wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 266 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1588

 • Informacja o wyniku I rokowań- lokal użytkowy w Baborowie
  ... dniu  16 lutego 2017  roku   w siedzibie Urzędu Miejskiego w ...... przeprowadzono I rokowania nieograniczone na zbycie lokalu ...... Przedmiotem rokowań był lokal użytkowy wraz z pomieszczeniem ...... zł Wysokość zaliczki : 4. ...... zł Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym. ...... Cena osiągnięta w rokowaniach wyniosła 43. ...... Informację o wyniku rokowań  podaje się do publicznej ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 3 marca  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
 • Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VIII nabór
  ... wniosków: od 20 lutego do 20 marca 2017 roku Szczegółowe informacje: Urząd Miejski ...... Baborowie pokój nr 19 (I piętro) tel: 77 4036924 ...... wyrobów zawierających azbest Koszty pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i ...
 • Petycje
  ... 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania ...... powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie trzech ...... W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu ...... Petycja wielokrotna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. ...... „petycji wielokrotnej”. ...... łączne rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). ...... lub urzędu go obsługującego ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje nie dłuższy ...... Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia upływu okresu, o ......   W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej załatwienia jest ogłaszany ...
 • Zaproszenie do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
  ... Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiegać będzie w trzech etapach: ...... zwycięscy poprzednich edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo ...... Przez okres kolejnych pięciu lat udziału w Konkursie ...... II i III miejsca w finale krajowych, a przez okres dwóch kolejnych lat nie mogą brać udziału ...... Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia. ...... I miejsca w etapie centralnym, w ubiegłym roku był ciągnik Zetor Major o mocy 75KM. ...
 • Przekaż 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 dla organizacji pożytku publicznego województwa opolskiego
 • Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
  ... okuratura Rejonowa w Głubczycach informuje, że ...... dniach od 20 lutego 2017 do 26 lutego-2017 roku. ...... Przestępstw” W związku z tym prokuratorzy tut. ...... Prokuratury w ramach swojej działalności będą ...... pomocy osobom potrzebującym  pokrzywdzonym przestępstwem. ...
 • Mammografia - zbadaj się i zyskaj spokój
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  ... pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - ...... dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w ...... partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny ...... istniejącego wodociągu wraz ze zmianą jego lokalizacji 5) Wykonanie nowego oznakowania ...... geodezyjnego (w 2-ch egzemplarzach) 5) Dokumentację powykonawczą. ...... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa 2) ...... całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub ...... okres, w którym realizowane będzie zamówienie ...... okres, na który została zawarta umowa ramowa ...... okres, na który został ustanowiony dynamiczny ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ...... z odrębnych przepisów określenie warunków: Zamawiający nie określa ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna określenie warunków: Wykonawca spełni warunek ...... środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 300. ...... Zdolność techniczna lub zawodowa określenie warunków: Zamawiający uzna warunek ...... spełniony, kiedy wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem ...... składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ...... okresie, wykonał, co najmniej dwie roboty ...... Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te ...... wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie z określającymi je warunkami technicznymi i ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... podstawy wykluczenia: (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że ...... terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z § 7 i § 8 Rozporządzenia ...... Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem ...... składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w ...... okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, ...... rzecz których roboty te zostały wykonane, (określonych w rozdziale V pkt 1. ...... SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały ...... o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz ...... wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty; 2. ...... do wykonania zamówienia publicznego (określonych w rozdziale V pkt 1. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... INNE DokUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. ...... do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy realizacji ...... zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy ...... 00/100) na zasadach określonych w SIWZ. ...... jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... Cena 60 okres gwarancji 40 IV. ...... uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas ......   Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... wysokości postąpień:   Informacje o ...... do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać ...... do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku ...... co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z ...... warunków ich wprowadzenia: - w zakresie wysokości wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy: a) ...... powszechnie obowiązującego prawa; b) zajdą okoliczności w § 4 ust 6 umowy - w zakresie ...... gdy wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 3 umowy: a) nie będzie leżeć w ...... Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie interesu przez ...... niemożliwe wskutek działania siły wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres ...... warunków atmosferycznych, na okoliczność których zostanie sporządzony ...... okół podpisany przez obie strony umowy, o czas ...... związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres niezbędny do wykonania tychże prac, e) ...... które Zamawiający ponosi odpowiedzialność, o okres trwania tychże przyczyn, f) jest ...... usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej; w takiej sytuacji może ...... w sposób należyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a także może ulec zmianie ...... Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej ...... będzie protokół konieczności sporządzony przez Wykonawcę i ...... przez Zamawiającego albo protokół konieczności sporządzony przez ...... Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo ...... unieważnieniu w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawartego w ...... Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  ... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt uchwały druk nr 230/17; ...... określenia wymagań, jakie powinien spełniać ...... zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części-projekt uchwały ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym, 5. ...... Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym, 6. ...... Tokarz     Baborów, dnia 14. ...
 • Projekt pn. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
  ... województwa opolskiego, które ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych, poszukujących pracy lub ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1745 położonej w Baborowie przy ul. 40-Lecia PRL
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1745 w ...... terenów: maksymalna wysokość zabudowy mieszkaniowej– 3 kondygnacje ...... pkt 3) i nie więcej niż 13m, maksymalna wysokość budynków gospodarczych i garaży – 1 ...... być realizowane w obiektach o maksymalnej wysokości 2 kondygnacji nadziemnych; dopuszcza się ...... odbędzie się w dniu 15 marca 2017 roku o godz. ...... 0004 w terminie do dnia  9 marca 2017 roku (przy czym za datę wpłaty na konto uważa ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...
 • Informacja o wyniku II przetargu- lokal mieszkalny do remontu w Sułkowie 86B
  ... dniu  30 stycznia  2017  roku  o godz. ...... II ustny przetarg nieograniczony na zbycie lokalu mieszkalnego do remontu w Sułkowie 86 B. ...... Przedmiotem przetargu był lokal mieszkalny do remontu o pow. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 15 lutego  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Informacja Przewodniczacego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt uchwały druk nr 230/17; w ...... określenia wymagań, jakie powinien spełniać ...... zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części- projekt uchwały ...
 • IX edycja konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
  ... prace doktorskie), popularno-naukowe i inne ...... kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie ...... archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące ...... otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. ...... Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na ...... ok. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
chroniona  wyloguj  bip  a  str  ok  s  katalog  firm  test
Przewodnik po urzędzie: