wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 5015 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2979

 • oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka nad morze Trójmiasto
 • Informacja
  ... Informuje się, że dnia 01 czerwca 2018r. ...... (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Miejsce przechowywania książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
 • UNI.6730.5.5.2018 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy
  ... aborów, 23. ......   O B W I E S Z C Z E N I E o zakończeniu postępowania w sprawie wydania ...... o warunkach zabudowy. ......   Zgodnie z art. ...... 49 oraz art. ...... 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. ...... Kodeksu postępowania administracyjnego (t. ...... 1257) oraz art. ...... 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ...... o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. ...... z a w i a d a m i a m o zakończeniu postępowania administracyjne na ...... Kombinatu Rolnego Kietrz Sp. ...... Zatorze 2, 48-130 Kietrz w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dla  ...... amierzenia pn. ...... „Budowa wiaty na słomę na działce o numerze ewidencyjnym 69/1 położonej ...... Raków, obręb ewidencyjny Raków, gmina Baborów”. ...... Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy i uzyskać wyjaśnienia w siedzibie ...... Miejskiego w Baborowie, przy ul. ...... Ratuszowa 2a, pokój nr 17, tel. ...... 077/4036981, w godzinach pracy Urzędu. ...... Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości przez zamieszczenie ...... a stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Miejskiego w Baborowie oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w ...... aborowie i Boguchwałowie. ...... Zgodnie z art. ...... 49 Kpa obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia ...... ogłoszenia. ...... Burmistrza Gminy Baborów artur Czechowicz Sekretarz Gminy ...
 • Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor ds.utrzymania czystości i porządku w gminie (1,0 etat).
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. inwestycji liniowych
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 514 w Babicach
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... )  w dniu 17 maja 2018 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 514 o pow. ...... 1,1005 ha, zapisanej w KW OP1G/00021225/3, obręb Babice. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 514 stanowi częściowo grunty orne (RII i RIIIa) oraz ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Działka w części wynoszącej około 3/4 powierzchni ...... anowi składowisko odpadów, około 1/4 części ...... ana jest jako grunt orny. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Babice obejmujący działkę nr 514 ma następujący ...... zagospodarowania przestrzennego: obszar obejmujący działkę nr 514 oznaczony jest w ...... acznej części symbolem 17BC-ZLI, zgodnie ze ...... stanowi tereny lasów i zadrzewień oraz w nieznacznej części symbolem 2BC-RI, ...... ze „Studium” stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb ...... a, sieci i urządzenia infrastruktury ...... dla potrzeb rolnictwa. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8. ...... Wadium wynosi 870,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 19 czerwca 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia  13 czerwca 2018 roku (przy czym za ...... atę wpłaty na konto uważa się datę uznania ...... achunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 16 kwietnia 2018 r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrza mgr artur Czechowicz Sekretarz Gminy   ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/2 w Czerwonkowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... )  w dniu 17 maja 2018 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 353/2 o pow. ...... 0,0270 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/2 stanowi pastwiska trwałe (PsIII). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr 353/2 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 353/2 oznaczony jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny ...... asów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... 5CZ-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych ...... adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 910,00 zł. ...... Wadium wynosi 100,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 19 czerwca 2018 roku o godz. ...... 9:15 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia  13 czerwca 2018 roku (przy czym za ...... atę wpłaty na konto uważa się datę uznania ...... achunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 16 kwietnia 2018 r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrza         ...... mgr artur Czechowicz      ...... Sekretarz Gminy     ...
 • Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż działki nr 353/3 w Czerwonkowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... )  w dniu 17 maja 2018 r. ...... OGŁaSZa II USTNY PRZETaRG NIEOGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 353/3 o pow. ...... 1,0600 ha, zapisanej w KW OP1G/00021231/8, obręb Czerwonków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 353/3 stanowi częściowo pastwiska trwałe (PsII) oraz ...... użytki kopalne (K). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Działka użytkowana była jako składowisko odpadów, obecnie nieużytkowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Czerwonków obejmujący działkę nr 353/3 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 353/3 oznaczony jest symbolem 9CZ-ZLI i stanowi tereny ...... asów i zadrzewień oraz w części oznaczony jest ...... 5CZ-WSI i stanowi tereny wód powierzchniowych śródlądowych ...... adaptacja stanu istniejącego. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 7. ...... Wadium wynosi 730,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 19 czerwca 2018 roku o godz. ...... 9:30 w sali konferencyjnej na I piętrze budynku  Urzędu Miejskiego w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium do kasy Urzędu Miejskiego w Baborowie do ...... 14:30 lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr 05 8866 0006 ...... 0000 2017 0004 w terminie do dnia  13 czerwca 2018 roku (przy czym za ...... atę wpłaty na konto uważa się datę uznania ...... achunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... W dniu 16 kwietnia 2018 r. ...... odbył się I przetarg ustny nieograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrza mgr artur Czechowicz Sekretarz Gminy ...
 • INFORMACJA - w dniu 1 czerwca 2018 r. Urząd Miejski będzie nieczynny!
 • Ogłoszenie o III przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 1610/12 w Baborowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 121 z dnia 14 grudnia 2017 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ......  w dniu 11 maja 2018 r. ...... OGŁaSZa III USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 1610/12 o ...... 0,2074 ha, zapisanej w KW OP1G/00021222/2, obręb Baborów. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1610/12 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Działka nr 1610/12 w Baborowie objęta jest „Studium Uwarunkowań i Kierunków ...... agospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... – 83/11 z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... i oznaczona  jest symbolem 15 Ba–RI i stanowi grunty orne, zbiorniki wodne dla potrzeb ...... a, sieci i urządzenia infrastruktury ...... dla potrzeb rolnictwa. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 8. ...... Wadium wynosi 840,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 12 czerwca 2018 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi oraz ma niekorzystny ...... kształt, przeznaczona jest do sprzedaży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz ...... aścicieli nieruchomości sąsiednich działek nr: ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 6 czerwca 2018 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 7 ...... a 2018 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... odbył się I przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... W dniu 10 kwietnia 2018 r. ...... odbył się II przetarg ustny ograniczony, który zakończył się wynikiem ...... atywnym. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska         ...
 • Bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet
 • oferta realizacji zadania publicznego - Wycieczka turystyczno-krajoznawcza do Dąbek
 • Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców
 • Obwieszczenie Przewodniczacego Rady Miejskiej w Baborowie
  ... dniu 17 maja 2018 r. ...... 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w ...... aborowie odbędzie się  XXXI sesja Rady ...... w Baborowie. ...... Porządek obrad obejmuje: 1. ...... arcie i stwierdzenie prawomocności obrad. ...... protokołu z obrad poprzedniej sesji. ...... uchwał w sprawach: wydzierżawienia nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż ...... lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat – projekt druk nr 337/18; wydzierżawienia ...... na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata i zawarcia kolejnej umowy do 3 lat – projekt druk ...... 338/18; wydzierżawienia nieruchomości na czas nieoznaczony oraz w sprawie wyrażenia zgody ...... a bezprzetargowe oddanie w dzierżawę ...... na czas nieoznaczony- projekt druk nr 339/18; ...... awienia nieruchomości na czas nieoznaczony ...... az w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... anie w dzierżawę  nieruchomości  na ...... as nieoznaczony- projekt druk nr 340/18; ...... awienia nieruchomości na czas nieoznaczony ...... az w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe ...... anie w dzierżawę  nieruchomości  na ...... as nieoznaczony- projekt druk nr 341/18; ...... ażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości ...... anowiącej własność Gminy Baborów - ...... druk  nr 336/18; wyrażenia  zgody na sprzedaż nieruchomości ...... anowiącej własność Gminy Baborów - ...... druk  nr 335/18; utworzenia Gminnego Żłobka, dla którego organem ...... adzącym jest Gmina Baborów oraz nadania mu ...... atutu- projekt druk nr 333/18; zmieniająca ...... ałę w sprawie określenia rozmiaru obniżek ...... obowiązkowego wymiaru godzin dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych ...... auczycieli, którym powierzono stanowiska ...... w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie oraz określenia tygodniowego wymiaru ...... dla niektórych innych nauczycieli- projekt druk nr 334/18. ...... Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym; ...... Sprawozdanie Burmistrza Gminy o podejmowanych  działaniach w okresie ...... Zapytania, wolne wnioski. ...... Zakończenie obrad. ......      Przewodniczący Rady Miejskiej       ...... Tokarz         ...... Baborów, dnia 09. ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
wyloguj  bip  chroniona  test  s  ok  str  a  katalog  firm
Przewodnik po urzędzie: