wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 14880 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2838

 • Podprogram 2017- efekty
  ... Ochotnicza straż Pożarna w Baborowie przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu ...... Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa     Podprogram 2017 ...... spółfinansowany z Europejskiego Funduszu ...... którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej ...... uczestnictwa w działaniach  w ramach środków towarzyszących w okresie ...... sierpień 2017-czerwiec 2018. ...... Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie ...... spożywcze :  warzywne i owocowe (groszek z marchewką, ...... sola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki ...... powidła śliwkowe); skrobiowe (makaron jajeczny, makaron ...... bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane), mleczne ...... UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), mięsne (szynka drobiowa, wieprzowa mielona, ...... sztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, filet z ...... (cukier biały, miód wielokwiatowy), tłuszcze (olej rzepakowy) dania gotowe (gulasz ...... Pomoc żywnościowa trafiła do 428 osób znajdujących się w trudnej sytuacji ...... Wydaliśmy osobom potrzebującym: - 23,4395 ton żywności; ...... W ramach Podprogramu 2017 dla 428 osób korzystających z pomocy żywnościowej przeprowadzono ...... warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących: nie marnotrawienie żywności- 1 ...... spotkanie dla 25 uczestników. ......   ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego-EkoRajd eko-logika 2018
 • Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu.
  ... Opolski Urząd Wojewódzki Wojewódzkie Centrum ...... Kryzysowego   Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania ...... sowego o przekroczeniu poziomu informowania ...... Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych Wojewódzkiego ...... spektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: ...... w strefie opolskiej (m. ...... Olesno) wystąpiło przekroczenie poziomu informowania tj. ......   Olesno – 181 μg/m3  (05. ...... 12:00)  Olesno – 181 μg /m3  (05. ...... 14:00) Olesno – 183 μg /m3  (05. ...... 15:00)   Przekroczenie poziomu informowania ...... stężenie jednogodzinne 180μg/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych ...... skutków zdrowotnych. ......   Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki meteorologiczne (wysoka ...... powietrza oraz duże nasłonecznienie), można przewidywać, że podobna ...... sytuacja może utrzymywać się w najbliższych ...... na znacznym obszarze województwa. ......  Zaleca się podjęcie działań krótkoterminowych ...... Informowanie dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków o konieczności ograniczenia ...... przebywania dzieci na otwartej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na stężenia ......   Informowanie mieszkańców o konieczności ograniczenia ...... na otwartej przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń podczas uprawiania ...... sportu, czynności zawodowych zwiększających ...... Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki ...... o możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. ...... wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z ...... wystąpienia stężeń alarmowych zanieczyszczeń. ......   Grupami ludności najbardziej narażonymi ...... drażniące działanie ozonu są: dzieci i młodzież poniżej 25 roku życia, ...... soby starsze i w podeszłym wieku, osoby z ...... na działanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz osoby palące papierosy i bierni ......   W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest ...... Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami serca, u których ...... wystąpić pogorszenie samopoczucia. ......   Środki ostrożności, które powinny być podjęte przez ...... długotrwałego przebywania na otwartej przestrzeni, w szczególności połączonego ze ...... wysiłkiem fizycznym; osoby z niewydolnością układu krążenia i ......   szczegółowe informacje na temat jakości ...... na terenie województwa opolskiego dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego ...... spektoratu Ochrony Środowiska (www. ...... s. ...... w zakładce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów. ......         Dyżurny WCZK     ...... sp;        ...... sp;      ...
 • Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Baborowie
  ...       ...
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów”- IX nabór- 2018 r.
  ...   OGŁOsZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO ,, ...... szkodliwianie wyrobów zawierających azbest z ......   OGŁOsZENIE DOTYCZY: Zmiany zapytania ofertowego ...... wartości poniżej 30 000 euro INFORMACJE O ZMIANIE W ...... OFERTOWYM  Z dnia 02-07-2018 r ZAMAWIAJĄCY: Gmina ...... Ratuszowa 2a 48-120 Baborów ZMIANY W OGŁOsZENIU: Miejsce w ogłoszeniu, które uległo ...... zamówienia:; pkt 1 zdanie drugie: szacunkowa wielkość powierzchni dachów ...... azbest, tj. ...... płyt azbestowo – cementowych do demontażu, zbierania, ...... sportu oraz unieszkodliwiania na składowisko ...... niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około ...... m2 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa metrów kwadratowych) w tym około 1914, ...... m² wymaga transportu i utylizacji, a około 648,00 m² wymaga ...... transportu i utylizacji. ...... Rozdział: Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 11 lipiec 2018 r. ...... do godziny 15:30 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod adresem: 48-120 ...... Ratuszowa 2a, lub fax-em na nr (077) 403 69 28 lub ...... nr 3 otrzymuje nowe brzmienie: tekst jednolity ogłoszenia po wprowadzonych ...
 • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - IX nabór 2018 r.
  ...   Burmistrz Gminy Baborów, mając na uwadze art. ...... 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ......  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. ...... 1579) zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego ...... ,,Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z ...... zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, ...... transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z ...... Nazwa i adres zleceniodawcy: Gmina Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a 48-120 Baborów Określenie ...... Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, ...... transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z ...... stanowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na terenie Gminy Baborów. ...... szacunkowa wielkość powierzchni dachów ...... azbest, tj. ...... płyt azbestowo – cementowych do demontażu, zbierania, ...... sportu oraz unieszkodliwiania na składowisko ...... niebezpiecznych została określona przez Zamawiającego na około ...... m2 (dwa tysiące dziewięćset dziewiętnaście metrów kwadratowych) w tym ...... 1914,00 m² wymaga transportu i utylizacji, a około 648,00 m² wymaga ...... transportu i utylizacji. ...... Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz ...... na których będzie dokonany demontaż pokryć ...... wraz z odbiorem płyt azbestowo – cementowych, przy czym Zamawiający ...... strzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów ...... azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ...... Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela ...... jednak nie dłuższy niż do dnia 31 październik 2018 r. ...... Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy ...... karty przekazania odpadów na składowisko, potwierdzające ilość odebranych odpadów ...... metrach oraz wagowo) oraz wystawi oświadczenie, że prace związane z ...... sunięciem wyrobów zawierających azbest zostały ...... prawidłowo, z zachowaniem właściwych przepisów ...... sanitarnych i technicznych, a teren został ...... oczyszczony z odpadów i pyłu azbestowego. ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu, zebrania i ...... sportu wyrobów zawierających azbest z ...... Termin demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest powinien ...... właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31 październik 2018 r. ...... O ustalonych terminach i o przeprowadzonych ...... powinien na bieżąco informować Urząd Miejski w Baborowie. ...... Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia harmonogramu prac na poszczególnych ...... i dostarczenia go Zamawiającemu w terminie do 30 ...... od dnia podpisania umowy. ...... Przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia, konieczne jest ...... Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. ...... sposób obliczenia ceny:  Cena dla celów porównania oferty zostanie ...... wg złożonego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ...... Termin i miejsce wykonania zlecenia: Od podpisania umowy ...... Gmina Baborów wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia ...... Osoba do kontaktu: Katarzyna Cytera – tel. ...... Jedynym kryterium oceny ofert będzie najniższa cena brutto za wykonanie  pełnego ...... su przedmiotu zamówienia. ...... wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącymi ...... Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. ...... Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania ...... publicznego (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być ...... w polskich złotych cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku od towarów i ...... sług (VAT), do dwóch miejsc po przecinku. ...... w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem przedmiotu ...... oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. ...... Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. ...... Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. ...... Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 9 lipiec 2018 r. ...... do godziny 17:00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod adresem: 48-120 ...... Ratuszowa 2a, lub fax-em na nr (077) 403 69 28 lub ...... wypełniony Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego ...... ofertowego; parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego ...... wypełniony Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; załączoną kopię ...... – stosowne zezwolenia Wykonawcy na wytwarzanie, ...... sport i unieszkodliwianie odpadów ...... azbest, tj. ...... - decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydane przez właściwy organ ...... tym zawierającymi azbest); - zezwolenie na zbieranie odpadów, o ...... 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych wydane na ...... stawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... 21) lub na podstawie art. ...... 233 ust. ...... 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... 21) lub przez wykonawcę, który został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. ...... 49 ust. ...... 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... 21) - zaświadczenie o wpisie. ...... z zakładem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych ...... azbest; kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru przedsiębiorców, w ...... jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez ...... oraz osoby uprawnione do reprezentacji; ...... wielkość powierzchni dachu zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia określona ...... stała na podstawie szacunkowych danych ...... przez właścicieli nieruchomości składających deklaracje oraz firmę wykonującą ...... wyrobów zawierających azbest. ...... Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, ...... do ustalenia cen jednostkowych, skali trudności oraz warunków technicznych ...... weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu wyrobów ...... azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w załączniku Nr 4. ...... Uwagi końcowe: Gmina Baborów przystąpi do realizacji zadań z zakresu usuwania ...... stu z terenu Gminy Baborów po uzyskaniu ...... sowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... ska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na ...... sięwzięcia zgodne z gminnymi programami ...... suwania azbestu i wyrobów zawierających azbest ...... terenie województwa opolskiego. ...... Aktualnie po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu Gmina Baborów została ...... do realizacji zadania, Zamawiający zatem zastrzega, że unieważni postępowanie, jeżeli ...... które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną mu przyznane ...... w/w fundusz. ...... BURMIsTRZ GMINY BABORÓW Elżbieta Kielska   ...
 • Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn:"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II
  ...         ...... sp;   ...
 • Program "Dobry Start"
  ... złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie „Dobry start” dla ...... uczącego się dziecka. ...... Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody. ......   Już od 1 lipca 2018r. ...... można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie Dobry start dla Ucznia. ...... Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą ...... narzędzi: portal „emp@tia”, systemy bankowe, Dla kogo wsparcie? ...... Świadczenie „Dobry start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok ...... szkolny w szkole podstawowej i ...... stawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. ...... Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 ...... Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce oraz uczniowie ...... szkół policealnych i szkół dla dorosłych. ...... Uprawnieni do świadczenia: Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. ...... w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca ......   Ważne jest, aby wypełnić dokładnie dane szkoły, do ...... dziecko będzie uczęszczać od września 2018r. ...... rodzaj szkoły nazwa szkoły adres szkoły Warto ...... we wniosku swój e-mail, aby otrzymać informację o ...... świadczenia Dobry start dla Ucznia. ...... Tradycyjna metoda składania wniosku: Wnioski o świadczenie „Dobry start dla ...... formie tradycyjnej (papierowej) będzie można składać dopiero od 1 sierpnia 2018r. ...... Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry start” upłynie 30 ...... stopada 2018r. ...... Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. ...... Terminy wypłaty świadczenia: Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub ...... sierpniu 2018r. ...... przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do ......   Więcej informacji o programie pod ...... sem: https://www. ...... s. ...... start/ ...
 • Informacja- nowe zasady dot. ochrony danych osobowych
 • NOWE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW
  ... Usług Komunalnych sp. ...... w Baborowie w oparciu o zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ...... 328) oraz ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. ...... sp; z 2017r. ...... odprowadzania ścieków zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie ...... Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, decyzja nr GL. ...... Łączny wzrost % 2015 – 2018/19 ...... wzrost % Baborów ...... % + 0,38 %           ...... Taryfowa grupa odbiorców Okres Cena wody [m3/zł netto] ...... Cena wody [m3/zł brutto]   stawka opłaty abonamentowej ...... [zł netto na odbiorcę/ okres rozliczeniowy] stawka opłaty ...... [zł brutto na odbiorcę/okres rozliczeniowy] stawka opłaty ...... w przeliczeniu miesięcznym [brutto] ...... 3,85 zł Było: 3,60 9,52/2msc 10,28 5,14 zł ...... 3,85 zł Było: 3,60 7,11/1msc 7,68 7,68 zł ...... 3,85 zł Było: 3,60 6,72/2msc 7,26 3,63 zł ...... Taryfowe grupy odbiorców usług. ...... taryfa WB-1 obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza ...... dokonywany jest 1raz/2msc, okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące, ...... WB-2 obejmuje usługi, przemysł i pozostałych odbiorców dla których odczyt ...... jest 1raz/1msc i okres rozliczeniowy wynosi 1 miesiąc, taryfa ...... obejmuje wszystkich odbiorców posiadających wodomierz na wodę bezpowrotnie ...... gospodarstwa domowe, usługi, przemysł i pozostałych odbiorców, w których odczyt wodomierza ...... dokonywany jest 1raz/2msc, okres rozliczeniowy wynosi 2 miesiące   ...... Taryfowa grupa odbiorców Okres Cena ścieków [m3/zł ...... Cena ścieków [m3/zł brutto]   stawka opłaty abonamentowej ...... [zł netto na odbiorcę/okres rozliczeniowy] stawka opłaty ...... [zł brutto na odbiorcę/okres rozliczeniowy] stawka opłaty ...... w przeliczeniu miesięcznym [brutto] ...... 3,49 zł Było: 3,74 5,04/2msc 5,44 2,72 zł ...... 3,49 zł Było: 3,74 2,52/1msc 2,72 2,72 zł ...... Taryfowe grupy odbiorców usług. ...... taryfa KB-1 obejmująca gospodarstwa domowe, dla których okres rozliczeniowy ...... si 2 miesiące taryfa KB-2obejmującausługi, ...... sł i pozostałych odbiorców dla którychokres ...... wynosi 1 miesiąc. ......   Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w ...... i zbiorowego odprowadzania zostały opracowane i zatwierdzone zgodnie   ...... obowiązującymi przepisami na okres 3 letni. ...... Pierwszy okres: od 11. ...... (ceny w przedstawionych tabelach), drugi: od 11. ...... Ceny dla okresu 2 i 3 zostały udostępnione na stronie www. ...
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Żłobka w Baborowie
  ...   ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2018-06-27   ...... sp;    INFORMACJA O WYNIKU ...... 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,0270 ha, która według ewidencji gruntów stanowi pastwiska trwałe (PsIII), zapisana w ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 910,00 zł Kwota wadium: 100,00 zł ...... wpłaciła jedna osoba, ale nie przystąpiła do przetargu. ...... Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 4 lipca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......           Przewodniczący Komisji ...... Ewa samotyj              ...... sp;         ...... sp;   ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2018-06-27   ...... sp;        ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny ...... nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 1,1005 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) ...... częściowo nieużytki (N), zapisana w KW OP1G/00021225/3. ...... Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni stanowi ...... składowisko odpadów, około 1/4 części ...... jest jako grunt orny. ...... sp; Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: ...... wadium: 870,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 4 lipca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej          ...... samotyj                ...... sp;         ...... sp; ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  ... podstawie art. ...... ust. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że ...... się do dzierżawy następujące nieruchomości: 1) pomieszczenie ...... spodarcze o pow. ...... m2 zlokalizowane na I piętrze  budynku mieszkalnego w Księżym Polu 65 ...... 0,1405 ha zapisanej w Księdze Wieczystej OP1G/00037946/8. ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowego pomieszczenia wynosi 20,00 zł brutto miesięcznie, ...... do 10 dnia każdego miesiąca. ...... 63 m2   z działki 137/4 o pow. ...... Krakowskiej pod ogródek przydomowy zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane – ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  ...... si  - 10,00 zł. ...... brutto rocznie, płatny z góry  do 30 września danego roku. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar  w ...... administracyjnych  miasta Baborów działka nr 137/4 w Baborowie, ...... jest symbolem 12-MWUI, stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo – ...... sługowej obejmującej zabudowę mieszkaniowa ...... oraz funkcję usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... szkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... 3) część gruntu  o powierzchni 40 m2 działki 463/15 ...... w Baborowie  przy ul. ...... Powstańców, zapisanej w księdze  wieczystej OP1/00021222/2 z przeznaczeniem pod garaż. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi  grunty orne R-II. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar  w ...... administracyjnych  miasta Baborów obszar obejmujący działkę nr 463/15 w Baborowie ...... symbolem 31-MWII stanowi tereny zabudowy  mieszkaniowej, wielorodzinnej. ...... Czynsz dzierżawny  wynosi 20,00 zł brutto miesięcznie płatny do 30 ...... danego miesiąca. ...... 4) część  działki o pow. ...... Powstańców, oznaczonej w ewidencji gruntów jako ...... sp; nr 443 o pow. ...... ha zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2  z ...... pod  grunty oddane na cele rolnicze. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi rowy- W, łąki trwałe-Ł II. ...... Działka zgodnie ze „studium Uwarunkowań i Kierunków ...... spodarowania Przestrzennego obejmującego ...... szar w granicach administracyjnych Gminy ...... przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr VIII – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... oznaczone  są symbolem:- 13 BA-RI  stanowi tereny rolnicze Przeznaczenie ...... stawowe dla terenu –  13 BA -RI: grunty ...... zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia infrastruktury technicznej ...... Czynsz dzierżawny dla działki wynosi 47,00 zł brutto, płatne z góry do 30 ...... danego 5) część  działki o pow. ...... ha zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr OP1G/00021222/2 z ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi  tereny mieszkaniowe – B. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar w ...... administracyjnych  miasta Baborów działka nr 1743/3 położona jest na ...... oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów ...... symbolem 3 MWII stanowi tereny zabudowy ...... szkaniowej wielorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. ...... 1) Dopuszcza się na terenie, o którym mowa: a) usługi ...... rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków ...... szkalnych wielorodzinnych, b) sieci i ...... infrastruktury technicznej, c) ulice wewnętrzne, ...... sca postojowe, parkingi, place do ruchu ...... architektury, e) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, f) garaże z ...... wymogów pkt 2, g) budynki gospodarcze, h) rozbudowę istniejących usług ...... z obsługą pojazdów mechanicznych  Ponadto teren obejmujący działkę znajduje ...... się w strefie B ochrony konserwatorskiej ...... sz dzierżawny wynosi dla części  działki ...... –  4,50  zł brutto  rocznie,  płatny z góry do 30 ...... sp; danego roku. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej ...... ostatniego dnia miesiąca przed miesiącem, od którego obowią­zuje nowa stawka ...... szu. ...... Zmiana wysokości VAT  powoduje zmianę wartości stawki czynszu. ...... W/w nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, ...... ma przeszkód  prawnych w rozporządzaniu nimi i nie jest ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  ...... sp; wywieszenie na tablicy ogłoszeń w ...... siedzibie Urzędu Miejskiej  w Baborowie ...... okres 21 tj. ...... prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji ......   ...
 • Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... sp;        ...... sp;   Baborów, 2018-06-20   ...... sp;         ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny ...... ograniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów. ...... 0,2074 ha, która według ewidencji gruntów stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane ...... zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w wymaganym ...... wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8. ...... zł Kwota wadium: 840,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 8. ...... zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Damian i Ewelina Himml. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szanie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 27 czerwca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......               ...... Komisji Przetargowej             ...... sp;        ...... sp; Ewa samotyj      ...... sp;         ...... sp;   ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  bip  chroniona  katalog  test  wyloguj  str  firm  ok  a
Przewodnik po urzędzie: