wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4659 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2818

 • INFORMACJA
  ... dniach 20. ...... oraz 23. ...... Raciborskiej 52 w godzinach od 9. ...... będą wydawane paczki żywnościowe dla osób które złożyły w Ośrodku Pomocy ...... w Baborowie wnioski o udzielenie tej formy pomocy. ...... Uwaga: osobom mieszkającym w sołectwach gminy Baborów paczki zostaną dowiezione ...... do miejsca zamieszkania w dniach 23. ...... ►Osoby chętne do otrzymania pomocy w formie paczek żywnościowych prosimy ...... zgłaszanie się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie. ...
 • Zaproszenie do udziału w projekcie dla osób bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy
 • Ogloszenie o III przetargu- lokal mieszkalny przy ul. Raciborskiej 52A w Baborowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 1774 z 30 października 2015r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... ) Ogłasza III  przetarg ustny  nieograniczony Na sprzedaż ...... alu mieszkalnego nr 52a w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej  o powierzchni użytkowej 26, ...... m2  położonego na parterze budynku. ...... Na projektowany układ funkcjonalny lokalu składa się :jeden pokój z aneksem kuchennym, ...... kuchnia, łazienka z wc. ......  Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie  gospodarcze. ...... Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: przyłącz wodno-kanalizacyjny, ...... Brak urządzeń łazienkowych i kuchennych. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... 0,0166 ha oraz posiada udziały  w działkach : nr 1242/5 o pow. ...... ha  i 1242/3 o pow. ...... 0,0184 ha zapisanych w KW OP1G/00028922/8. ...... Działki nr 1242/4, 1242/5, 1242/3 położone są na ...... oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem ...... który stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej ...... Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach ...... mieszkalnych wielorodzinnych. ...... Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, ...... a, a także biura i gabinety. ...... - 29 czerwca 2017r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym - 11 września 2017r. ...... odbył się II przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 15. ...... Wadium wynosi 1500,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się ...... listopada 2017r. ...... w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego  w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium na konto Gminy Baborów w Banku ...... w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 ...... terminie do 14 listopada 2017r. ...... ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i ...... zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od  daty  ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w drodze przetargu nie ...... awi się bez  usprawiedliwienia  w ...... i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, ...... a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...
 • Remont budynku ratusza w Baborowie wraz z przebudową oraz zmiana sposobu użytkowania na obiekt kultury
  ...   Przedmiary robót Dokumentacja projektowa ...... Dokumentacja projektowa ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta i gminy Baboróww
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy: - ...... działki o pow. ...... 173 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 1401/17  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod ogródek ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   ...... –  26,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ......    - część działki o pow. ...... 9,60 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 1401/17  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod budynek ...... arczy. ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   ...... –  5 ,00 zł brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... - część działki o pow. ...... 100,50 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 1401/17  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod ogródek ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   ...... –  16,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... - część działki o pow. ...... 13,50 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 1401/17  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod budynek ...... arczy. ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   ...... –  7,00 zł brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... - część działki o pow. ...... 133 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 1401/17  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod ogródek ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   ...... –  20,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... - część działki o pow. ...... 6,25 m2 , 12,50 m2  z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 1401/17  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod budynki ...... arcze. ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działek  wynosi ......  zł brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... -  część działki o pow. ...... 346 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 1401/17  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane(Bi) z przeznaczeniem pod ogródek ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   ...... –  52,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... Obszar obejmujący działkę nr 1401/17, oznaczony symbolem 7-MWII, stanowi tereny ...... abudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: Dopuszcza ...... a)usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych ...... b)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, c)ulice wewnętrzne, ...... a postojowe, parkingi, place dla ruchu ...... azdów, d)zieleń urządzoną, obiekty małej ...... architektury, e)obiekty i urządzenia sportu ...... rekreacji, f)garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2, ...... gospodarcze,  rozbudowę istniejących usług ...... anych z obsługą pojazdów mechanicznych - ...... ałkę  o pow. ...... 0,0500 ha oznaczoną  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr  216  zapisaną w  ...... Nr OP1G/00021226/0 położoną w Dziećmarowie, oznaczoną jako  zurbanizowane ...... niezabudowane (Bp) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy. ...... Czynsz dzierżawny dla  działki   wynosi – 75,00 zł brutto ...... płatny z góry do 30 września  każdego roku. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres  do 3 lat. ...... Zgodnie ze Studium - Teren obejmujący działkę nr 216 oznaczony symbolem 6DZ-MNUI, ...... anowi tereny zabudowy mieszkaniowo ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 6DZ-MNUI Zabudowa mieszkaniowo – ...... a obejmująca zabudowę mieszkaniową ...... zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. ...... Funkcja usługowa obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, ...... biura, gabinety. ...... - część działki  o pow. ...... 0,32 ha oznaczoną  w ewidencji gruntów jako działka  nr  168  zapisaną ...... pod  Nr OP1G/00021229/1 położonej w Rakowie , oznaczoną jako  grunty orne ...... a, R-II)  z przeznaczeniem pod uprawy ...... Czynsz dzierżawny dla  działki   wynosi – 80,00 zł brutto ...... płatny z góry do 30 września  każdego roku. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres  do 3 lat. ...... Zgodnie ze Studium teren obejmujący działkę nr 168 w Rakowie, oznaczony symbolem ...... a-RI, stanowi tereny rolnicze. ......   - część działki o pow. ...... 80 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 1610/6  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Krzyżowej, oznaczonej jako zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) z przeznaczeniem ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki   ...... –  12,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... Zgodnie z Planem - obszar obejmujący działkę nr 1610/6 w Baborowie, oznaczony symbolem ...... stanowi tereny trwałych użytków zielonych obejmujących: łąki, ...... astwiska. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowią­zuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 2 listopada 2017r. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
 • Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... dniu 16 października 2017 r. ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się  XXVI sesja Rady ...... w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... arcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017r. ...... projekt druk nr 291/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt ...... nr 292/17; wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dz. ...... Nr 53/12 w Baborowie)- projekt druk nr 282/17; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat  (cz. ...... Nr 168 w Rakowie)- projekt druk nr 285/17; ...... awienia nieruchomości  na czas oznaczony ...... niż 3 lata  i zawarcia kolejnej  umowy  do 3 lat  ...... Nr 1610/6  w Baborowie)- projekt druk nr 286/17; ...... awienia nieruchomości  na czas oznaczony ...... niż 3 lata  i zawarcia kolejnej  umowy  do 3 lat  ...... Nr  216 w Dziećmarowie) - projekt druk nr 287/17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt druk nr ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  oraz udzielenie ...... aty- projekt druk nr 289/17; wyrażenia zgody ...... a sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... Baborów (dz. ...... Nr 629/3 w Baborowie)- projekt druk nr 283/17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. ...... Nr 1610/12 w Baborowie)- projekt druk nr 284/17; ustalenia ...... formularzy deklaracji i informacji podatkowych – projekt druk nr 288/17; terminu, ...... i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt   druk ...... 293/17; określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie ...... adami komunalnymi składanej  przez  ...... aścicieli  nieruchomości – projekt  ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ...... Przewodniczący Rady Miejskiej       ...... Tokarz         ...... Baborów, dnia 09. ...
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
 • Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... a Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM ...... że w dniu 12 października 2017r. ...... posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM z w sali konferencyjnej Urzędu ...... w Baborowie z następującym porządkiem:   ...... analiza działalności Zaadu Usług Komunalnych ...... Baborowie (kondycja finansowa spółki, ocena realizacji zadań do których spółka jest ...... ana); Omówienie i zaopiniowanie projektów ...... ał w sprawach: wprowadzenia zmian do ...... Gminy Baborów na 2017r. ...... projekt druk nr 291/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt ...... nr 292/17; wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata (dz. ...... Nr 53/12 w Baborowie)- projekt druk nr 282/17; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat (cz. ...... Nr 168 w Rakowie)- projekt druk nr 285/17; ...... awienia nieruchomości  na czas oznaczony ...... niż 3 lata  i zawarcia kolejnej  umowy  do 3 lat  ...... Nr 1610/6  w Baborowie)- projekt druk nr 286/17; ...... awienia nieruchomości  na czas oznaczony ...... niż 3 lata  i zawarcia kolejnej  umowy  do 3 lat  ...... Nr  216 w Dziećmarowie) - projekt druk nr 287/17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty- projekt druk nr ...... wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości  oraz udzielenie ...... aty- projekt druk nr 289/17; wyrażenia zgody ...... a sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność ...... Baborów (dz. ...... Nr 629/3 w Baborowie)- projekt druk nr 283/17; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Baborów (dz. ...... Nr 1610/12 w Baborowie)- projekt druk nr 284/17; ustalenia ...... formularzy deklaracji i informacji podatkowych – projekt druk nr 288/17; terminu, ...... i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi- projekt druk nr ...... określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ...... adanej przez  właścicieli  ...... – projekt  druk nr 294/17 Sprawy bieżące. ...... Przewodnicząca Komisji Grażyna Mordel       ...
 • Informacja Przewodniczącego Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM
  ... Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM informuje, że w ...... 10 października 2017r. ...... 16:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego RM z w ...... ali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie z następującym porządkiem: ...... atyka posiedzenia: Bezpieczeństwo ...... ańców Gminy - sprawozdanie Komendy ...... atowej Policji w Głubczycach - sprawozdanie ...... Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  w Głubczycach     ...... Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, zapobieganie przestępczości;     ...... Pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych w celu zaspokojenia potrzeb ...... acyjnych  dzieci i młodzieży. ......   Sprawy bieżące. ......       mgr Mariusz Kostyk   ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 SILNY WIATR od 05-10 do 06-10-2017
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal dla najemcy przy ul. Moniuszki 15/4
  ... al mieszkalny dla najemcy w trybie ...... argowym o  pow. ...... 51,86 m2  położony na poddaszu  budynku mieszkalnego, ...... jednoklatkowego w Baborowie, przy ul. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : „przechodnia” kuchnia, ...... a  pokoje, w tym  jeden z ...... wejściem z klatki schodowej, łazienka z wc, przedpokój, spiżarka. ...... Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależy komórka gospodarcza  o powierzchni użytkowej 5,28m2 ...... a lokalu  wraz z pomieszczeniem ...... ależnym i udziałem w prawie użytkowania ...... gruntu  działki  wynosi 44. ......   Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... 0,0528 ha zapisanej w KW OP1G/000259532/6. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską ...... Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. ...... teren obejmujący działkę 554/3  w Baborowie, oznaczony jest symbolem 22-MWII, ...... anowi tereny zabudowy mieszkaniowej   ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem ich zagospodarowania. ...... Z dniem 16 listopada 2017r. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do 26 października 2017 r. ...... w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety. ...
 • Ostrzeżenie meteorologiczne nr 56 SILNY WIATR od 05-06.10.2017
 • Bezpłatne szkolenia komputerowe w Gminie Baborów
 • UWAGA NA WYŁUDZENIA METODĄ NA WNUCZKA
  ... o kolejnych przypadkach w województwie opolskim wyłudzeń pieniędzy ...... na wnuczka przez fałszywego funkcjonariusza Policji. ...... W związku z powyższym apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o zgłaszanie ...... ażdego przypadku Policji. ...
 • Spotkanie z pracownikami Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Płaskowyż Dobrej Ziemi” - 05.10.2017

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  test  wyloguj  katalog  firm  str  bip  ok  a  chroniona
Przewodnik po urzędzie: