wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5099 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3011

 • Podprogram 2017- efekty
  ... Ochotnicza Straż Pożarna w Baborowie przy współpracy z Bankiem Żywności w ...... realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa    ...... Podprogram 2017 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy ...... ajbardziej Potrzebującym, którego celem było ...... apewnienie najuboższym mieszkańcom Polski ...... żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach  w ramach środków towarzyszących w ...... Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze :  warzywne i ...... (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, powidła ...... skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, ...... asza gryczana, herbatniki maślane), mleczne ...... UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający), mięsne (szynka drobiowa, wieprzowa ...... a, pasztet wieprzowy, kabanosy wieprzowe, ...... z makreli w oleju), cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy), tłuszcze (olej ...... akowy) dania gotowe (gulasz wieprzowy z ...... arzywami). ...... Pomoc żywnościowa trafiła do 428 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z ...... Gminy Baborów. ...... Wydaliśmy osobom potrzebującym: - 23,4395 ton ...... - 1947 paczek żywnościowych. ...... W ramach Podprogramu 2017 dla 428 osób korzystających z pomocy ...... przeprowadzono 1 warsztaty edukacyjne w ramach działań towarzyszących: nie ...... arnotrawienie żywności- 1 spotkanie dla 25 ...
 • Oferta realizacji zadania publicznego-EkoRajd eko-logika 2018
 • Alarm I stopnia Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu.
  ... Urząd Wojewódzki Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego   alarm I ...... a Wojewódzkiego Centrum Zarządzania ...... o przekroczeniu poziomu informowania dla ozonu. ...... Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego na podstawie danych ...... Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu: komunikat nr 3/PI/2018 z dnia 06. ...... wystąpiło przekroczenie poziomu informowania tj. ......   Przekroczenie poziomu informowania ozonu (tj. ...... 180μg/m³) wiąże się z ryzykiem wystąpienia niekorzystnych skutków zdrowotnych. ......   Biorąc pod uwagę niekorzystne warunki meteorologiczne (wysoka temperatura ...... a oraz duże nasłonecznienie), można ...... ać, że podobna sytuacja może utrzymywać się w ...... ajbliższych dniach na znacznym obszarze ...... a. ......  Zaleca się podjęcie działań krótkoterminowych zawartych w Planie ...... ałań Krótkoterminowych: Informowanie ...... przedszkoli i żłobków o konieczności ograniczenia długotrwałego przebywania dzieci na ...... artej przestrzeni dla uniknięcia narażenia na ...... a ozonu. ......   Informowanie mieszkańców o konieczności ograniczenia przebywania ...... a otwartej przestrzeni w czasie występowania ...... stężeń podczas uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na ...... ałanie ozonu. ...... Informowanie dyrektorów szpitali i przychodni podstawowej opieki zdrowotnej ...... możliwości wystąpienia większej ilości przypadków nagłych (np. ...... wzrost dolegliwości astmatycznych lub niewydolności krążenia) z powodu ...... a stężeń alarmowych zanieczyszczeń. ......   Grupami ludności najbardziej narażonymi na drażniące działanie ozonu są: ...... i młodzież poniżej 25 roku życia, osoby starsze i w podeszłym wieku, osoby z ...... aburzeniami funkcjonowania układu oddechowego, ...... zaburzeniami funkcjonowania układu krwionośnego, zawodowo narażone na ...... ałanie pyłów i innych zanieczyszczeń oraz ...... palące papierosy i bierni palacze. ......   W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z ...... arzem. ...... Podobne zalecenie dotyczy osób z przewlekłymi chorobami ...... a, u których może wystąpić pogorszenie ...... amopoczucia. ...... które powinny być podjęte przez najbardziej narażone grupy ludności to: unikać ...... ałego przebywania na otwartej przestrzeni, w ...... połączonego ze znacznym wysiłkiem fizycznym; osoby z ...... układu krążenia i przewlekłymi chorobami układu oddechowego, mające trudności z ...... aniem, powinny ograniczyć przebywanie na ......   Szczegółowe informacje na temat jakości powietrza na terenie województwa ...... dostępne są na stronie internetowej Wojewódzkiego ...... atu Ochrony Środowiska (www. ...... w zaadce: Jakość powietrza atmosferycznego/Bieżące wyniki pomiarów. ...
 • Rekrutacja do Gminnego Żłobka w Baborowie
 • OGŁOSZENIE O ZMIANIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów”- IX nabór- 2018 r.
  ... aborów, dnia 04. ......   OGŁOSZENIE O ZMIaNIE ZaPYTaNIa OFERTOWEGO ,,Unieszkodliwianie wyrobów ...... awierających azbest z terenu Gminy Baborów”- ...... nabór- 2018 r. ......   OGŁOSZENIE DOTYCZY: Zmiany zapytania ofertowego o wartości poniżej 30  ...... euro INFORMaCJE O ZMIaNIE W ZaPYTaNIU OFERTOWYM  Z dnia 02-07-2018 r ...... aMaWIaJĄCY: Gmina Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a 48-120 Baborów ZMIaNY W OGŁOSZENIU: Miejsce w ogłoszeniu, ...... uległo zmianie: Rozdział: Określenie przedmiotu zamówienia:; pkt 1 ...... anie drugie: Szacunkowa wielkość ...... dachów zawierających azbest, tj. ...... płyt azbestowo – cementowych do demontażu, zbierania, transportu oraz ...... ania na składowisko odpadów niebezpiecznych ...... ała określona przez Zamawiającego na około ...... m2 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt dwa metrów kwadratowych) w tym około 1914,00 m² ...... aga transportu i utylizacji, a około 648,00 m² ...... aga demontażu, transportu i utylizacji. ...... Rozdział: Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 11 lipiec 2018 r. ...... do godziny 15:30 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod ...... adresem: 48-120 Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a, lub fax-em na nr (077) 403 69 28 lub na email: um@baborow. ...... załącznik nr 3 otrzymuje nowe brzmienie: ...... jednolity ogłoszenia po wprowadzonych zmianach: ...
 • Zapytanie ofertowe - Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - IX nabór 2018 r.
  ... aPYTaNIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ZaMÓWIENIa O ...... aRTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO. ......   Burmistrz Gminy Baborów, mając na uwadze art. ...... 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. ......  Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. ...... 1579) zaprasza do składania ofert na wykonanie następującego zamówienia: ,, ...... anie wyrobów zawierających azbest z terenu ...... Baborów”- IX nabór- 2018 r. ...... Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z ...... ażem, zbieraniem, transportem i ...... aniem wyrobów zawierających azbest z ...... na terenie Gminy Baborów w roku 2018. ...... Nazwa i adres zleceniodawcy: Gmina Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a 48-120 Baborów Określenie przedmiotu zamówienia: ...... Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z demontażem, zbieraniem, ...... ansportem i unieszkodliwianiem wyrobów ...... awierających azbest z nieruchomości ...... anowiących budynki mieszkalne i gospodarcze na ...... Gminy Baborów. ...... Szacunkowa wielkość powierzchni dachów zawierających azbest, tj. ...... płyt azbestowo – cementowych do demontażu, zbierania, transportu oraz ...... ania na składowisko odpadów niebezpiecznych ...... ała określona przez Zamawiającego na około ...... m2 (dwa tysiące dziewięćset dziewiętnaście metrów kwadratowych) w tym około 1914,00 ...... wymaga transportu i utylizacji, a około 648,00 m² wymaga demontażu, transportu ...... utylizacji. ...... Wykonawca po podpisaniu umowy otrzyma od Zamawiającego wykaz nieruchomości, na  ...... będzie dokonany demontaż pokryć dachowych wraz z odbiorem płyt azbestowo – cementowych, ...... czym Zamawiający zastrzega, że w trakcie realizacji zadania wykaz może ulec zmianie. ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny odebrania wyrobów zawierających ...... azbest z właścicielem nieruchomości, u którego ...... ają być wykonane prace. ...... Termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dlaaściciela ...... jednak nie dłuższy niż do dnia 31 październik 2018 r. ...... Po każdym dokonanym demontażu wraz z unieszkodliwianiem, wykonawca dostarczy ...... amawiającemu karty przekazania odpadów na ...... adowisko, potwierdzające ilość odebranych ...... adów (w metrach oraz wagowo) oraz wystawi ...... adczenie, że prace związane z usunięciem ...... zawierających azbest zostały wykonane prawidłowo, z zachowaniem właściwych ...... sanitarnych i technicznych, a teren został prawidłowo oczyszczony z odpadów i pyłu ...... azbestowego. ...... Wykonawca zobowiązany jest do ustalenia daty i godziny demontażu, zebrania i transportu ...... zawierających azbest z właścicielem nieruchomości, u którego mają być ...... ane prace objęte przedmiotem umowy. ...... Termin demontażu, zebrania i transportu wyrobów zawierających azbest powinien ...... dogodny dlaaściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż do dnia 31 październik 2018 ...... O ustalonych terminach i o przeprowadzonych pracach Wykonawca powinien na bieżąco ...... ać Urząd Miejski w Baborowie. ...... Wykonawca zobowiązany jest do stworzenia harmonogramu prac na poszczególnych ...... ach i dostarczenia go Zamawiającemu w terminie ...... 30 dni od dnia podpisania umowy. ...... Przed złożeniem oferty, celem zapoznania się z przedmiotem zamówienia, konieczne jest ...... anie wizji lokalnej w terenie na ...... ach obejmujących przedmiot zamówienia. ...... Zadanie będzie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony ...... a i Gospodarki Wodnej w Opolu. ...... Sposób obliczenia ceny:  Cena dla celów porównania oferty zostanie obliczona ...... złożonego Formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego ...... apytania ofertowego. ...... Termin i miejsce wykonania zlecenia: Od podpisania umowy do dnia 31 ...... aździernik 2018 r. ...... Gmina Baborów wraz z dostarczeniem dokumentów rozliczeniowych do dnia ...... Osoba do kontaktu: Katarzyna Cytera – tel. ...... Kryteria oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ...... będzie najniższa cena brutto za wykonanie  pełnego zakresu przedmiotu ...... amówienia. ...... Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym ...... anowiącymi odpowiednio Załącznik nr 1 do ...... zapytania ofertowego. ...... Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania dotyczące wykonania zamówienia ...... (demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie azbestu) musi być ...... ana w polskich złotych cyfrowo i słownie z ...... podatku od towarów i usług (VaT), do dwóch miejsc po przecinku. ...... Cena podana w ofercie powinna obejmować wyłącznie koszty związane z wykonaniem ...... zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego. ...... Cena może być tylko jedna; nie dopuszcza się wariantowości cen. ...... Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru oferty. ...... Termin i miejsce składania ofert: Do dnia 9 lipiec 2018 r. ...... do godziny 17:00 w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Baborowie, pod ...... adresem: 48-120 Baborów, ul. ...... Ratuszowa 2a, lub fax-em na nr (077) 403 69 28 lub na email: um@baborow. ...... Warunki udziału Wykonawcy: Oferta powinna zawierać: wypełniony Formularz ...... stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego; parafowany projekt ...... stanowiący Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego; wypełniony Załącznik ...... 3 do niniejszego zapytania ofertowego; załączoną kopię dokumentów – stosowne ...... a Wykonawcy na wytwarzanie, transport i ...... anie odpadów zawierających azbest, tj. ...... - decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami wydane przez właściwy ...... an (w tym zawierającymi azbest); - ...... na zbieranie odpadów, o którym mowa w art. ...... 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... o odpadach (Dz. ...... 21); - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów ...... wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... o odpadach (Dz. ...... 21) lub na podstawie art. ...... 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... o odpadach (Dz. ...... 21) lub przez wykonawcę, który został wpisany do rejestru, o którym mowa w art. ...... 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. ...... o odpadach (Dz. ...... 21) - zaświadczenie o wpisie. ...... kopię umowy z zaadem prowadzącym działalność w zakresie unieszkodliwiania odpadów ...... zawierających azbest; kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru ...... w którym jest wskazany rodzaj działalności wykonywany przez oferenta oraz osoby ...... awnione do reprezentacji; Oferty ...... lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. ...... UWaGa! ...... Podana wielkość powierzchni dachu zawierających azbest objętych przedmiotem zamówienia ...... a została na podstawie szacunkowych danych ...... azanych przez właścicieli nieruchomości ...... adających deklaracje oraz firmę wykonującą ...... aryzację wyrobów zawierających azbest. ...... Dlatego ostateczne określenie ilości odpadów, przyjętych do ustalenia cen ...... skali trudności oraz warunków technicznych należy do obowiązków Wykonawcy. ...... W celu weryfikacji podanych ilości oraz określenia stopnia trudności demontażu ...... zawierających azbest zaleca się dokonanie wizji w miejscach określonych w ...... ałączniku Nr 4. ...... Uwagi końcowe: Gmina Baborów przystąpi do realizacji zadań z zakresu ...... ania azbestu z terenu Gminy Baborów po ...... aniu dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu ...... Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Opolu na ...... a zgodne z gminnymi programami usuwania ...... azbestu i wyrobów zawierających azbest na ...... województwa opolskiego. ...... aktualnie po złożeniu wniosku do WFOŚiGW w Opolu ...... a Baborów została zakwalifikowana do ...... alizacji zadania, Zamawiający zatem zastrzega, ...... unieważni postępowanie, jeżeli środki, które zamierzał ...... aczyć na sfinansowanie zamówienia nie zostaną ...... przyznane przez w/w fundusz. ...... BURMISTRZ GMINY BaBORÓW Elżbieta Kielska   ...
 • Budowa wieży widokowej w Baborowie w ramach projektu pn:"Szlakiem wież i platform widokowych Euroregionu Silesia - etap II
  ... Dokumentacja projektowa: ...
 • Program "Dobry Start"
  ... złotych płatne raz w roku – tyle wynosić będzie świadczenie ...... Start” dla każdego uczącego się dziecka. ...... Świadczenie będzie przysługiwało bez względu na osiągane dochody. ......   Już od 1 lipca 2018r. ...... można przez Internet złożyć wniosek o świadczenie Dobry Start dla Ucznia. ...... Dotyczy to tylko wniosków składanych drogą elektroniczną za pomocą ...... aznych użytkownikowi narzędzi: portal ...... a”, systemy bankowe, Dla kogo ...... arcie? ...... Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny w ...... podstawowej i ponadpodstawowej dzieci do ukończenia 20 roku życia. ...... Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ...... a przez nie 24 roku życia. ...... Programem nie zostały objęte dzieci w zerówce oraz uczniowie ...... policealnych i szkół dla dorosłych. ...... Uprawnieni do świadczenia: aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. ...... Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny ...... a, a w przypadku dzieci przebywających w ...... zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor ...... acówki opiekuńczo-wychowawczej. ......   Ważne jest, aby wypełnić dokładnie dane szkoły, do której dziecko będzie ...... ać od września 2018r. ...... rodzaj szkoły nazwa szkoły adres szkoły Warto ...... ać we wniosku swój e-mail, aby otrzymać ...... ację o przyznaniu świadczenia Dobry Start dla ...... a. ...... Tradycyjna metoda składania wniosku: Wnioski o świadczenie „Dobry ...... art dla Ucznia” w formie tradycyjnej ...... apierowej) będzie można składać dopiero od 1 ...... a 2018r. ...... Ostateczny termin do ubiegania się o świadczenie „Dobry Start” upłynie 30 listopada ...... Po tym terminie wnioski nie będą rozpatrywane. ...... Terminy wypłaty świadczenia: Dla wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub ...... przewidziany jest odrębny termin rozpatrzenia i wypłaty – do 30 września 2018r. ......   Więcej informacji o programie pod adresem: https://www. ...... art/ ...
 • Informacja- nowe zasady dot. ochrony danych osobowych
 • NOWE TARYFY DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY BABORÓW
  ... aad Usług Komunalnych Sp. ...... w Baborowie w oparciu o zapisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i ...... odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001r. ...... z dnia 10 lutego 2017r. ...... 328) oraz ustawy prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r. ...... 1566) informuje, że od 11 czerwca 2018r. ...... w życie wchodzą nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ...... zatwierdzone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Dyrektor ...... alnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, ...... a nr GL. ...... z dnia 16 maja 2018r. ...... Łączna cena za pobór wody i odprowadzanie ścieków (m3): Gmina: ...... wzrost % Baborów 7,23 zł 7, ......         Cena wody: Taryfowa grupa ...... Okres Cena wody [m3/zł netto] Cena ...... [m3/zł brutto]   Stawka opłaty abonamentowej [zł netto na ...... okres rozliczeniowy] Stawka opłaty abonamentowej [zł brutto na ...... rozliczeniowy] Stawka opłaty abonamentowej w przeliczeniu miesięcznym ...... 3,63 zł Było: 2,11 Taryfowe grupy odbiorców usług. ...... taryfa WB-1 obejmuje gospodarstwa domowe, w których odczyt wodomierza głównego ...... any jest 1raz/2msc, okres rozliczeniowy ...... 2 miesiące, taryfa WB-2 obejmuje usługi, przemysł i pozostałych ...... dla których odczyt dokonywany jest 1raz/1msc i okres rozliczeniowy wynosi 1 ...... taryfa WB-3 obejmuje wszystkich odbiorców ...... adających wodomierz na wodę bezpowrotnie ...... gospodarstwa domowe, usługi, przemysł i pozostałych ...... w których odczyt wodomierza głównego dokonywany jest 1raz/2msc, okres rozliczeniowy wynosi ...... miesiące   Cena ścieków: Taryfowa grupa ...... Okres Cena ścieków [m3/zł netto] ...... a ścieków [m3/zł brutto]   ...... Stawka opłaty abonamentowej [zł netto na odbiorcę/okres ...... Stawka opłaty abonamentowej [zł brutto na odbiorcę/okres ...... Stawka opłaty abonamentowej w przeliczeniu miesięcznym ...... 2,72 zł Było: 2,73 Taryfowe grupy odbiorców usług. ...... taryfa KB-1 obejmująca gospodarstwa domowe, dla których okres rozliczeniowy ...... 2 miesiące taryfa KB-2obejmującausługi, przemysł i pozostałych odbiorców dla ......   Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ...... ały opracowane i zatwierdzone zgodnie  z ...... przepisami na okres 3 letni. ...... (ceny w przedstawionych tabelach), drugi: od 11. ...... Ceny dla okresu 2 i 3 zostały udostępnione na stronie www. ...... aborow. ...
 • Informacja o wyniku naboru na stanowisko urzędnicze Dyrektora Gminnego Żłobka w Baborowie
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... Baborów, 2018-06-27      ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. ...... 9:15 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... oznaczona w ewidencji jako działka nr 353/2 o powierzchni 0,0270 ha, która ...... ewidencji gruntów stanowi pastwiska trwałe (PsIII), zapisana w KW OP1G/00021231/8. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 910,00 zł Kwota wadium: 100,00 zł ...... adium wpłaciła jedna osoba, ale nie ...... a do przetargu. ...... Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 4 lipca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej Ewa Samotyj        ...
 • Informacja o wyniku II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... Baborów, 2018-06-27     ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 19 czerwca 2018 roku o godz. ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono II ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... abicach, oznaczona w ewidencji jako działka nr ...... o powierzchni 1,1005 ha, która według ewidencji gruntów stanowi częściowo ...... orne (RII i RIIIa) oraz częściowo nieużytki (N), zapisana w KW ...... Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni ...... anowi składowisko odpadów, około 1/4 części ...... ana jest jako grunt orny. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8. ...... zł Kwota wadium: 870,00 zł Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu ...... aku oferentów. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 4 lipca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na terenie miasta Baborów
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy ...... astępujące nieruchomości: 1) pomieszczenie ...... arcze o pow. ...... m2 zlokalizowane na I piętrze  budynku mieszkalnego w ...... Polu 65 położonym na działce 104/4 o pow. ...... 0,1405 ha zapisanej w Księdze Wieczystej OP1G/00037946/8. ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowego pomieszczenia wynosi 20,00 zł ...... miesięcznie, płatny do 10 dnia każdego miesiąca. ...... 2) część działki o pow. ...... 63 m2   z działki 137/4 o pow. ...... ha położonej w Baborowie przy ul. ...... Krakowskiej pod ogródek przydomowy zapisanej w Księdze Wieczystej pod Nr ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane – Bp. ...... Czynsz dzierżawny dla przedmiotowej działki  wynosi  - 10,00 zł. ...... brutto rocznie, płatny z góry  do 30 września danego roku. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego ...... ar  w granicach administracyjnych  ...... asta Baborów działka nr 137/4 w Baborowie, ...... aczona jest symbolem 12-MWUI, stanowi tereny ...... abudowy mieszkaniowo – usługowej obejmującej ...... abudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz ...... usługową z zakresu usług publicznych i komercyjnych. ...... W ramach przeznaczenia o którym mowa ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... aniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... 3) część gruntu  o powierzchni 40 m2 działki 463/15 położonej w Baborowie  przy ...... Powstańców, zapisanej w księdze  wieczystej OP1/00021222/2 ...... przeznaczeniem pod garaż. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi  grunty orne R-II. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego ...... ar  w granicach administracyjnych  ...... asta Baborów obszar obejmujący działkę nr ...... w Baborowie oznaczony symbolem 31-MWII stanowi tereny zabudowy  mieszkaniowej, ...... Czynsz dzierżawny  wynosi 20,00 zł brutto miesięcznie ...... atny do 30 dnia danego miesiąca. ...... 4) część  działki o pow. ...... ha położonej w Baborowie przy ul. ...... Powstańców, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka  nr 443 o pow. ...... ha zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr ......  z przeznaczeniem pod  grunty oddane na cele rolnicze. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi rowy- W, łąki trwałe-Ł II. ...... Działka zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych Gminy Baborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011r. ...... oznaczone  są symbolem:- 13 Ba-RI  stanowi tereny rolnicze ...... aczenie podstawowe dla terenu –  13 Ba ...... grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb rolnictwa sieci i urządzenia ...... astruktury technicznej dla potrzeb rolnictwa. ...... Czynsz dzierżawny dla działki wynosi 47,00 zł brutto, płatne z góry do ...... września danego 5) część  działki o pow. ...... 30 m2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ...... ha zapisanej w  Księdze Wieczystej pod  Nr ...... z przeznaczeniem na ogródek przydomowy. ...... Według ewidencji gruntów działka stanowi  tereny mieszkaniowe – B. ...... W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy obejmującego obszar w ...... anicach administracyjnych  miasta Baborów ...... ałka nr 1743/3 położona jest na terenie ...... aczonym w miejscowym planie zagospodarowania ...... miasta Baborów symbolem 3 MWII stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego. ...... 1) Dopuszcza się na terenie, o którym mowa: a) usługi handlu, rzemiosła, biura, ...... abinety w parterach budynków mieszkalnych ...... b) sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, c) ulice wewnętrzne, ...... miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, d) zieleń urządzoną, ...... małej architektury, e) obiekty i urządzenia sportu i rekreacji, f) garaże z ...... wymogów pkt 2, g) budynki gospodarcze, h) rozbudowę istniejących usług ...... anych z obsługą pojazdów mechanicznych ...... adto teren obejmujący działkę znajduje się w ...... B ochrony konserwatorskiej Czynsz dzierżawny wynosi dla części  działki 1743/3 ...... 4,50  zł brutto  rocznie,  płatny z góry do 30 września  danego roku. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowią­zuje nowa stawka czynszu. ...... Zmiana wysokości VaT  powoduje zmianę wartości stawki czynszu. ...... W/w nieruchomości  nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nimi i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 11 lipca 2018r. ...... prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
 • Informacja o wyniku III przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... Baborów, 2018-06-20     ......      INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 12 czerwca 2018 ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono III ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1610/12 o powierzchni 0,2074 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w ...... aganym terminie wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 8. ...... zł Kwota wadium: 840,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 8. ...... zł brutto (słownie: osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych). ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości zostali Państwo Damian i Ewelina Himml. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 27 czerwca 2018 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...... Przewodniczący Komisji Przetargowej        ...... Ewa Samotyj        ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
wyloguj  s  katalog  chroniona  a  bip  str  firm  ok  test
Przewodnik po urzędzie: