wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4411 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2630

 • Informacja o wyniku I rokowań- lokal użytkowy w Baborowie
  ...  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I rokowania ...... aniczone na zbycie lokalu użytkowego o pow. ...... m2   stanowiącego własność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem rokowań był lokal użytkowy wraz z pomieszczeniem gospodarczym i garażem ...... w Baborowie przy ul. ...... Dąbrowszczaków 1 a na działce   oznaczonej w ewidencji jako działka nr 1425 o ...... 0,0410 ha,  zapisana w KW OP1G/00037100/6. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 43. ...... zł Wysokość zaliczki : 4. ...... zł Rokowania zakończyły się wynikiem pozytywnym. ...... Nabywcą zostali Pani Dagmara Duchnowska oraz Pani Monika Prześlakiewicz. ...... Cena osiągnięta w rokowaniach wyniosła 43. ...... Informację o wyniku rokowań  podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego ...... Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 3 marca  2017 roku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......   Zastępca Przewodniczącego   Komisji ...... argowej Ewa Samotyj     ...
 • Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Baborów w I półroczu 2017 r.
 • INFORMACJA
  ... dniach od 01. ...... Raciborskiej 52 w godzinach: od środy do piątku od godz. ...... będą wydawane paczki żywnościowe dla osób które złożyły w Ośrodku Pomocy ...... w Baborowie wnioski o udzielenie tej formy pomocy. ...... Uwaga: osobom mieszkającym w sołectwach gminy Baborów paczki zostaną dowiezione ...... do miejsca w dniach: 06. ...
 • Usługi terapeutyczne dla osób niewidomych i słabowidzących z terenu Gminy Baborów realizowane w 2017 roku
 • Dofinansowanie unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Baborów - VIII nabór
  ... Burmistrz Gminy Baborów ogłasza VIII nabór wniosków na dofinansowanie działań ...... anych z usuwaniem azbestu Termin składania ...... od 20 lutego do 20 marca 2017 roku Szczegółowe informacje: ...... Miejski w Baborowie pokój nr 19 (I piętro) tel: 77 ...... Dofinansowanie może obejmować: demontaż, zbieranie, transport i unieszkodliwianie ...... zawierających azbest Koszty pokrywa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i ...... arki Wodnej w Warszawie, Wojewódzki Fundusz ...... Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu oraz Gmina Baborów     ...
 • Petycje
  ... dniem 6 września 2015 r. ...... weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. ...... o petycjach (Dz. ...... 1195), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania ...... anów w sprawach dotyczących petycji. ...... Przedmiot petycji Zgodnie z uregulowaniami ustawy o petycjach, przedmiotem petycji ...... być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia ...... innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, ...... a zbiorowego lub wartości wymagających ...... ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań ...... kompetencji adresata petycji. ...... O uznaniu pisma za petycję decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna. ...... Kto może złożyć petycję Petycja może być złożona przez osobę fizyczną, osobę ...... awną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą ...... awną lub grupę tych podmiotów - w interesie: ...... podmiotu wnoszącego petycję albo podmiotu trzeciego, za jego zgodą. ...... W jakiej formie można wnieść petycje Petycję składa się w ...... pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. ...... Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, ...... a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest ...... a fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa ...... Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona ...... podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego ...... atu oraz powinna zawierać adres poczty ...... Co powinna zawierać petycja Petycja powinna zawierać: 1) oznaczenie podmiotu ...... jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać ...... aczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę ...... podmiot wnoszący petycję; 2) wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby ...... wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji,  jeżeli ...... wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce ...... amieszkania lub siedzibę każdego z tych ...... 3) oznaczenie adresata petycji; 4) wskazanie przedmiotu petycji. ...... Petycja składana w interesie podmiotu trzeciego zawiera także ...... i nazwisko albo nazwę, miejsce zamieszkania albo siedzibę oraz adres do korespondencji lub ...... adres poczty elektronicznej tego podmiotu. ...... Podmiot, o którym mowa powyżej wyraża zgodę na złożenie w jego interesie petycji w formie ...... albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej. ...... Zgoda jest dołączana do petycji. ...... Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu ...... atrującego petycję lub urzędu go obsługującego ...... anych osobowych podmiotu wnoszącego petycję ...... podmiotu trzeciego - w przypadku gdy petycja jest składana w interesie podmiotu trzeciego. ...... Termin załatwienia petycji Petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, ...... ak nie później niż w terminie trzech miesięcy ...... dnia jej złożenia. ...... W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję ...... ających rozpatrzenie petycji we wskazanym ...... termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o ...... Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o ...... jej załatwienia wraz z uzasadnieniem - w formie pisemnej albo za pomocą ...... komunikacji elektronicznej. ...... Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi. ...... Petycja wielokrotna Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. ...... o petycjach przewiduje również instytucję tzw. ...... W świetle uregulowań ww. ...... ustawy, jeżeli w ciągu miesiąca od otrzymania petycji przez podmiot składane są dalsze ...... dotyczące tej samej sprawy, podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może zarządzić ...... rozpatrywanie petycji (petycja wielokrotna). ...... W takim przypadku, na stronie internetowej podmiotu właściwego do ...... atrzenia petycji lub urzędu go obsługującego ...... asza się okres oczekiwania na dalsze petycje ...... dłuższy niż 2 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia. ...... Termin rozpatrzenia petycji wielokrotnej liczy się od dnia ...... okresu, o którym mowa powyżej. ......   W przypadku petycji wielokrotnej sposób jej ...... ałatwienia jest ogłaszany na stronie ...... podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji lub urzędu go obsługującego. ...... Ogłoszenie to zastępuje zawiadomienie podmiotu wnoszącego petycję o ...... jej załatwienia. ...... Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycję ...... Przedmiot petycji Skan petycji   Data ...... złożenia petycji   ...... załatwienia sprawy   Odpowiedź ...
 • Zaproszenie do udziału w XV edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”
  ... XV edycji Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” serdecznie zapraszam Państwa do ...... a udziału w obecnej edycji tegoż Konkursu. ...... Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach ...... Honorowy patronat nad Konkursem objął Prezydent Rzeczypospolitej ...... andrzej Duda. ...... Patronat medialny sprawują TVP1, Telewizja interaktywna agro News com. ...... dwutygodnik agro Serwis, miesięcznik Bez Pługa, Tygodnik Poradnik Rolniczy, magazyn ...... agro Profil, Gospodarz. ...... Twój Portal Rolniczy. ...... Organizatorami Konkursu są: Ministerstwo Rolnictwa i ...... Wsi, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Państwowa Inspekcja Pracy. ...... Do Konkursu mogą być zgłaszane gospodarstwa, których właścicielami są osoby pełnoletnie ...... adzące produkcyjną działalność rolniczą, ...... w KRUS (przynajmniej jeden z właścicieli). ...... Konkurs ma charakter ogólnokrajowy i przebiegać będzie w trzech etapach: ...... alnym, wojewódzkim i centralnym. ...... W konkursie nie mogą uczestniczyć gospodarstwa, które już zdobyły miano ...... ajbezpieczniejszego gospodarstwa w kraju, tj. ...... zwycięscy poprzednich edycji Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo ...... Przez okres kolejnych pięciu lat udziału w Konkursie nie mogą brać zdobywcy II i ...... miejsca w finale krajowych, a przez okres dwóch kolejnych lat nie mogą ...... ać udziału gospodarstwa sklasyfikowane w ...... apach regionalnych i wojewódzkich na miejscach ...... Warunkiem udziału w Konkursie jest dokonanie zgłoszenia. ...... Wypełniony oraz podpisany formularz należy złożyć w Oddziale Regionalnym lub w ...... acówce Terenowej w nieprzekraczalnym terminie ...... Należy nadmienić, iż w XIV edycji Konkursu tj. ...... udział wzięło 20 gospodarstw rolnych z woj. ...... opolskiego , zaś w skali całego kraju w kategorii gospodarstwa indywidualnych ...... 970 gospodarstw. ...... Celem naszym jest rozpropagowanie idei Konkursu by z każdego powiatu ...... się co najmniej 3 uczestników. ...... W naszej ocenie jednak wszyscy uczestnicy tej edycji Konkursu będą ...... ami gdyż: skorzystają z darmowej porady, staną ...... osobami rozpoznawalnymi, jeśli dopiszą sponsorzy otrzymają ...... a. ...... W skład Komisji będą powoływani specjaliści z zakresu bezpieczeństwa i higieny ...... acy w gospodarstwie rolnym. ...... Zastosowanie się do ich rad i uwag przyczyni się do wyeliminowania wielu ...... agrożeń, a tym samym do zmniejszenia ryzyka ...... adków i chorób zawodowych rolników i ich ...... Komisje konkursowe powołane przez Dyrektora OR KRUS w Opolu (regionalna i wojewódzka) ...... ać będą zgłoszone do Konkursu gospodarstwa. ...... Komisja Konkursowa oceni ład i porządek w obrębie podwórza, zabudowań i ...... anowisk pracy, stan budynków inwentarskich i ...... arczych , w tym: schodów i używanych drabin ...... az instalacji i urządzeń elektrycznych, ...... ażenie maszyn i urządzeń używanych w ...... arstwie w osłony ruchomych części, ...... i inne zabezpieczenia przed wypadkami, stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w ...... arstwie, warunki obsługi i bytowania zwierząt ...... arskich, stosowanie, stan i jakość środków ...... osobistej,  rozwiązania organizacyjne, technologiczne i techniczne wpływające ...... a bezpieczeństwo osób pracujących i ...... ających w gospodarstwie rolnym oraz estetyka ...... arstwa rolnego. ...... Laureaci i uczestnicy Konkursu otrzymają nagrody ufundowane przez organizatorów i ...... Tradycyjnie Prezes KRUS zapewnia główna nagrodę dla zdobywcy I miejsca w etapie ...... alnym, w ubiegłym roku był ciągnik Zetor Major ...... Wszystkie niezbędne informacje (m. ...... Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy)znajdziecie Państwo na stronie internetowej www. ...... oraz w Oddziale Regionalnym KRUS w Opolu i w każdej Placówce ...... Kasy. ...... Możecie Państwo również liczyć na życzliwość i pomoc ze strony pracowników i ...... a KRUS. ...
 • Przekaż 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016 dla organizacji pożytku publicznego województwa opolskiego
 • Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw
  ... atura Rejonowa w Głubczycach informuje, że w ...... ach od 20 lutego 2017 do 26 lutego-2017 roku. ...... przypada ”Tydzień Pomocy  Ofiarom Przestępstw” W związku z tym ...... atorzy tut. ...... Prokuratury w ramach swojej działalności będą pełnić dyżury w godzinach pracy ...... od 7:30 do 15:00 celem udzielenia pomocy osobom potrzebującym   ...... Pomoc będzie polegać min. ...... na przyjmowaniu zawiadomień o przestępstwie, udzielaniu porad ...... awnych". ...
 • Budżet obywatelski - spotkanie informacyjne
 • Mammografia - zbadaj się i zyskaj spokój
 • Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna w Baborowie
  ... O ZaMÓWIENIU - Roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe Ogłoszenie ...... zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu ...... ansowanego ze środków Unii Europejskiej ...... Nazwa projektu lub programu O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zaady ...... acy chronionej oraz wykonawcy, których ...... ałalność, lub działalność ich wyodrębnionych ...... anizacyjnie jednostek, które będą realizowały ...... amówienie, obejmuje społeczną i zawodową ...... ację osób będących członkami grup społecznie ...... arginalizowanych nie Należy podać ...... alny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób ...... ależących do jednej lub więcej kategorii, o ...... mowa w art. ...... 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zaady pracy chronionej ...... wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJa I: ...... aMaWIaJĄCY Postępowanie przeprowadza ...... alny zamawiający nie Postępowanie ...... adza podmiot, któremu zamawiający ...... przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu ...... zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: Postępowanie jest ...... adzane wspólnie przez zamawiających nie ...... Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają ...... anie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe ...... identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: Postępowanie jest ...... adzane wspólnie z zamawiającymi z innych ...... aństw członkowskich Unii Europejskiej nie ...... W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje ...... atkowe: I. ...... 1) NaZWa I aDRES: Gmina Baborów, krajowy numer identyfikacyjny 53141281700000, ul. ...... Dąbrowszczaków  , 48120   Baborów, woj. ...... opolskie, państwo Polska, tel. ...... 774036920, e-mail um@baborow. ...... faks 774 036 928. ...... adres strony internetowej (URL): www. ...... aborow. ...... 2) RODZaJ ZaMaWIaJĄCEGO: administracja samorządowa I. ...... WSPÓLNE UDZIELaNIE ZaMÓWIENIa (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków ...... zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku ...... przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii ...... (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim ...... akresie za przeprowadzenie postępowania ...... adają pozostali zamawiający, czy zamówienie ...... udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie ...... w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I. ...... KOMUNIKaCJa: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do ...... z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) tak www. ...... aborow. ...... adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych ...... arunków zamówienia tak www. ...... aborow. ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można ...... ać pod adresem nie Oferty lub wnioski ...... dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie nie adres ......   Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu w inny sposób: nie ...... agane jest przesłanie ofert lub wniosków o ...... do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak Inny sposób: Ofertę należy dostarczyć w ...... pisemnej osobiście lub za pomocą posłańca lub operatora pocztowego adres: Urząd ...... w Baborowie, ul. ...... Dąbrowszczaków 2a, 48-120 Baborów Komunikacja elektroniczna wymaga ...... ania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, ...... które nie są ogólnie dostępne nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny ...... do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJa II: PRZEDMIOT ...... aMÓWIENIa II. ...... Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej ul. ...... Wodna w Baborowie Numer referencyjny: INL. ...... Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny ...... Rodzaj zamówienia: roboty budowlane II. ...... Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone ...... na części: Nie II. ...... Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, ...... lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku ...... artnerstwa innowacyjnego - określenie ...... apotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę ...... roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa przebudowa drogi gminnej - ...... Wodna w Baborowie wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową wodociągu. ...... Podstawowe dane techniczne: - klasa drogi: L, - kategoria obciążenia ruchem: KR1, ...... - powierzchnia projektowanego utwardzenia drogi z kostki brukowej betonowej, łącznie ...... W ramach robót przewiduje się następujące główne zakresy: 1) Przebudowa ...... i nawierzchni drogi 2) Przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi wraz z korektą promieni ...... 3) Budowę kanalizacji deszczowej - dwa odcinki sieci połączone do sieci ...... 4) Przebudowę istniejącego wodociągu wraz ze zmianą jego lokalizacji 5) Wykonanie ...... oznakowania drogowego. ...... Ponadto w ramach realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać: 1) Projekt ...... asowej organizacji ruchu 2) Oznakowanie i ...... abezpieczenie miejsca robót 3) Kompleksową ...... geodezyjna w zakresie niezbędnym do realizowania przedmiotu zamówienia 4) Inwentaryzację ...... a powykonawczą, przyjętą do państwowego zasobu ...... (w 2-ch egzemplarzach) 5) Dokumentację powykonawczą. ...... Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa: 1) Dokumentacja projektowa 2) Specyfikacja ...... a wykonania i odbioru robót budowlanych 3) ...... ar robót. ...... Podczas prowadzenia robót związanych z realizacją zadania należy zachować szczególną ...... z uwagi na możliwość uszkodzenia istniejącej infrastruktury podziemnej i ...... adziemnej w szczególności sieci wodociągowej i ...... azowej. ...... Główny kod CPV: 45233200-1 Dodatkowe kody CPV:45233220-7, 45233222-1, ...... Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): ...... Wartość bez VaT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu ...... akupów – szacunkowa całkowita maksymalna ...... artość w całym okresie obowiązywania umowy ...... amowej lub dynamicznego systemu zakupów) ...... Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ...... 1 pkt 6 i 7 lub w art. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie II. ...... Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta ...... a ramowa lub okres, na który został ...... anowiony dynamiczny system zakupów: data ...... akończenia: 14/07/2017 II. ...... Informacje dodatkowe: SEKCJa III: INFORMaCJE O CHaRaKTERZE PRaWNYM, ...... FINaNSOWYM I TECHNICZNYM III. ...... WaRUNKI UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU III. ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile ...... a to z odrębnych przepisów Określenie ...... arunków: Zamawiający nie określa warunku w tym ...... akresie. ...... Informacje dodatkowe III. ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Wykonawca spełni ...... arunek jeżeli wykaże, że posiada środki ...... ansowe lub zdolność kredytową w wysokości ...... zł (słowie trzysta tysięcy złotych 00/100) Informacje ...... atkowe III. ...... Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający uzna ...... arunek za spełniony, kiedy wykonawca wykaże, ...... w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a ...... okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał, ...... najmniej dwie roboty budowlane odpowiadające charakterowi zamówienia tj. ...... polegające na budowie/przebudowie/remoncie/modernizacji ...... lub/i chodników o nawierzchni z kostki brukowej betonowej o ...... artości nie mniejszej niż 175. ...... siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) każda z robót, z podaniem jego rodzaju i ...... artości tego zamówienia oraz daty i miejsca ...... ania. ...... Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia dokumentów potwierdzających, że roboty te ...... ały wykonane należycie oraz terminowo, zgodnie ...... określającymi je warunkami technicznymi i prawidłowo ukończone. ...... Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje: - osobą która będzie ...... a funkcję kierownika budowy posiadającą ...... awnienia budowlane do kierowania robotami ...... anymi w specjalności drogowej - osobą która ...... pełniła funkcję kierownika robót sanitarnych posiadającą uprawnienia budowlane do ...... ania robotami budowlanymi w specjalności ...... alacyjnej w zakresie sieci, instalacji i ...... cieplnych, wentylacyjnych gazowych wodociągowych i kanalizacyjnych. ...... Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu imion i nazwisk osób ...... czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych ...... doświadczeniu tych osób: tak Informacje dodatkowe: III. ...... PODSTaWY WYKLUCZENIa III. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... 1 ustawy Pzp III. ...... Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. ...... 5 ustawy Pzp tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: ...... awa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 3 ustawy Pzp) (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 4 ustawy Pzp) III. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIa, ŻE NIE ...... a ON WYKLUCZENIU ORaZ SPEŁNIa WaRUNKI UDZIaŁU ...... POSTĘPOWaNIU ORaZ SPEŁNIa KRYTERIa SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu ...... oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu tak Oświadczenie o spełnianiu ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 3 USTaWY PZP: Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku ...... ależności do tej samej grupy kapitałowej o ...... mowa w art. ...... 24 ust 1 pkt 23 Pzp - (według wzoru załącznik nr 5 do SIWZ). ...... przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z ...... adczeniem dokumenty bądź informacje ...... ające, że powiązania z innym wykonawcą nie ...... adzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu ...... wzoru - załącznik nr 5 do SIWZ). ...... Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej ...... składa dokumenty zgodnie z § 7 i § 8 Rozporządzenia ...... a Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie ...... ajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający ...... wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 1 USTaWY PZP III. ...... W ZaKRESIE SPEŁNIaNIa WaRUNKÓW UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU: 1. ...... wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich ...... lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest ...... - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na ...... których roboty te zostały wykonane, (określonych w rozdziale V pkt 1. ...... SIWZ) z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały ...... ane należycie, w szczególności informacji o ...... czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, ...... czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty ...... awione przez podmiot, na rzecz którego roboty ...... ane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej ...... o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - ...... wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w ...... odpowiedzialnych kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich ...... alifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych ...... wykonania zamówienia publicznego (określonych w rozdziale V pkt 1. ...... SIWZ), a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o ...... awie do dysponowania tymi osobami. ...... oświadczenie o posiadaniu przez osoby uczestniczące w zamówieniu ...... aganych uprawnień. ...... W ZaKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 2 USTaWY PZP   III. ...... Wypełniony i podpisany formularz ofertowy. ...... Wypełniony i podpisany kosztorys ofertowy w wersji uproszczonej. ...... Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego ...... zobowiązań. ...... Pełnomocnictwo to musi być załączone w oryginale lub jako kopia uwierzytelniona notarialnie ...... Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych ...... asobów na okres korzystania z nich przy ...... alizacji zamówienia ( jeśli dotyczy) 5. ...... Wzór umowy SEKCJa IV: PROCEDURa IV. ...... Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony IV. ...... Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak, Informacja na temat wadium Wykonawca ...... any jest do wniesienia wadium w wysokości: 10 ...... (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) na zasadach określonych w SIWZ. ...... Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie IV. ...... Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert ...... atalogów elektronicznych: nie Dopuszcza ...... złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert ...... atalogów elektronicznych: nie Informacje ...... atkowe: IV. ...... Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie Dopuszcza się złożenie ...... wariantowej nie Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym ...... oferty zasadniczej: nie IV. ...... Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu ...... arg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... alog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) ...... Liczba wykonawców   Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba ...... awców   Kryteria selekcji wykonawców: ...... Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa ...... zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: ...... Informacje dodatkowe: Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego ...... zakupów: nie Informacje dodatkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów ...... a się złożenie ofert w formie katalogów ...... nie Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji ...... do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: nie ...... aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej ...... arg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... acje z ogłoszeniem) nie Należy wskazać ...... których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: Przewiduje się ...... aniczenia co do przedstawionych wartości, ...... ające z opisu przedmiotu zamówienia: nie ...... ależy podać, które informacje zostaną ...... wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: ...... acje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: ...... Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą ...... arunki, na jakich wykonawcy będą mogli ...... ać (minimalne wysokości postąpień): ...... acje dotyczące wykorzystywanego sprzętu ...... rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące ...... acji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: ...... aukcja wieloetapowa etap nr czas trwania etapu   ......   Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, ...... aną zakwalifikowani do następnego etapu: nie ...... arunki zamknięcia aukcji elektronicznej: ...... KRYTERIa OCENY OFERT IV. ...... Kryteria oceny ofert: IV. ...... Kryteria Kryteria Znaczenie Cena 60 ...... gwarancji 40 IV. ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... 24aa ust. ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) tak IV. ...... Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne ...... Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które ...... spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia ...... amówienia na podstawie ofert wstępnych bez ...... adzenia negocjacji nie Przewidziany jest ...... ał negocjacji na etapy w celu ograniczenia ...... ofert: nie Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): ...... acje dodatkowe IV. ...... Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań ...... amawiającego lub informacja o sposobie ...... ania tego opisu: Informacja o wysokości ...... agród dla wykonawców, którzy podczas dialogu ...... przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający ...... nagrody: Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ...... aniczenia liczby rozwiązań: nie Należy podać ...... acje na temat etapów dialogu: Informacje ...... atkowe: IV. ...... Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia ...... minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na ...... apy w celu ograniczeniu liczby ofert ...... ających negocjacjom poprzez zastosowanie ...... oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: nie ...... acje dodatkowe: IV. ...... Licytacja elektroniczna adres strony internetowej, na której będzie ...... adzona licytacja elektroniczna:   ...... adres strony internetowej, na której jest ...... opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:   Wymagania ...... rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym ...... agania techniczne urządzeń informatycznych: ...... Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... alnych wysokości postąpień:   ...... acje o liczbie etapów licytacji elektronicznej ...... czasie ich trwania: Licytacja wieloetapowa etap nr czas trwania ...... apu     ...... Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, ...... aną zakwalifikowani do następnego etapu: nie ...... Termin otwarcia licytacji elektronicznej:   Termin i ...... arunki zamknięcia licytacji elektronicznej: ...... Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści ...... awieranej umowy w sprawie zamówienia ...... albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:   Wymagania ...... zabezpieczenia należytego wykonania umowy:   Informacje dodatkowe: ...... ZMIaNa UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do ...... oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak Należy wskazać ...... akres, charakter zmian oraz warunki ...... adzenia zmian: 1. ...... Zamawiający informuje, iż przewiduje możliwość ...... zmiany postanowień zawartych umów w stosunku do treści oferty, na ...... awie której dokonano wyboru wykonawcy, w ...... adku wystąpienia co najmniej jednej z ...... wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia: - w zakresie ...... wynagrodzenia w ujęciu brutto gdy: a) nastąpi zmiana stawki i kwoty podatku od ...... arów i usług (VaT), w przypadku wejścia w ...... przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) zajdą okoliczności w § 4 ust 6 umowy - w ...... akresie terminu wykonania przedmiotu umowy, ...... wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w ...... 3 umowy: a) nie będzie leżeć w interesie Zamawiającego, o okres umożliwiający osiągnięcie ...... przez Zamawiającego, b) jest niemożliwe wskutek działania ...... wyższej, o okres działania siły wyższej oraz o okres niezbędny do usunięcia skutków ...... ałania siły wyższej, c) jest niemożliwe ...... zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, na okoliczność których ...... anie sporządzony protokół podpisany przez obie ...... umowy, o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych, d) jest niemożliwe ...... realizacji przez Wykonawcę lub inny podmiot, w drodze odrębnej umowy, ...... robót budowlanych lub innych prac związanych z przedmiotem niniejszej umowy, o okres ...... do wykonania tychże prac, e) jest niemożliwe z przyczyn, za które ...... amawiający ponosi odpowiedzialność, o okres ...... ania tychże przyczyn, f) jest niemożliwe z ...... nieprzekazania placu budowy z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający ...... albo z przyczyn, za które ani Zamawiający, ani ...... awca nie ponoszą odpowiedzialności; - gdy ...... astąpi konieczność wykonania prac budowlanych ...... innych robót w wyniku usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji ...... w takiej sytuacji może ulec zmianie termin realizacji przedmiotu umowy, o czas niezbędny do ...... akończenia wykonania przedmiotu umowy w sposób ...... ależyty w zgodzie ze zmienioną dokumentacją, a ...... akże może ulec zmianie wynagrodzenie Wykonawcy ...... sposób wprost proporcjonalny do zmiany przedmiotu umowy; - gdy Zamawiający ...... zrezygnuje z części zakresu przedmiotu umowy; 2. ...... Warunkiem dokonania istotnej zmiany w treści niniejszej umowy będzie protokół ...... sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez Zamawiającego albo protokół ...... sporządzony przez Zamawiającego. ...... Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. ...... 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: zmiana danych związanych z obsługą ...... administracyjno-organizacyjną Umowy, zmiany ...... anych teleadresowych, zmiany osób wskazanych ...... kontaktów między Stronami. ...... Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej w formie aneksu pod rygorem ...... ażności za zgodą obu stron. ...... Wszelkie zmiany muszą być dokonywane z zachowaniem przepisu ustawy Prawo zamówień ...... art. ...... 3 stanowiącego, że umowa podlega unieważnieniu w części wykraczającej poza ...... przedmiotu zamówienia zawartego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. ...... INFORMaCJE aDMINISTRaCYJNE IV. ...... Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki ...... ochronie informacji o charakterze poufnym IV. ...... Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ...... postępowaniu: Data: 02/03/2017, godzina: 11:30, Skrócenie terminu składania ...... ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ...... aniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie ...... azać powody: Język lub języki, w jakich ...... być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu > Ofertę należy złożyć ...... Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku ...... ania środków pochodzących z budżetu Unii ...... oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej ...... państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o ...... Handlu (EFTa), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki ...... sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający ...... amierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości ...... części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie IV. ...... Informacje dodatkowe: ...
 • Obwieszczenie Przewodniczącego Rady Miejskiej
  ... 16:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się  XXI sesja Rady ...... w Baborowie. ......   Porządek obrad obejmuje: 1. ...... Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... Podjęcie uchwał w sprawach: wprowadzenia zmian do budżetu Gminy Baborów na 2017r. ...... projekt uchwały druk nr 231/17; zmiany wieloletniej prognozy finansowej- projekt ...... ały druk nr 232/17; wyrażenia zgody na ...... aż nieruchomości stanowiącej własność Gminy ...... aborów- projekt uchwały druk nr 223/16; ...... ażenia zgody na oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt uchwały druk nr 224a/16; ...... ażenia zgody na oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata – projekt uchwały druk nr 225a/16; ...... awienia nieruchomości na czas oznaczony ...... niż 3 lata oraz w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata- projekt uchwały druk nr 229/17; wyrażenia ...... na nieodpłatne nabycie nieruchomości od właściciela- projekt uchwały druk nr 226/17; ...... ażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ...... anowiącej własność Gminy Baborów ( dz. ...... nr 374 w Czerwonkowie)- projekt uchwały druk nr 227/17; wyrażenia zgody na ...... aż nieruchomości stanowiącej własność Gminy ...... aborów ( dz. ...... nr 428 w Boguchwałowie)- projekt uchwały druk nr 228/17; odwołania składu Komisji ...... – projekt uchwały druk nr 234/17; powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej- projekt ...... ały druk nr 235/17; wyboru Przewodniczącego ...... Rewizyjnej- projekt uchwały druk nr236/17; uchwalenia Regulaminu ...... ansowania ze środków budżetu Gminy Baborów ...... adań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy ...... aborów przy udziale funduszy uzyskanych z ...... Funduszu Ochrony Środowiska w Opolu w roku 2017- projekt uchwały druk nr ...... określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie ...... a na prowadzenie działalności w zakresie ...... przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także ...... i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części-projekt ...... ały druk nr 233/17; 4. ......  Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie ......  Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w ......  Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ......     Przewodniczący Rady Miejskiej       ...... Tokarz     Baborów, dnia 14. ...
 • Kalendarz imprez w Krnovie 10.02-26.02.2017
 • Projekt pn. „Dotacja-Firma-Sukces. Wsparcie dla przedsiębiorczych!”
  ... at Kluczborski/Kluczborski Inkubator ...... realizuje w ramach Działania 7. ...... Zaadanie działalności gospodarczej, Osi priorytetowej VII Konkurencyjny ...... Pracy RPO WO 2014-2020 projekt pn. ...... „Dotacja-Firma-Sukces. ...... Wsparcie dla przedsiębiorczych! ...... Projekt skierowany jest do osób zamieszkałych na terenie województwa opolskiego, ...... ukończyły 30 rok życia, bezrobotnych, poszukujących pracy lub ...... aktywnych zawodowo/biernych zawodowo, ...... amierzających rozpocząć działalność ...... arczą. ...... Szczegółowe informacje: http://www. ...... atorkluczbork. ...... a-glowna. ......   Kontakt: Kluczborski Inkubator Przedsiębiorczości ul. ...... Sienkiewicza 22, 46-200 Kluczbork tel. ...... 77 412 91 13, 793 815 869 e-mail: biuroprojektu. ...... ator@gmail. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
wyloguj  bip  chroniona  str  test  a  ok  katalog  firm  s
Przewodnik po urzędzie: