał.

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
ok  wyloguj  firm  katalog  a  s  chroniona  test  str  bip
Przewodnik po urzędzie: