Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 6191 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3745

 • Budowa kotłowni gazowej dla budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Wiejskiej 5A w Baborowie, na działce nr 1303/4 w ramach zadania: "Modernizacja kotłowni w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baborowie"
 • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - XI nabór 2020 r.
  ... ZaPYTaNIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZaMÓWIENIa O WaRTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. ......   Burmistrz Gminy Baborów, mając na uwadze art. ...... 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ......  Prawo zamówień publicznych (Dz. ...... 1843 ) zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zamówienia: ,, ...... anie wyrobów zawierających azbest z terenu ...... Baborów”- XI nabór- 2020 r. ......   Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie ...... ac związanych z demontażem, zbieraniem, ...... ansportem i unieszkodliwianiem wyrobów ...... awierających azbest z nieruchomości na terenie ...... Baborów w roku 2020. ......   Nazwa i adres zleceniodawcy: Gmina Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a 48-120 Baborów   Określenie przedmiotu ...... amówienia: 1. ...... Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, ...... ansportem i unieszkodliwianiem wyrobów ...... awierających azbest z nieruchomości ...... anowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na ...... Gminy Baborów. ...... Szacunkowa wielkość powierzchni dachów zawierających azbest, tj. ...... płyt azbestowo – cementowych do demontażu, zbierania, transportu oraz ...... ania na składowisko odpadów niebezpiecznych ...... ała określona przez Zamawiającego na około ...... m2 (cztery tysiące sto trzy metrów kwadratowych) w tym około 2 142,00 m² wymaga ...... ansportu i utylizacji, a około 1 961,00 m² ...... aga demontażu, transportu i utylizacji. ...... Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, na  ...... będzie dokonany demontaż pokryć dachowych wraz z odbiorem płyt azbestowo – cementowych, ...... czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie. ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających ...... azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ...... ają być wykonane prace. ...... Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dlaaściciela ...... jednak nie dłuższy niż do dnia 30 września 2020 r. ...... Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy ...... amawiającemu karty przekazania odpadów na ...... adowisko, potwierdzające ilość odebranych ...... adów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi ...... adczenie, że prace związane z usunięciem ...... zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych ...... sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu ...... azbestowego. ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu, zebrania i transportu ...... zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być ...... ane prace objęte przedmiotem umowy. ...... Termin demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest powinien ...... dogodny dlaaściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 września 2020 r. ...... O ustalonych terminach i o przeprowadzonych pracach Wykonawca powinien na bieżąco ...... ać Urząd Miejski w Baborowie. ...... Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia harmonogramu prac na poszczególnych ...... ach i dostarczenia go Zamawiającemu w terminie ...... 15 dni od dnia podpisania umowy. ...... Przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia, konieczne jest ...... anie wizji lokalnej w terenie na  ...... ach obejmujących przedmiot zamówienia. ...... Zadanie będzie współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i ...... arki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. ......   Sposób obliczenia ceny:  Cena dla celów porównania ...... zostanie obliczona wg złożonego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do ...... zapytania ofertowego. ......   Termin i miejsce wykonania zlecenia: Od podpisania umowy do dnia 30 ...... a 2020 r. ...... Gmina Baborów wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia ...... Osoba do kontaktu: Furman Barbara – tel. ......   Kryteria oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ...... będzie najniższa cena brutto za wykonanie  pełnego zakresu przedmiotu ...... amówienia. ...... Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym ...... anowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 do ...... zapytania ofertowego. ...... Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia ...... (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być ...... ana w polskich złotych cyfrowo i słownie z ...... podatku od towarów i usług (VaT), do dwóch miejsc po przecinku. ...... Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem ...... zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. ...... Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. ...... Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. ......   Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 12 czerwca 2020 r. ...... do godziny 14:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod ...... adresem: 48-120 Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a, lub faxem na nr 77 403 69 28 lub na email: um@baborow. ...... bfurman@baborow. ......   Warunki udziału Wykonawcy: Oferta powinna zawierać: ...... Formularz ofertowy stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ...... parafowany projekt umowy stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ...... wypełniony Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego; załączoną kopię ...... – stosowne zezwolenia Wykonawcy na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów ...... awierających azbest, tj. ...... - decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydane przez właściwy ...... an (w tym zawierającymi azbest); - ...... na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. ...... 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... o odpadach (Dz. ...... ); - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów ...... lub zaświadczenie o wpisie do rejestru, o którym mowa w ...... art. ...... 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... o odpadach (Dz. ...... kopię umowy z zaadem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów ...... zawierających azbest; kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru ...... w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby ...... awnione do reprezentacji; Oferty ...... lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. ...... UWaGa! ...... Podana wielkość powierzchni dachu zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia ...... a została na podstawie szacunkowych danych ...... azanych przez właścicieli nieruchomości ...... adających deklaracje oraz firmę wykonującą ...... aryzację wyrobów zawierających azbest. ...... Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen ...... skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. ...... W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu ...... zawierających azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w ...... ałączniku Nr 3. ...... Uwagi końcowe: Gmina Baborów przystąpi do realizacji zadań z zakresu ...... ania azbestu z terenu Gminy Baborów po ...... aniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na ...... a zgodne z gminnymi programami usuwania ...... azbestu i wyrobów zawierających azbest na ...... województwa opolskiego. ...... aktualnie po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu ...... a Baborów została zakwalifikowana do ...... alizacji zadania, Zamawiający zatem zastrzega, ...... unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał ...... aczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną ...... przyznane przez w/w fundusz. ......   BURMISTRZ GMINY BaBORÓW Tomasz Krupa   ...
 • Wybory Prezydenta RP zarządzone na dzień 28 czerwca 2020 r.
  ... acje Państwowej Komisji Wyborczej o wyborach ...... a Rzeczypospolitej Polskiej Serwis wybory. ...... Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 ...... a 2020 r. ...... w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ZaRZĄDZENIE ...... OW-140/20 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 4 czerwca 2020 r. ...... w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych ...... wyborczych i plakatów wyborczych Informacja o możliwości skorzystania przez każdego ...... z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach ...... a Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na ...... 28 czerwca 2020 r. ...... Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach ...... ania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta ...... Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. ...... Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z ...... ałącznikami ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- cz. dz. 19/7 w Tłustomostach i dz. nr 1242/6 w Baborowie
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy : ...... Części gruntu z działki nr 19/7 o pow. ...... 0,3968 ha położonej w Tłustomostach, oznaczoną w ewidencji gruntów zapisaną w Księdze ...... pod Nr OP1G/00021233/2 jako drogi(dr) z przeznaczeniem pod garaże : ...... 18 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 18,00 zł brutto miesięcznie; ...... 22 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 22,00 zł brutto miesięcznie; ...... 20,50 m 2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; ...... 20,70 m 2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; ...... 20,70 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; ...... 20,70 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; ...... 20,10 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; ...... 35,00 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 35,00 zł brutto miesięcznie; ...... 20,10 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; ...... 20,10 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; ...... 20,10 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 21,00 zł brutto miesięcznie; ...... 19,80 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 20,00 zł brutto miesięcznie; ...... 15,30 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 16,00 zł brutto miesięcznie; ...... 19,50 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 20,00 zł brutto miesięcznie; ...... 22,80 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 23,00 zł brutto miesięcznie; ...... 47,50 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 48,00 zł brutto miesięcznie; ...... 22,80 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 23,00 zł brutto miesięcznie; ...... 15,30 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 16,00 zł brutto miesięcznie; ...... 19,50 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 20,00 zł brutto miesięcznie; ...... 27,00 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 27,00 zł brutto miesięcznie; ...... 29,00m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 29,00 zł brutto miesięcznie; ...... 22,20 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 23,00 zł brutto miesięcznie; ...... 18,00 m2 - czynsz dzierżawny wynosi - 18,00 zł brutto miesięcznie; ...... Teren obejmujący działkę nr 19/7 oznaczony symbolem 1 TM-MWII zlokalizowany na ...... sołectwa Tłustomosty zgodnie ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... aczenie podstawowe dla terenu – 1TM-MWII: ...... abudowa mieszkaniowa wielorodzinna. ...... usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, biura, gabinety, sportu ...... rekreacji, usługi publiczne, rozbudowa istniejących usług związanych z obsługą ...... azdów, sieci i urządzenia ...... astruktury technicznej, drogi ...... miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, obiekty i ...... a i sportu i rekreacji, garaże, ...... gospodarcze 2. ...... Części gruntu z działki nr 1242/6 położonej w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej, zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr ...... jako rola kl. ...... IIIa i tereny budowlane: -15,60 m2 z przeznaczeniem ...... garaż- czynsz dzierżawny wynosi 16,00 zł brutto miesięcznie; ...... 12,00 m2 z przeznaczeniem pod budynek gospodarczy- czynsz dzierżawny wynosi 12,00 zł ...... Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy ...... aniowej wielorodzinnej. ...... Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków ...... agospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego : Teren ...... alizowany na obszarze miasta Baborów ...... działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 Ba-RI i zgodnie ze ...... stanowi tereny rolnicze- adaptacja stanu istniejącego. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 Ba-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne ...... a potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia ...... astruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Czynsz dzierżawny płaty do 30 dnia każdego. ......   Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowią­zuje nowa stawka czynszu. ......   Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego ...... Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 24 czerwca 2020r. ...... w prasie lokalnej oraz na stronach internetowych Gminy Baborów. ...
 • Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż lokalu użytkowego w Baborowie przy ul. Plac Dworcowy 1/A.
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 65) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490)   w dniu 1 czerwca 2020r. ......   OGŁaSZa I USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż lokalu użytkowego ...... w Baborowie przy ul. ...... Plac Dworcowy 1/a wraz z udziałem w gruncie. ...... Lokal usytuowany jest w budynku zlokalizowanym na nieruchomości obejmującej działki ...... oznaczone w ewidencji gruntów numerami: 576. ...... o powierzchni 0,0913 ha i 576/13 o powierzchni 0,0264 ha zapisanych ...... KW OP1G/00030417/2, obręb Baborów, które wg ewidencji gruntów stanową ...... anizowane tereny niezabudowane –Bp i tereny ...... aniowe – B. ...... Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 172,80 m2 ...... na II kondygnacji budynku czterokondygnacyjnego, wielorodzinnego Z osobnym wejściem ...... strony nieczynnego dworca kolejowego. ...... Obecnie od wielu lat nieużytkowany. ...... Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania ...... asilanego z lokalnej kotłowni. ...... Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych miasta ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Nr IX-105/11 w ...... 12 lipca 2011 r. ...... obszar obejmujący działkę nr 576/15 oznaczony symbolem 14-MWUI stanowi teren zabudowy ...... aniowo-usługowej obejmującej zabudowę ...... aniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z ...... akresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... aniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Obszar obejmujący działkę nr 576/13 oznaczony symbolem 8-MNUII, stanowi tereny ...... abudowy mieszkaniowo-usługowej obejmującej ...... abudowę mieszkaniowa jednorodzinną, zagrodową, ...... usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 82. ...... zł ( nieruchomość zwolniona jest od podatku od towarów i usług VaT). ...... Wadium wynosi 8. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 1 lipca 2020 r. ...... 10:00 w sali konferencyjnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium na konto Gminy Baborów w Banku ...... w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w ...... do dnia 25 czerwca 2020 r. ...... ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalona jako nabywca nieruchomości o miejscu i ...... zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu ...... anizator przetargu może odstąpić od zawarcia ...... a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pod nr tel ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...
 • Pomoc publiczna 2019
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 1761 zabudowanej budynkiem użytkowym i budynkiem garażowo-gospodarczym w Baborowie przy ul. Powstańców 62.
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 65) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490)   w dniu 28 maja 2020r. ......   OGŁaSZa I USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1761 o pow. ...... 0,2966 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2 , obręb Baborów, ...... a wg ewidencji gruntów stanowi inne tereny ...... abudowane-Bi, tereny przeznaczone pod zabudowę ...... Działka zabudowana budynkiem użytkowym ( po byłym przedszkolu) ...... az budynkiem garażowo-gospodarczym. ...... Budynek w zabudowie wolnostojącej, dwukondygnacyjny z poddaszem użytkowym, całkowicie ...... z dachem czterospadowym. ...... Powierzchnia użytkowa na podstawie pomiarów z natury wynosi 224,10 m2 . ...... Budynek wyposażony w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, ...... alne ogrzewanie zasilane z pieca gazowego. ...... Budynek gospodarczy jednokondygnacyjny niepodpiwniczony o pow. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych miasta ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Nr IX-105/11 w ...... 12 lipca 2011 r. ...... działka nr 1761 w Baborowie, oznaczona jest symbolem 4-UOI, stanowi tereny usług ...... z przeznaczeniem pod obiekty nauki, oświaty, kultury wraz z obiektami i urządzeniami ...... i rekreacji z nimi związanymi. ...... Dopuszcza się m. ...... budynki mieszkalne jednorodzinne. ......   Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 294. ...... zł( nieruchomość zwolniona jest od podatku od towarów i usług VaT). ...... Wadium wynosi 29. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 29 czerwca 2020 r. ...... 10:00 w sali konferencyjnej na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Baborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium na konto Gminy Baborów w Banku ...... w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 w ...... do dnia 24 czerwca 2020 r. ...... ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustalona jako nabywca nieruchomości o miejscu i ...... zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu ...... anizator przetargu może odstąpić od zawarcia ...... a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pod nr tel ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...
 • Nabór na wolne stanowiska urzędnicze w jednostkach organizacyjnych Gminy
  ... Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie   Nabór na stanowisko ...... Księgowego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie Termin składanie dokumentów - 15 ...... a 2020 r. ......   Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baborowie       ...
 • Nabór na stanowisko – Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Baborowie
 • Majster Szef ;)
  ... aCaMY Z KONKURSEM;) Lubicie gotować? ...... alcie się swoją popisową potrawą w formie ...... a i weźcie udział w konkursie kulinarnym ...... aJSTER SZEF  Szczegóły w regulaminie ...
 • Kreowanie w chacie cz.III
 • Kreowanie w chacie cz.II
 • #zarazamydobrem
 • Kreowanie w chacie cz. I