wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 14493 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2748

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- w Czerwonkowie, Dzielowie, Dziećmarowie i Baborowie
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy następujące  nieruchomości : 1. ...... 0,2200 ha  położona w Czerwonkowie, oznaczona  w ...... gruntów jako działka nr 245/2 zapisana w  KW Nr OP1G/00021231/8  jako   ...... stwiska kl. ...... III (Ps) i  grunty rolne zabudowane (Br) z ...... Teren obejmujący działkę nr 245/2 w miejscowości Czerwonków oznaczony symbolem ...... stanowi  teren zabudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej i usługowej. ...... Czynsz dzierżawny wynosi dla  działki – 29,00 zł brutto rocznie. ...... Działki  o łącznej pow. ...... 0,3989 ha  położone w Dzielowie  oznaczone w ewidencji gruntów jako działki ...... 0,0968 ha  zapisane w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021232/5  jako tereny ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... obszar działek zlokalizowany w granicach  administracyjnych  sołectwa Dzielów ...... stanowi oznaczony jest symbolem 4 DL-ZLI i ...... stanowi tereny lasów i zadrzewień. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działek wynosi 65,00 zł. ...... 15 m2  położnej w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej, oznaczoną w ewidencji  gruntów   nr 1242/6 o pow. ...... 0,9627 ha zapisaną w KW Nr OP1G/00021222/2 jako tereny ...... szkaniowe(B) i grunty orne (R) z ...... Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony ...... symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Po części działka nr 1242/6 objęta jest „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: Teren ...... na obszarze miasta Baborów obejmujący działkę nr 1242/6 , ...... jest symbolem 15 BA-RI i zgodnie ze „studium” stanowi tereny rolnicze- ...... sp; stanu istniejącego. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 BA-RI: Obejmuje grunty ...... zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej ...... Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi 7,50 zł. ...... oznaczona w ewidencji gruntów  nr 228  zapisana w KW Nr OP1G/00021226/0 jako ...... działkę nr 228 w Dziećmarowie oznaczony jest symbolem 7DZ-MNUI i zgodnie ze „studium” ...... stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo ...... i usługowej. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 7DZ-MNUI:Zabudowa ...... szkaniowo- usługowa obejmująca zabudowę ...... szkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję ...... sługową oraz obiekty związane z działalnością ...... Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, ...... sportu, biura, gabinety. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi 30,00 zł. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie ...... okres 21 tj. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy UNI.6730.5.1.2018
  ...   O B W I E s Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania ......   Zgodnie z art. ...... 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeksu postępowania administracyjnego (t. ......  Dz. ...... 53 ust. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. ...... 1073 z późn. ...... z a w i a d a m i a m że zostało wszczęte na wniosek Kombinatu Rolnego Kietrz sp. ...... Zatorze 2, 48-130 Kietrz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o  ...... zabudowy, dla zamierzenia pn. ...... „Budowa wiaty na słomę na działce o numerze ewidencyjnym 69/1 ...... w miejscowości Raków, obręb ewidencyjny Raków, gmina ...... strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie ...... Miejskiego w Baborowie, przy ul. ...... Ratuszowa 2a, pokój nr 17, tel. ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie na ...... stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu ...... skiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ...... szeń w Urzędzie Miejskim w Baborowie i ...... 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ......   Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska ...
 • Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 695 000 zł
  ...   ...
 • Obwieszczenie o sesji w dniu 26.03.2018r.
  ... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  XXX ...... sesja Rady Miejskiej w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie ...... Kościuszki 4/1 w Baborowie – projekt druk nr 315/18; ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie ...... Raciborskiej 2/8 w Baborowie) – projekt druk nr ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 317/18; ...... nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... w dzierżawę  nieruchomości  na czas nieoznaczony- projekt druk nr 318/18; ...... nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 ...... w cenie nabycia udziału w nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na ...... warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości ...... lokalu nr 65/1 w Księżym Polu ) – projekt druk nr 320/18; ...... w cenie nabycia udziału w nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na ...... warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości ...... lokalu nr 65/2 w Księżym Polu ) – projekt druk nr 321/18; ...... planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 322/18; ...... projekt druk nr 323/18; określenia wysokości opłat za  korzystanie  z ...... przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem ...... szkolnym do końca roku szkolnego w roku ...... przez Gminę Baborów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej ...... szkole podstawowej – projekt druk nr 324/18; ...... 325/18; zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 326/18; zaciągnięcia ...... w Banku Gospodarstwa Krajowego- projekt druk nr 327/18; ...... Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań ...... zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale ...... szy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska w Opolu w roku 2018- projekt druk nr ...... przyjęcia do realizacji projektu  oraz wniesienia wkładu własnego do ...... ”Tworzymy nowe miejsca żłobkowe na terenie Gminy Baborów” nr ...... podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby ...... druk nr 330/18; podziału Gminy Baborów  na stałe obwody głosowania i ...... stalenia  ich granic, numerów oraz ...... siedzib obwodowych komisji wyborczych – ...... druk  nr 331/18; 4. ...... Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej RM z przeprowadzonej kontroli. ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 6. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach ...... okresie międzysesyjnym;   7. ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Przewodniczący Rady Miejskiej           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Krzysztof Tokarz   ...... sp;        ......     ...
 • Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 22 marca ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... z następującym porządkiem: Porządek posiedzenia: Analiza zadań realizowanych w ...... w   zakresie gminnego Programu Profilaktyki  i ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na sprzedaż ...... Kościuszki 4/1 w Baborowie – projekt druk nr 315/18; ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie ...... Raciborska 2/8 w Baborowie) – projekt druk nr 316/18; ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas nieoznaczony- projekt druk nr 317/18; ...... nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... w dzierżawę  nieruchomości  na czas nieoznaczony- projekt druk nr 318/18; ...... nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 ...... w cenie nabycia udziału w nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na ...... warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości ...... lokalu nr 65/1 w Księżym Polu ) – projekt druk nr 320/18; ...... w cenie nabycia udziału w nieruchomości sprzedawanej w trybie bezprzetargowym na ...... warunków zagospodarowania przyległych nieruchomości ...... lokalu nr 65/2 w Księżym Polu ) – projekt druk nr 321/18; ...... planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 322/18; ...... projekt druk nr 323/18; określenia wysokości opłat za  korzystanie  z ...... przedszkolnego przez uczniów objętych wychowaniem ...... szkolnym do końca roku szkolnego w roku ...... przez Gminę Baborów publicznych przedszkolach i oddziale przedszkolnym w publicznej ...... szkole podstawowej – projekt druk nr 324/18; ...... 325/18; zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk 326/18; zaciągnięcia ...... w Banku Gospodarstwa Krajowego- projekt druk nr 327/18; ...... Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań ...... z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale ...... szy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska w Opolu w roku 2018- projekt druk nr ...... przyjęcia do realizacji projektu  oraz wniesienia wkładu własnego do ...... ”Tworzymy nowe miejsca żłobkowe na terenie Gminy Baborów” nr ...... podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,  numerów oraz liczby ...... druk nr 330/18; podziału Gminy Baborów  na stałe obwody głosowania i ...... stalenia  ich granic, numerów oraz ...... siedzib obwodowych komisji wyborczych – ...... druk  nr 331/18; sprawy bieżące. ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Przewodnicząca ...... sji        ...... sp;        ...... sp;    Grażyna Mordel   ......       ...
 • Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- asystent rodziny
  ... i adres pracodawcy: Ośrodek Pomocy społecznej ul. ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów Wymagania formalne: ...... obywatelstwo polskie; wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, ...... sychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub ...... socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione ...... szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub ...... i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami ...... obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. ...... 12 ust. ...... 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ...... o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. ...... i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub ...... ształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy ...... a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; ...... sp; Wymagania dodatkowe:   ...... stracja w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba ...... znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy ...... stępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania ...... przeciwdziałania narkomanii, przepisów o ochronie danych osobowych, ...... sługa komputera, umiejętność ...... pracy z klientem, w szczególności z klientem trudnym, ...... sp;łatwość nawiązywania kontaktów ...... sonalnych, znajomość środowiska ...... oraz umiejętność nawiązywania współpracy z innymi jednostkami i instytucjami, ...... samodzielność w działaniu oraz umiejętność ...... decyzji, umiejętność pracy w zespole, odporność na stres, ...... kreatywność, rzetelność, systematyczność, prawo jazdy kat. ...... B   Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba która: ...... sp; nie jest i nie była pozbawiona ...... rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; ...... – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; ...... nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne ...... stępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. ......   Do zadań asystenta rodziny należeć będzie:   ...... i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji ...... pracownikiem socjalnym opracowanie, we współpracy z ...... rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest ...... skoordynowany z planem pomocy dziecku ...... szczonemu w pieczy zastępczej ...... pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu ...... prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; udzielanie pomocy ...... w rozwiązywaniu problemów socjalnych; udzielanie pomocy rodzinom ...... rozwiązywaniu problemów psychologicznych; udzielanie pomocy ...... problemów wychowawczych z dziećmi; wspieranie aktywności społecznej rodzin; ...... motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; ...... pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy ...... grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców ...... skich i umiejętności psychospołecznych; ...... udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach ...... sy-choedukacyjnych; podejmowanie ...... interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i ...... prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; ...... pracy z rodziną; dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż ...... po zakończeniu pracy z rodziną; sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o ...... i jej członkach; współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, ...... pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na ...... dziecka i rodziny; współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczą, ......   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ośrodek Pomocy społecznej ...... Ratuszowa 35 48-120 Baborów   Poniedziałek w godz. ......   Podania należy składać do dnia 30. ......   Tel. ...... 77/403 69 36              ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;     Marzena Garda ...... Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie ...
 • NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2018
  ... BURMIsTRZ GMINY BABORÓW  ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac ...... serwatorskich, restauratorskich lub robót ......   przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,  znajdujących się na ...... Gminy Baborów Zgodnie z § 3 ust 4 Uchwały Nr XXXIV-255/10 Rady Miejskiej w ...... z dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na ...... konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach ...... sanych do rejestru zabytków, znajdujących się ...... Opolskiego Nr 56, poz. ...... oraz Zarządzeniem Nr OW 343/18 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 13 marca 2018 r. ...... ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w roku 2018 ...... przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy ...... wpisanych do rejestru zabytków. ...... Termin składania wniosków od dnia 13. ...... Wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w ...... Uchwale Rady Miejskiej przyjmowane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, ...... Ratuszowa 2a. ...... Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie ...... Burmistrz Gminy  Elżbieta Kielska   Uchwała Nr XXXIV- 255/10 z ......   ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... )  w dniu 13 marca 2018 r. ...... OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 1,1005 ha, zapisanej w KW OP1G/00021225/3, obręb Babice. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 514 stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) ...... Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni stanowi ...... składowisko odpadów, około 1/4 części ...... jest jako grunt orny. ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11  z dnia 21 czerwca ...... teren położony na obszarze sołectwa Babice obejmujący działkę nr 514 ma ...... stępujący kierunek zagospodarowania ...... strzennego: obszar obejmujący działkę nr 514 ...... jest w znacznej części symbolem 17BC-ZLI, zgodnie ze „studium” ...... stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w ...... części symbolem 2BC-RI, zgodnie ze „studium” stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla ...... rolnictwa, sieci i urządzenia infrastruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17. ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  ...... Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia  10 kwietnia 2018 roku (przy czym za datę ...... na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Burmistrz Gminy Baborów ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... Elżbieta Kielska ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... )  w dniu 13 marca 2018 r. ...... OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 0,0270 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/2 stanowi pastwiska trwałe (PsIII). ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/2 ...... jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... symbolem 5CZ-WsI i stanowi tereny wód ...... śródlądowych płynących- adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 910,00 zł. ...... Wadium wynosi 100,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. ...... 9:15 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  ...... Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia  10 kwietnia 2018 roku (przy czym za datę ...... na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Burmistrz Gminy Baborów   ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    mgr Elżbieta Kielska ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... )  w dniu 13 marca 2018 r. ...... OGŁAsZA I UsTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY na sprzedaż ...... 1,0600 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/3 stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz ...... Działka użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana. ...... Zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII-83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr ...... ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 353/3 ...... jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... symbolem 5CZ-WsI i stanowi tereny wód ...... śródlądowych płynących- adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14. ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się w dniu 16 kwietnia 2018 roku o godz. ...... 9:30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  ...... Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium do ...... sy Urzędu Miejskiego w Baborowie do godz. ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 w terminie do dnia  10 kwietnia 2018 roku (przy czym za datę ...... na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca nieruchomości o  ...... scu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w  ...... 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze ...... nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;    Burmistrz Gminy Baborów ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;       mgr ...... Kielska ...
 • Apel do rolników wykonujących opryski
 • Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2018 roku
 • Program Pomocy Dzieciom
 • INFORMACJA
  ... Pomocy społecznej w Baborowie informuje, że począwszy ...... miesiąca stycznia 2018r. ...... osoby posiadające Karty Dużej Rodziny mogą złożyć ...... sek o przyznanie Karty w postaci ...... Możliwość złożenia dodatkowego wniosku o przyznanie tej formy Karty jest ...
 • Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów na 2018 r.
  ...   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
test  wyloguj  str  katalog  a  bip  s  firm  ok  chroniona
Przewodnik po urzędzie: