wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4906 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2923

 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy- w Czerwonkowie, Dzielowie, Dziećmarowie i Baborowie
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 121) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy ...... astępujące  nieruchomości : 1. ...... Działka o pow. ...... 0,2200 ha  położona w Czerwonkowie, oznaczona  w ewidencji gruntów jako działka ...... 245/2 zapisana w  KW Nr OP1G/00021231/8  jako ...... astwiska kl. ...... III (Ps) i  grunty rolne zabudowane (Br) z przeznaczeniem na cele rolnicze. ...... Teren obejmujący działkę nr 245/2 w miejscowości Czerwonków ...... aczony symbolem 5CZ-MNUII, stanowi  teren ...... abudowy mieszkaniowej  jednorodzinnej i ...... Czynsz dzierżawny wynosi dla  działki – 29,00 zł brutto rocznie. ...... Działki  o łącznej pow. ...... 0,3989 ha  położone w Dzielowie  oznaczone w ...... gruntów jako działki nr 15 o pow. ...... 0,2440 ha, 170/13 o pow. ...... 0,0581 ha i nr 172/14 o pow. ...... 0,0968 ha  zapisane w Księdze Wieczystej nr OP1G/00021232/5 ...... ako tereny rekreacyjno-wypoczynkowe(Bz), ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp) z ...... aczeniem na cele rolnicze. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... obszar działek zlokalizowany w granicach  administracyjnych  sołectwa ...... stanowi oznaczony jest symbolem 4 DL-ZLI i stanowi tereny lasów i zadrzewień. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działek wynosi 65,00 zł. ...... Część działki o pow. ...... 15 m2  położnej w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej, oznaczoną w ewidencji  gruntów    ...... 0,9627 ha zapisaną w KW Nr OP1G/00021222/2 jako tereny mieszkaniowe(B) i grunty orne (R) z ...... aczeniem pod garaż. ...... Obszar obejmujący działkę nr 1242/6, oznaczony symbolem 5-MWI, stanowi teren zabudowy ...... aniowej wielorodzinnej. ...... Po części działka nr 1242/6 objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków ...... agospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... i poniższy teren ma następujący kierunek zagospodarowania przestrzennego: Teren ...... alizowany na obszarze miasta Baborów ...... działkę nr 1242/6 , oznaczony jest symbolem 15 Ba-RI i zgodnie ze ...... stanowi tereny rolnicze- adaptacja  stanu istniejącego. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 15 Ba-RI: Obejmuje grunty orne, zbiorniki wodne ...... a potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia ...... astruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w części działki  wynosi 7,50 zł. ...... Działka o pow. ...... 0,0200 ha położona w Dziećmarowie, oznaczona w ewidencji gruntów  nr 228  ...... apisana w KW Nr OP1G/00021226/0 jako grunty ...... zabudowane (Br) z przeznaczeniem pod ogródek przydomowy. ...... Teren obejmujący działkę nr 228 w Dziećmarowie oznaczony jest symbolem 7DZ-MNUI i ...... ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowo jednorodzinnej i usługowej. ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu 7DZ-MNUI:Zabudowa mieszkaniowo- ...... a obejmująca zabudowę mieszkaniową ...... zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty związane z działalnością ogrodniczą. ...... Funkcja usługowa, obejmuje: usługi handlu, rzemiosła, gastronomii, rekreacji, ...... biura, gabinety. ...... Czynsz dzierżawny dla w/w działki  wynosi 30,00 zł. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowią­zuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 10 kwietnia 2018r. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
 • Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy UNI.6730.5.1.2018
  ... aborów, 19. ...... W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach ...... abudowy. ......   Zgodnie z art. ...... 49 oraz art. ...... 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeksu postępowania administracyjnego (t. ...... 1257) oraz art. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. ...... z a w i a d a m i a m że zostało wszczęte na wniosek Kombinatu Rolnego ...... Zatorze 2, 48-130 Kietrz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji ...... arunkach zabudowy, dla zamierzenia pn. ...... „Budowa wiaty na słomę na działce o numerze ewidencyjnym 69/1 położonej ...... Raków, obręb ewidencyjny Raków, gmina Baborów”. ...... Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie ...... Miejskiego w Baborowie, przy ul. ...... Ratuszowa 2a, pokój nr 17, tel. ...... 077/4036981, w godzinach pracy Urzędu. ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie ...... a stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w ...... aborowie i Boguchwałowie. ...... Zgodnie z art. ...... 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ......   Burmistrz Gminy Baborów Elżbieta Kielska ...
 • Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w kwocie 4 695 000 zł
 • Obwieszczenie o sesji w dniu 26.03.2018r.
  ... dniu 26 marca 2018 r. ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się  XXX sesja Rady ...... w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... arcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie ...... aty (lokal przy ul. ...... Kościuszki 4/1 w Baborowie – projekt druk nr 315/18; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty(lokal przy ul. ...... Raciborskiej 2/8 w Baborowie) – projekt druk nr 316/18; ...... awienia nieruchomości na czas nieoznaczony ...... az w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... anie w dzierżawę nieruchomości na czas ...... aczony- projekt druk nr 317/18; ...... awienia nieruchomości na czas nieoznaczony ...... az w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... anie w dzierżawę  nieruchomości  na ...... as nieoznaczony- projekt druk nr 318/18; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat- projekt druk nr 319/18; wyrażenia zgody ...... a udzielenie bonifikaty w cenie nabycia ...... ału w nieruchomości sprzedawanej w trybie ...... argowym na poprawę warunków zagospodarowania ...... nieruchomości lokalowych- ( dot. ...... lokalu nr 65/1 w Księżym Polu ) – projekt druk nr ...... wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie nabycia udziału w nieruchomości ...... awanej w trybie bezprzetargowym na poprawę ...... arunków zagospodarowania przyległych ...... lokalowych- ( dot. ...... lokalu nr 65/2 w Księżym Polu ) – projekt druk nr ...... zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 322/18; ...... przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ...... na terenie Gminy Baborów na rok 2018”- projekt druk nr 323/18; ...... a wysokości opłat za  korzystanie  z ...... ania przedszkolnego przez uczniów objętych ...... aniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w ...... kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Baborów publicznych ...... ach i oddziale przedszkolnym w publicznej ...... podstawowej – projekt druk nr 324/18; wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- ...... druk nr 325/18; zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt ...... 326/18; zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego- projekt druk nr ...... uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z ...... akresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów ...... udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... a w Opolu w roku 2018- projekt druk nr 328/18; ...... przyjęcia do realizacji projektu  oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ...... ”Tworzymy nowe miejsca żłobkowe na terenie Gminy Baborów” nr projektu RPOP. ...... projekt druk nr 329/18; podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, ...... oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- projekt druk nr 330/18; ...... ału Gminy Baborów  na stałe obwody ...... ania i ustalenia  ich granic, numerów ...... az siedzib obwodowych komisji wyborczych – ...... Przedstawienie protokołu Komisji Rewizyjnej RM z ...... adzonej kontroli. ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ...... Przewodniczący Rady Miejskiej       ...... Tokarz         ...... Baborów, dnia 19. ...
 • Informacja Przewodniczącej Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM
  ... a Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego RM ...... że w dniu 22 marca 2018r. ...... konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Baborowie z następującym porządkiem: ...... posiedzenia: analiza zadań realizowanych w Gminie Baborów za 2017r. ...... w   zakresie gminnego Programu Profilaktyki  i Rozwiązywania ...... alkoholowych; Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał w sprawach: ...... ażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oraz ...... bonifikaty (lokal przy ul. ...... Kościuszki 4/1 w Baborowie – projekt druk nr 315/18; wyrażenia ...... na sprzedaż nieruchomości oraz udzielenie bonifikaty(lokal przy ul. ...... Raciborska 2/8 w Baborowie) – projekt druk nr 316/18; ...... awienia nieruchomości na czas nieoznaczony ...... az w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... anie w dzierżawę nieruchomości na czas ...... aczony- projekt druk nr 317/18; ...... awienia nieruchomości na czas nieoznaczony ...... az w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... anie w dzierżawę  nieruchomości  na ...... as nieoznaczony- projekt druk nr 318/18; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat- projekt druk nr 319/18; wyrażenia zgody ...... a udzielenie bonifikaty w cenie nabycia ...... ału w nieruchomości sprzedawanej w trybie ...... argowym na poprawę warunków zagospodarowania ...... nieruchomości lokalowych- ( dot. ...... lokalu nr 65/1 w Księżym Polu ) – projekt druk nr ...... wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty w cenie nabycia udziału w nieruchomości ...... awanej w trybie bezprzetargowym na poprawę ...... arunków zagospodarowania przyległych ...... lokalowych- ( dot. ...... lokalu nr 65/2 w Księżym Polu ) – projekt druk nr ...... zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej- projekt druk nr 322/18; ...... przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności ...... na terenie Gminy Baborów na rok 2018”- projekt druk nr 323/18; ...... a wysokości opłat za  korzystanie  z ...... ania przedszkolnego przez uczniów objętych ...... aniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w ...... kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonych przez Gminę Baborów publicznych ...... ach i oddziale przedszkolnym w publicznej ...... podstawowej – projekt druk nr 324/18; wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów- ...... druk nr 325/18; zmiany wieloletniej prognozy finansowej – projekt ...... 326/18; zaciągnięcia pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego- projekt druk nr ...... uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Baborów zadań z ...... akresu usuwania azbestu z terenu Gminy Baborów ...... udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... a w Opolu w roku 2018- projekt druk nr 328/18; ...... przyjęcia do realizacji projektu  oraz wniesienia wkładu własnego do projektu pn. ...... ”Tworzymy nowe miejsca żłobkowe na terenie Gminy Baborów” nr projektu RPOP. ...... projekt druk nr 329/18; podziału gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic,  ...... oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu- projekt druk nr 330/18; ...... ału Gminy Baborów  na stałe obwody ...... ania i ustalenia  ich granic, numerów ...... az siedzib obwodowych komisji wyborczych – ...... druk  nr 331/18; Sprawy bieżące. ...... Przewodnicząca Komisji       ...... Grażyna Mordel       ...
 • Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy- asystent rodziny
  ... azwa i adres pracodawcy: Ośrodek Pomocy ...... Ratuszowa 35, 48-120 Baborów Wymagania formalne: obywatelstwo polskie; ...... wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie ...... praca socjalna lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku ...... szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co ...... ajmniej roczny staż pracy z dziećmi lub ...... lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na ...... awie art. ...... 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. ...... o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. ...... i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub ...... ałcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z ...... lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub ......   Wymagania dodatkowe:   rejestracja w ...... atowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna, ...... znajomość regulacji prawnych z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, ...... społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania ...... alkoholizmowi, przeciwdziałania narkomanii, ...... o ochronie danych osobowych, obsługa komputera, umiejętność prowadzenia ...... acy z klientem, w szczególności z klientem ......  łatwość nawiązywania kontaktów interpersonalnych, znajomość ...... a lokalnego oraz umiejętność nawiązywania ...... acy z innymi jednostkami i instytucjami, ...... samodzielność w działaniu oraz umiejętność podejmowania decyzji, ...... pracy w zespole, odporność na stres, odpowiedzialność, ...... atywność, rzetelność, ...... atyczność, prawo jazdy kat. ...... B   Ponadto asystentem rodziny może zostać osoba która: ...... nie jest i nie była pozbawionaadzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska ...... jest jej zawieszona ani ograniczona; wypełnia obowiązek alimentacyjny – ...... przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z ...... egzekucyjnego; nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub ...... przestępstwo skarbowe. ......   Do zadań asystenta rodziny należeć będzie:   ...... acowanie i realizacja planu pracy z rodziną we ...... acy z członkami rodziny i w konsultacji z ...... acownikiem socjalnym opracowanie, we ...... acy z członkami rodziny i koordynatorem ...... pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z ...... anem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy ...... astępczej udzielanie pomocy rodzinom w ...... awie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu ...... prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; udzielanie pomocy rodzinom ...... rozwiązywaniu problemów socjalnych; udzielanie pomocy rodzinom w ...... aniu problemów psychologicznych; ...... anie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów ...... awczych z dziećmi; wspieranie ...... aktywności społecznej rodzin; ...... anie członków rodzin do podnoszenia ...... alifikacji zawodowych; udzielanie ...... w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; motywowanie do ...... ału w zajęciach grupowych dla rodziców, ...... ających na celu kształtowanie prawidłowych ...... psychospołecznych; udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w ...... ajęciach psy-choedukacyjnych; ...... anie działań interwencyjnych i zaradczych w ...... acji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; ...... prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; ...... prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; dokonywanie okresowej ...... sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; monitorowanie ...... ania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; ...... sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej ...... ach; współpraca z jednostkami ...... administracji rządowej i samorządowej, ...... aści-wymi organizacjami pozarządowymi oraz ...... podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka ...... rodziny; współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą ...... lub innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna ...... a niezbędną. ......   Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: Ośrodek Pomocy ...... Ratuszowa 35 48-120 Baborów   Poniedziałek w godz. ......   Podania należy składać do dnia 30. ...... Marzena Garda Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Baborowie ...
 • NABÓR WNIOSKÓW NA DOFINANSOWANIE PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKACH WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW 2018
  ... aborów, dn. ...... BURMISTRZ GMINY BaBORÓW  ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie prac ...... atorskich, restauratorskich lub robót ...... anych   przy zabytkach wpisanych do ...... zabytków,  znajdujących się na terenie Gminy Baborów Zgodnie z § 3 ust 4 ...... ały Nr XXXIV-255/10 Rady Miejskiej w Baborowie ...... dnia 24 marca 2010 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace ...... atorskie, restauratorskie lub roboty budowlane ...... zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie Gminy Baborów (Dz. ...... oraz Zarządzeniem Nr OW 343/18 Burmistrza Gminy Baborów z dnia 13 marca 2018 r. ...... ogłasza się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej w ...... 2018 na przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót ...... anych przy zabytkach wpisanych do rejestru ...... abytków. ...... Termin składania wniosków od dnia 13. ...... Wnioski sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w w/w Uchwale Rady Miejskiej ...... ane będą w sekretariacie Urzędu Miejskiego w ...... aborowie, ul. ...... Ratuszowa 2a. ...... Wnioski niekompletne oraz złożone po terminie nie podlegają ...... atrzeniu. ...... Burmistrz Gminy  Elżbieta Kielska   Uchwała Nr XXXIV- 255/10 z dnia ...... marca 2010 r. ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... )  w dniu 13 marca 2018 r. ...... OGŁaSZa I USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 514 o pow. ...... 1,1005 ha, zapisanej w KW OP1G/00021225/3, obręb Babice. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 514 stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni ...... anowi składowisko odpadów, około 1/4 części ...... ana jest jako grunt orny. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Babice obejmujący działkę nr 514 ma następujący ...... zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 514 oznaczony jest w ...... acznej części symbolem 17BC-ZLI, zgodnie ze ...... stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w nieznacznej części symbolem 2BC-RI, ...... ze „Studium” stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb ...... a, sieci i urządzenia infrastruktury ...... dla potrzeb rolnictwa. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 17. ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 16 kwietnia 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia  10 kwietnia 2018 roku (przy czym za ...... atę wpłaty na konto uważa się datę uznania ...... achunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... )  w dniu 13 marca 2018 r. ...... OGŁaSZa I USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 353/2 o pow. ...... 0,0270 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/2 stanowi pastwiska trwałe (PsIII). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr 353/2 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 353/2 oznaczony jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny ...... asów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... 5CZ-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych ...... adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 910,00 zł. ...... Wadium wynosi 100,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 16 kwietnia 2018 roku o godz. ...... 9:15 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia  10 kwietnia 2018 roku (przy czym za ...... atę wpłaty na konto uważa się datę uznania ...... achunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... )  w dniu 13 marca 2018 r. ...... OGŁaSZa I USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 353/3 o pow. ...... 1,0600 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/3 stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz ...... użytki kopalne (K). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Działka użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr 353/3 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 353/3 oznaczony jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny ...... asów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... 5CZ-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych ...... adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 14. ...... Wadium wynosi 1. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 16 kwietnia 2018 roku o godz. ...... 9:30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia  10 kwietnia 2018 roku (przy czym za ...... atę wpłaty na konto uważa się datę uznania ...... achunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska ...
 • Apel do rolników wykonujących opryski
 • Informacja o wyniku konkursu: Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2018 roku
 • Program Pomocy Dzieciom
 • INFORMACJA
  ... Pomocy Społecznej w Baborowie informuje, że począwszy od miesiąca ...... a 2018r. ...... osoby posiadające Karty Dużej Rodziny mogą złożyć wniosek o ...... anie Karty w postaci elektronicznej. ...... Możliwość złożenia dodatkowego wniosku o przyznanie tej formy Karty ...... bezpłatna do dnia 31. ...
 • Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów na 2018 r.

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
ok  s  katalog  wyloguj  str  test  chroniona  firm  a  bip
Przewodnik po urzędzie: