wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5285 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3122

 • Informacja Głównego Lekarza Weterynarii
 • Informacja KRUS-Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie
 • Internetowa giełda rolna Agro-Market24
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Opolu w sprawie zwołania I sesji Rady Miejskiej w Baborowie
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w Baborowie przy ul. Kolejowej i ul. Raciborskiej
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy ...... astępujące nieruchomości : 1. ...... Działka położna w Baborowie przy ul. ...... Kolejowej, oznaczona w ewidencji gruntów nr 632/43 o pow. ...... 0,0029 ha zapisana w KW Nr OP1G/00021222/2 jako Bp- zurbanizowane tereny niezabudowane z ...... aczeniem pod garaż. ...... Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Baborów  ...... alonym przez Radę Miejską w Baborowie . ...... Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. ...... teren na którym zlokalizowana jest nieruchomość nr 632/41 oznaczony jest ...... 4-MWI i stanowi obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. ...... Dopuszcza się : usługi handlu, gastronomii, infrastruktury  technicznej, ...... araże (zakaz  obiektów tymczasowych). ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nią. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w części działki wynosi 15,00 zł. ...... brutto miesięcznie, płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Część działki nr 1242/6 o pow. ...... 30 m2 położonej w Baborowie  przy ul. ...... Raciborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako R-III-grunty ...... i B- tereny mieszkaniowe zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 5,00 zł brutto rocznie. ...... Część działki nr 1242/6 o pow. ...... 77 m2 położonej w Baborowie  przy ul. ...... Raciborskiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako R-III-grunty ...... i B- tereny mieszkaniowe zapisanej w KW Nr OP1G/00021222/2 z przeznaczeniem ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki wynosi 12,00 zł brutto rocznie. ...... Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy ...... aniowej wielorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1. ...... a się: a) usługi handlu, rzemiosła w ...... arterach budynków mieszkalnych wielorodzinnych ...... a terenie o symbolach 5-MWI, funkcję ...... z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, zdrowia, a także ...... a  i gabinety,  w parterach nowo – ...... alizowanych budynków mieszkalnych, jeśli ...... ona nie mniej niż 70% powierzchni użytkowej parteru budynków mieszkalnych; b) ...... alizację wolno stojących obiektów usługowych z ...... akresu funkcji wymienionej w lit. ...... a, c) sieci i urządzenia infrastruktury ...... d) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... e) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, f) obiekty i urządzenia ...... i rekreacji, g) garaże, budynki gospodarcze. ...... Obowiązuje zakaz: a) realizacji garaży jako obiektów tymczasowych, b) realizacji ...... handlu hurtowego. ...... Obowiązuje nakaz: a) dla nowych garaży zbiorowych utrzymania jednolitej formy, ...... dachu, a ponadto nakaz ujednolicenia materiałów wykończeniowych elewacji. ...... Ponadto działka nr 1242/6 częściowo leży w strefie B ochrony ...... atorskiej. ...... Po części działka nr 1242/6 objęt a jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków ...... agospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: Teren ...... alizowany na obszarze miasta Baborów ...... działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 Ba-RI i zgodnie ze ...... stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 Ba-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne ...... a potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia ...... astruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu oraz w przypadku zmiany ...... podatku VaT. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowiązuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 30 listopada  2018r. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
 • XXVIII Turniej Szachowy im. Andrzeja Rippy
 • Festiwal Tracycji Bożonarodzeniowych
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 2 listopada 2018r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – lokal użytkowy nr 54A w Baborowie przy ul. Raciborskiej
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży – ...... al użytkowy nr 54a w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej   Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (jednolity tekst Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017r. ...... ), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - Lokal ...... Nr 54a przy ul. ...... Raciborskiej w Baborowie o pow. ...... m 2 położony na I kondygnacji budynku na działce nr 1242/3 o pow. ...... 0,0184ha, oraz posiadający udziały w działkach : 1242/5 o pow. ...... ha i nr 1242/4 o pow. ...... 0,0166 ha zapisanych w KW nr OP1G/00028922/8. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się: sala sprzedaży, wiatrołap, magazyn, WC. ...... Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie gospodarcze. ...... Lokal wyposażony w instalacje wodno-kanalizacyjną i elektryczną. ...... Udział w nieruchomości wspólnej wynosi 18/1000. ...... Działki nr 1242/4, 1242/5, 1242/3 położone są na ...... oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem ...... który stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej ...... Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach ...... mieszkalnych wielorodzinnych. ...... Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, ...... a, a także biura i gabinety. ...... Cena nieruchomości wynosi 15. ...... Sprzedaż naasność w formie bezprzetargowej dla najemcy. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Z dniem 12 grudnia 2018 r. ...... , upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia 21 listopada 2018 r. ...
 • Obwieszczenie Burmistrza Gminy Baborów o terminach i miejscach polowania zbiorowego na sezon 2018/2019-zmiana planu
 • SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • Informujemy o organizacji dyżuru specjalisty ds. funduszy europejskich Lokalnego Punktu Informacyjnego
 • Budowa placu zabaw przy ul. Kościuszki w Baborowie
  ... „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa ...... a w obszary wiejskie". ......   Operacja pn. ...... „Budowa placu zabaw przy ul. ...... Kościuszki w Baborowie” mająca na celu poprawę jakości życia mieszkańców ...... aru LGD „Płaskowyż dobrej Ziemi” poprzez ...... aangażowane i twórcze grupy społeczne ...... ające i promujące specyfikę obszary ...... ansowane jest ze środków Unii Europejskiej ...... ramach działania 19. ...... Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEaDER – poddziałanie: Wsparcie na ...... ażanie operacji w ramach strategii rozwoju ...... alnego kierowanego przez społeczność ...... Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ...
 • Planowanie przestrzenne - druki do pobrania
 • 2 listopada 2018 r.

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  katalog  test  bip  firm  a  str  ok  wyloguj  chroniona
Przewodnik po urzędzie: