wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 12886 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2645

 • INFORMACJA
  ... Raciborskiej 52 w godzinach od 9. ...... będą wydawane paczki żywnościowe dla osób które złożyły w Ośrodku Pomocy społecznej ...... Baborowie wnioski o udzielenie tej formy pomocy. ...... Uwaga: osobom mieszkającym w sołectwach gminy Baborów paczki zostaną ...... bezpośrednio do miejsca zamieszkania w dniach 23. ...... ►Osoby chętne do otrzymania pomocy w formie ...... żywnościowych prosimy o zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy społecznej w Baborowie. ...
 • Zaproszenie do udziału w projekcie dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy
 • Ogloszenie o III przetargu- lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie
  ... strz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 38 ust. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz ...... ) Ogłasza III  przetarg ustny  nieograniczony Na sprzedaż lokalu ...... szkalnego nr 52A w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej  o powierzchni użytkowej 26,92 m2   ...... Na projektowany układ funkcjonalny lokalu składa się :jeden pokój z aneksem kuchennym, ......  Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie  gospodarcze. ...... Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: przyłącz ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... sp; o pow. ...... 0,0166 ha oraz posiada udziały  w działkach : nr 1242/5 o pow. ...... ha  i 1242/3 o pow. ...... 0,0184 ha zapisanych w KW OP1G/00028922/8. ...... Działki nr 1242/4, 1242/5, 1242/3 położone są na terenie oznaczonym w miejscowym planie ...... spodarowania przestrzennego miasta Baborów ...... symbolem 5-MWI, który stanowi tereny z ...... stawowym przeznaczeniem dla zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach budynków ...... szkalnych wielorodzinnych. ...... Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...... odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15. ...... Wadium wynosi 1500,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie ...... się 20 listopada 2017r. ...... w sali konferencyjnej na I piętrze budynku ...... Miejskiego  w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą wadium na ...... Gminy Baborów w Banku spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do 14 listopada 2017r. ...... ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i ...... zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od  daty  rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w ...... przetargu nie stawi się bez  usprawiedliwienia  w terminie i miejscu ...... zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ...... si nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... sadnionej przyczyny. ...... szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać można w Urzędzie Miejskim w ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest ......     ...
 • Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury
  ...   Przedmiary robót ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baboróww
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy: - część działki o pow. ...... 173 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp; zapisanej w  Księdze Wieczystej ...... sp; Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  26,00 ...... brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ......    - część działki o pow. ...... 9,60 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp; zapisanej w  Księdze Wieczystej ...... sp; Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie ...... z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy. ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  5 ,00 ...... brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... 100,50 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp; zapisanej w  Księdze Wieczystej ...... sp; Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  16,00 ...... brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... 13,50 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp; zapisanej w  Księdze Wieczystej ...... sp; Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie ...... z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy. ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  7,00 zł ...... miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... 133 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp; zapisanej w  Księdze Wieczystej ...... sp; Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  20,00 ...... brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... 6,25 m2 , 12,50 m2  z działki oznaczonej  w ewidencji ...... jako działka  nr 1401/17  zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr ...... z przeznaczeniem pod budynki gospodarcze. ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działek  wynosi –  3,50 zł, ...... sp;6,50  zł brutto miesięcznie,  ...... do 30 dnia każdego miesiąca. ...... -  część działki o pow. ...... 346 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp; zapisanej w  Księdze Wieczystej ...... sp; Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  52,00 ...... brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... Obszar obejmujący działkę nr 1401/17, oznaczony ...... symbolem 7-MWII, stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: Dopuszcza ...... się: a)usług, handlu, rzemiosła, biura, ...... w parterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych, b)sieci i ...... infrastruktury technicznej, c)ulice wewnętrzne, ...... sca postojowe, parkingi, place dla ruchu ...... architektury, e)obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, f)garaże z ...... wymogów pkt 2, g)budynki gospodarcze,  rozbudowę istniejących usług związanych z ...... sługą pojazdów mechanicznych - działkę  ...... 0,0500 ha oznaczoną  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp;216  zapisaną w  Księdze ...... stej pod  Nr OP1G/00021226/0 położoną w ...... oznaczoną jako  zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) z ...... Czynsz dzierżawny dla  działki   wynosi – 75,00 zł brutto rocznie, ...... sp; płatny z góry do 30 września  każdego ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres  do 3 lat. ......   Zgodnie ze studium - Teren obejmujący działkę nr 216 ...... symbolem 6DZ-MNUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo ...... i usługowej. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 6DZ-MNUI Zabudowa ...... szkaniowo – usługowa obejmująca zabudowę ...... szkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję ...... sługową oraz obiekty związane z działalnością ...... Funkcja usługowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, ...... sportu, biura, gabinety. ...... - część działki  o pow. ...... 0,32 ha oznaczoną  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp;168  zapisaną w  Księdze ...... stej pod  Nr OP1G/00021229/1 położonej w ...... , oznaczoną jako  grunty orne (R-IIIa, R-II)  z ...... Czynsz dzierżawny dla  działki   wynosi – 80,00 zł brutto rocznie, ...... sp; płatny z góry do 30 września  każdego ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres  do 3 lat. ......   Zgodnie ze studium teren obejmujący działkę nr 168 w ...... oznaczony symbolem 9RA-RI, stanowi tereny rolnicze. ......   - część działki o pow. ...... 80 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako działka  nr ...... sp; zapisanej w  Księdze Wieczystej ...... sp; Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   wynosi –  12,00 ...... brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... Zgodnie z Planem - obszar obejmujący działkę nr 1610/6 w Baborowie, ...... symbolem 12-ZNI stanowi tereny trwałych użytków zielonych ...... łąki, pastwiska. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiego  w Baborowie ...... okres 21 tj. ...... do dnia 2 listopada 2017r. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ......                ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  XXVI ...... sesja Rady Miejskiej w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu ...... 291/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk nr 292/17; ...... nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dz. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... umowy do 3 lat  (cz. ...... nr 285/17; wydzierżawienia nieruchomości  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  ...... zawarcia kolejnej  umowy  do 3 lat  (cz. ...... Nr 1610/6  w Baborowie)- projekt druk nr 286/17; ...... nieruchomości  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  i zawarcia kolejnej  ...... sp; do 3 lat  (dz. ...... Nr  216 w Dziećmarowie) - projekt druk nr ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie ...... projekt druk nr 290/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  oraz udzielenie ...... projekt druk nr 289/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... projekt druk nr 283/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... w Baborowie)- projekt druk nr 284/17; ustalenia wzoru formularzy deklaracji i ...... – projekt druk nr 288/17; terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za ...... spodarowanie odpadami komunalnymi- projekt ...... sp; druk nr 293/17; określenia wzoru ...... o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...... składanej  przez  właścicieli  ...... – projekt  druk nr 294/17; 4. ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach ...... okresie międzysesyjnym;    6. ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Przewodniczący Rady Miejskiej           ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;  Krzysztof Tokarz   ...... sp;        ......     ...
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
  ...   ...
 • Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM informuje, że w dniu 12 ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM z w ...... sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... z następującym porządkiem:   Analiza działalności Zakładu Usług ...... w Baborowie (kondycja finansowa spółki, ocena realizacji zadań do których ...... spółka jest powołana); Omówienie i ...... projektów uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do ...... 291/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt druk nr 292/17; ...... nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dz. ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia ...... 285/17; wydzierżawienia nieruchomości  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  ...... zawarcia kolejnej  umowy  do 3 lat  (cz. ...... Nr 1610/6  w Baborowie)- projekt druk nr 286/17; ...... nieruchomości  na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata  i zawarcia kolejnej  ...... sp; do 3 lat  (dz. ...... Nr  216 w Dziećmarowie) - projekt druk nr ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie ...... projekt druk nr 290/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  oraz udzielenie ...... projekt druk nr 289/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... projekt druk nr 283/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... w Baborowie)- projekt druk nr 284/17; ustalenia wzoru formularzy deklaracji i ...... – projekt druk nr 288/17; terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za ...... spodarowanie odpadami komunalnymi- projekt ...... nr 293/17; określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami ...... składanej przez  właścicieli  nieruchomości – projekt  druk nr ...... sprawy bieżące. ......                ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;  Przewodnicząca Komisji Grażyna ......       ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM ...... w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem: ...... Tematyka posiedzenia: Bezpieczeństwo mieszkańców Gminy - sprawozdanie ...... Powiatowej Policji w Głubczycach - sprawozdanie Komendy Powiatowej Państwowej ...... straży Pożarnej  w Głubczycach   ...... sp;      2. ...... sp;  Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ...... przestępczości;         3. ...... sp;  Pozyskiwanie funduszy ...... w celu zaspokojenia potrzeb edukacyjnych  dzieci i młodzieży. ......   sprawy bieżące. ......        Przewodniczący Komisji     ...... sp;  mgr Mariusz Kostyk   ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 SILNY WIATR od 05-10 do 06-10-2017
  ...     ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Moniuszki 15/4
  ... mieszkalny dla najemcy w trybie bezprzetargowym ...... sp; pow. ...... 51,86 m2  położony na poddaszu  budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, ...... Moniuszki 15/4. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : „przechodnia” kuchnia, dwa  ...... w tym  jeden z oddzielnym  wejściem z klatki schodowej, łazienka z wc, ...... przedpokój, spiżarka. ...... Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależy komórka gospodarcza  o powierzchni użytkowej 5,28m2 ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w prawie ...... wieczystego gruntu  działki  wynosi 44. ......   Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... sp; o pow. ...... 0,0528 ha zapisanej w KW OP1G/000259532/6. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego  ...... szar w granicach administracyjnych miasta ...... sp; uchwalonym przez Radę Miejską w ...... sp; Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. ...... teren obejmujący działkę 554/3  w Baborowie, oznaczony jest symbolem ...... stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi ...... nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem nieruchomości ...... sposobem ich zagospodarowania. ...... Z dniem 16 listopada 2017r. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje pierwszeństwo w ...... nieruchomości na podstawie art. ...... 34 ust 1 pkt. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy ...... odrębnych przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej ...... pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia ...... sp; albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... sp;      ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 SILNY WIATR od 05-06.10.2017
  ...   ...
 • Bezpłatne szkolenia komputerowe w Gminie Baborów
 • UWAGA NA WYŁUDZENIA METODĄ NA WNUCZKA
  ... o kolejnych przypadkach w województwie opolskim wyłudzeń pieniędzy metodą na wnuczka ...... fałszywego funkcjonariusza Policji. ...... W związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zgłaszanie ...
 • Spotkanie z pracownikami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” - 05.10.2017

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  str  firm  s  a  test  ok  wyloguj  bip  katalog
Przewodnik po urzędzie: