wersja
mobilna
PL EN DE CZ

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 4444 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 2710

 • Mobilny Punkt Informacyjny - Starostwo Powiatowe w Głubczycach-11.05.2017 r.
 • OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.2.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI. ...... o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   ...
 • OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI.6733.1.2017 o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
  ... o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji nr UNI. ...... o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego   ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/5 położonej w Rakowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami ( Dz. ...... 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... )  w dniu 25 kwietnia 2017 r. ...... OGŁaSZa I USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 418/5 o pow. ...... 0,0258 ha, zapisanej w KW OP1G/00021229/1, obręb Raków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 418/5 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/5 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 418/5 oznaczony jest symbolem 5Ra-WSI i stanowi tereny ...... Przeznaczenie podstawowe: Tereny wód powierzchniowych ...... stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z otuliną. ...... Dopuszczenie: Urządzenia wodne, melioracji wodnej, przeciwpowodziowe, ...... arowe, Sieci i urządzenia infrastruktury ...... Obiekty mostowe, Urządzenia rekreacyjno-sportowe. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 3 675,00 zł. ...... Wadium wynosi  370,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 29 maja 2017 roku o godz. ...... 9:00 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Z uwagi na fakt, iż nieruchomość nie posiada dostępu do drogi, przeznaczona jest do ...... aży w trybie przetargu ograniczonego na rzecz ...... aścicieli nieruchomości sąsiednich: - ...... ałki nr 421; - działki nr 422/4; - ...... ałki nr 382/13; - działki nr 437. ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 23 maja 2017 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 24 ...... aja 2017 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Na zbywanej działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej stanowiącaasność Gminy ...... aborów i nowy nabywca nieruchomości wyraża ...... na każdorazowe wejście na działkę odpowiednich służb w celu przeprowadzania ...... acji, modernizacji i naprawy sieci przez  ...... arządcę sieci. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska         ...
 • Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż działki nr 418/4 położonej w Rakowie
  ... Gminy Baborów, zgodnie z art. ...... 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. ...... o gospodarce nieruchomościami (Dz. ...... 2147 z dnia 14 grudnia 2016 r. ...... oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. ...... w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie ...... 1490 z dnia 25 września 2014r. ...... )  w dniu 25 kwietnia 2017 r. ...... OGŁaSZa I USTNY PRZETaRG OGRaNICZONY na sprzedaż działki nr 418/4 o pow. ...... 0,0467 ha, zapisanej w KW OP1G/00021229/1, obręb Raków. ...... Wg ewidencji gruntów działka nr 418/4 stanowi grunty orne (RIIIa). ...... Nieruchomość gruntowa niezabudowana. ...... Zgodnie ze „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego ...... ar w granicach administracyjnych Gminy ...... aborów” przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej Nr ...... z dnia 21 czerwca 2011 r. ...... teren położony na obszarze sołectwa Raków obejmujący działkę nr 418/4 ma ...... astępujący kierunek zagospodarowania ...... obszar obejmujący działkę nr 418/4 oznaczony jest symbolem 5Ra-WSI i stanowi tereny ...... Przeznaczenie podstawowe: Tereny wód powierzchniowych ...... stojących obejmujące zbiorniki wodne wraz z otuliną. ...... Dopuszczenie: Urządzenia wodne, melioracji wodnej, przeciwpowodziowe, ...... arowe, Sieci i urządzenia infrastruktury ...... Obiekty mostowe, Urządzenia rekreacyjno-sportowe. ...... Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 4 725,00 zł. ...... Wadium wynosi  480,00 zł. ...... Przetarg w sprawie sprzedaży przedmiotowej nieruchomości odbędzie się w ...... 29 maja 2017 roku o godz. ...... 9:15 w sali konferencyjnej  na I piętrze  budynku  Urzędu ...... w Baborowie. ...... Przetarg będzie miał formę przetargu ustnego ograniczonego ze względu na ...... (wąski) kształt nieruchomości. ...... Sprzedaż w trybie przetargu ograniczonego na poprawę warunków zagospodarowania ...... przyległych, na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiednich: - ...... ałki nr 420; - działki nr 382/13. ...... Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest pisemne zgłoszenie uczestnictwa w ...... Miejskim w Baborowie (pokój nr 11)  oraz  wpłacenie  wadium w   ...... do kasy Urzędu Miejskiego do godz. ...... lub na konto Gminy Baborów w Banku Spółdzielczym w Baborowie Nr  05 ...... 2001 0000 2017 0004  w terminie do dnia 23 maja 2017 r. ...... Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetargu nie wygra, lub w ...... adku odwołania przetargu, zostanie zwrócone ...... po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia ...... ania lub zamknięcia przetargu. ...... Komisja przetargowa dokona kwalifikacji osób, które będą mogły uczestniczyć w ...... argu ustnym ograniczonym poprzez wywieszenie ...... osób zakwalifikowanych  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w dniu 24 ...... aja 2017 r. ...... Organizator przetargu zawiadomi osobę  ustaloną  jako nabywca ...... o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży w ciągu 21 dni od daty ...... a przetargu. ...... Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości w drodze przetargu nie stawi ...... bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w ...... awiadomieniu organizator przetargu może ...... od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. ...... Koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ponosi nabywca. ...... Burmistrz Gminy Baborów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z podaniem ...... asadnionej przyczyny. ...... Szczegółowych informacji dotyczących oferty sprzedaży uzyskać ...... a w Urzędzie Miejskim w Baborowie pokój nr 11 ...... Zbycie nieruchomości następuje zgodnie z przeznaczeniem ...... i sposobem jej zagospodarowania. ...... Nieruchomość nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi, nie ma ...... prawnych  w rozporządzaniu nią i nie jest przedmiotem żadnych ...... ań. ...... Na zbywanej działce znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej stanowiącaasność Gminy ...... aborów i nowy nabywca nieruchomości wyraża ...... na każdorazowe wejście na działkę odpowiednich służb w celu przeprowadzania ...... acji, modernizacji i naprawy sieci przez  ...... arządcę sieci. ...... Burmistrz Gminy Baborów        ...... mgr Elżbieta Kielska         ...
 • Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy - części dz. nr 19/7 w Tłustomostach
  ... a podstawie art. ...... i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. ...... o gospodarce  nieruchomościami (Dz. ...... 2147) Burmistrz Gminy podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza się do dzierżawy ...... z działki nr 19/7 o pow. ...... 0,3968 ha położonej w Tłustomostach, oznaczoną w ewidencji gruntów  zapisaną ...... Wieczystej pod  Nr OP1G/00021233/2 jako drogi(dr) z przeznaczeniem pod garaże : ......   - czynsz dzierżawny wynosi   -   9,00 zł ...... czynsz dzierżawny wynosi   -  11,00 zł ...... 20,50 m 2  - czynsz dzierżawny wynosi  -     11, ...... 20,70 m 2  - czynsz dzierżawny wynosi  -     11, ...... miesięcznie; 20,70 m2  - czynsz dzierżawny wynosi  -      ...... miesięcznie; 20,70 m2  - czynsz dzierżawny wynosi  -      11,00 ...... miesięcznie; 20,10 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi  -     ...... miesięcznie;27,00 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -  14,00 zł brutto ...... 29,00 m2 – czynsz dzierżawny wynosi -  15,00 zł brutto ...... 40,80 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -      ...... miesięcznie; 20,10 m2 -  czynsz dzierżawny  wynosi -     ...... miesięcznie; 20,10 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -      ...... miesięcznie; 20,10 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -       11,00 zł ...... miesięcznie; 19,80 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi -      ...... miesięcznie; 15,30 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi  -     ...... miesięcznie; 19,50 m2 -  czynsz dzierżawny wynosi  -     ...... miesięcznie; 22,80 m2 - czynsz dzierżawny wynosi  -      ...... miesięcznie; 47,50 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       ...... miesięcznie; 22,80 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       ...... miesięcznie; 15,30 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       ...... miesięcznie; 19,50 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       ...... miesięcznie; 27,00 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       ...... miesięcznie; 22,20 m2  - czynsz dzierżawny wynosi -       ...... zł brutto miesięcznie; płatny  do 30 dnia każdego miesiąca W/w ...... nieruchomości przeznacza się do dzierżawy na okres do  3 lat. ...... Teren obejmujący działkę nr 19/7 oznaczony symbolem 1 TM-MWII zlokalizowany na ...... sołectwa Tłustomosty zgodnie ze „Studium” stanowi tereny zabudowy mieszkaniowej ...... Przeznaczenie podstawowe dla terenu – 1TM-MWII: Zabudowa ...... aniowa wielorodzinna. ...... usługi handlu, gastronomii, rzemiosła, biura, gabinety, sportu i rekreacji, usługi ...... rozbudowa istniejących usług związanych z obsługą pojazdów, sieci i urządzenia ...... astruktury technicznej, drogi wewnętrzne, ...... a postojowe, parkingi, place do ruchu pojazdów, ...... obiekty i urządzenia i sportu i rekreacji, garaże, budynki gospodarcze. ...... Czynsz dzierżawny może zostać zmieniony bez obowiązku wypowiadania ...... arunków umowy z chwilą zmiany wysokości ...... alnych stawek czynszu. ...... Wydzierżawiający powiadomi pisemnie Dzierżawcę o zmianie czynszu najpóźniej do ...... atniego dnia miesiąca przed miesiącem, od ...... obowią­zuje nowa stawka czynszu. ...... Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości  poprzez  wywieszenie na ...... ablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu ...... w Baborowie na okres 21 tj. ...... do dnia 16 maja 2017r. ...... w prasie lokalnej oraz w biuletynie informacji publicznej Gminy Baborów www. ...... aborow. ...
 • INFORMACJA
  ... Informuje się, że dnia 2 maja 2017r. ...... (wtorek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Baborowie będzie nieczynny. ......   Za niedogodności przepraszamy. ...
 • Godziny pracy Urzędu - 2 MAJA 2017
  ... a 2 MaJa 2017 URZĄD MIEJSKI W BaBOROWIE ...
 • Wykonanie budżetu 2017
  ...   Symbol sprawozdania Data sporządzenia Nazwa sprawozdania ...... Plik  Rb-27s I kwartał 2017  2017-04-21 ...... awozdanie z wykonania planu dochodów ...... jednostki samorządu terytorialnego Pobierz ......  Rb-28s I kwartał 2017  2017-04-21 ...... awozdanie z wykonania planu wydatków ...... jednostki samorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-NDS I kwartał 2017  2017-04-21 ...... awozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki ...... amorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-N I kwartał 2017  2017-04-21 ...... awozdanie o stanie należności oraz wybranych ...... aktywów finansowych Pobierz ...... Rb-27s II kwartał 2017 2016-07-19 Sprawozdanie z ...... ania planu dochodów budżetowych jednostki ...... amorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-28s II kwartał 2017 2016-07-19 Sprawozdanie z ...... ania planu wydatków budżetowych jednostki ...... amorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-NDS II kwartał 2017 2016-07-19 Sprawozdanie o ...... adwyżce/deficycie jednostki samorządu ...... alnego Pobierz Rb-N ...... kwartał 2017 2016-07-19 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych ...... aktywów finansowych Pobierz ...... III kwartał 2017   2016-10-21 ...... awozdanie z wykonania planu dochodów ...... jednostki samorządu terytorialnego Pobierz Rb-28s III ...... artał 2017 2016-10-19 Sprawozdanie z ...... ania planu wydatków budżetowych jednostki ...... amorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-NDS III kwartał 2017 2016-10-19 Sprawozdanie o ...... adwyżce/deficycie jednostki samorządu ...... alnego Pobierz Rb-N ...... kwartał 2017 2016-10-21 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych ...... aktywów finansowych Pobierz ...... IV kwartał 2017 2017-02-16 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów ...... jednostki samorządu terytorialnego Pobierz Rb-28s IV ...... artał 2017 2017-02-16 Sprawozdanie z ...... ania planu wydatków budżetowych jednostki ...... amorządu terytorialnego Pobierz ...... Rb-NDS IV kwartał 2017 2017-02-16 Sprawozdanie o ...... adwyżce/deficycie jednostki samorządu ...... alnego Pobierz Rb-N ...... kwartał 2017 2017-02-16 Sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych ...... aktywów finansowych Pobierz ......   Rodzaj informacji Plik ...... acja za I kwartał 2017 rok wynikająca z art. ...... 1 ustawy o finansach publicznych. ...... Pobierz Informacja za II kwartał 2016 rok wynikająca z art. ...... 1 ustawy o finansach publicznych Pobierz ...... acja za III kwartał 2016 rok wynikająca z art. ...... 1 ustawy o finansach publicznych. ...... Pobierz Informacja za IV kwartał 2016 rok wynikająca z art. ...... 1 ustawy o finansach publicznyc Pobierz   ......  Zarządzenie nr Zarządzenia Burmistrza Gminy Baborów ...... OW-190/16 Zarządzenie w sprawie przedłożenia informacji o ...... wykanania bużetu gminy Baborów oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I ...... OW-252/17 Zarządzenie w sprawie przedłożenia sprawozdania ...... wykanania bużetu gminy Baborów za 2016 rok Pobierz ......   OPINIE Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu ...... W sprawie opinii o sprawozdaniu z wykanania budżetu Gminy Baborów za I ...
 • Dług publiczny 2017
  ...   Symbol sprawozdania Data sporządzenia Nazwa sprawozdania ...... Plik Rb-Z I kwartał 2017  2017-04-21 ...... awozdanie o stanie zobowiązań Pobierz ...... Rb-Z II kwartał 2017 2016-07-19 ...... awozdanie o stanie zobowiązań Pobierz ...... Rb-Z III kwartał 2017 2016-10-19 Sprawozdanie o ...... anie zobowiązań Pobierz ...... IV kwartał 2017 2017-02-16 Sprawozdanie o ...... anie zobowiązań Pobierz ...... Informacja dodatkowa  do: Informacja dodatkowa   ......  Rb-Z I kwartał 2017 Zobowiązania finansowe ...... Baborów - zaciągnięte kredyty długoterminowe ...... Rb-Z II kwartał 2017 Zobowiązania finansowe gminy ...... aborów - zaciągnięte kredyty długoterminowe ...... Pobierz Rb-Z III kwartał 2017 Zobowiązania finansowe gminy ...... aborów - zaciągnięte kredyty długoterminowe ...... Pobierz Rb-Z IV kwartał 2017 Zobowiązania finansowe gminy ...... aborów - zaciągnięte kredyty długoterminowe ...
 • Oferta Realizacji Zadania Publicznego Wyjazd integracyjny mieszkańców sołectwa Babice
 • Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
 • Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. funduszy unijnych i gospodarki przestrzennej
 • Życzenia Wielkanocne

Szukaj na stronie
Tagi wyszukiwania:
s  test  a  chroniona  str  firm  bip  ok  wyloguj  katalog
Przewodnik po urzędzie: