wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 269 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 1653

 • Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego
  ... nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. ...... nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (lokal przy ul. ...... oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. ...... nieruchomości i udzielenie bonifikaty (lokal przy ul. ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  ... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty ( lokal przy ul. ...... nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty (lokal przy ul. ...... nieruchomości i udzielenie bonifikaty (lokal przy ul. ...... Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 5. ...... Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie międzysesyjnym;   6. ......     Krzysztof Tokarz Przewodniczący Rady Miejskiej   ...
 • SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POŻYTKU PUBLICZNEGO W 2016 ROKU
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ...  w Baborowie  na rok 2017/2018. ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  ... O WYNIKU PRZETARGU W dniu 29 maja 2017 roku o godz. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 13 czerwca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  ... O WYNIKU PRZETARGU W dniu 29 maja 2017 roku o godz. ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 13 czerwca 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji ...
 • Informacja o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym- lokal mieszkalny nr 52A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... ustny  nieograniczony Na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 52A w Baborowie przy ul. ...... Na projektowany układ funkcjonalny lokalu składa się :jeden pokój z aneksem ...... przedpokój, kuchnia, łazienka z wc. ......  Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie   ...... Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 pod nr tel. ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym - działka zabudowana budynkiem w Rakowie 11
  ... i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. ...... teren obejmujący działkę  Nr 72/1 zlokalizowany na terenie sołectwa Raków zgodnie ...... można w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 lub pod nr tel. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- częsci dz. na ul. Raciborskiej i Kolejowej w Baborowie
  ... że przeznacza się do dzierżawy na okres do lat trzech następujące nieruchomości w ...... płatny z góry  do 30 września każdego roku. ...... zagospodarowania przestrzennego : Teren zlokalizowany na obszarze miasta Baborów ...... płatny z góry  do 30 września każdego roku. ...... parteru budynków mieszkalnych; b) lokalizację wolno stojących obiektów usługowych ...... Zmiana wysokości podatku VAT  i zmiana stawek ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres   21 dni  tj. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla nejemcy przy ul. Krakowskiej 5/8
  ...  DO SPRZEDAŻY   Lokal mieszkalny dla najemcy w trybie ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : „przechodni” pokój, ...... Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależy  piwnica o powierzchni ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na ...... Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku  obszar obejmujący działkę nr 137/5 w ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...
 • Pomoc publiczna 2016
  ... Plik Informacja za 2016 rok wynikająca z art. ...... Informacja za 2016 rok wynikająca z art. ...... Informacja za 2016 rok wynikająca z art. ...
 • OD POMYSŁU DO BIZNESU – program wspierania przedsiębiorczości osób bez pracy po 29 roku życia z województwa opolskiego
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1278 w Baborowie przy ul. Opawskiej
  ... Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę nr 1278 w ...... Z dniem 5 lipca 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  14 czerwca 2017 roku. ...
 • Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 3.258.930,00 zł
  ... pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - ...... dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w ...... partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny ...... według dyspozycji kredytobiorcy w okresie od dnia podpisania umowy do 28. ...... Ustala się okres karencji w spłacie kredytu do 30 września ...... okres kredytowania: do 31. ...... spłaty kredytu odsetki liczone będą za okres jego faktycznego wykorzystania. ...... odsetek: spłata odsetek będzie się odbywać w okresach miesięcznych, na podstawie otrzymanego ...... banku zawiadomienia o ich wysokości, począwszy od miesiąca następującego po ...... Zawiadomienie o wysokości naliczonych odsetek winno być ...... zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach, za które odsetki są naliczane. ...... miesiąca kalendarzowego, liczony za okres od 1-go do ostatniego dnia każdego ...... każdego 1-go dnia miesiąca kalendarzowego w okresie kredytowania według stawki WIBOR 1 M za ...... marża banku jest obowiązująca przez cały okres kredytowania. ...... należy przyjąć stawkę bazową WIBOR 1M w wysokości 1,66 % w stosunku rocznym oraz spłaty ...... kapitału w sposób określony w pkt. ...... Planowany okres zawarcia umowy kredytowej: w terminie ...... całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu ...... okres, w którym realizowane będzie zamówienie ...... okres, na który została zawarta umowa ramowa ...... okres, na który został ustanowiony dynamiczny ...... zakończenia: 2032-12-31 okres w miesiącach okres w dniach ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika ...... z odrębnych przepisów określenie warunków: Zamawiający uzna warunek ...... Komisji Nadzoru Finansowego lub inny dokument uprawniający do wykonywania czynności ...... ubiegania się o wspólne zamówienie warunek określony w III. ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna określenie warunków: O udzielenie zamówienia ...... Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. ...... Zdolność techniczna lub zawodowa określenie warunków: O udzielenie zamówienia ...... Zamawiający nie określa żadnych warunków w tym zakresie. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... należy przedłożyć zezwolenie lub dokument potwierdzający, że Wykonawca posiada ...... zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo Bankowe (t. ...... lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... INNE DokUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. ...... Dokument z którego wynika prawo do podpisania ...... z wyjątkiem poświadczenia za zgodność dokumentów z KRS który może być poświadczony ...... do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą chyba ze ...... ile prawo do ich podpisywania nie wynika z dokumentów złożonych wraz z ofertą. ...... jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas ...... informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... wysokości postąpień: Informacje o liczbie ...... do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać ...... 6 ustawy Pzp przewiduje również możliwość dokonania zmiany postanowień umowy w ...... a) stawki podatku od towarów i usług, b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ...... lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie ...... Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
a  test  firm  bip  wyloguj  ok  chroniona  str  katalog  s
Przewodnik po urzędzie: