Gmina Baborów Herb Gmina Baborów

Wyniki wyszukiwania


Szukana fraza: a
znaleziono plików: 6043 - zobacz wyniki.
znaleziono stron: 3695

 • Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem - nowe zalecenia KPRM
 • Uwaga!
 • Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Baborów i jej jednostek organizacyjnych
  ... nr 527882-N-2020 z dnia 2020-03-30 r. ...... Gmina Baborów: Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów ...... Baborów i jej jednostek organizacyjnych OGŁOSZENIE O ZaMÓWIENIU - Dostawy ...... amieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie ...... Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu ...... programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ...... azwa projektu lub programu O zamówienie mogą ...... ać się wyłącznie zaady pracy chronionej oraz ...... awcy, których działalność, lub ...... ałalność ich wyodrębnionych organizacyjnie ...... które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową ...... ację osób będących członkami grup ...... arginalizowanych Nie Należy podać minimalny ...... wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o ...... mowa w art. ...... 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zaady pracy  ...... lub wykonawców albo ich jednostki (w %) SEKCJa I: ...... aMaWIaJĄCY Postępowanie przeprowadza ...... alny zamawiający Nie Postępowanie ...... adza podmiot, któremu zamawiający ...... przeprowadzenie postępowania Tak Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający ...... prowadzenie postępowania: PREDa Jacek Walski z siedzibą Korczaka 4/8, 46-040 Ozimek, ...... 7560010003, jacek. ...... alski@preda. ...... a. ...... Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Tak ...... tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają ...... anie oraz podać adresy ich siedzib, ...... ajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do ...... aktów wraz z danymi do kontaktów: ...... Podmiot Gminna Biblioteka Publiczna w Baborowie, 48-120 ...... aborów Rynek 17/3 NIP 7481578465 ...... Gminny Ośrodek Kultury w Baborowie, 48-120 Baborów, Rynek 17/2. ...... NIP 7481578471 Gmina Baborów, 48-120 Baborów, Ratuszowa 2a NIP ...... Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych ...... aństw członkowskich Unii Europejskiej ...... W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych ...... aństw członkowskich Unii Europejskiej – ...... ające zastosowanie krajowe prawo zamówień ...... Informacje dodatkowe: I. ...... 1) NaZWa I aDRES: Gmina Baborów, krajowy numer identyfikacyjny 53141281700000, ul. ...... atuszowa 2a , 48-120 Baborów, woj. ...... opolskie, państwo Polska, tel. ...... 774036920, e-mail um@baborow. ...... faks 774 036 928. ...... adres strony internetowej (URL): bip. ...... aborow. ...... adres profilu nabywcy: adres strony internetowej pod którym można ...... ać dostęp do narzędzi i urządzeń lub ...... atów plików, które nie są ogólnie ...... aborow. ...... 2) RODZaJ ZaMaWIaJĄCEGO: administracja samorządowa I. ...... WSPÓLNE UDZIELaNIE ZaMÓWIENIa (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między ...... amawiającymi w przypadku wspólnego ...... adzania postępowania, w tym w przypadku ...... przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich ...... Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za ...... adzenie postępowania, czy i w jakim ...... akresie za przeprowadzenie postępowania ...... adają pozostali zamawiający, czy ...... amówienie będzie udzielane przez każdego z ...... amawiających indywidualnie, czy  ...... amówienie zostanie udzielone w imieniu i na ...... pozostałych zamawiających): Liderem jest Gmina Baborów. ...... Postępowanie przeprowadza PREDa Jacek Walski na zlecenie Gminy Baborów. ...... Burmistrz Gminy Baborów na podstawie pełnomocnictw podpisuje umowy w imieniu i ...... a rzecz innych zamawiających I. ...... KOMUNIKaCJa: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do ...... z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie bip. ...... aborow. ...... adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych ...... arunków zamówienia Nie bip. ...... aborow. ...... Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można ...... ać pod adresem Nie Oferty lub ...... o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Tak adres ...... atformazakupowa. ...... ansakcja/331476 Dopuszczone jest przesłanie ...... lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie ...... sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny ...... adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub ...... atów plików, które nie są ogólnie ...... Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny ...... do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) SEKCJa II: PRZEDMIOT ...... aMÓWIENIa II. ...... Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na ...... obiektów Gminy Baborów i jej jednostek organizacyjnych Numer referencyjny: IGP. ...... Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono ...... alog techniczny Nie II. ...... Rodzaj zamówienia: Dostawy II. ...... Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone ...... na części: Nie Oferty lub wnioski o ...... do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega ...... prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: ...... aksymalna liczba części zamówienia, na które ...... zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II. ...... Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, ...... lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku ...... artnerstwa innowacyjnego - określenie ...... apotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę ...... roboty budowlane: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię ...... Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy - 189 MWh. ...... Umowy nie wymagają wypowiedzenia. ...... Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik ...... Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania - 1. ...... W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia ...... elektrycznej objętej przedmiotem zamówienia. ...... Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii ...... Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec ...... anie, tj. ...... zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. ...... Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie ...... anowi dla Zamawiającego zobowiązania do zakupu ...... elektrycznej w podanej wysokości. ...... Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci  ...... należącej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego TaURON Dystrybucja ...... a. ...... Umowy dystrybucyjne zawarte z TaURON Dystrybucja Sa ważne w okresie ...... aczonym II. ...... Główny kod CPV: 09310000-5 Dodatkowe kody CPV: II. ...... Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): ...... Wartość bez VaT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu ...... akupów – szacunkowa całkowita maksymalna ...... artość w całym okresie obowiązywania umowy ...... amowej lub dynamicznego systemu zakupów) ...... Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ...... 1 pkt 6 i 7 lub w art. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości ...... zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w ...... art. ...... 1 pkt 6 lub w art. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: II. ...... Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta ...... a ramowa lub okres, na który został ...... anowiony dynamiczny system zakupów: ...... ach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub ...... akończenia: Okres w ...... ach Okres w dniach ...... ata rozpoczęcia Data zakończenia ...... Informacje dodatkowe: 30. ...... adOpublikowanego. ...... aspx? ...... ad-408b-4e24-97c9-eb9320e8699d https://bzp. ...... adOpublikowanego. ...... aspx? ...... ad-408b-4e24-97c9-eb9320e8699d 6/16 SEKCJa ...... INFORMaCJE O CHaRaKTERZE PRaWNYM, EKONOMICZNYM, FINaNSOWYM I TECHNICZNYM ...... WaRUNKI UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU III. ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile ...... a to z odrębnych przepisów Określenie ...... arunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ...... że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na ...... adzenie działalności gospodarczej w zakresie ...... energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z ...... ami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. ...... Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu  ...... ającego, że wykonawca jest wpisany do jednego ...... rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie ...... Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. ...... acje dodatkowe III. ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie ...... anawia szczegółowych warunków w tym zakresie. ...... acje dodatkowe III. ...... Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga, ...... aby Wykonawca udowodnił, że wykonał ...... aż energii elektrycznej co najmniej 150 ...... w skali roku. ...... amawiający wymaga od wykonawców wskazania w ...... lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób ...... czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych ...... doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe: III. ...... PODSTaWY WYKLUCZENIa III. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... 1 ustawy Pzp III. ...... Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. ...... 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: ...... ak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 4 ustawy Pzp) III. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIa, ŻE ...... PODLEGa ON WYKLUCZENIU ORaZ SPEŁNIa WaRUNKI UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU ORaZ SPEŁNIa ...... a SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu ...... oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 3 USTaWY PZP: Wykonawca musi złożyć aktualny odpisu z właściwego ...... lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli ...... przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w ...... a braku podstaw wykluczenia na podstawie art. ...... 1 ustawy Pzp. ...... W przypadku składania oferty wspólnej ww. ...... dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. ...... przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi ...... oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa  ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 1 USTaWY PZP III. ...... W ZaKRESIE SPEŁNIaNIa WaRUNKÓW UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU: aktualna koncesja na ...... adzenie działalności gospodarczej w zakresie ...... energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. ...... Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży kserokopię koncesji lub ...... ażnego dokumentu obowiązującego na terenie ...... potwierdzonego za zgodność z oryginałem. ...... W ZaKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJaCEGO W CELU POTWIERDZENIa  ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 2 USTaWY PZP III. ...... SEKCJa IV: PROCEDURa IV. ...... Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV. ...... Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. ...... Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o ...... artości: 1. ...... Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione ...... upływem terminu składania ofert. ...... Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, ...... wadium po tym terminie lub innej niż wskazana wyżej kwocie skutkować będzie  ...... Wykonawcy. ...... Wadium może być wniesione w jednej lub kilku ...... astępujących formach: a. ...... w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – ...... z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, c. ...... w gwarancjach bankowych, d. ...... w gwarancjach ubezpieczeniowych, e. ...... poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w ...... art. ...... 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. ...... o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. ...... Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na nr konta: 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 z podaniem tytułu „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów ...... Baborów i jej jednostek organizacyjnych" w terminie do dnia 07. ...... Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. ...... Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na rachunek ...... ankowy Zamawiającego. ...... Powyższy rachunek jest rachunkiem nie oprocentowanym. ...... Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy ...... amiętać, że wadium jest wniesione należycie w ...... i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania ...... przez Wykonawcę. ...... Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. ...... W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. ...... 3, podpisany elektronicznie przez gwaranta dokument wadium dołączyć do oferty. ...... Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub ...... wymaganej formie (w tym również na przedłużenie okresu związania ofertą) ...... wykluczeniem Wykonawcy z postępowania. ...... Wadium, o którym mowa w ust. ...... 3 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zaaty ...... amawiającemu pełnej kwoty wadium, na ...... ażde jego żądanie w terminie związania ofertą, ...... okolicznościach określonych w art. ...... 4a i ust. ...... 5 ustawy Pzp. ...... W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna ...... sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące ...... h) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji ...... amawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ...... udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, i) określenie wierzytelności, ...... która ma być zabezpieczona gwarancją, j) kwotę gwarancji, k) termin ważności ...... arancji l) zobowiązanie gwaranta do ...... aacenia kwoty gwarancji na pierwsze ...... żądanie Zamawiającego gdy Wykonawca: 1) odmówił podpisania umowy na ...... arunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie ...... stało się niemożliwe z przyczyn leżących po ...... Wykonawcy, 3) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. ...... 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie ...... oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. ...... 1, oświadczenia, o którym mowa w art. ...... a ust. ...... 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. ...... pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako  ...... ajkorzystniejszej. ...... Postanowienia ust. ...... Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i  ...... atne na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego" ...... Zwrot wadium - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według ...... asad określonych w art. ...... 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. ...... Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium według zasad określonych w art. ...... 4a-5 ustawy Pzp. ...... Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy ...... ać informacje na temat udzielania zaliczek: ...... Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert ...... katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów ...... lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje ...... atkowe: IV. ...... Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Dopuszcza się złożenie oferty ...... ariantowej Złożenie oferty wariantowej ...... a się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty ...... asadniczej: IV. ...... Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu ...... arg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... alog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) ...... a wykonawców Przewidywana minimalna liczba ...... awców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria ...... wykonawców: IV. ...... Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa ...... zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: ...... ana maksymalna liczba uczestników umowy ...... amowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie ...... ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: adres strony internetowej, na której będą ...... amieszczone dodatkowe informacje ...... amicznego systemu zakupów: Informacje ...... atkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego ...... zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów ...... Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych ...... a ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego ...... zakupów: IV. ...... aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej ...... arg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... acje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres ...... internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których ...... artości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: ...... Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu ...... amówienia: Należy podać, które informacje ...... aną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji ...... oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji ...... Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą ...... arunki, na jakich wykonawcy będą mogli ...... ać (minimalne wysokości postąpień): ...... acje dotyczące wykorzystywanego sprzętu ...... rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: ...... agania dotyczące rejestracji i identyfikacji ...... awców w aukcji elektronicznej: Informacje o ...... etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Czy wykonawcy, którzy ...... złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki ...... amknięcia aukcji elektronicznej: IV. ...... KRYTERIa OCENY OFERT IV. ...... Kryteria oceny ofert: IV. ...... Kryteria Kryteria Znaczenie ...... Cena 100,00 IV. ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... 24aa ust. ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV. ...... Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne ...... Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które ...... spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia ...... amówienia na podstawie ofert wstępnych bez ...... adzenia negocjacji Nie Przewidziany jest ...... ał negocjacji na etapy w celu ograniczenia ...... ofert: Nie  Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę ...... apów): Informacje dodatkowe IV. ...... Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań ...... amawiającego lub informacja o sposobie ...... ania tego opisu: Informacja o wysokości ...... agród dla wykonawców, którzy podczas dialogu ...... przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli ...... amawiający przewiduje nagrody: Wstępny ...... armonogram postępowania: Podział dialogu na ...... apy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: ...... ależy podać informacje na temat etapów dialogu: ...... Informacje dodatkowe: IV. ...... Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia ...... minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji ...... a etapy w celu ograniczeniu liczby ofert ...... ających negocjacjom poprzez zastosowanie ...... oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ...... acje dodatkowe: IV. ...... Licytacja elektroniczna adres strony internetowej, na której będzie ...... adzona licytacja elektroniczna: adres strony ...... na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: ...... agania dotyczące rejestracji i identyfikacji ...... awców w licytacji elektronicznej, w tym  ...... agania techniczne urządzeń informatycznych: ...... postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... alnych wysokości postąpień: Informacje o ...... etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, ...... nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin ...... adania wniosków o dopuszczenie do udziału w ...... acji elektronicznej: Data: godzina: Termin ...... arcia licytacji elektronicznej: Termin i ...... arunki zamknięcia licytacji elektronicznej: ...... dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w ...... awie zamówienia publicznego, albo ogólne ...... arunki umowy, albo wzór umowy: Wymagania ...... zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Informacje dodatkowe: IV. ...... ZMIaNa UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do ...... oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać ...... akres, charakter zmian oraz warunki ...... adzenia zmian: Zgodnie z art. ...... 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w  ...... akresie: 1. ...... Zmiana miejsca dostawy, 1. ...... Zmiana ilości dostaw (zwiększenie lub zmniejszenie) w  ...... z faktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: ...... zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości ...... poboru energii z zachowaniem grup taryfowych objętych zamówieniem . ...... Terminu realizacji umowy (skrócenie lub wydłużenie terminu ...... alizacji) – wskutek wystąpienia ...... ależnych od stron umowy, wówczas czas trwania ...... się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i trwać będzie do 31. ...... Zmiany ceny jednostkowej netto może nastąpić wskutek zmian ogólnie obowiązujących ...... prawa. ...... aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany ...... Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy ...... niemożliwością prowadzenia dostaw. ...... Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i ...... amawiający realizuje przedmiot umowy na ...... Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ...... SIWZ, b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywaniaatności na rzecz ...... awcy w przypadku wystąpienia rozwiązania ...... pogarszającego sytuacji żadnej ze stron. ...... c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w ...... rezygnacja z dostaw do wybranych punktów poboru energii (jeśli rezygnacja ...... dostaw okaże się racjonalna z powodów funkcjonalnych lub ...... W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy  ...... anie pomniejszone, przy czym Zamawiający ...... aaci za wszystkie spełnione świadczenia ...... az udokumentowane koszty, które wykonawca ...... w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. ...... Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy z zastrzeżeniem par. ...... 2 wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. ...... Cena netto, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej ...... anie niezmienna przez cały czas obowiązywania ...... za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących ...... prawa. ...... Ceny energii elektrycznej zostają zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków ...... ałożonych właściwymi przepisami, od dnia ...... wejścia w życie. ...... W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot wykonujący czynności  ...... ansowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy ...... aci prawo do bilansowania handlowego lub ...... aciła ważność Generalna umowa ...... a wiążąca Wykonawcę z OSD, ważność traci ...... a umowa z dniem utraty prawa do czynności ...... ających z tych umów. ...... Niniejsza umowa staje się nieważna, gdy Wykonawca pozbawiony zostanie ...... na obrót energią elektryczną z dniem utraty ważności koncesji. ...... INFORMaCJE aDMINISTRaCYJNE IV. ...... Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki ...... ochronie informacji o charakterze poufnym IV. ...... Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ...... postępowaniu: Data: 2020-04-07, godzina: 11:15, Skrócenie terminu składania ...... ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, ...... arg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): ...... azać powody: Język lub języki, w jakich mogą ...... sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu IV. ...... Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku  ...... ania środków, które miały być przeznaczone na ...... ansowanie całości lub części zamówienia: ...... ak IV. ...... Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. ...... 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z ...... a 27 kwietnia 2016 r. ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ...... arzaniem danych osobowych i w sprawie ...... przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. ...... zwane dalej „RODO”, informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych  ...... jest Burmistrz Baborowa; W celu należytej ochrony danych osobowych, ...... administrator powołał Inspektorem Ochrony ...... anych, z którym można się skontaktować pod ...... adresem e-mail: iod@baborow. ...... Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. ...... c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ...... anego w niniejszej SIWZ prowadzonym w ...... przetargu nieograniczonego Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub ...... którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. ...... 8 oraart. ...... 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ...... – Prawo zamówień publicznych (Dz. ...... dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. ...... 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, licząc od dnia zakończenia postępowania o ...... zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres ...... ania obejmuje cały okres trwania umowy; ...... podania przez Panią/Pan a danych osobowych jest wymogiem ustawowym ...... w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...... anie przez Panią/Pana danych osobowych będzie ...... ało brakiem możliwości wzięcia udziału w ...... postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego; W odniesieniu do Pani/Pana ...... anych osobowych, decyzje nie będą podejmowane ...... administratora w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. ...... 22 RODO; Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. ...... 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych; b) na podstawie art. ...... 16 RODO - prawo do sprostowania* swoich danych osobowych; c) na podstawie art. ...... 18 RODO - prawo ograniczenia** przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem ...... adków, o których mowa w art. ...... 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa ...... Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych ...... narusza przepisy RODO; Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. ...... b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia ...... anych osobowych, o którym mowa w art. ...... 20 RODO; c) na podstawie art. ...... 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną ...... arzania Pani/Pana danych osobowych jest ...... art. ...... ______________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do  ...... ania nie może skutkować zmianą wyniku ...... ania o udzielenie zamówienia publicznego  ...... ani zmianą postanowień umowy w zakresie ...... z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego ...... ałączników. ...... ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu ...... przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ...... praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy  ...... publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. ......   ZaŁĄCZNIK I - INFORMaCJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH ...
 • Zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów.
  ... nr 527884-N-2020 z dnia 2020-03-30 r   Gmina Baborów: ...... akup energii elektrycznej na potrzeby ...... a przestrzeni publicznej Gminy Baborów. ...... OGŁOSZENIE O ZaMÓWIENIU – Dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie ...... Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu ...... programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Nie ...... azwa projektu lub programu O zamówienie mogą ...... ać się wyłącznie zaady pracy chronionej oraz ...... awcy, których działalność, lub działalność ich ...... organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową ...... ację osób będących członkami grup społecznie ...... arginalizowanych Nie Należy podać ...... alny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób ...... ależących do jednej lub więcej kategorii, o ...... mowa w art. ...... 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zaady pracy chronionej ...... wykonawców albo ich jednostki (w %)   SEKCJa I: ...... aMaWIaJĄCY   Postępowanie ...... adza centralny zamawiający Nie ...... anie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający ...... przeprowadzenie postępowania Tak Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający ...... prowadzenie postępowania: PREDa Jacek Walski z siedzibą Korczaka 4/8, 46-040 Ozimek, ......  7560010003, jacek. ...... alski@preda. ...... a. ...... Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających Nie Jeżeli ...... ak, należy wymienić zamawiających, którzy ...... przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery ...... acyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi ...... kontaktów: Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw ...... Unii Europejskiej Nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z ...... amawiającymi z innych państw członkowskich ...... Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: Informacje ...... atkowe: I. ...... 1) NaZWa I aDRES: Gmina Baborów, krajowy numer identyfikacyjny 3141281700000, ul. ...... Ratuszowa 2a , 48-120 Baborów, woj. ...... opolskie, państwo Polska, tel. ...... 774036920, e-mail um@baborow. ...... faks 774 036 928. ...... adres strony internetowej (URL): bip. ...... aborow. ...... adres profilu nabywcy: adres strony internetowej pod którym można ...... ać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów ...... 2) RODZaJ ZaMaWIaJĄCEGO: administracja samorządowa I. ...... WSPÓLNE UDZIELaNIE ZaMÓWIENIa (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między ...... amawiającymi w przypadku wspólnego ...... adzania postępowania, w tym w przypadku ...... przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii ...... (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim ...... akresie za przeprowadzenie postępowania ...... adają pozostali zamawiający, czy zamówienie ...... udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie ...... w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): I. ...... KOMUNIKaCJa: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do ...... z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie bip. ...... aborow. ...... adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych ...... arunków zamówienia Nie bip. ...... aborow. ......   Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można ...... ać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o ...... do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Tak adres https: ...... atformazakupowa. ...... ansakcja/331485   Dopuszczone jest ...... anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny ......   Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny ...... adres: Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub ...... atów plików, które nie są ogólnie dostępne ...... Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod ...... adresem: (URL)   SEKCJa II: ...... ZaMÓWIENIa II. ...... Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii elektrycznej na ...... oświetlenia przestrzeni publicznej Gminy Baborów. ...... Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny ...... Rodzaj zamówienia: Dostawy II. ...... Informacja o możliwości składania ofert częściowych Zamówienie podzielone ...... na części: Nie Oferty lub wnioski o ...... do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do: Zamawiający zastrzega ...... prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części: ...... aksymalna liczba części zamówienia, na które ...... zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II. ...... Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, ...... lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku ...... artnerstwa innowacyjnego - określenie ...... apotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę ...... roboty budowlane: Ilość układów pomiarowych rozliczających zużytą energię ...... Szacunkowe zużycie w okresie obowiązywania umowy - 240 MWh. ...... Umowy nie wymagają wypowiedzenia. ...... Pełnomocnictwo i jego zakres jest integralną częścią umowy i stanowi do niej załącznik ...... Ilość umów jakie zawrze Wykonawca z Zamawiającym w ramach tego postępowania - 1. ...... W związku z charakterem zamówienia nie można określić dokładnego zużycia energii ...... objętej przedmiotem zamówienia. ...... Z tego powodu Zamawiający przedstawił przewidywalną ilość zużycia energii ...... Zamawiający przewiduje, iż rzeczywista ilość zużycia energii elektrycznej może ulec ...... anie, tj. ...... zwiększeniu bądź zmniejszeniu przy zachowaniu zaoferowanych cen jednostkowych. ...... Tym samym opisane prognozowane zużycie energii elektrycznej nie stanowi ...... a Zamawiającego zobowiązania do zakupu energii ...... w podanej wysokości. ...... Sprzedaż energii elektrycznej odbywać się będzie za pośrednictwem sieci ...... należącej do Operatora Systemu  Dystrybucyjnego TaURON ...... a Sa. ...... Umowy dystrybucyjne zawarte z TaURON Dystrybucja Sa ważne w okresie ...... aczonym. ...... Główny kod CPV: 09310000-5 Dodatkowe kody CPV: II. ...... Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): ...... Wartość bez VaT: Waluta: (w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu ...... akupów – szacunkowa całkowita maksymalna ...... artość w całym okresie obowiązywania umowy ...... amowej lub dynamicznego systemu zakupów) ...... Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. ...... 1 pkt 6 i 7 lub w art. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie Określenie przedmiotu, wielkości ...... zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. ...... 1 pkt 6 lub w art. ...... 6 pkt 3 ustawy Pzp:   II. ...... Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta ...... a ramowa lub okres, na który został ...... anowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: ...... lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: Okres w ...... ach Okres w dniach ...... ata rozpoczęcia Data zakończenia ...... Informacje dodatkowe: SEKCJa III: INFORMaCJE O CHaRaKTERZE PRaWNYM, EKONOMICZNYM, ...... aNSOWYM I TECHNICZNYM III. ...... WaRUNKI UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU III. ...... Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile ...... a to z odrębnych przepisów Określenie ...... arunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca ...... że posiada aktualnie obowiązującą koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w ...... akresie obrotu energią elektryczną, wydaną ...... Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z ...... a 10 kwietnia 1997 r. ...... Prawo energetyczne ważną w okresie wykonywania zamówienia lub dokumentu potwierdzającego, ...... wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub ...... andlowych, prowadzonych w państwie ...... Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. ...... Informacje dodatkowe III. ...... Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie ...... anawia szczegółowych warunków w tym zakresie. ...... Informacje dodatkowe III. ...... Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków: Zamawiający wymaga, ...... aby Wykonawca udowodnił, że wykonał sprzedaż ...... elektrycznej co najmniej 200 MWh w skali roku. ...... Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu imion i nazwisk osób ...... czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych ...... doświadczeniu tych osób: Nie Informacje dodatkowe:   III. ...... PODSTaWY WYKLUCZENIa III. ...... Podstawy wykluczenia określone w art. ...... 1 ustawy Pzp III. ...... Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. ...... 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: ...... ak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 1 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 2 ustawy Pzp) Tak (podstawa wykluczenia określona w art. ...... 5 pkt 4 ustawy Pzp)   III. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIa, ŻE ...... PODLEGa ON WYKLUCZENIU ORaZ SPEŁNIa WaRUNKI UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU ORaZ SPEŁNIa ...... a SELEKCJI Oświadczenie o niepodleganiu ...... oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak Oświadczenie o spełnianiu kryteriów ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 3 USTaWY PZP: Wykonawca musi złożyć aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z ...... alnej ewidencji i informacji o działalności ...... arczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu ...... rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. ...... 1 ustawy Pzp. ...... W przypadku składania oferty wspólnej ww. ...... dokument składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. ...... W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi ...... oddzielnie zaświadczenia dla każdego ze wspólników oraz oddzielnie na spółkę. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 1 USTaWY PZP III. ...... W ZaKRESIE SPEŁNIaNIa WaRUNKÓW UDZIaŁU W POSTĘPOWaNIU: aktualna koncesja na ...... adzenie działalności gospodarczej w zakresie ...... energią elektryczną wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. ...... Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca przedłoży skan koncesji lub równoważnego ...... obowiązującego na terenie Unii Europejskiej potwierdzonego za ...... z oryginałem. ...... W ZaKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: III. ...... WYKaZ OŚWIaDCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁaDaNYCH PRZEZ WYKONaWCĘ W POSTĘPOWaNIU Na ...... aNIE ZaMaWIaJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIa ...... O KTÓRYCH MOWa W aRT. ...... 1 PKT 2 USTaWY PZP III. ......   SEKCJa IV: PROCEDURa   IV. ...... Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony IV. ...... Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak Informacja na temat wadium 1. ...... Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium obejmującym okres związania ofertą o ...... artości: 1. ...... Wadium we wskazanej wyżej wysokości winno zostać wniesione ...... upływem terminu składania ofert. ...... Nie wniesienie wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, ...... wadium po tym terminie lub innej niż wskazana wyżej kwocie skutkować będzie wykluczeniem ...... awcy. ...... Wadium może być wniesione w jednej lub kilku ...... astępujących formach: 1. ...... w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – ...... z tym że poręczenie kasy winno być poręczeniem pieniężnym, 3. ...... w gwarancjach bankowych, 4. ...... w gwarancjach ubezpieczeniowych, 5. ...... poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. ...... 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. ...... o utworzeniu Polskiej agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. ...... Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na nr konta: 05 8866 0006 2001 ...... 2017 0004 z podaniem tytułu „Zakup energii elektrycznej na potrzeby ...... a przestrzeni publicznej Gminy Baborów. ...... w terminie do dnia 07. ...... Będzie ono przechowywane na rachunku bankowym Zamawiającego. ...... Za datę wniesienia wadium w pieniądzu uznaje się datę wpływu pieniędzy na rachunek ...... ankowy Zamawiającego. ...... Powyższy rachunek jest rachunkiem nie oprocentowanym. ...... Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego przy czym należy ...... amiętać, że wadium jest wniesione należycie w ...... i o godzinie obciążenia rachunku Zamawiającego, a nie w dniu i o godzinie dokonania ...... przez Wykonawcę. ...... Wadium musi wpłynąć na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. ...... W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych formach określonych w ust. ...... 3, podpisany elektronicznie przez gwaranta dokument wadium dołączyć do oferty. ...... Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie, w wymaganej wysokości lub w ...... aganej formie (w tym również na przedłużenie ...... związania ofertą) skutkuje wykluczeniem Wykonawcy ...... postępowania. ...... Wadium, o którym mowa w ust. ...... 3 musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zaaty ...... amawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde ...... żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. ...... 4a i ust. ...... 5 ustawy Pzp. ...... W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna ...... sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: h) ...... azwę dającego zlecenie (Wykonawcy), ...... a gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku ...... instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, i) ...... wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, j) kwotę gwarancji, k) termin ...... ażności gwarancji l) zobowiązanie gwaranta do ...... aacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne ...... anie Zamawiającego gdy Wykonawca: 1) odmówił ...... ania umowy na warunkach określonych w ofercie, ...... zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po ...... Wykonawcy, 3) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. ...... 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie ...... oświadczeń lub  dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. ...... 1, oświadczenia, o którym mowa w art. ...... 25a ust. ...... 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. ...... 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako ...... ajkorzystniejszej. ...... Postanowienia ust. ...... Gwarancja lub poręczenie mają zawierać zapis: „nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na ...... pisemne żądanie Zamawiającego". ...... Zwrot wadium - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad ...... w art. ...... 1, 1a, 2 i 4 ustawy Pzp. ...... Utrata wadium - Zamawiający zatrzymuje wadium według zasad określonych w art. ...... 4a-5 ustawy Pzp. ...... Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Należy ...... ać informacje na temat udzielania zaliczek: ...... Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert ...... katalogów elektronicznych: Nie Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów ...... lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie Informacje ...... atkowe: IV. ...... Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Dopuszcza się złożenie oferty ...... ariantowej Złożenie oferty wariantowej ...... a się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty ...... asadniczej: IV. ...... Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu ...... arg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, ...... alog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) ...... a wykonawców Przewidywana minimalna liczba ...... awców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria ...... wykonawców:   IV. ...... Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa ...... zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: ...... ana maksymalna liczba uczestników umowy ...... amowej: Informacje dodatkowe: Zamówienie ...... ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: adres strony internetowej, na której będą ...... amieszczone dodatkowe informacje dotyczące ...... amicznego systemu zakupów: Informacje ...... atkowe: W ramach umowy ramowej/dynamicznego ...... zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów ...... Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych ...... sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: IV. ...... aukcja elektroniczna Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej ...... arg nieograniczony, przetarg ograniczony, ...... acje z ogłoszeniem) Nie Należy podać adres ...... internetowej, na której aukcja będzie prowadzona: Należy wskazać elementy, których ...... artości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: ...... Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu ...... zamówienia: Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie ...... aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ...... udostępnienia: Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: ...... Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą ...... arunki, na jakich wykonawcy będą mogli ...... ać (minimalne wysokości postąpień): ...... acje dotyczące wykorzystywanego sprzętu ...... rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: Wymagania dotyczące ...... acji i identyfikacji wykonawców w aukcji ...... Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania: ...... as trwania: Czy wykonawcy, którzy nie złożyli ...... postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Warunki zamknięcia aukcji ...... KRYTERIa OCENY OFERT IV. ...... Kryteria oceny ofert: IV. ...... Kryteria Kryteria Znaczenie ...... Cena 100,00 IV. ...... Zastosowanie procedury, o której mowa w art. ...... 24aa ust. ...... 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) Tak IV. ...... Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne ...... Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem Minimalne wymagania, które ...... spełniać wszystkie oferty: Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia ...... amówienia na podstawie ofert wstępnych bez ...... adzenia negocjacji Przewidziany jest podział ...... acji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: ...... Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): ...... acje dodatkowe IV. ...... Informacje na temat dialogu konkurencyjnego Opis potrzeb i wymagań ...... amawiającego lub informacja o sposobie ...... ania tego opisu: Informacja o wysokości ...... agród dla wykonawców, którzy podczas dialogu ...... przedstawili 30. ...... rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: ...... Wstępny harmonogram postępowania: Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby ...... ań: Należy podać informacje na temat etapów ...... alogu: Informacje dodatkowe: IV. ...... Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego Elementy opisu przedmiotu zamówienia ...... minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: Podział negocjacji na ...... apy w celu ograniczeniu liczby ofert ...... ających negocjacjom poprzez zastosowanie ...... oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: ...... acje dodatkowe: IV. ...... Licytacja elektroniczna adres strony internetowej, na której będzie ...... adzona licytacja elektroniczna: adres strony ...... na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: ...... agania dotyczące rejestracji i identyfikacji ...... awców w licytacji elektronicznej, w tym ...... agania techniczne urządzeń informatycznych: ...... postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie ...... alnych wysokości postąpień: Informacje o ...... etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania: Czas trwania: Wykonawcy, ...... nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Termin ...... adania wniosków o dopuszczenie do udziału w ...... acji elektronicznej: Data: godzina: Termin ...... arcia licytacji elektronicznej: Termin i ...... arunki zamknięcia licytacji elektronicznej: ...... dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie ...... amówienia publicznego, albo ogólne warunki ...... albo wzór umowy: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: ...... acje dodatkowe: IV. ...... ZMIaNa UMOWY Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do ...... oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak Należy wskazać ...... akres, charakter zmian oraz warunki ...... adzenia zmian: Zgodnie z art. ...... 144 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w zakresie: 1. ...... Zmiana miejsca dostawy, 1. ...... Zmiana ilości dostaw (zwiększenie lub zmniejszenie) w związku z ...... aktycznym zużyciem energii elektrycznej, w tym: ...... zmiana (zwiększenie lub zmniejszenie) ilości ...... poboru energii z zachowaniem grup taryfowych objętych zamówieniem . ...... Terminu realizacji umowy (skrócenie lub wydłużenie terminu ...... alizacji) – wskutek wystąpienia okoliczności ...... ależnych od stron umowy, wówczas czas trwania ...... się od dnia skutecznego wejścia umowy zakupu energii w życie i trwać będzie do 31. ...... Zmiany ceny jednostkowej netto może nastąpić wskutek zmian ogólnie obowiązujących ...... prawa. ...... aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany ...... Inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz wykonawcy skutkujące ...... prowadzenia dostaw. ...... Zmiany osobowe: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca i ...... amawiający realizuje przedmiot umowy na inne. ...... Pozostałe zmiany: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z ...... b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywaniaatności na rzecz ...... awcy w przypadku wystąpienia rozwiązania nie ...... arszającego sytuacji żadnej ze stron. ...... c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy w szczególności ...... acja z dostaw do wybranych punktów poboru ...... (jeśli rezygnacja z dostaw okaże się racjonalna z powodów funkcjonalnych lub ...... W takim przypadku wynagrodzenie przysługujące wykonawcy zostanie ...... przy czym Zamawiający zaaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz ...... ane koszty, które wykonawca poniósł w związku ...... wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami. ...... Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy z zastrzeżeniem par. ...... 2 wymagają formy pisemnego aneksu, pod rygorem nieważności. ...... Cena netto, wg której rozliczana będzie sprzedaż energii elektrycznej ...... anie niezmienna przez cały czas obowiązywania ...... za wyjątkiem ustawowej zmiany podatku akcyzowego lub zmiany ogólnie obowiązujących ...... prawa. ...... Ceny energii elektrycznej zostają zmienione o kwotę wynikającą z obowiązków ...... ałożonych właściwymi przepisami, od dnia ich ...... a w życie. ...... W przypadku gdy Wykonawca lub podmiot wykonujący czynności ...... ansowania w imieniu i na rzecz Wykonawcy ...... aci prawo do bilansowania handlowego lub ...... aciła ważność Generalna umowa dystrybucyjna ...... a Wykonawcę z OSD, ważność traci niniejsza ...... a z dniem utraty prawa do czynności ...... ających z tych umów. ...... Niniejsza umowa staje się nieważna, gdy Wykonawca pozbawiony zostanie koncesji na obrót ...... elektryczną z dniem utraty ważności koncesji. ...... INFORMaCJE aDMINISTRaCYJNE IV. ...... Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): Środki ...... ochronie informacji o charakterze poufnym IV. ...... Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału ...... postępowaniu: Data: 2020-04-07, godzina: 11:45, Skrócenie terminu składania ...... ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ...... aniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Wskazać ...... Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do ...... ału w postępowaniu. ...... Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ...... Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku ...... ania środków, które miały być przeznaczone na ...... ansowanie całości lub części zamówienia: Tak ...... Informacje dodatkowe: Zgodnie z art. ...... 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z ...... a 27 kwietnia 2016 r. ...... w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z ...... arzaniem danych osobowych i w sprawie ...... przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. ...... zwane dalej „RODO”, informujemy, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych ...... Burmistrz Baborowa; W celu należytej ochrony danych osobowych, ...... administrator powołał Inspektorem Ochrony ...... anych, z którym można się skontaktować pod ...... adresem e-mail: iod@baborow. ...... Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. ...... c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego ...... anego w niniejszej SIWZ prowadzonym w trybie ...... argu nieograniczonego Odbiorcami Pani/Pana ...... anych osobowych będą osoby lub podmioty, ...... udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. ...... 8 oraart. ...... 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ...... – Prawo zamówień publicznych (Dz. ...... 1986), dalej „ustawa Pzp”; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. ...... 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat, licząc od dnia zakończenia postępowania o ...... zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres ...... ania obejmuje cały okres trwania umowy; ...... podania przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym ...... w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia ...... niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało brakiem ...... wzięcia udziału w niniejszym postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego; W ...... do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane ...... administratora w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. ...... 22 RODO; Posiada Pani/Pan: a) na podstawie art. ...... 15 RODO - prawo dostępu do swoich danych osobowych; b) na podstawie art. ...... 16 RODO - prawo do sprostowania* swoich danych osobowych; c) na podstawie art. ...... 18 RODO - prawo ograniczenia** przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem ...... adków, o których mowa w art. ...... 2 RODO; d) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony ...... anych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ...... arzanie Pani/Pana danych osobowych narusza ...... RODO; Nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. ...... b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b) prawo do przenoszenia ...... anych osobowych, o którym mowa w art. ...... 20 RODO; c) na podstawie art. ...... 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną ...... arzania Pani/Pana danych osobowych jest art. ...... ______________________ * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania ...... może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani ...... aną postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ...... awą Pzp oraz nie może naruszać integralności ...... oraz jego załączników. ...... ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do ...... ania, w celu zapewnienia korzystania ze ...... ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z ...... agi na ważne względy interesu publicznego Unii ...... lub państwa członkowskiego. ...... ZaŁĄCZNIK I - INFORMaCJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH ...
 • KOMUNIKAT DOTYCZĄCY SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ
 • Projekt uchwały w sprawie „Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego”
  ... Na podstawie art. ...... 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. ...... - Prawo ochrony środowiska (Dz. ...... oraz art. ...... 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. ...... o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, ...... ale społeczeństwa w ochronie środowiska ...... az o ocenach oddziaływania na środowisko ...... informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w  ...... awie "Programu ochrony powietrza dla ...... a opolskiego" i rozpoczęciu konsultacji ...... Link do "Programu ochrony powietrza dla województwa opolskiego – 2020 r. ...... am-ochrony-powietrza-2020-r/ ...
 • Poamagamy!
 • Dalsze ograniczenia w przekraczaniu granicy RP
  ... związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 marca br. ...... wprowadzone zostaną kolejne ograniczenia w przekraczaniu granicy państwowej. ...... Dotyczyć one będą osób, które mieszkają w Polsce, bądź w kraju sąsiednim, ale ...... acują na co dzień w drugim kraju i do tej pory ...... aczały granicę regularnie. ...... Dotychczas, w drodze do pracy i z pracy, osoby te mogły przekraczać granice i nie ...... objęte 14-dniową kwarantanną. ...... Podstawą do tego były dokumenty potwierdzające zatrudnienie po drugiej stronie granicy. ...... Począwszy od 27 marca 2020 r. ...... 00:00) 14-dniową obowiązkową kwarantanną objęte będą również osoby przekraczające ...... anice, na co dzień pracujące w państwie ...... Ograniczenia będą obowiązywać na całej granicy RP. ...
 • Giganci Domowej Sceny
 • ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE OGŁOSZENIA STANU EPIDEMII
  ... piątek 20 marca wprowadzono stan epidemii zamiast obowiązującego od ...... a stanu zagrożenia epidemicznego. ...... Poniżej przekazujemy podstawowe, istotne zagadnienia prawne z tym związane. ...... Czym różni się stan zagrożenia epidemicznego od stanu epidemii? ...... z Ustawą z dnia 5 grudnia 2008 r. ...... o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. ...... dalej: „Ustawa o zwalczaniu chorób zakaźnych”): Stan zagrożenia ...... sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z ryzykiem wystąpienia epidemii ...... celu podjęcia określonych w ustawie działań zapobiegawczych; Stan epidemii to z ...... sytuacja prawna wprowadzona na danym obszarze w związku z wystąpieniem epidemii w celu ...... a określonych w ustawie działań ...... i zapobiegawczych dla zminimalizowania skutków epidemii. ...... Poniżej przedstawiamy najważniejsze ograniczenia wynikające z Rozporządzenia oraz z ...... amego faktu wprowadzenia w Polsce stanu ...... Możliwość utworzenia tzw. ...... „stref zero” oraz „stref buforowych” – fakt ogłoszenia Stanu epidemii otwiera ...... wyznaczenia przez Radę Ministrów strefy zero oraz strefy ...... Zgodnie z Ustawą o zwalczaniu chorób zakaźnych: Strefa zero (odpowiednik ...... „czerwonej strefy”) to obszar, na którym wystąpił stan epidemii, znajdujący ...... bezpośrednio wokół ogniska wirusa, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, ...... akazom oraz środkom kontroli; Strefa ...... a to obszar wokół strefy zero, ...... ający ograniczeniom, w szczególności zakazom ...... nakazom dotyczącym przemieszczania się ludzi. ...... W obu tych strefach można wprowadzić m. ...... zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o ...... achorowanie, czy też nakaz określonego sposobu ...... ania się (art. ...... 46b pkt 11 i 12 Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych). ...... Nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali i terenów ...... anych planami przeciwepidemicznymi - ...... any epidemiczne sporządzane są na podstawie ...... art. ...... 44 Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych. ...... Zasadniczo sporządzają je wojewodowie na okres trzech lat (z możliwością ...... aktualizacji) na wypadek wystąpienia epidemii. ...... Plany tego rodzaju są przygotowywane i aktualizowane na podstawie danych i informacji ...... anych z jednostek samorządu terytorialnego, ...... Wojewódzkie plany epidemiczne są dostępne w Biuletynie ...... acji Publicznej. ...... Możliwość przymusowego skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii (w tym personelu ...... jak powiedział sam Minister Zdrowia w trakcie piątkowej konferencji w KPRM:  ...... amiany które wprowadzamy, pozwolą nam ...... aczyć konkretne role personelowi medycznemu na ...... ach, w których trzeba walczyć z epidemią. ...... Wojewodowie będą mogli delegować kadrę medyczną w miejsca, w których potrzebne ...... wsparcie. ...... art. ...... 47 Ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych wprost umożliwia skierowanie do pracy ...... zwalczaniu epidemii pracowników podmiotów leczniczych, osób ...... zawody medyczne, osób, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych. ...... Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne ...... jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących ...... alczaniem epidemii. ...... Skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii następuje w drodze decyzji ...... lub Ministra Zdrowia (w zależności od tego, czy praca ma być wykonywana ...... województwie, w którym osoba skierowana posiada miejsce pobytu lub jest zatrudniona). ...... W rezultacie powstaje obowiązek pracy we wskazanym miejscu przez maksymalnie 3 miesiące, ...... a wynagrodzeniem nie niższym niż 150% ...... wynagrodzenia na danym stanowisku, a nie niższym niż wynagrodzenie dotychczasowe ...... asowy pracodawca obowiązany jest udzielić ...... bezpłatnego osobie skierowanej do pracy przez wojewodę lub Ministra Zdrowia. ...... Możliwość przywrócenia miejsca w kolejce do lekarza – Rozporządzenie ...... że świadczeniobiorca (pacjent), który podczas Stanu epidemii nie zgłosił się na ustalony ...... udzielenia świadczenia i został z tego powodu skreślony z listy ...... podlega przywróceniu na tę listę bez konieczności uprawdopodobnienia, ...... że niezgłoszenie się nastąpiło z powodu siły wyżej (jak miało to ...... dotychczas). ...... Wniosek o przywrócenie na listę oczekujących pacjent powinien zgłosić ...... później niż w ciągu 14 dni od zakończenia Stanu epidemii. ...... Ograniczenia lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów – ograniczenie ...... częściowo zawarte było w Rozporządzeniu ws. ...... zagrożenia epidemicznego, poniżej wskazujemy jednak najistotniejsze naszym zdaniem ...... Wciąż zakazany jest wywóz lub zbywanie poza terytorium RP respiratorów oraz ...... ardiomonitorów; Wciąż aktualny jest ...... powiadomienia wojewody o planowanym wywiezieniu / zbyciu określonych ...... ategorii produktów + nowe uprawnienie wojewody: ...... Przedsiębiorca, który planuje wywieźć lub zbyć poza terytorium RP ...... astępujące produkty: gogle ochronne, ...... typu TYVEK, maski typu FFP2/FFP3, maseczki chirurgiczne, ochraniacze na buty ...... rękawiczki lateksowe, rękawiczki nitrylowe, środki do dezynfekcji ...... powierzchni i pomieszczeń, Nadal ma obowiązek powiadomić o tym ...... aściwego dla siedziby albo miejsca ...... amieszkania tego przedsiębiorcy. ...... Powiadomienie zawiera wykaz i ilość produktów. ...... Istotną nowością wprowadzoną Rozporządzeniem jest przyznanie ...... możliwości złożenia wniosku do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zakazu wywozu lub ...... a tych produktów poza terytorium Polski. ...... Wojewoda obowiązany jest ponadto przekazać niezwłocznie Ministrowi Zdrowia (1) ...... ację o złożeniu przez przedsiębiorcę ww. ...... powiadomienia oraz (2) informację o ewentualnym wniesionym przez siebie wniosku do ...... a Rady Ministrów. ...... Ograniczenia dla galerii handlowych: zgodnie z Rozporządzeniem, w ...... ach handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej ...... m2 (de facto chodzi o wszelkiego rodzaju galerie ...... andlowe) zasadniczo ograniczono handel ...... aliczny oraz prowadzenie działalności ...... Ograniczenie to nie dotyczy jednak m. ...... sprzedaży detalicznej: wyrobów medycznych,  ...... leczniczych (w tym w aptekach lub punktach aptecznych), środków spożywczych ...... alnego przeznaczenia żywieniowego, żywności, ...... niż przeznaczone do perfumowania lub upiększania); prowadzenia działalności usługowej, ...... a w przeważającym stopniu polega na ...... adczeniu usług: medycznych, bankowych, ...... pocztowych, pralniczych lub gastronomicznych (polegających jedynie na ...... aniu i dostarczaniu żywności). ...... Utrzymana większość ograniczeń wprowadzonych Rozporządzeniem ws. ...... stanu zagrożenia epidemicznego - ponadto wskazujemy, ze utrzymano wiele ograniczeń ...... adzonych Rozporządzeniem ws. ...... stanu zagrożenia epidemicznego, o których to ograniczeniach ...... aliśmy Państwa w naszym alercie z dnia 15 ...... arca 2020 roku (w załączeniu). ...... Tak chociażby nadal obowiązują: Ograniczenia w przemieszczaniu się osób; Ograniczenia i ...... any w świadczeniu usług i funkcjonowaniu ...... w tym wciąż całkowicie zakazana jest działalność związana z organizacją, promocją lub ...... arządzaniem imprez, takich jak targi, wystawy, ...... konferencje, spotkania; Zliberalizowane wymagania formalne potwierdzania praw pacjentów ...... adczeniobiorców) do świadczeń opieki ...... możliwość wykorzystania systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez ...... Natomiast w razie niemożliwości potwierdzenia prawa do świadczeń w standardowy sposób, ...... adczeniobiorca może złożyć stosowne ...... adczenie za pośrednictwem systemów ...... atycznych lub systemów łączności, w tym przez ...... Zwolnienie pacjentów wpisanych na listę oczekujących z obowiązku dostarczenia ...... ału skierowania nie później niż w terminie 14 ...... roboczych od dnia wpisania na listę. ...... oni mieli obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w terminie 21 dni od dnia ...... akończenia stanu epidemii; Możliwość ...... aniczenia przez urzędy publiczne realizacji ...... zadań do minimum niezbędnego dla zapewnienia pomocy obywatelom oraz ograniczyć ...... obsługę interesantów; Zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności ...... Pełna treść ROZPORZĄDZENIa MINISTRa ZDROWIa z dnia 20 marca 2020 r. ...... sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii: ...... WZÓR KaRTY LOKaLIZaCYJNEJ:   ...
 • WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
  ... Interwencji Kryzysowej Głubczycach uruchamia bezpłatne wsparcie psychologiczne dla osób, ...... nie potrafią sobie poradzić z zaistniałą sytuacją, epidemią koronawirusa i wprowadzonymi ...... ami. ...... W szczególności osoby samotne, starsze, niepełnosprawne, przewlekle chore oraz ...... wymagające wsparcia Wsparcie udzielane jest formie elektronicznej oraz poprzez ...... ➡️ Można napisać na adres:interwencjakryzysowa@pcprglubczyce. ...... ➡️ lub skontaktować się telefonicznie pod numerem: 774850817 ...... w Punkcie Interwencji Kryzysowej jest do Państwa dyspozycji: od poniedziałku do piątku ...... godzinach: 7:00 – 15:00 ...
 • CO POWINIENEŚ WIEDZIEĆ O KWARANTANNIE
 • SKRZYNKA PODAWCZA UM W BABOROWIE
 • Wsprcie Oolskiej Służby Harcerstwa
 • URZĄD MIEJSKI W BABOROWIE NIE PRZYJMUJE INTERESANTÓW