wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4611 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2791

 • Wyniki naboru ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu na terenie Gminy Baborów w II półroczu 2017 r.
 • Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na I półrocze 2017
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - lokal mieszkalny dla najemcy przy ul. Kozielskiej 8/2 w Baborowie
  ... al mieszkalny dla najemcy w trybie ...... argowym o  pow. ...... 87,50 m2  na parterze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : trzy pokoje,  dwie ...... łazienka z wc, dwa przedpokoje. ......  Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależą dwie piwnice o pow. ...... użytkowej 3,30m2 i 5,50 m2  oraz dwie komórki   gospodarcze o ...... użytkowej 5,70m2 każda. ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałem w prawie ...... asności gruntu działki  wynosi 94. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działkach Nr ...... ha  zapisanej w KW OP1G/00000030419/6. ...... Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ...... obszar w granicach administracyjnych miasta Baborowa uchwalonym przez Radę Miejską w ...... aborowie Uchwałą Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca ...... ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 93 poz. ...... 1195 z dnia 22 sierpnia 2011 roku,  poniższy  teren ...... alizowany w Baborowie ma następujące ...... aczenie: Obszar obejmujący działki nr 357/5 ...... 357/7, oznaczony symbolem 8-MWUI, stanowi teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej ...... zabudowę mieszkaniową wielorodzinną oraz funkcję usługową z zakresu usług ...... W ramach przeznaczenia ustala się możliwość realizacji zabudowy ...... aniowej jednorodzinnej i zagrodowej. ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem ich zagospodarowania. ...... Z dniem 29 września 2017r. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do 8 września 2017 r. ...... w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety. ...
 • Sprawozdania z rozliczenia dotacji przyznanych na II półrocze 2016
 • Bezpłatne kursy i szkolenia zawodowe
 • Dożynki Gminno-Powiatowe w Boguchwałowie
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży-działka nr 1610/8 w Baborowie
  ... az nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży ...... Burmistrz Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. ...... 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r. ...... podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy ...... aborów przeznaczonych do sprzedaży: - ...... niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 1610/8 o pow. ...... 0,0157 ha, obręb Baborów, KW OP1G/00021222/2. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 1610/8 stanowi zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp). ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszar w ...... anicach administracyjnych miasta Baborów” ...... Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX-105/11 z dnia 12 lipca 2011 roku obszar obejmujący działkę ...... 1610/8 w miejscowości Baborów oznaczony jest  symbolem 12–ZNI, to tereny ...... ałych użytków zielonych obejmujących: łąki, ...... astwiska. ...... Dopuszcza się: a)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, w tym urządzenia ...... acji wodnej, przeciwpowodziowe, ...... arowe b) dojścia piesze, dojazdy, ulice ...... ścieżki rowerowe, spacerowe c) obiekty małej architektury. ...... Sprzedaż w drodze bezprzetargowej, na zagospodarowanie nieruchomości przyległej, na ...... właściciela  sąsiedniej nieruchomości   ...... artość nieruchomości 8 600,00 zł. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ......  Z dniem 27 września 2017 roku, upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, ...... przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990, albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do dnia  6 września 2017 roku. ...... Wszelkie informacje udzielone będą pod nr tel. ...
 • Informacja o wyniku I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki nr 1278 położonej w Baborowie
  ... Baborów, 2017-08-16      ...... INFORMaCJa O WYNIKU PRZETaRGU W dniu 7 sierpnia 2017 roku o godz. ...... 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na zbycie nieruchomości stanowiącej ...... asność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość niezabudowana, położona w ...... aborowie, oznaczona w ewidencji jako działka ...... 1278 o powierzchni 0,0710 ha, która według ewidencji gruntów stanowi ...... anizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono jedną osobę, która w ...... aganym terminie wpłaciła ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła: 16. ...... zł Kwota wadium: 1. ...... zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 16. ...... zł brutto (słownie: szesnaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt złotych ...... Nabywcą przedmiotowej nieruchomości został Pan Wiesław Mucha. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 23 sierpnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ......   Przewodniczący Komisji Przetargowej Ewa Samotyj     ...
 • Informacja o wyniku przetargu- dzierżawa działaki 632/19 w Baborowie przy ul. Kresowej
  ... dniu 2 sierpnia 2017 roku  o godz. ...... 9:10 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie przeprowadzono I ustny przetarg ...... aniczony na dzierżawę nieruchomości ...... anowiącej własność Gminy Baborów. ...... Przedmiotem przetargu była nieruchomość położona w Baborowie oznaczona ...... ewidencji jako działka nr 632/19 o powierzchni 0,8949 ha, ...... anowiąca według ewidencji gruntów rolę kl. ...... ( R) i zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp), zapisana w KW OP1G/00021222/2. ...... Do uczestnictwa w przetargu dopuszczono trzy osoby, która w wymaganym ...... wpłaciły ustalone wadium. ...... Osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu nie było. ...... Wysokość rocznego czynszu dzierżawnego wynosiła 224,00 zł. ...... Kwota wadium: 25,00 zł Najwyższa cena osiągnięta w przetargu wyniosła: 234,00 zł ...... Dzierżawcą  przedmiotowej nieruchomości został ...... an Sławomir Gwóźdż. ...... Informację o wyniku przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ...... anie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 7 dni, tj. ...... do dnia 17 sierpnia 2017 roku  oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ...... Baborów. ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży- lokal mieszkalny dla najemcy przy ul.Wiejskiej 4/6
  ... al mieszkalny dla najemcy w trybie ...... argowym o  pow. ...... m2  na II piętrze budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Baborowie, przy ul. ...... Na układ funkcjonalny lokalu składają się  : kuchnia, dwa  pokoje, ...... azienka z wc, przedpokój, spiżarka. ...... Lokal nie posiada balkonu ani loggii. ......   Do lokalu przynależy pomieszczenie gospodarcze w postaci ...... Cena lokalu  wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem w ...... awie własności gruntu działki  wynosi 64. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... 0,0146 ha zapisanej w KW OP1G/00020960/0. ...... Zgodnie ze „Zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego ...... obszar w granicach administracyjnych miasta Baborów”  uchwalonym przez Radę Miejską ...... Baborowie  Uchwałą Nr IX-105/11 w dniu 12 lipca 2011r. ...... teren obejmujący działkę 1309/5  w Baborowie, oznaczony jest symbolem 4-MWUII, ...... anowi tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej ...... zabudowę mieszkaniowa wielorodzinną oraz funkcję usługowa w zakresu usług ...... Nieruchomości nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nimi i nie są przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem ich zagospodarowania. ...... Z dniem 21 września 2017r. ...... upływa termin do złożenia wniosku przez osobę, której przysługuje ...... w nabyciu nieruchomości na podstawie art. ...... 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy tj. ...... osobie, której przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy ustawy lub ...... przepisów albo osoba ta jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym ...... awaasności tej nieruchomości przed dniem 5 ...... a 1990r. ...... albo jego spadkobiercą. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ...... w siedzibie Urzędu Miejskiego w Baborowie na okres 21 dni tj. ...... do 31 sierpnia 2017 r. ...... w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów oraz na łamach gazety. ...
 • Terenowy Punkt Paszportowy w Raciborzu
  ... aCJa TERENOWY PUNKT PaSZPORTOWY   ...... DNIa 1 SIERPNIa 2017R. ...... W RaCIBORZU Na UL. ...... BaTOREGO 8/2 (na zapleczu urzędu miasta, pomiędzy sanepidem oraz miejskim zarządem ...... OTWaRTY ZOSTaŁ TERENOWY PUNKT PaSZPORTOWY, GDZIE MOŻNa SKŁaDaĆ WNIOSKI O ...... aNIE PaSZPORTU. ...... Punkt czynny jest w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Raciborzu tj. ...... Kontaktowy: 32 414 70 47 ...
 • Ogłoszenie o II przetargu - lokal mieszkalny przy ul.Raciborskiej 52A
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 1774 z 30 października 2015r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... ) Ogłasza II  przetarg ustny  nieograniczony Na sprzedaż ...... alu mieszkalnego nr 52a w Baborowie przy ul. ...... Raciborskiej  o powierzchni użytkowej 26, ...... m2  położonego na parterze budynku. ...... Na projektowany układ funkcjonalny lokalu składa się :jeden pokój z aneksem kuchennym, ...... kuchnia, łazienka z wc. ......  Do lokalu nie przynależy żadne pomieszczenie  gospodarcze. ...... Lokal wyposażony w instalacje wewnętrzne: przyłącz wodno-kanalizacyjny, ...... Brak urządzeń łazienkowych i kuchennych. ...... Lokal usytuowany jest w budynku położonym na działce Nr ...... 0,0166 ha oraz posiada udziały  w działkach : nr 1242/5 o pow. ...... ha  i 1242/3 o pow. ...... 0,0184 ha zapisanych w KW OP1G/00028922/8. ...... Działki nr 1242/4, 1242/5, 1242/3 położone są na ...... oznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Baborów symbolem ...... który stanowi tereny z podstawowym przeznaczeniem dla zabudowy mieszkaniowej ...... Na terenie, o którym mowa dopuszcza się: usługi, handlu, rzemiosła w parterach ...... mieszkalnych wielorodzinnych. ...... Funkcja usługowa z zakresu: handlu, gastronomii, rzemiosła, usług pocztowych, ...... a, a także biura i gabinety. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 18. ...... Wadium wynosi 1800,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się ...... września 2017r. ...... w sali konferencyjnej na I piętrze budynku Urzędu Miejskiego  w ...... aborowie. ...... W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne jeżeli wpłacą ...... adium na konto Gminy Baborów w Banku ...... w Baborowie Nr 05 8866 0006 2001 0000 2017 0004 ...... terminie do 5 września 2017r. ...... ( przy czym za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Gminy Baborów). ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i ...... zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od  daty  ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości  w drodze przetargu nie ...... awi się bez  usprawiedliwienia  w ...... i miejscu podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, ...... a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Baborowa zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...
 • Wykaz nieruchomosci przeznaczonych do dzierzawy na terenia miasta Baborów-ul. Głubczycka, ul. Kolejowa
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy: - ...... działki o pow. ...... 15 m2 z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 632/28  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Kolejowej, oznaczonej jako zurbanizowane tereny  niezabudowane (Bp) i inne ...... zabudowane (Bi) z przeznaczeniem pod garaż. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... Działka nr 632/28 położona w Baborowie oznaczona jest symbolem 4MWI - stanowi teren ...... abudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: 1. ...... a się: a) funkcję usługową z zakresu: ...... andlu, gastronomii, rzemiosła, usług ...... zdrowia, a także biura i gabinety,  w parterach nowo – realizowanych budynków ...... alnych, jeśli obejmuje ona nie mniej niż 70% ...... użytkowej parteru budynków mieszkalnych; b) lokalizację wolno stojących ...... usługowych z zakresu funkcji wymienionej  w lit. ...... a, c) sieci i urządzenia infrastruktury ...... d) ulice wewnętrzne,  miejsca postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... e) zieleń urządzoną, obiekty małej architektury, f) obiekty i urządzenia ...... i rekreacji, g) garaże, budynki gospodarcze. ...... Czynsz dzierżawny dla  części działki nr  632/28  wynosi–  7,50 ...... brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... - część działki o pow. ...... 155 m 2  z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 1401/17  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane (Bi)   z przeznaczeniem pod ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki    ...... –  24,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... - część działki o pow. ...... 13 m 2  z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 1401/17  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane (Bi) z przeznaczeniem pod budynek ...... arczy. ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki    ...... –  6,50 zł brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... - część działki o pow. ...... 216 m 2  z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 1401/17  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane (Bi) z przeznaczeniem pod ogródek ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki    ...... –  33,00 zł brutto rocznie,  płatny z góry do 30 września każdego roku. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ...... - część działki o pow. ...... 6,5 m 2  z działki oznaczonej  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr 1401/17  zapisanej w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej, oznaczonej jako inne tereny zabudowane (Bi) z przeznaczeniem pod budynek ...... arczy. ...... Czynsz dzierżawny dla  części  działki    ...... –  4,00 zł brutto miesięcznie,  płatny do 30 dnia każdego miesiąca. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres do 3 lat. ......   Obszar obejmujący działkę nr 1401/17, oznaczony symbolem 7-MWII, ...... anowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... Ustalenia dotyczące zasad ochrony i kształtowania ładu przestrzennego: Dopuszcza ...... a)usług, handlu, rzemiosła, biura, gabinety w parterach budynków mieszkalnych ...... b)sieci i urządzenia infrastruktury technicznej, c)ulice wewnętrzne, ...... a postojowe, parkingi, place dla ruchu ...... azdów, d)zieleń urządzoną, obiekty małej ...... architektury, e)obiekty i urządzenia sportu ...... rekreacji, f)garaże z uwzględnieniem wymogów pkt 2, ...... gospodarcze,  rozbudowę istniejących usług ...... anych z obsługą pojazdów mechanicznych - ...... ałkę  o pow. ...... 0,920 ha oznaczoną  w ewidencji gruntów jako ...... ałka  nr  1360  zapisaną w  ...... pod  Nr OP1G/00021222/2 położonej w Baborowie przy ul. ...... Głubczyckiej, oznaczoną jako zurbanizowane tereny niezabudowane (Bp) z przeznaczeniem ...... Czynsz dzierżawny dla  działki   wynosi – 138,00 zł brutto ...... płatny z góry do 30 września  każdego roku. ...... Nieruchomość przeznacza się do dzierżawy na okres powyżej 3 lat. ......   Działka nr 1360 położona w Baborowie oznaczona jest symbolem 2 - MNUII i ...... anowi tereny zabudowy mieszkaniowo – usługowej ...... zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zagrodową, funkcję usługową oraz obiekty ...... ane z działalnością ogrodniczą. ...... W/w nieruchomości nie są obciążone  prawem rzeczowym. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowią­zuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 30 sierpnia   2017r. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
 • Informacja
  ... Informuje się, że dnia 14 sierpnia 2017r. ...... (poniedziałek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ...... Za niedogodności przepraszamy. ...
 • 14 sierpnia - Urząd będzie nieczynny!
  ... aGa! ...... 14 sierpnia 2017 r. ...... (poniedziałek) Urząd Miejski w Baborowie będzie NIECZYNNY! ...... Za niedogodności przepraszamy ...

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
firm  wyloguj  s  test  chroniona  str  bip  a  katalog  ok
Przewodnik po urzędzie: