Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: ok
znaleziono plików: 408 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2110

 • Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Baborów i jej jednostek organizacyjnych
  ... pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod  ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - ...... dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w ...... partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny ...... Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy - 189 MWh. ...... z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii ...... energii elektrycznej w podanej wysokości. ...... zawarte z TAURON Dystrybucja SA ważne w okresie nieoznaczonym II. ...... całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu ...... okres, w którym realizowane będzie zamówienie ...... okres, na który została zawarta umowa ramowa ...... okres, na który został ustanowiony dynamiczny ...... lub zakończenia: okres w miesiącach okres w dniach ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile ...... to z odrębnych przepisów określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby ...... Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub ...... okumentu potwierdzającego, że wykonawca ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia ...... Zdolność techniczna lub zawodowa określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby ...... elektrycznej co najmniej 150 MWh w skali roku. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... dokument składa każdy z wykonawców składających ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię koncesji lub równoważnego dokumentu ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... INNE DokUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. ...... musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 1. ...... Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione przed ...... wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, wniesienie wadium ...... a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. ...... wadium w pozostałych formach określonych w ust. ...... elektronicznie przez gwaranta dokument wadium dołączyć do oferty. ...... w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na ...... okresu związania ofertą) skutkuje ...... jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. ...... gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, i) określenie wierzytelności, która ma być ...... odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało ...... po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o ...... 9 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. ...... zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. ...... - Zamawiający zatrzymuje wadium według zasad określonych w art. ...... jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, ...... będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas ...... informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... wysokości postąpień: Informacje o liczbie ...... do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać ...... terminu realizacji) – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, ...... b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy w ...... poboru energii (jeśli rezygnacja z dostaw okaże się racjonalna z powodów  ...... wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w ...... Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...... lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. ...... 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, licząc od dnia zakończenia ...... czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres ...... a danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z ...... nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ...
 • Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów.
  ... pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod  ......   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - ...... dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w ...... partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny ...... Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy - 240 MWh. ...... W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii ...... do zakupu energii elektrycznej w podanej wysokości. ...... zawarte z TAURON Dystrybucja SA ważne w okresie nieoznaczonym. ...... całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu ...... okres, w którym realizowane będzie zamówienie ...... okres, na który została zawarta umowa ramowa ...... okres, na który został ustanowiony dynamiczny ...... lub zakończenia: okres w miesiącach okres w dniach ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile ...... to z odrębnych przepisów określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby ...... Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna określenie warunków: Zamawiający nie ustanawia ...... Zdolność techniczna lub zawodowa określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby ...... elektrycznej co najmniej 200 MWh w skali roku. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... dokument składa każdy z wykonawców składających ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... przedłoży skan koncesji lub równoważnego dokumentu obowiązującego na terenie Unii ...... WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DokUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W ...... WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA okOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. ...... INNE DokUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III. ...... musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o wartości: 1. ...... Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione przed upływem ...... wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, wniesienie wadium po ...... Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania przelewu przez Wykonawcę. ...... wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. ...... 3, podpisany elektronicznie przez gwaranta dokument wadium dołączyć do oferty. ...... wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w wymaganej formie (w tym również na ...... okresu związania ofertą) skutkuje ...... jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. ...... gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, i) określenie wierzytelności, która ma być ...... 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stało ...... stronie, nie złożył oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających okoliczności, o ...... 9 stosuje się odpowiednio do poręczeń, określonych powyżej w ust. ...... zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. ...... - Zamawiający zatrzymuje wadium według zasad określonych w art. ...... jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, ...... wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): Informacje dotyczące ...... uzyskania tego opisu: Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas ...... informatycznych: Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... wysokości postąpień: Informacje o liczbie etapów ...... do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać ...... terminu realizacji) – wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od stron umowy, ...... b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy w ...... poboru energii (jeśli rezygnacja z dostaw okaże się racjonalna z powodów funkcjonalnych ...... za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które wykonawca poniósł w ...... Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu ...... lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. ...... 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, licząc od dnia zakończenia ...... jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały okres ...... danych osobowych jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z ...... Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ...
 • Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP
  ... Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej ...
 • ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA STANU EPIDEMII
  ... wystąpienia epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych; ...... z wystąpieniem epidemii w celu podjęcia określonych w ustawie działań ...... stan epidemii, znajdujący się bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, ...... kontroli; Strefa buforowa to obszar wokół strefy zero, podlegający ograniczeniom, w ...... i podejrzane o zachorowanie, czy też nakaz określonego sposobu przemieszczania się (art. ...... Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów przewidzianych planami ...... Zasadniczo sporządzają je wojewodowie na okres trzech lat (z możliwością aktualizacji) ...... Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów – ograniczenie to ...... wojewody o planowanym wywiezieniu / zbyciu określonych kategorii produktów + nowe ...... w naszym alercie z dnia 15 marca 2020 roku (w załączeniu). ...... Polskiej stanu epidemii: WZÓR KARTY LokALIZACYJNEJ:   ...
 • Dzieci uczą rodziców w domu!
  ... "Dzieci uczą rodziców" Centrum Rozwoju Lokalnego przygotowało serię materiałów ...... i ewentualnej decyzji co do wydłużenia okresu zamknięcia przedszkoli i szkół ...... i dzieci do wspólnej nauki Centrum Rozwoju Lokalnego informuje, że 17 marca na profilu na ...... oku (facebook. ...... okalnego) pojawi się konkurs, w którym do ...
 • GOK w Baborowie zamknięty do 27.02.2020 r.
 • Lokal użytkowy - Baborów pl. Dworcowy 1
  ... z 2018 roku poz. ...... m2 opis nieruchomości Lokal użytkowy położony w Baborowie przy ul. ...... na czas określony lub nieokreślony. ...... Nie dotyczy wysokość stawek procentowych opłat z tytułu ...... wieczystego Nie dotyczy wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub ...... zasada aktualizacji opłat Wysokość stawki czynszu może ulec podwyższeniu ...... Ratuszowej 2A w dniu 3 marca 2020 roku na okres 21 dni, oraz zamieszczenie na stronie ...
 • Zapraszamy na zajęcia teatralne z Panem Andrzejem Biskupem - każdy czwartek godz.16.00 sala widowiskowa ul. Rynek 9.
  ... i przy takiej życzliwości dyrekcji Gok-u wspaniale pracuje się z utalentowanymi ...... Zapraszamy chętnych z Baborowa i okolic do naszej grupy. ...
 • Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie
  ... 7) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z ...... instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie ...... 9) samodzielność, odpowiedzialność, dokładność oraz dyspozycyjność. ...... sporządza plan finansowy z zachowaniem wysokości dotacji organizatora, zgodnie z ...... 4) Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez ...... Wymagane dokumenty: 1) list motywacyjny z ...... się kandydata na stanowisko Dyrektora Gok, 2) życiorys – CV, 3) oryginał ...... osobowego dla kandydata, 4) kserokopie świadectw pracy i inne dokumenty ...... wymagany staż pracy, 5) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie, ...... Ośrodka Kultury w Baborowie, 7) kserokopie o ukończonych kursach, szkoleniach, ...... instytucji kultury oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie ...... za przestępstwa popełnione umyślnie (lub kserokopia aktualnego „zapytania o udzielenie ...... Składanie dokumentów: 1) miejsce składania dokumentów: ...... Ratuszowa 2a, 48-120 Baborów, pokój nr 13. ...... 2) ostateczny termin składania dokumentów: 27 marca 2020 r. ...... 4) dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z ...
 • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY NA TERENIE MIASTA BABORÓW- cz. dz. 1613/6 w Baborowie przy ul. Moniuszki
  ... rocznie, płatny do 30 września danego roku. ...... place postojowe, miejsca parkingowe zlokalizowane przy ciągach komunikacyjnych, sieci ...... warunków umowy z chwilą zmiany wysokości minimalnych stawek wynikających z ...... Burmistrza oraz zmiany wysokości podatku VAT powoduje zmianę wartości ...... na okres 21 dni tj. ...
 • MOBILNY PUNKT INFORMACYJNY
  ... funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy ...
 • Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów w 2020 roku
  ... wyrobów zawierających azbest w 2020 roku Termin składania wniosków: do 3 ...... informacje: Urząd Miejski w Baborowie pokój nr 19 ( I piętro) tel: 77 403 69 24 www. ...... wyrobów zawierających azbest Koszty pokrywa:  Narodowy Fundusz Ochrony ...
 • Informacja o wyłożeniu projektu podziału na obwody łowieckie
  ... etapem procedury określonej w ww. ...... Hallera 9, 45-867 Opole, w pokoju nr 303, od poniedziałku do piątku w ...... Do uwagi należy załączyć dokument potwierdzający, że wnoszący uwagę ...
 • JAK POSTĘPOWAĆ PRZY PODEJRZENIU WYSTĄPIENIA KORONAWIRUSA?
  ... lub oddziału obserwacyjno – zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania ...... lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania ...... Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok. ...... osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego. ...... której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku). ...... kaszlu i kichania zakryj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – natychmiast wyrzuć ...
 • Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
  ... okuratura Rejonowa w Głubczycach informuje, że ...... przypada Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem. ...... W związku z tym prokuratorzy tut. ...... Prokuratury w ramach swojej działalności będą ...... udzielenia pomocy osobom potrzebującym, pokrzywdzonym przestępstwem. ...