wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: s
znaleziono plików: 10273 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2456

 • Informacja o wyniku I rokowań- lokal użytkowy w Baborowie
  ... dniu  16 lutego 2017  roku   w siedzibie Urzędu Miejskiego w ...... m2   stanowiącego własność Gminy Baborów. ...... rokowań był lokal użytkowy wraz z pomieszczeniem gospodarczym i garażem położony w ...... Dąbrowszczaków 1 A na działce   oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1425 ...... powierzchni 0,0410 ha,  zapisana w KW OP1G/00037100/6. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 43. ...... zł Wysokość zaliczki : 4. ...... zł Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym. ...... Nabywcą zostali Pani Dagmara Duchnowska oraz Pani Monika Prześlakiewicz. ...... Cena osiągnięta w rokowaniach wyniosła 43. ...... Informację o wyniku rokowań  podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... szenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... skiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 3 marca  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy ......   Zastępca Przewodniczącego   Komisji Przetargowej Ewa samotyj ...... sp;     ...
 • Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2017 r.
 • INFORMACJA
  ... Raciborskiej 52 w godzinach: od środy do piątku od ...... będą wydawane paczki żywnościowe dla osób które złożyły w Ośrodku Pomocy społecznej ...... Baborowie wnioski o udzielenie tej formy pomocy. ...... Uwaga: osobom mieszkającym w sołectwach gminy Baborów paczki zostaną ...... bezpośrednio do miejsca w dniach: 06. ...
 • Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
 • Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VIII nabór
  ... sZENIE Burmistrz Gminy Baborów ogłasza ...... nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z usuwaniem ...... stu Termin składania wniosków: od 20 ...... do 20 marca 2017 roku szczegółowe informacje: Urząd Miejski w ...... 19 (I piętro) tel: 77 4036924 Dofinansowanie może obejmować: demontaż, zbieranie, ...... transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest ...... szty pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony ...... ska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ...... Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Gmina Baborów ...... sp;   ...
 • Petycje
  ... weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. ...... 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób ...... stępowania organów w sprawach dotyczących ...... petycji Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji może ...... żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego ...... w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości ...... szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i ...... adresata petycji. ...... O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie ...... petycję Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę ...... niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów - w ...... sie: publicznym, podmiotu wnoszącego petycję ...... formie można wnieść petycje Petycję składa się w formie pisemnej lub za pomocą ...... Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot ...... szący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym ...... nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę ...... podmiot wnoszący petycję. ...... Petycja składana za pomocą środków komunikacji ...... może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ...... certyfikatu oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego ...... zawierać: 1) oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję, jeżeli podmiotem wnoszącym ...... jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów ...... osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję; 2) wskazanie miejsca ...... szkania albo siedziby podmiotu wnoszącego ...... oraz adresu do korespondencji,  jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest ...... podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych ...... 3) oznaczenie adresata petycji; 4) wskazanie przedmiotu petycji. ...... Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także imię i ...... sko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo ...... siedzibę oraz adres do korespondencji lub ...... s poczty elektronicznej tego podmiotu. ...... wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie pisemnej albo za pomocą ...... Zgoda jest dołączana do petycji. ...... Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego ...... lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub ...... trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego. ...... jednak nie później niż w terminie trzech miesięcy od dnia jej złożenia. ...... W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od ...... uniemożliwiających rozpatrzenie petycji we wskazanym terminie, termin ten ulega ...... nie dłużej jednak niż o kolejne 3 miesiące. ...... Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję ...... o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą ...... sposób załatwienia petycji nie może być ...... skargi. ...... Petycja wielokrotna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. ...... o petycjach przewiduje również instytucję tzw. ...... ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot ...... składane są dalsze petycje dotyczące tej samej ...... sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia ...... W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do ...... petycji lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie ...... szy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. ...... rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o którym mowa ......   W przypadku petycji wielokrotnej sposób ...... załatwienia jest ogłaszany na stronie internetowej podmiotu właściwego do ...... petycji lub urzędu go obsługującego. ...... Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego ...... o sposobie jej załatwienia. ...... Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego ......   Przedmiot petycji ...... skan petycji   Data złożenia ......   Termin załatwienia ...... sprawy   Odpowiedź ......         ......       ...
 • Zaproszenie do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
  ... związku z ogłoszeniem XV edycji Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” serdecznie ...... szam Państwa do wzięcia udziału w obecnej ...... tegoż Konkursu. ......                Celem ...... su jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia ...... gospodarstwach rolnych. ...... Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej ...... Patronat medialny sprawują TVP1, Telewizja interaktywna Agro ...... s com. ...... dwutygodnik Agro serwis, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy, ...... magazyn rolniczy Agro Profil, Gospodarz. ...... Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Kasa Rolniczego ...... społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. ......              Do Konkursu ...... być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby ...... działalność rolniczą, ubezpieczone w KRUs (przynajmniej jeden z właścicieli). ...... Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiegać ...... W konkursie nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły miano ...... szego gospodarstwa w kraju, tj. ...... zwycięscy poprzednich edycji Ogólnokrajowego ...... su „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”. ...... Przez okres kolejnych pięciu lat udziału w Konkursie nie ...... brać zdobywcy II i III miejsca w finale krajowych, a przez okres dwóch ...... lat nie mogą brać udziału gospodarstwa sklasyfikowane w etapach regionalnych i ...... na miejscach I-III. ......                ...... udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia. ...... Wypełniony oraz podpisany formularz należy złożyć w Oddziale ......                 ...... sp;   Należy nadmienić, iż w XIV ...... Konkursu tj. ...... udział wzięło 20 gospodarstw rolnych z woj. ...... opolskiego , zaś w skali całego kraju w kategorii gospodarstwa ...... uczestniczyło 970 gospodarstw. ...... Celem naszym jest rozpropagowanie idei Konkursu by z każdego powiatu zgłosiło się co ...... 3 uczestników. ...... W naszej ocenie jednak wszyscy uczestnicy tej edycji Konkursu będą zwycięzcami ...... skorzystają z darmowej porady, staną się osobami rozpoznawalnymi, jeśli dopiszą ...... sponsorzy otrzymają wyróżnienia. ......                 ...... sp;        ...... sp;    W skład Komisji będą ...... specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym. ...... Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczyni się do wyeliminowania wielu zagrożeń, a tym ...... samym do zmniejszenia ryzyka wypadków i chorób ...... Komisje konkursowe powołane przez Dyrektora OR KRUs w Opolu ...... i wojewódzka) wizytować będą zgłoszone do Konkursu gospodarstwa. ...... Komisja Konkursowa oceni ład i porządek w obrębie podwórza, ...... i stanowisk pracy, stan budynków inwentarskich i gospodarczych , w tym: schodów i ...... drabin oraz instalacji i urządzeń elektrycznych, wyposażenie ...... szyn i urządzeń używanych w gospodarstwie w ...... słony ruchomych części, podpory  i inne ...... przed wypadkami, stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, ...... obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich, stosowanie, stan i jakość środków ochrony ...... sobistej,  rozwiązania organizacyjne, ...... i techniczne wpływające na bezpieczeństwo osób pracujących i przebywających w ...... spodarstwie rolnym oraz estetyka gospodarstwa ......                ...... sp;    Laureaci i uczestnicy ...... su otrzymają nagrody ufundowane przez ...... i sponsorów. ...... Tradycyjnie Prezes KRUs zapewnia główna nagrodę dla zdobywcy I ...... sca w etapie centralnym, w ubiegłym roku był ......                ...... sp;   Wszystkie niezbędne informacje ...... Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy)znajdziecie Państwo na stronie ...... s. ...... oraz w Oddziale Regionalnym KRUs w Opolu i w każdej Placówce Terenowej Kasy. ...... Możecie Państwo również liczyć na życzliwość i pomoc ze ...... strony pracowników i kierownictwa KRUs. ...
 • Przekaż 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 dla organizacji pożytku publicznego województwa opolskiego
 • Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
  ... przypada ”Tydzień Pomocy  Ofiarom Przestępstw” W związku z tym prokuratorzy tut. ...... Prokuratury w ramach swojej działalności będą pełnić dyżury w ...... od 7:30 do 15:00 celem udzielenia pomocy osobom potrzebującym  pokrzywdzonym ...... stępstwem. ...... na przyjmowaniu zawiadomień o przestępstwie, udzielaniu porad prawnych". ...
 • Budżet obywatelski - spotkanie informacyjne
 • Mammografia - zbadaj się i zyskaj spokój
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  ... sZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane ...... szczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie ...... Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej ...... programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz ...... ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, ...... społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie ...... nie Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej ...... 22 ust. ...... 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy ...... lub wykonawców albo ich jednostki (w %) sEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Postępowanie ...... centralny zamawiający nie Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu ...... powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat ...... powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest przeprowadzane ...... spólnie przez zamawiających nie Jeżeli ...... należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać ...... sy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne ...... osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: ...... Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej nie W przypadku ...... postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej – mające zastosowanie ...... 1) NAZWA I ADREs: Gmina Baborów, krajowy numer ...... Dąbrowszczaków  , 48120   Baborów, woj. ...... opolskie, państwo Polska, tel. ...... faks 774 036 928. ...... Adres strony internetowej (URL): www. ......   I. ...... 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I. ...... WsPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): ...... obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w ...... wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw ...... skich Unii Europejskiej (który z zamawiających ...... st odpowiedzialny za przeprowadzenie ...... stępowania, czy i w jakim zakresie za ...... postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie ...... indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz ...... stałych zamawiających): I. ...... Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można ...... skać pod adresem (URL) tak www. ...... Adres strony internetowej, na której zamieszczona ...... specyfikacja istotnych warunków zamówienia tak www. ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można ...... skać pod adresem nie Oferty lub ...... ski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ...... przesyłać: Elektronicznie nie adres   Dopuszczone jest przesłanie ...... lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie Wymagane jest ...... słanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Ofertę należy dostarczyć w formie ...... semnej osobiście lub za pomocą posłańca lub ...... pocztowego Adres: Urząd Miejski w Baborowie, ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów Komunikacja ...... wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów ...... które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, ...... i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) sEKCJA II: ...... Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia ...... Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie ...... jest na części: Nie II. ...... Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, ...... i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie ...... i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie ...... na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem ...... jest kompleksowa przebudowa drogi gminnej - ul. ...... w Baborowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową wodociągu. ...... Podstawowe dane techniczne: - klasa drogi: L, - kategoria obciążenia ruchem: ...... projektowanego utwardzenia drogi z kostki brukowej betonowej, łącznie 1580,00 m2. ...... W ramach robót przewiduje się następujące główne zakresy: 1) Przebudowa ...... strukcji i nawierzchni drogi 2) Przebudowę ...... skrzyżowań z drogami gminnymi wraz z korektą ...... skrętu 3) Budowę kanalizacji deszczowej - dwa odcinki sieci połączone do ...... sieci istniejących 4) Przebudowę istniejącego ...... zamówienia należy wykonać: 1) Projekt tymczasowej organizacji ruchu 2) Oznakowanie i ...... miejsca robót 3) Kompleksową obsługę geodezyjna w zakresie niezbędnym do ...... geodezyjna powykonawczą, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego (w 2-ch ...... szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) ...... projektowa 2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru ...... Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją ...... należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na możliwość uszkodzenia ...... stniejącej infrastruktury podziemnej i ...... w szczególności sieci wodociągowej i gazowej. ...... (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita ...... symalna wartość w całym okresie obowiązywania ...... ramowej lub dynamicznego systemu zakupów) II. ...... Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ...... 67 ust. ...... 134 ust. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II. ...... Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub ...... s, na który została zawarta umowa ramowa lub ...... s, na który został ustanowiony dynamiczny ...... system zakupów: data zakończenia: ...... Informacje dodatkowe: sEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, ...... FINANsOWYM I TECHNICZNYM III. ...... WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU III. ...... zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Określenie warunków: Zamawiający nie ...... warunku w tym zakresie. ...... sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: ...... spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową ...... wysokości minimum 300. ...... zł (słowie trzysta tysięcy złotych 00/100) Informacje dodatkowe ...... warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że w ...... sie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu ...... składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ...... jest krótszy - w tym okresie, wykonał, co najmniej dwie roboty ...... drogi lub/i chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o wartości nie ...... szej niż 175. ...... brutto (słownie: sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) każda z robót, z ...... i wartości tego zamówienia oraz daty i miejsca wykonania. ...... Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, ...... że roboty te zostały wykonane należycie oraz terminowo, ...... Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: - osobą która będzie pełniła funkcję ...... budowy posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania ...... budowlanymi w specjalności drogowej - osobą która będzie pełniła funkcję kierownika ...... sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania ...... budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ...... Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o ...... szczenie do udziału w postępowaniu imion i ...... sk osób wykonujących czynności przy realizacji ...... zawodowych lub doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: III. ...... PODsTAWY WYKLUCZENIA III. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... 24 ust. ...... 1 ustawy Pzp III. ...... przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. ...... 24 ust. ...... 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: ...... stawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 24 ust. ...... 5 pkt 4 ustawy Pzp) III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WsTĘPNEGO ...... ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ sPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU ORAZ ...... sPEŁNIA KRYTERIA sELEKCJI Oświadczenie o ...... wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ...... Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji nie III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 3 UsTAWY PZP: Oświadczenie wykonawcy o ...... albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. ...... 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru załącznik nr 5 ...... sIWZ). ...... przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć ...... nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (według wzoru - załącznik nr 5 do ...... sIWZ). ...... Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej ...... skiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i § 8 ...... Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać ...... od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 1 UsTAWY PZP III. ...... W ZAKREsIE sPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POsTĘPOWANIU: 1. ...... wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu ...... składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia ...... jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, ...... sca wykonania i podmiotów, na rzecz których ...... te zostały wykonane, (określonych w rozdziale V pkt ...... sIWZ) z załączeniem dowodów określających czy ...... roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności ...... o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa ...... przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione ...... budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze ...... nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2. ...... wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji ...... publicznego, w szczególności odpowiedzialnych kierowanie ...... sIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz ...... o podstawie do dysponowania tymi osobami. ...... oświadczenie o posiadaniu przez osoby uczestniczące w zamówieniu wymaganych uprawnień. ...... W ZAKREsIE KRYTERIÓW sELEKCJI: III. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW sKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POsTĘPOWANIU NA ...... 25 UsT. ...... 1 PKT 2 UsTAWY PZP   III. ...... Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. ...... Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej. ...... Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w ...... Pełnomocnictwo to musi być załączone w oryginale lub jako kopia ...... Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania ...... do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji ...... Wzór umowy sEKCJA IV: PROCEDURA IV. ...... OPIs IV. ...... Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat ...... Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł ...... słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na ...... sadach określonych w sIWZ. ...... Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania ...... Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia ...... katalogów elektronicznych: nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów ...... Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie ...... szcza się złożenie oferty wariantowej nie ...... oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty ...... sadniczej: nie IV. ...... Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu ...... ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ...... Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców ...... symalna liczba wykonawców   Kryteria ...... selekcji wykonawców: IV. ...... na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: ...... Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ...... dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: nie ...... W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w ...... katalogów elektronicznych: nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów ...... informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ...... systemu zakupów: nie IV. ...... Aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej ...... przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać elementy, ...... aukcji elektronicznej: Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych ...... wynikające z opisu przedmiotu zamówienia: nie Należy podać, ...... informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji ...... oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu ...... elektronicznej: Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... stywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i ...... specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: ...... Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Aukcja wieloetapowa ...... etap nr czas trwania etapu     ...... Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego ...... Cena 60 Okres gwarancji 40 IV. ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... 24aa ust. ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV. ...... Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo ...... Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które muszą ...... spełniać wszystkie oferty: Przewidziane ...... st zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia ...... podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie ...... jest podział negocjacji na etapy w celu ...... na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub ...... o sposobie uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla ...... którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do ...... składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje ...... Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ...... Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu ...... definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział ...... ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w ...... specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ...... Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie ...... licytacja elektroniczna:   Adres strony internetowej, na której jest dostępny ...... s przedmiotu zamówienia w licytacji ......   Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji ...... techniczne urządzeń informatycznych:   sposób postępowania w toku licytacji ...... w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:   Informacje o liczbie ...... licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa ...... etap nr czas trwania etapu     ...... Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego ...... otwarcia licytacji elektronicznej:   Termin i warunki zamknięcia licytacji ......   Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do ...... zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne ...... umowy, albo wzór umowy:   Wymagania dotyczące zabezpieczenia ...... wykonania umowy:   Informacje dodatkowe:   IV. ...... ZMIANA UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w ...... stosunku do treści oferty, na podstawie której ...... wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia ...... informuje, iż przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartych umów w ...... stosunku do treści oferty, na podstawie której ...... wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności ...... warunków ich wprowadzenia: - w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy: a) ...... stąpi zmiana stawki i kwoty podatku od towarów ...... usług (VAT), w przypadku wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązującego ...... b) zajdą okoliczności w § 4 ust 6 umowy - w zakresie terminu wykonania ...... w § 3 umowy: a) nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający ...... siągnięcie interesu przez Zamawiającego, b) ...... st niemożliwe wskutek działania siły wyższej, ...... okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków działania ...... siły wyższej, c) jest niemożliwe wskutek ...... stnienia niesprzyjających warunków ...... sferycznych, na okoliczność których zostanie ...... sporządzony protokół podpisany przez obie ...... strony umowy, o czas trwania niesprzyjających ...... atmosferycznych, d) jest niemożliwe wskutek realizacji przez Wykonawcę lub inny ...... innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania ...... prac, e) jest niemożliwe z przyczyn, za które Zamawiający ...... si odpowiedzialność, o okres trwania tychże ...... f) jest niemożliwe z powodu nieprzekazania placu ...... z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający albo z przyczyn, za które ani ...... ani Wykonawca nie ponoszą odpowiedzialności; - gdy nastąpi ...... prac budowlanych lub innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w ...... projektowej; w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji ...... umowy, o czas niezbędny do zakończenia wykonania ...... umowy w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną ...... może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy w sposób wprost proporcjonalny do zmiany ...... umowy; - gdy Zamawiający jednostronnie zrezygnuje z części zakresu ...... Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy ...... protokół konieczności sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany ...... Zamawiającego albo protokół konieczności sporządzony przez Zamawiającego. ...... Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. ...... 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana ...... związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany danych ...... sowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów ...... stronami. ...... Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają ...... pisemnej w formie aneksu pod rygorem nieważności za zgodą obu stron. ...... Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ...... stawy Prawo zamówień publicznych (Dz. ...... ust. ...... 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w ...... określenie przedmiotu zamówienia zawartego w specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ...... INFORMACJE ADMINIsTRACYJNE IV. ...... sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym ...... dotyczy): Środki służące ochronie informacji o charakterze ...... Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: ...... godzina: 11:30, skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną ...... przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub ...... w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu ...... Ofertę należy złożyć w języku polskim. ...... Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...... składania ofert) IV. ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w ...... środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z ...... udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), ...... miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie IV. ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli ...... służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace ...... które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, ...... zostały mu przyznane nie IV. ......   ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  ... 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie odbędzie się  XXI ...... sesja Rady Miejskiej w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu ...... 231/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt uchwały druk nr 232/17; ...... zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów- projekt ...... na oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt ...... na oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... oddanie w dzierżawę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt ...... uchwały druk nr 226/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... uchwały druk nr 227/17; wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... projekt uchwały druk nr 228/17; odwołania składu Komisji Rewizyjnej – projekt uchwały ...... nr 234/17; powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej- projekt uchwały druk nr 235/17; ...... wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej- projekt uchwały druk nr236/17; ...... uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań ...... zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów przy udziale ...... szy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt uchwały druk ...... 230/17; określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o ...... na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, ...... schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk ...... spalarni zwłok zwierzęcych i ich ......  Informacja Przewodniczącego Rady o ...... podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 5. ......  sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach ...... okresie międzysesyjnym, 6. ......  Zapytania, wolne wnioski. ...... sp; Zakończenie obrad. ......     Przewodniczący Rady Miejskiej        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;        ...... sp;         ...... sp;        ...... sp;     Krzysztof ......     Baborów, dnia 14. ......                ...... sp; ...
 • Kalendarz imprez w Krnovie 10.02-26.02.2017
  ...   ...
 • Projekt pn. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
  ... Kluczborski/Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości realizuje w ramach Działania 7. ...... Zakładanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny Rynek Pracy ...... „Dotacja-Firma-sukces. ...... Wsparcie dla przedsiębiorczych! ...... Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, ...... ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych, poszukujących pracy lub nieaktywnych ...... zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą. ...... szczegółowe informacje: http://www. ...... strona-glowna. ......   Kontakt: Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości ul. ...... sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork tel. ...... 77 412 91 13, 793 815 869 e-mail: biuroprojektu. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  s  wyloguj  str  a  firm  bip  test  katalog  ok
Przewodnik po urzędzie: