wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4383 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2654

  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie Miasta Baborów
    ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... zmianami) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza ...... do dzierżawy następujące nieruchomości : -Część   ...... ałki nr 576/16  o pow. ...... 0,0020 ha  z działki o powierzchni 0,0376 ha położonej w ...... aborowie z przeznaczeniem na ogródek ......  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane  (Bi) ...... dzierżawny wynosi 3,00 zł. ...... rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. ...... - Część  działki nr 576/16  o pow. ...... 0,0050 ha  z działki o powierzchni 0,0376 ha położonej w ...... aborowie z przeznaczeniem na ogródek ......  zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi inne tereny zabudowane  (Bi) ...... dzierżawny wynosi 7,50 zł. ...... rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. ...... Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów teren na ...... znajduje się w/w działka, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat. ...... - Część działki nr 1613/6  o pow. ...... 3,60 m2  z działki o pow. ...... 0,2876 ha  położonej w Baborowie  z przeznaczeniem pod garaż ...... apisanej w Księdze Wieczystej Nr ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny  ...... abudowane (Bp)  Czynsz dzierżawny wynosi ...... miesięcznie , płatny  do 30 dnia każdego miesiąca. ......    - Część działki  nr 1613/6 o pow. ...... m2  z działki o pow. ...... 0,2876 ha położonej w Baborowie z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy zapisanej w ...... Wg ewidencji gruntów działka stanowi w tej części zurbanizowane tereny  ...... abudowane (Bp)  Czynsz dzierżawny wynosi ...... rocznie , płatny  z góry do 30 września  każdego roku. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... Działka nr 1613/6 (obok działek nr 1423 i 530/1) w Baborowie, oznaczona ...... 1-ZPI, stanowi teren zieleni urządzonej obejmującej: ...... arki, ogrody, zieleńce. ...... Na terenach oznaczonych symbolem 1-ZPI dopuszcza się: ...... a sportu i rekreacji, ścieżki rowerowe, ...... acerowe, Obiekty małej architektury, np. ...... ławki, zadaszenia, fontanny, pomniki, pergole, amfiteatry, muszle ...... Ulice wewnętrzne, place postojowe, miejsca parkingowe lokalizowane przy ciągach ...... acyjnych, sieci i urządzenia infrastruktury ...... Sieci i urządzenia infrastruktury technicznej. ...... Nieruchomości nie są obciążone prawem rzeczowym. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowią­zuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 12 kwietnia 2017r. ...... oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
  • 2 Runda Kierowcy Roku Opolszczyzny 2017 o Puchar Burmistrza Gminy Baborów
  • Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
  • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
    ... dniu 27 marca 2017r. ...... 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się  XXII Sesja Rady ...... w Baborowie. ...... arcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów - projekt druk nr ...... a/17; zmiany wieloletniej prognozy ...... ansowej- projekt druk nr 250a /17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – ...... druk nr 239/17; wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż ...... lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( część dz. ...... 20m2 w Baborowie )- projekt druk nr 240/17; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( część dz. ...... 50m2 w Baborowie )- projekt druk 241/17; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata ( dz. ...... nr 370/1 w Babicach) –  projekt druk nr 252a/17; ...... ażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ...... anowiącej własność Gminy Baborów ( dz. ...... nr 1278 w Baborowie) –projekt druk nr 248/17; przyjęcia ...... Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy Zastępczej w ...... Baborów na lata 2017-2019 – projekt druk nr 242/17; ...... a Strategii rozwiązywania problemów ...... w Gminie Baborów na lata 2017-2027- projekt druk nr 243/17; ...... a czasu obowiązywania Taryfy dla zbiorowego ...... aopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ...... na okres od 28 marca 2017r. ...... do 30 czerwca 2017r. ...... – projekt druk 244/17; zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z ...... a 20 lutego 2017r. ...... sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków Budżetu Gminy Baborów zadań z ...... akresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów ...... udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... a w Opolu w roku 2017- projekt druk nr 246/17; ...... określenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ...... na terenie Gminy Baborów na rok 2017”- projekt druk nr 247/17; zamiaru ...... a samorządowych instytucji kultury Gminnej ...... Publicznej w Baborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie- projekt druk nr 245/17; ...... dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Baborów do ...... ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo Oświatowe- projekt druk nr 251/17; ...... a kryterium naboru do klas pierwszych ...... szkoły podstawowej, dla której Gmina Baborów jest organem prowadzącym-projekt druk ...... 253/17; ustalenia kryteriów rekrutacji i liczby punktów za poszczególne kryteria ...... az dokumentów niezbędnych do ich ...... a stosowanych w drugim etapie postępowania ...... acyjnego do publicznego przedszkola ...... adzonego przez Gminę Baborów- projekt druk nr ...... powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej – projekt ...... Przyjęcie planów pracy Komisji Budżetu i Rozwoju RM  oraz ...... aty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM; 5. ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; 6. ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ...... Przewodniczący Rady Miejskiej       ...... Tokarz         ...... Baborów, dnia 21. ...
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
    ... aborów, dnia 20 marca 2017 r. ......   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu ...... alizacji inwestycji celu publicznego. ......   Stosownie do art. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... 778) w związku z art. ...... 49 oraart. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego (t. ......   Burmistrz Gminy Baborów   z a w i a d a m i a ...... że na wniosek  Pana Włodzimierza Naumczyka, ul Skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce ...... a podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ...... a Gminy Baborów) zostało wszczęte postępowanie ...... administracyjne w sprawie wydania decyzji o ...... aleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ...... dla zamierzenia inwestycyjnego pn:   „Oświetlenie ...... rozbudowa istniejącego oświetlenia”     lokalizacja ......     działki nr 387 i 383, w jednostce ewidencyjnej ...... aborów,        ...... w obrębie ewidencyjnym Boguchwałów. ......  Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie ...... Miejskiego w Baborowie, przy ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. ...... 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu. ......   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez ...... amieszczenie na stronie Biuletynu Informacji ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie ...... w Baborowie i Boguchwałowie. ......     Zgodnie z art. ...... 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ...
  • OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
    ... aborów, dnia 20 marca 2017 r. ......   o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu ...... alizacji inwestycji celu publicznego. ......   Stosownie do art. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. ...... w związku z art. ...... 49 oraart. ...... 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeks postępowania administracyjnego (t. ......   Burmistrz Gminy Baborów   z a w i a d a m i a ...... że na wniosek  Pana Włodzimierza Naumczyka, ul Skłodowskiej 4, 48-100 Głubczyce ...... a podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez ...... a Gminy Baborów) zostało wszczęte postępowanie ...... administracyjne w sprawie wydania decyzji o ...... aleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, ...... dla zamierzenia inwestycyjnego pn:   „Oświetlenie ...... rozbudowa istniejącego oświetlenia”     lokalizacja ......     działki nr 384/3 i 180, w jednostce ewidencyjnej ...... aborów,        ......  Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie ...... Miejskiego w Baborowie, przy ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, pokój nr 17, tel. ...... 077/4036934, w godzinach pracy Urzędu. ......   Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez ...... amieszczenie na stronie Biuletynu Informacji ...... Urzędu Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie ...... w Baborowie i Czerwonkowie. ......     Zgodnie z art. ...... 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ...
  • Komunikaty WIOŚ o przekroczeniu norm zanieczyszczenia powietrza
  • WYKAZ NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY BABORÓW PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Powstańców 86/1
    ... BURMISTRZ GMINY BaBORÓW PODaJE DO PUBLICZNEJ WIaDOMOŚCI WYKaZ ...... STaNOWIĄCEJ  WŁaSNOŚĆ GMINY BaBORÓW PRZEZNaCZONYCH  DO SPRZEDaŻY ...... al mieszkalny dla najemcy w trybie ...... argowym o  pow. ...... 54 m2  na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. ...... Powstańców 86/1 Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : kuchnia, dwa   ...... łazienka z wc, przedpokój. ...... Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w ...... awie własności gruntu działek  wynosi 57. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... 0,0144 oraz posiada udziały  w działkach : nr 453/20 o pow. ...... ha  i 463/21 o pow. ...... 0,3270 ha zapisanych w KW OP1G/00023956/0. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską ...... Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. ...... teren obejmujący działki 463/19, 463/20 i 463/21  w ...... aborowie, oznaczony jest symbolem 31-MWII, ...... anowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem ich zagospodarowania. ...... Z dniem 27 kwietnia 2017r. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do 6 kwietnia 2017 r. ...... w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety. ...
  • Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Sekretarz Gminy
  • Informacja Przewodniczacej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
    ... a Komisji Budżetu  i Rozwoju ...... arczego Rady Miejskiej w Baborowie informuje, ...... w dniu 23 marca 2017r. ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbędzie ...... Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Baborowie następującym ...... obrad:  Tematyka posiedzenia: analiza zadań realizowanych w Gminie Baborów ...... a 2016r. ...... w zakresie gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych; ...... Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do ...... Gminy Baborów na 2017r. ...... – projekt druk nr 249/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt ...... ały druk nr 250/17; wyrażenia zgody na ...... aż nieruchomości i udzielenie bonifikaty – ...... druk nr 239/17; wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż ...... lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk 240/17; wydzierżawienia ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... anie w dzierżawę nieruchomości na czas ...... aczony dłuższy niż 3 lata- projekt druk 241/17; ...... wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz w sprawie ...... ażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w ...... awę nieruchomości na czas oznaczony dłuższy ...... 3 lata- projekt druk 252/17; przedłużenia czasu obowiązywania taryfy dla zbiorowego ...... aopatrzenia w wodę i zbiorowego ...... adzania ścieków na okres od 28 marca 2017r. ...... do 30 czerwca 2017r. ...... projekt druk nr 244/17; zmieniająca uchwałę Nr XXI-228/17 Rady Miejskiej w Baborowie z ...... a 20 lutego 2017r. ...... w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z ...... akresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów ...... udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... a w o Opolu w roku 2017- projekt druk nr ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy ...... aborów( dz. ...... nr 1278 w Baborowie)- projekt druk nr 248/17. ...... Sprawy bieżące. ...... Przewodnicząca Komisji Grażyna Mordel   ...
  • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
    ... Przewodniczący Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje, że w ...... 20 marca 2017r. ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM  w ...... ali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie z następującym porządkiem: ...... atyka posiedzenia: Omówienie ...... awozdania z wykonania zadań rzeczowych za ...... Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie; Omówienie i zaopiniowanie: ...... uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Systemie Pieczy ...... astępczej w Gminie Baborów na lata 2017 – ...... projekt druk nr 242/17; projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii ...... ania problemów społecznych w Gminie Baborów na ...... ata 2017-2027 – projekt druk nr 243/17; ...... Przedstawienie sprawozdania z wykonania zadań za 2016r. ...... Gminnego Ośrodka Kultury oraz kalendarza    imprez kulturalnych na ...... Przedstawienie  sprawozdania z wykonania zadań za 2016r. ...... Gminnej Biblioteki Publicznej oraz planów działalności na 2017r. ...... Omówienie i zaopiniowanie projektu uchwały  w sprawie zamiaru połączenia ...... amorządowych  instytucji kultury Gminnej ...... Publicznej w Baborowie i Gminnego Ośrodka Kultury w Baborowie- projekt druk nr 245/17; ...... Informacja o planowanych zmianach organizacyjnych w gminnych jednostkach oświatowych w ...... z wprowadzoną reformą edukacji, w tym zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  ...... ania sieci szkół podstawowych i gimnazjów ...... adzonych na terenie Gminy Baborów do nowego ...... szkolnego wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe- projekt druk nr 251/17; Omówienie i ...... aopiniowanie projektu uchwały w sprawie ...... a „Programu  opieki nad zwierzętami ...... oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Baborów na rok 2017projekt ...... nr 247/17; Sprawy bieżące. ......       mgr Mariusz Kostyk   ...
  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/5 w Rakowie
    ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... z dnia 14 grudnia 2016 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży:  - ...... niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 418/5 o pow. ...... 0,0258 ha, obręb Raków, KW OP1G/00021229/1. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 418/5 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/5 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 418/5 oznaczony jest symbolem 5Ra-WSI i stanowi tereny ...... Przeznaczenie podstawowe: Tereny wód powierzchniowych ...... stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z otuliną. ...... Dopuszczenie: Urządzenia wodne, melioracji wodnej, przeciwpowodziowe, ...... arowe, Sieci i urządzenia infrastruktury ...... Obiekty mostowe, Urządzenia rekreacyjno-sportowe. ......  Sprzedaż naasność w drodze przetargu. ......  Wartość nieruchomości 3 675,00 zł. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Na zbywanej działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej stanowiącaasność Gminy ...... aborów i nowy nabywca nieruchomości wyraża ...... na każdorazowe wejście na działkę odpowiednich służb w celu przeprowadzania ...... acji, modernizacji i naprawy sieci przez  ...... arządcę sieci. ......  Z dniem 24 kwietnia 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990, albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  3 kwietnia 2017 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......     Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska     ...
  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/4 w Rakowie
    ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... z dnia 14 grudnia 2016 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży:  - ...... niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 418/4 o pow. ...... 0,0467 ha, obręb Raków, KW OP1G/00021229/1. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 418/4 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/4 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 418/4 oznaczony jest symbolem 5Ra-WSI i stanowi tereny ...... Przeznaczenie podstawowe: Tereny wód powierzchniowych ...... stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z otuliną. ...... Dopuszczenie: Urządzenia wodne, melioracji wodnej, przeciwpowodziowe, ...... arowe, Sieci i urządzenia infrastruktury ...... Obiekty mostowe, Urządzenia rekreacyjno-sportowe. ......  Sprzedaż naasność w drodze przetargu. ......  Wartość nieruchomości 4 725,00 zł. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Na zbywanej działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej stanowiącaasność Gminy ...... aborów  i nowy nabywca  ...... wyraża zgodę  na  każdorazowe wejście na działkę odpowiednich służb w ...... przeprowadzania konserwacji, modernizacji i naprawy sieci przez  zarządcę sieci. ......  Z dniem 24 kwietnia 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990, albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  3 kwietnia 2017 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......      Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska     ...
  • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 418/3 w Rakowie
    ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... z dnia 14 grudnia 2016 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży:  - ...... niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 418/3 o pow. ...... 0,0235 ha, obręb Raków, KW OP1G/00021229/1. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 418/3 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/3 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 418/3 oznaczony jest symbolem 5Ra-WSI i stanowi tereny ...... Przeznaczenie podstawowe: Tereny wód powierzchniowych ...... stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z otuliną. ...... Dopuszczenie: Urządzenia wodne, melioracji wodnej, przeciwpowodziowe, ...... arowe, Sieci i urządzenia infrastruktury ...... Obiekty mostowe, Urządzenia rekreacyjno-sportowe. ......  Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości ...... na rzecz właściciela  sąsiedniej nieruchomości. ......  Wartość nieruchomości 3 525,00 zł. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Na zbywanej działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej stanowiącaasność Gminy ...... aborów i nowy nabywca  nieruchomości ...... aża zgodę  na  każdorazowe wejście ...... a działkę odpowiednich służb w celu ...... adzania konserwacji, modernizacji i naprawy ...... przez  zarządcę sieci. ......  Z dniem 24 kwietnia 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990, albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  3 kwietnia 2017 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ......     Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska     ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
str  s  chroniona  bip  katalog  firm  test  ok  wyloguj  a
Przewodnik po urzędzie: